Openstellingsbesluit 2022 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 06-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 23-10-2021

Intitulé

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

Overwegende dat provincies in het Programma Natuur hebben afgesproken om het subsidiepercentage vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot het reeds beschikte areaal naar 84% te brengen;

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 19 oktober 2021 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

 • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein dat is opgenomen op de Beheertypekaart van het Natuurbeheerplan 2022 waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 of diens voorganger en waarbij de looptijd van die subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2021.

 • 2. Aan aanvragers als bedoeld in het eerste lid kan enkel subsidie worden verstrekt voor het beheer van landschapselementen als in de geëindigde subsidie ook subsidie voor het beheer van dat landschapselement is verleend.

 • 3. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 kan subsidie worden verstrekt voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een gerealiseerd nieuw natuurterrein dat is opgenomen op de Beheertypekaart van het Natuurbeheerplan 2022, waarbij:

  • a.

   door of namens Gedeputeerde Staten of het Rijk een subsidie is verstrekt voor functieverandering op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg 2015 of diens voorgangers en deze functieverandering uiterlijk 31 december 2021 is afgerond, of

  • b.

   door de provincie Limburg of het Rijk het natuurterrein van de functie agrarische grond is veranderd naar de functie natuurgrond en in eigendom of erfpacht is overgedragen aan een derde.

 • 4. Aan aanvragers als bedoeld in het derde lid kan enkel subsidie worden verstrekt voor het beheer van landschapselementen alsook het behoud van het landschapselement is verzekerd middels een gevestigde Kwalitatieve Verplichting op het natuurterrein ten gunste van de provincie Limburg in het kader van de functieverandering als bedoeld in het derde lid onder c of d.

 • 5. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 kan subsidie worden verstrekt voor het beheer van landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein dat is opgenomen op de Beheertypekaart van het Natuurbeheerplan 2022 waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg voor de uitvoering van een beheerpakket landschap door begunstigden als bedoeld in artikel 5.1.3.1. van die verordening en waarbij de looptijd van die subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2021.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, in aanmerking:

  • a.

   het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen op de Beheertypekaart in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2022;

  • b.

   het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen op de Beheertypekaart in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2022, met uitzondering van landschapselementen die niet voldoen aan artikel 1, tweede of vierde lid;

  • c.

   de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

  • d.

   monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

  • e.

   het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

  • f.

   het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

 • 2. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, in aanmerking:

  • a.

   het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen op de Beheertypekaart in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2022.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het beheerjaar 2022 en verder € 379.750 per jaar.

Artikel 4 Maximale termijn subsidie

De subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor een periode van 6 jaar;

 • b.

  het wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening voor de resterende looptijd van de beschikking.

Artikel 5 Verdeelcriteria

Het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 3 wordt verdeeld naar evenredigheid over de toegekende aanvragen.

Artikel 6 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidie kunnen in de periode van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht of digitaal via: https://www.formdesk.com/gboprod/SNLnatuur_Aanvraag2022.

Artikel 7 tarieven begrotingsjaar 2021

 • 1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg 2016 zijn voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De opslag voor prijsstijging waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,36%.

Artikel 8 verhoging tarieven vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van herbeschikken

Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan artikel 2.13a van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, waarbij de met ingang van 1 januari 2021 op de betreffende subsidieverleningen van toepassing zijnde tarieven zijn opgenomen in bijlage 2.

Artikel 9 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit - worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2022.

Artikel 10 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2022 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 Tarieven – start beheerjaar 2022

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2022

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 152,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.660,01

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 115,85

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 263,76

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 327,86

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 315,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 13,52

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.053,31

L01

16

Bossingel [NIEUW per 1-1-2018](per ha)

€ 1.859,74

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 883,40

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 40,37

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 5.354,08

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 986,56

N01

01

Zee en wad

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 71,47

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 119,56

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 88,30

N02

01

Rivier

€ 4,53

N03

01

Beek en bron

€ 89,71

N04

01

Kranswierwater

€ 51,90

N04

02

Zoete plas

€ 52,27

N04

03

Brak water

€ 65,21

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 587,04

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 575,98

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 414,88

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.187,73

N06

02

Trilveen

€ 2.357,84

N06

03

Hoogveen

€ 180,28

N06

04

Vochtige heide

€ 278,56

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 66,70

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 88,07

N07

01

Droge heide

€ 184,96

N07

02

Zandverstuiving

€ 112,37

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,95

N08

02

Open duin

€ 274,61

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.246,01

N08

04

Duinheide

€ 215,00

N09

01

Schor of kwelder

€ 132,96

N10

01

Nat schraalland

€ 2.023,48

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.188,42

N11

01

Droog schraalland

€ 731,42

N12

01

Bloemdijk

€ 2.088,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 219,08

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 454,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 530,39

