AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLIELAND 2021

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLIELAND 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, gelet op het in werking treden van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Vlieland 2011 met ingang van 12 juni 2011;BESLUITEN IEDER VOOR ZOVER BEVOEGD: I. op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland 2011 vast te stellen het: AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLIELAND 2021

I. op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland 2011 vast te stellen het: AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLIELAND 2021

Artikel

Inhoud van het aanwijzingsbesluit

Grondslag APV 2011

Aanwijzing

 
 

HOOFDSTUK 2

 

1

Aan te wijzen tot gebieden waar het verboden is alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2:48 eerste lid

Alle wegen binnen de bebouwde kom van Vlieland.

Alle openbare wegen, ruimten en terreinen gelegen buiten de bebouwde kom van Vlieland met uitzondering van het strand.

2

Aanwijzen van plaatsen waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet

2:58 eerste lid onder c

Binnen de bebouwde kom van Vlieland

 
 

HOOFDSTUK 4

 

3

Aan te wijzen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is één of meer van de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • 1.

    onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • 2.

    bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • 3.

    kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

mestopslag, gierkelder of andere

verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

4:13 eerste lid onder a, b, d, en e

Het bedrijventerrein van Vlieland zoals aangeduid op de bij deze aanwijzing behorende kaart

4

Aan te wijzen plaatsen waar het ter bescherming van het natuur-, landschaps- of dorpsschoon verboden is daarbij aangeduide bloemen of planten te plukken, van hun plaats te verwijderen en/of bij zich te hebben

4:20 eerste lid

Buiten de bebouwde kom van Vlieland voor Lamsoor, alle soorten orchideeën, ijslandsmos, zonnedauw en cranberries

 

Artikel

Inhoud van het aanwijzingsbesluit

Grondslag APV 2011

Aanwijzing

 
 

HOOFDSTUK 5

 

5

Aan te wijzen plaatsen waar het niet is toegestaan om langer dan op drie achtereenvolgende dagen in verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren.

5:6, eerste lid onder a.

Op wegen, alsmede in de bermen en parkeervakken binnen de gemeentegrens van Vlieland, tenzij de locatie expliciet is aangewezen

6

Aan te wijzen plaatsen waar het niet is toegestaan in verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren.

5:6, eerste lid onder b.

Binnen de bebouwde kom van Vlieland, alsmede in de bermen en parkeervakken van de Havenweg, de Fortweg en de Korensmansweg

7

Aan te wijzen tot plaatsen waar het verbod om voertuigen, die met inbegrip van de lading langer zijn dan 6 meter of een hoogte hebben van meer dan 2,4 meter ,te parkeren van toepassing is in verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente

5:8 eerste lid

Buiten de bebouwde kom van Vlieland

8

Aan te wijzen tot plaatsen waar het, uitgezonderd werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, verbod om voertuigen, die met inbegrip van de lading langer zijn dan 6 meter ,te parkeren van toepassing is in verband met de verdeling van de beschikbare parkeerruimte

5:8 tweede lid

Binnen de bebouwde kom van Vlieland

9

Aan te wijzen terreinen waar het verbod om met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd, of ter voorbereiding hiervan een trainings- of proefrit, te houden niet van toepassing is

5:32 tweede lid

Het strandvak zoals aangeduid op bijlage 4 van de APV Vlieland 2011.

II dit besluit aan te halen als: “Aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2021”

III dit besluit met ingang van 01-09-2021 in werking te laten treden;

IV met ingang van het onder III genoemde tijdstip het aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011, vastgesteld op 28 juni 2011 in te trekken.

Aldus besloten in hun vergadering van 24-08-2021

Ondertekening

College van burgemeester & wethouders Namens deze,

A. Idema

secretaris