Besluit van Gedeputeerde staten van 12 oktober 2021, PZH-2021-783001206 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het instellingsbesluit Adviescommissie POP-3 Zuid-Holland

Geldend van 23-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde staten van 12 oktober 2021, PZH-2021-783001206 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het instellingsbesluit Adviescommissie POP-3 Zuid-Holland

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen:

Instellingsbesluit Adviescommissie POP-3 Zuid-Holland

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Openstellingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 • b.

  POP-3: het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2022;

 • c.

  Uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Artikel 2 instelling

 • 1. Er is een adviescommissie POP-3 Zuid-Holland

 • 2. De adviescommissie heeft tot taak het adviseren over de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen in het kader van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 3 samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1. De adviescommissie bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vier leden, met inbegrip van de voorzitter.

 • 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd:

  • a.

   Dhr. B. Geerdes, beleidsadviseur Provincie Utrecht;

  • b.

   Dhr. D. Diepenhorst, beleidsadviseur Provincie Flevoland;

  • c.

   Mevr. J de Weert, beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Rijnland;

  • d.

   Dhr. N. Lenting, beleidsadviseur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

 • 3. De adviescommissie benoemt voorafgaand aan de vergadering een van haar leden tot voorzitter van de adviescommissie.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen adviescommissieleden schorsen en ontslaan.

 • 5. De adviescommissieleden kunnen middels schriftelijke kennisgeving te allen tijde ontslag nemen.

 • 6. Indien de werkzaamheden van één van de adviescommissieleden worden beëindigt beslissen Gedeputeerde Staten over de opvolging.

Artikel 4 secretariaat

 • 1. De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2. De secretaris is geen lid van de adviescommissie.

 • 3. Het secretariaat van de adviescommissie berust bij de provincie Zuid-Holland.

Artikel 5 werkwijze

 • 1. Gedeputeerde Staten leggen ontvankelijke subsidieaanvragen voor aan de adviescommissie.

 • 2. De adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen op basis van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit.

 • 3. De adviescommissie stelt een advies op over de beoordeling van de subsidieaanvraag.

 • 4. Gedeputeerde Staten besluiten op de subsidieaanvraag na kennis te hebben genomen van het advies.

 • 5. De adviescommissie kan deskundigen in haar vergaderingen uitnodigen.

 • 6. Genodigden dienen geen deel uit te maken van de besluitvorming over de advisering.

 • 7. Adviezen over de subsidieaanvragen worden door Gedeputeerde Staten openbaar gemaakt.

Artikel 6 openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar.

Artikel 7

De adviescommissie wordt 31 december 2025 opgeheven.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zuid-Holland.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Ondertekening

Den Haag, 12 oktober 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. H.M.M. Koek, Secretaris.

Drs. J. Smit, voorzitter.