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 732,30

N12

06

Ruigteveld

€ 101,74

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 664,89

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 26,60

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 40,29

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 20,19

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 62,45

N15

01

Duinbos

€ 69,24

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 110,22

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 32,42

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 56,44

N17

02

Droog hakhout

€ 484,67

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 305,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.654,03

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018)

€ 3.940,40

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 690,09

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 44,23

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 533,46

bijdrage/toeslag laag:

€ 329,11

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 600,54

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 19,79

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 12,00

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 10,78

N05

02

Gemaaid rietland

€ 14,92

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 31,18

N06

02

Trilveen

€ 26,76

N06

03

Hoogveen

€ 36,16

N06

04

Vochtige heide

€ 18,62

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 115,92

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 115,80

N07

01

Droge heide

€ 17,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 17,14

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,43

N08

02

Open duin

€ 24,81

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 31,74

N08

04

Duinheide

€ 17,14

N09

01

Schor of kwelder

€ 22,13

N10

01

Nat schraalland

€ 36,04

N10

02

Vochtig hooiland

€ 26,16

N11

01

Droog schraalland

€ 21,43

N12

01

Bloemdijk

€ 19,09

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,02

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 19,83

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 22,13

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 10,75

N12

06

Ruigteveld

€ 6,07

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 9,69

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 22,88

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 12,24

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 20,66

N15

01

Duinbos

€ 8,94

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 8,94

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N17

02

Droog hakhout

€ 3,64

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,64

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

Opslag indexering subsidie in beschikking

2022

In openstellingsbesluit

3,36%

Bijlage 2 Tarieven – start beheerjaren 2016-2020

Start beheerjaar 2016

Nr

Nr

beheertype

Subsidietarief

2016

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 93,74

€ 104,99

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 2.757,00

€ 3.087,84

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 90,20

€ 101,02

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

€ 1.934,00

€ 2.166,08

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 261,90

€ 293,33

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 221,45

€ 248,02

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 152,89

€ 171,24

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 7,35

€ 8,23

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.618,31

€ 1.812,51

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

L02

01

Fortterrein

€ 698,86

€ 782,72

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 31,29

€ 35,04

L02

03

Historische tuin

€ 4.258,15

€ 4.769,13

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 966,27

€ 1.082,22

N01

01

Zee en wad

€ 1,62

€ 1,81

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,13

€ 89,75

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 117,18

€ 131,24

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 64,43

€ 72,16

N02

01

Rivier

€ 5,06

€ 5,67

N03

01

Beek en bron

€ 71,78

€ 80,39

N04

01

Kranswierwater

€ 41,60

€ 46,59

N04

02

Zoete plas

€ 41,89

€ 46,92

N04

03

Brak water

€ 51,69

€ 57,89

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 1,62

€ 1,81

N05

01

Moeras [OUD]

