Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 13 oktober 2021 tot verhoging van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland (Besluit verhoging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)

Geldend van 23-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 13 oktober 2021 tot verhoging van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland (Besluit verhoging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 september 2021, met het besluitnummer PZH-2021-781211796;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het Besluit verhoging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland:

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2021 voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland te verhogen met € 800.000,00 naar € 1.800.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 13 oktober 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

drs. B.S.M. Sepers

voorzitter,

drs. J. Smit