Beleidsregel Collecteren Bladel 2021

Geldend van 23-10-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Collecteren Bladel 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

gelet op Paragraaf 4.11.1 Collecteren en Venten van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel;

overwegende het gewenst is beleid te voeren met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor collecteren als bedoeld in artikel 4.126 Verordening Fysieke Leefomgeving;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregel Collecteren Bladel 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   VFL: Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel;

  • b.

   APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bladel;

  • c.

   CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving;

  • d.

   Collecte/collecteren: het houden van een openbare inzameling van geld of goederen, daartoe een intekenlijst aanbieden of een donateursactie te houden. Onder een inza-meling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goe-deren, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd;

  • e.

   collectevergunning: een vergunning verleend op basis van artikel 4.126 Verordening Fysieke Leefomgeving, waaronder tevens verstaan wordt een verkoop- of donateurs-actie;

  • f.

   donateursactie: actie waarbij mensen op straat of huis-aan-huis worden aangesproken met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadigheid of ideëel doel;

  • g.

   ideëel doel: wanneer met de verwezenlijking van het doel (mede) een algemeen, maatschappelijk belang wordt gediend dat het belang van de leden of dat van de organisatie zelf overstijgt;

  • h.

   landelijk collecterooster: het door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde landelijke rooster voor collectes;

  • i.

   liefdadigheid: een actie waarbij het publiek wordt opgeroepen tot het schenken van geld of goederen of tot het op andere wijze leveren van een bijdrage ten behoeve van een goed doel;

  • j.

   plaatselijke organisatie: een organisatie die statutair in de gemeente Bladel is geves-tigd en die fondsen werft voor een ideëel- of liefdadigheidsdoel of een organisatie die niet statutair in de gemeente Bladel is gevestigd, maar fondsen werft voor een ideëel- of liefdadigheidsdoel in de gemeente Bladel;

  • k.

   ramp: een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan of waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken;

  • l.

   vergunninghouder: een ieder aan wie door het college een collectevergunning is verleend;

  • m.

   verkoopactie: huis-aan-huis inzameling van geld door de verkoop van goederen door plaatselijke organisaties voor een bepaald doel.

 • 2. Voor begripsbepalingen waarin deze beleidsregel niet voorziet gelden de bepalingen uit de VFL.

 • 3. Voor begripsbepalingen waarin de VFL niet voorziet gelden de bepalingen uit de APV.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is niet van toepassing op het inzamelen van textiel, zowel op verzamelplaatsen als huis-aan-huis. Dergelijke inzamelingen worden gedaan op basis van de Afvalstoffenverordening. Ook is deze beleidsregel niet van toepassing op een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1. Een collectevergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2. Per kalenderjaar mag één keer door dezelfde organisatie voor hetzelfde doel worden gecollecteerd.

 • 3. Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.

 • 4. Per kalenderweek mag door maximaal één landelijke organisatie en één plaatselijke organisatie een collecte worden gehouden waarbij geld wordt ingezameld.

 • 5. Als een collecte niet in de gehele gemeente wordt gehouden mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden.

 • 6. Er mag uitsluitend gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

 • 7. Op zondagen en nationale feestdagen mag er niet gecollecteerd worden.

 • 8. Bij aanvragen voor dezelfde periode heeft de eerst ontvangen aanvraag voorrang.

Artikel 4 Landelijke organisaties die zijn vermeld in het collecterooster van het CBF

Voor een collecte door een organisatie die is vermeld op het landelijke collecterooster van het CBF is geen collectevergunning of -melding vereist, mits gecollecteerd wordt in de voor die organisatie op het rooster gereserveerde periode.

Artikel 5 Landelijke organisaties die niet zijn vermeld in het collecterooster van het CBF

 • 1. Niet op het collecterooster van het CBF vermelde landelijke organisaties komen uitsluitend in aanmerking voor een collectevergunning in de vrije perioden van het landelijke collecterooster van het CBF.

 • 2. Wanneer een op het landelijke collecterooster vermelde organisatie in de gemeente geen gebruik maakt van de aan hen toegewezen periode kan een andere collectevergunning worden verleend voor die periode.

 • 3. Er wordt uitsluitend een collectevergunning verleend ten behoeve van organisaties die beschikken over het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel”.

Artikel 6 Verkoopactie

 • 1. Verkoopacties mogen uitsluitend door plaatselijke organisaties georganiseerd worden.

 • 2. Een verkoopactie mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster van het CBF worden georganiseerd en kan ook samenvallen met een plaatselijke geldinzamelingsactie.

 • 3. Per dorpskern mag maximaal één verkoopactie per week plaatsvinden.

Artikel 7 Donateursactie

 • 1. Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan plaatselijke organisaties of aan bedrijven die werven voor organisaties die het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel” hebben.

 • 2. Een donateursactie mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster van het CBF worden georganiseerd en kan ook samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelingsactie of verkoopactie.

 • 3. Werving op straat vindt alleen plaats tijdens de winkeltijden en in de directe omgeving van het winkelgebied of in het centrum.

Artikel 8 Ramp

Bij een ramp kan per organisatie één extra collectevergunning worden verleend. Ook aan particuliere initiatieven kan een collectevergunning worden verleend. Ten aanzien van deze specifieke collectes gelden de volgende extra voorwaarden:

 • a.

  als er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dan moet de opbrengst van de collecte gestort worden op het nationale gironummer;

 • b.

  als er geen gezamenlijke hulpactie is, moet het geld worden overgemaakt naar een vooraf bepaalde bestemming.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na bekendmaking.

Artikel 10 Overgangsregeling

Op collectevergunningen die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels is deze beleidsregel niet van toepassing. Bestaande rechten worden gerespecteerd, zolang er geen intrekkingsgronden van toepassing zijn.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Collecteren Bladel 2021’.

Artikel 12 intrekken oude beleidsregel

De Beleidsregel Collecteren Bladel 2018, vastgesteld op 31 juli 2018, wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 5 oktober 2021

Het college voornoemd,

de secretaris, drs. E.L.C.M. Mol

de burgemeester, ir. R.P.G. Bosma