€ 511,28

€ 572,63

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 537,08

€ 601,53

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.581,74

€ 1.771,55

N06

02

Trilveen

€ 1.839,53

€ 2.060,27

N06

03

Hoogveen

€ 125,53

€ 140,59

N06

04

Vochtige heide

€ 172,49

€ 193,19

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 52,86

€ 59,20

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 62,53

€ 70,03

N07

01

Droge heide

€ 182,18

€ 204,04

N07

02

Zandverstuiving

€ 76,96

€ 86,20

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,80

€ 9,86

N08

02

Open duin

€ 180,26

€ 201,89

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 857,82

€ 960,76

N08

04

Duinheide

€ 141,78

€ 158,79

N09

01

Schor of kwelder

€ 106,26

€ 119,01

N10

01

Nat schraalland

€ 1.596,63

€ 1.788,23

N10

02

Vochtig hooiland

€ 972,80

€ 1.089,54

N11

01

Droog schraalland

€ 503,37

€ 563,77

N12

01

Bloemdijk

€ 1.321,52

€ 1.480,10

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 205,76

€ 230,45

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 425,65

€ 476,73

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,92

€ 521,83

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 804,11

€ 900,60

N12

06

Ruigteveld

€ 74,57

€ 83,52

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 497,61

€ 557,32

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 17,18

€ 19,24

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 31,52

€ 35,30

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 18,20

€ 20,38

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 55,24

€ 61,87

N15

01

Duinbos

€ 54,94

€ 61,53

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 87,98

€ 98,54

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 4,46

€ 5,00

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 12,98

€ 14,54

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 2.467,25

€ 2.763,32

N17

02

Droog hakhout

€ 301,79

€ 338,00

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 280,52

€ 314,18

N17

04

Eendenkooi

€ 1.776,66

€ 1.989,86

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Recreatietoeslag

€ 33,34

€ 37,34

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 428,96

€ 480,44

bijdrage/toeslag laag:

€ 260,91

€ 292,22

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 401,35

€ 449,51

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 15,46

€ 17,32

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 9,37

€ 10,49

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 8,43

€ 9,44

N05

01

Moeras [OUD]

€ 19,19

€ 21,49

N05

02

Gemaaid rietland

€ 11,66

€ 13,06

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 24,37

€ 27,29

N06

02

Trilveen

€ 20,91

€ 23,42

N06

03

Hoogveen

€ 28,26

€ 31,65

N06

04

Vochtige heide

€ 14,55

€ 16,30

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 90,60

€ 101,47

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 90,50

€ 101,36

N07

01

Droge heide

€ 13,40

€ 15,01

N07

02

Zandverstuiving

€ 13,40

€ 15,01

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,37

€ 8,25

N08

02

Open duin

€ 19,39

€ 21,72

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 24,81

€ 27,79

N08

04

Duinheide

€ 13,40

€ 15,01

N09

01

Schor of kwelder

€ 17,29

€ 19,36

N10

01

Nat schraalland

€ 28,17

€ 31,55

N10

02

Vochtig hooiland

€ 20,45

€ 22,90

N11

01

Droog schraalland

€ 16,75

€ 18,76

N12

01

Bloemdijk

€ 14,92

€ 16,71

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 2,86

€ 3,20

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 15,50

€ 17,36

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 17,29

€ 19,36

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 8,41

€ 9,42

N12

06

Ruigteveld

€ 4,75

€ 5,32

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 7,58

€ 8,49

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 17,88

€ 20,03

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 9,57

€ 10,72

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 16,15

€ 18,09

N15

01

Duinbos

€ 6,99

€ 7,83

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 6,99

€ 7,83

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 4,69

€ 5,25

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 4,69

€ 5,25

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 13,21

N17

02

Droog hakhout

€ 2,84

€ 3,18

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 2,84

€ 3,18

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

Opslag indexering subsidie in beschikking

2016

2016

In openstellingsbesluit

4,61%

4,61%

Start beheerjaar 2017

Nr

Nr

beheertype

Subsidietarief

2017

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 128,73

€ 144,18

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 2.997,32

€ 3.357,00

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 95,00

€ 106,40

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 210,45

€ 235,70

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,74

€ 296,51

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 259,23

€ 290,34

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,12

€ 12,45

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.684,50

€ 1.886,64

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

€ 1.518,56

€ 1.700,79

L02

01

Fortterrein

€ 688,09

€ 770,66

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 33,75

€ 37,80

L02

03

Historische tuin

€ 4.238,72

€ 4.747,37

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 809,33

€ 906,45

N01

01

Zee en wad

€ 0,36

€ 0,40

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 54,76

€ 61,33

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 93,14

€ 104,32

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 70,19

€ 78,61

N02

01

Rivier

€ 3,64

€ 4,08

N03

01

Beek en bron

€ 73,93

€ 82,80

N04

01

Kranswierwater

€ 42,56

€ 47,67

N04

02

Zoete plas

€ 42,86

€ 48,00

N04

03

Brak water

€ 53,51

€ 59,93

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,36

€ 0,40

N05

01

Moeras [OUD]

