Subsidieregeling Organisatiespecifieke jaarsubsidies 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Organisatiespecifieke jaarsubsidies 2022

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Midden-Delfland 2016;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor de subsidieverlening aan specifieke organisaties;

B E S L U I T:

vast te stellen de subsidieregeling Organisatiespecifieke jaarsubsidies 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Midden-Delfland 2016;

  • b.

   College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland;

  • c.

   Gemeente: Gemeente Midden-Delfland;

  • d.

   Organisatiespecifieke jaarsubsidie: jaarsubsidie als bedoeld in artikel 1 lid f van de ASV die specifiek bestemd is voor een aantal (grotere) organisaties. Voor deze organisaties is jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar.

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is om door middel van subsidieverstrekking een dekkend aanbod te realiseren van activiteiten in de Gemeente die bijdragen aan het gemeentelijk beleid dat gericht is op het welzijn en de participatie van inwoners van de Gemeente.

Artikel 3. Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het College voor de in artikel 4 genoemde activiteiten.

Artikel 4. Activiteiten

Het College verstrekt uitsluitend subsidie voor activiteiten op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en jeugd(zorg)die een bijdrage leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling. Deze activiteiten worden beschreven in een prestatieovereenkomst (bij grotere subsidies) of in een subsidiebeschikking.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1. Op grond van deze regeling komen de volgende organisaties in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   Agrarische Natuurvereniging Vockestaert;

  • b.

   Alzheimer Nederland afdeling DWO;

  • c.

   Bibliotheek De Plataan;

  • d.

   GGZ Delfland;

  • e.

   Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding;

  • f.

   Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Zuid-Holland West;

  • g.

   Stichting Kwadraad;

  • h.

   MEE Cliëntondersteuning;

  • i.

   Midden-Delfland Vereniging;

  • j.

   Schuldhulpmaatje Midden-Delfland;

  • k.

   Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD);

  • l.

   Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV).

 • 2. Organisaties die een jaarsubsidie aanvragen voor activiteiten zoals beschreven in artikel 4 én waarvoor geen andere subsidieregeling van toepassing is, kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 6. Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

Een aanvrager vraagt subsidie conform deze regeling aan bij het College door gebruik te maken van het aanvraagformulier Organisatiespecifieke subsidies.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidies op basis van deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van de vastgestelde begroting.

Artikel 8. Bijzondere verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen:

  • a.

   bij subsidies van meer dan € 50.000,- geldt een prestatieovereenkomst;

  • b.

   bij subsidies tot en met € 50.000,- kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen in de beschikking.

Artikel 9. Eindverantwoording subsidies van meer dan € 5.000,- tot en met € 50.000,-

Op grond van artikel 13, lid 3 ASV kan het College bij subsidieverlening besluiten dat een subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling indient uiterlijk vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het College kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de ‘’Subsidieregeling Organisatiespecifieke jaarsubsidies 2017’’ ingetrokken.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Organisatiespecifieke jaarsubsidies 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 5 oktober 2021,

Martien Born

gemeentesecretaris

Arnoud Rodenburg

burgemeester