€ 715,71

€ 801,60

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 475,04

€ 532,04

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.648,83

€ 1.846,69

N06

02

Trilveen

€ 1.938,14

€ 2.170,72

N06

03

Hoogveen

€ 145,16

€ 162,58

N06

04

Vochtige heide

€ 220,31

€ 246,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 54,38

€ 60,91

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 70,05

€ 78,46

N07

01

Droge heide

€ 146,31

€ 163,87

N07

02

Zandverstuiving

€ 91,29

€ 102,24

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,85

€ 8,79

N08

02

Open duin

€ 210,97

€ 236,29

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 951,63

€ 1.065,83

N08

04

Duinheide

€ 168,54

€ 188,76

N09

01

Schor of kwelder

€ 103,64

€ 116,08

N10

01

Nat schraalland

€ 1.631,45

€ 1.827,22

N10

02

Vochtig hooiland

€ 947,16

€ 1.060,82

N11

01

Droog schraalland

€ 553,49

€ 619,91

N12

01

Bloemdijk

€ 1.468,17

€ 1.644,35

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 173,08

€ 193,85

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 362,09

€ 405,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 440,49

€ 493,35

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 701,79

€ 786,00

N12

06

Ruigteveld

€ 82,49

€ 92,39

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 511,41

€ 572,78

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 19,06

€ 21,35

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 31,56

€ 35,35

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 16,14

€ 18,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 47,84

€ 53,58

N15

01

Duinbos

€ 53,93

€ 60,40

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 84,74

€ 94,91

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 0,00

€ 0,00

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 9,69

€ 10,85

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 20,80

€ 23,30

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 40,29

€ 45,12

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 2.563,49

€ 2.871,11

N17

02

Droog hakhout

€ 394,72

€ 442,09

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 243,47

€ 272,69

N17

04

Eendenkooi

€ 2.164,76

€ 2.424,53

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 3.225,79

€ 3.612,88

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 394,72

€ 442,09

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 37,07

€ 41,52

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Recreatietoeslag

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 452,08

€ 506,33

bijdrage/toeslag laag:

€ 277,80

€ 311,14

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 466,14

€ 522,08

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 15,64

€ 17,52

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 9,48

€ 10,62

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 8,52

€ 9,54

N05

01

Moeras [OUD]

€ 19,40

€ 21,73

N05

02

Gemaaid rietland

€ 11,79

€ 13,20

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 24,64

€ 27,60

N06

02

Trilveen

€ 21,14

€ 23,68

N06

03

Hoogveen

€ 28,57

€ 32,00

N06

04

Vochtige heide

€ 14,71

€ 16,48

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 91,59

€ 102,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 91,50

€ 102,48

N07

01

Droge heide

€ 13,54

€ 15,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 13,54

€ 15,16

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,45

€ 8,34

N08

02

Open duin

€ 19,60

€ 21,95

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 25,08

€ 28,09

N08

04

Duinheide

€ 13,54

€ 15,16

N09

01

Schor of kwelder

€ 17,48

€ 19,58

N10

01

Nat schraalland

€ 28,48

€ 31,90

N10

02

Vochtig hooiland

€ 20,67

€ 23,15

N11

01

Droog schraalland

€ 16,93

€ 18,96

N12

01

Bloemdijk

€ 15,08

€ 16,89

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 2,89

€ 3,24

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 15,67

€ 17,55

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 17,48

€ 19,58

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 8,50

€ 9,52

N12

06

Ruigteveld

€ 4,80

€ 5,38

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 7,66

€ 8,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 18,08

€ 20,25

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 9,68

€ 10,84

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 16,32

€ 18,28

N15

01

Duinbos

€ 7,07

€ 7,92

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,07

€ 7,92

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 4,74

€ 5,31

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 4,74

€ 5,31

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 4,74

€ 5,31

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 4,74

€ 5,31

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 13,36

€ 14,96

N17

02

Droog hakhout

€ 2,87

€ 3,21

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 2,87

€ 3,21

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 13,36

€14,96

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 13,36

€14,96

Opslag indexering subsidie in beschikking

2017

2017

In openstellingsbesluit

4,35%

4,35%

Start beheerjaar 2018

Nr

Nr

beheertype

Subsidietarief

2018

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 129,54

€ 145,08

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.057,08

€ 3.423,93

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 96,60

€ 108,19

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 216,50

€ 242,48

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 257,21

€ 288,08

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 264,45

€ 296,18

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,37

€ 12,73

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.705,31

€ 1.909,95

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

€ 1.547,41

€ 1.733,10

L02

01

Fortterrein

€ 709,31

€ 794,43

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 33,86

€ 37,92

L02

03

Historische tuin

€ 4.351,97

€ 4.874,21

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 794,18

€ 889,48

N01

01

Zee en wad

€ 0,36

€ 0,40

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 57,34

€ 64,22

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 96,72

€ 108,33

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,23

€ 83,14

N02

01

Rivier

€ 3,87

€ 4,33

N03

01

Beek en bron

€ 76,19

€ 85,33

N04

01

Kranswierwater

€ 42,82

€ 47,96

N04

02

Zoete plas

€ 43,13

€ 48,31

N04

03

Brak water

€ 53,51

€ 59,93

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,36

€ 0,40

N05

01

Moeras [OUD]

€ 705,71

€ 790,40

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 485,34

€ 543,58

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.614,62

€ 1.808,37

N06

02

Trilveen

€ 1.898,07

€ 2.125,84

N06

03

Hoogveen

€ 150,09

€ 168,10

N06

04

Vochtige heide

€ 233,93

€ 262,00

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 55,60

€ 62,27

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 72,11

€ 80,76

N07

01

Droge heide

€ 155,79

€ 174,48

N07

02

Zandverstuiving

€ 93,82

€ 105,08

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

€ 9,80

N08

02

Open duin

€ 237,11

€ 265,56

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 981,86

€ 1.099,68

N08

04

Duinheide

€ 179,66

€ 201,22

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,83

€ 124,13

N10

01

Nat schraalland

€ 1.619,84

€ 1.814,22

N10

02

Vochtig hooiland

€ 969,46

€ 1.085,80

N11

01

Droog schraalland

€ 573,00

€ 641,76

N12

01

Bloemdijk

€ 1.766,85

€ 1.978,87

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 171,11

€ 191,64

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 371,87

€ 416,49

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 429,44

€ 480,97

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 713,69

€ 799,33

N12

06

Ruigteveld

€ 85,28

€ 95,51

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 536,93

€ 601,36

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 22,60

€ 25,31

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,58

€ 37,61

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,23

€ 19,30

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 51,28

€ 57,43

N15

01

Duinbos

€ 58,10

€ 65,07

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 90,58

€ 101,45

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 24,33

€ 27,25

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 43,77

€ 49,02

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 401,13

€ 449,27

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 248,72

€ 278,57

N17

04

Eendenkooi

€ 2.169,72

€ 2.430,09

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 3.269,03

€ 3.661,31

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 565,43

€ 633,28

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 37,18

€ 41,64

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Recreatietoeslag

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 439,59

€ 492,34

bijdrage/toeslag laag:

€ 272,26

€ 304,93

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 467,63

€ 523,75

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

€ 18,72

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,13

€ 11,35

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,10

€ 10,19

N05

01

Moeras [OUD]

€ 23,65

€ 26,49

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,60

€ 14,11

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,33

€ 29,49

N06

02

Trilveen

€ 22,59

€ 25,30

N06

03

Hoogveen

€ 30,53

€ 34,19

N06

04

Vochtige heide

€ 15,72

€ 17,61

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 97,88

€ 109,63

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 97,77

€ 109,50

N07

01

Droge heide

€ 14,47

€ 16,21

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,47

€ 16,21

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,96

€ 8,92

N08

02

Open duin

€ 20,95

€ 23,46

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 26,80

€ 30,02

N08

04

Duinheide

€ 14,47

€ 16,21

N09

01

Schor of kwelder

€ 18,68

€ 20,92

N10

01

Nat schraalland

€ 30,43

€ 34,08

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,09

€ 24,74

N11

01

Droog schraalland

€ 18,09

€ 20,26

N12

01

Bloemdijk

€ 16,12

€ 18,05

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,08

€ 5,69

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 16,74

€ 18,75

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,68

€ 20,92

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,08

€ 10,17

N12

06

Ruigteveld

€ 5,13

€ 5,75

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,19

€ 9,17

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,32

€ 21,64

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,34

€ 11,58

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,44

€ 19,53

N15

01

Duinbos

€ 7,55

€ 8,46

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,55

€ 8,46

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 5,06

€ 5,67

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 5,06

€ 5,67

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 3,07

€ 3,44

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,07

€ 3,44

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 14,27

€ 15,98

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 14,27

€ 15,98

Opslag indexering subsidie in beschikking

2018

2018

In openstellingsbesluit

3,93%

3,93%

Start beheerjaar 2019

Nr

Nr

beheertype

Subsidietarief

2019

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 131,07

€ 146,80

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.118,91

€ 3.493,18

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 98,46

€ 110,28

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 225,78

€ 252,87

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 259,32

€ 290,44

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 268,41

€ 300,62

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,58

€ 12,97

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.740,67

€ 1.949,55

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

€ 1.577,90

€ 1.767,25

L02

01

Fortterrein

€ 722,27

€ 808,94

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 34,37

€ 38,49

L02

03

Historische tuin

€ 4.425,01

€ 4.956,01

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 814,73

€ 912,50

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

€ 0,41

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 58,52

€ 65,54

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 99,99

€ 111,99

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,42

€ 83,35

N02

01

Rivier

€ 3,82

€ 4,28

N03

01

Beek en bron

€ 76,90

€ 86,13

N04

01

Kranswierwater

€ 43,49

€ 48,71

N04

02

Zoete plas

€ 43,81

€ 49,07

N04

03

Brak water

€ 54,47

€ 61,01

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

€ 0,41

N05

01

Moeras [OUD]

€ 372,77

€ 417,50

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 491,98

€ 551,02

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 864,15

€ 967,85

N06

02

Trilveen

€ 1.948,66

€ 2.182,50

N06

03

Hoogveen

€ 151,70

€ 169,90

N06

04

Vochtige heide

€ 233,28

€ 261,27

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 56,29

€ 63,04

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 73,08

€ 81,85

N07

01

Droge heide

€ 155,92

€ 174,63

N07

02

Zandverstuiving

€ 95,03

€ 106,43

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,39

€ 9,40

N08

02

Open duin

€ 233,76

€ 261,81

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 985,53

€ 1.103,79

N08

04

Duinheide

€ 179,85

€ 201,43

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,81

€ 124,11

N10

01

Nat schraalland

€ 1.657,26

€ 1.856,13

N10

02

Vochtig hooiland

€ 982,65

€ 1.100,57

N11

01

Droog schraalland

€ 587,12

€ 657,57

N12

01

Bloemdijk

€ 1.648,26

€ 1.846,05

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 173,31

€ 194,11

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 376,82

€ 422,04

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 438,29

€ 490,88

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,48

€ 754,30

N12

06

Ruigteveld

€ 86,58

€ 96,97

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 542,47

€ 607,57

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,15

€ 25,93

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,95

€ 38,02

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,08

€ 19,13

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 52,89

€ 59,24

N15

01

Duinbos

€ 58,23

€ 65,22

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 92,10

€ 103,15

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 25,64

€ 28,72

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 45,15

€ 50,57

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 409,36

€ 458,48

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 251,88

€ 282,11

N17

04

Eendenkooi

€ 2.218,24

€ 2.484,43

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 3.340,59

€ 3.741,46

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 578,60

€ 648,03

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 37,66

€ 42,18

Toezichtsbijdrage

€ 17,08

€ 19,13

Recreatietoeslag

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 457,95

€ 512,90

bijdrage/toeslag laag:

€ 279,01

€ 312,49

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 475,78

€ 532,87

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

€ 18,72

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,26

€ 11,49

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,22

€ 10,33

N05

01

Moeras [OUD]

€ 23,96

€ 26,84

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,76

€ 14,29

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,68

€ 29,88

N06

02

Trilveen

€ 22,89

€ 25,64

N06

03

Hoogveen

€ 30,93

€ 34,64

N06

04

Vochtige heide

€ 15,93

€ 17,84

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,16

€ 111,06

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,06

€ 110,95

N07

01

Droge heide

€ 14,66

€ 16,42

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,66

€ 16,42

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,06

€ 9,03

N08

02

Open duin

€ 21,22

€ 23,77

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,15

€ 30,41

N08

04

Duinheide

€ 14,66

€ 16,42

N09

01

Schor of kwelder

€ 18,93

€ 21,20

N10

01

Nat schraalland

€ 30,83

€ 34,53

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,38

€ 25,07

N11

01

Droog schraalland

€ 18,33

€ 20,53

N12

01

Bloemdijk

€ 16,33

€ 18,29

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,15

€ 5,77

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 16,96

€ 19,00

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,93

€ 21,20

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,20

€ 10,30

N12

06

Ruigteveld

€ 5,19

€ 5,81

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,29

€ 9,28

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,57

€ 21,92

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,47

€ 11,73

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,67

€ 19,79

N15

01

Duinbos

€ 7,65

€ 8,57

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,65

€ 8,57

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 5,13

€ 5,75

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 5,13

€ 5,75

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 3,11

€ 3,48

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,11

€ 3,48

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 14,46

€ 16,20

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 14,46

€ 16,20

Opslag indexering subsidie in beschikking

2019

2019

In openstellingsbesluit

3,51%

3,51%

Start beheerjaar 2020

Nr

Nr

beheertype

Subsidietarief

2020

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

€ 149,54

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

€ 3.532,79

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

€ 111,82

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

€ 260,93

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

€ 296,03

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

€ 304,30

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

€ 13,01

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

€ 1.984,15

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

€ 1.603,52

€ 1.795,94

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

€ 834,65

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 34,96

€ 39,16

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

€ 5.087,48

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

€ 940,43

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

€ 0,41

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

€ 67,58

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

€ 113,31

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

€ 84,68

N02

01

Rivier

€ 3,94

€ 4,41

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

€ 87,63

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

€ 49,71

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

€ 50,06

N04

03

Brak water

€ 55,69

€ 62,37

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

€ 0,41

N05

01

Moeras [OUD]

€ 386,16

€ 432,50

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

€ 560,54

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

€ 1.004,45

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

€ 2.246,16

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

€ 173,21

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

€ 266,31

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

€ 64,22

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

€ 83,83

N07

01

Droge heide

€ 158,16

€ 177,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

€ 108,30

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

€ 9,77

N08

02

Open duin

€ 236,64

€ 265,04

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

€ 1.141,71

N08

04

Duinheide

€ 183,48

€ 205,50

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

€ 126,82

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

€ 1.917,63

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

€ 1.127,84

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

€ 685,24

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

€ 1.901,45

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

€ 204,28

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

€ 431,49

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

€ 504,99

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

€ 753,94

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

€ 98,58

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

€ 621,20

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

€ 26,19

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

€ 38,76

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

€ 19,61

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

€ 60,21

N15

01

Duinbos

€ 59,28

€ 66,39

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

€ 104,78

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 26,88

€ 30,11

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 46,45

€ 52,02

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

€ 467,89

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

€ 290,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

€ 2.531,60

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 3.400,22

€ 3.808,25

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 590,66

€ 661,54

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 38,31

€ 42,91

Toezichtsbijdrage

€ 17,39

€ 19,48

Recreatietoeslag

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

€ 462,53

€ 518,03

bijdrage/toeslag laag:

€ 284,06

€ 318,15

Vaarland

bijdrage/toeslag vaarland

€ 521,15

€ 583,69

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

€ 19,04

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

€ 11,54

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

€ 10,37

N05

01

Moeras [OUD]

€ 24,06

€ 26,95

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

€ 14,35

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

€ 30,00

N06

02

Trilveen

€ 22,99

€ 25,75

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

€ 34,79

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

€ 17,91

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

€ 111,53

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

€ 111,41

N07

01

Droge heide

€ 14,73

€ 16,50

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

€ 16,50

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

€ 9,07

N08

02

Open duin

€ 21,31

€ 23,87

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

€ 30,53

N08

04

Duinheide

€ 14,73

€ 16,50

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

€ 21,29

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

€ 34,68

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

€ 25,17

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

€ 20,62

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

€ 18,37

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

€ 5,79

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

€ 19,07

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

€ 21,29

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

€ 10,35

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

€ 5,85

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

€ 9,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

€ 22,01

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

€ 11,78

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

€ 19,87

N15

01

Duinbos

€ 7,68

€ 8,60

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

€ 8,60

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 5,15

€ 5,77

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 5,15

€ 5,77

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

€ 3,49

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

€ 3,49

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 14,52

€ 16,26

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 14,52

€ 16,26

Opslag indexering subsidie in beschikking

2020

2020

In openstellingsbesluit

3,20%

3,20%