Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Bladel

Geldend van 23-10-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Bladel

Het college en de burgemeester van de gemeente Bladel;

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overige toepasselijke wettelijke voorschriften en bepalingen;

overwegende:

 • -

  dat het algemeen bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten zorg draagt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van door colleges vast te stellen mandaatbesluiten waarin aan het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten mandaat, volmacht en machtiging worden verleend ten aanzien van specifieke rechtshandelingen en feitelijke handelingen;

 • -

  dat bij delegatiebesluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2019 de uitoefening van de hiervoor genoemde bevoegdheden is overgedragen aan het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten;

 • -

  dat het ter bevordering van een efficiënte afdoening van zaken gewenst is gebruik te maken van mogelijkheden tot mandaat, machtiging en volmacht;

besluiten

 • I.

  vast te stellen:

  Mandaatregeling VTH de Kempen 2020 - Bladel

 • II.

  te bepalen dat van deze mandaatregeling onderdeel uitmaken:

  Mandaatregister VTH de Kempen 2021 - Bladel (bijlage 1)

  Mandaatregeling gemeente Bladel - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021 (bijlage 2)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten;

  • b.

   burgemeester: de burgemeester van Bladel;

  • c.

   college: burgemeester en wethouders van Bladel;

  • d.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten;

  • e.

   gemandateerde: de medewerker aan wie mandaat is verleend;

  • f.

   gemeente: de gemeente Bladel;

  • g.

   machtiging: de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

  • h.

   mandaat: de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 Awb;

  • i.

   medewerker: elke medewerker binnen zijn taakgebied, diens vervanger en degene die in opdracht van de afdelingsmanager de betreffende werkzaamheden verricht;

  • j.

   ondermandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur of de voorzitter besluiten te nemen;

  • k.

   raad: de gemeenteraad van Bladel;

  • l.

   Samenwerking Kempengemeenten: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2010;

  • m.

   teamcoördinator: een coördinator van een team van VTH welke belast is met de desbetreffende taak;

  • n.

   VTH: de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de Samenwerking Kempengemeenten;

  • o.

   volmacht: de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • p.

   voorzitter: de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten.

 • 2. Indien in deze regeling gesproken wordt van mandaat en gemandateerde dan wordt hieronder voor de toepassing van deze regeling, ook verstaan ondermandaat en ondergemandateerde, volmacht en gevolmachtigde, dan wel machtiging en gemachtigde als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, tenzij de aard van de uitgeoefende bevoegdheid zich daartegen verzet.

Artikel 2 Mandaat- en bevoegdhedenregister

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot mandaat, machtiging en volmacht, vermeld in het bij dit besluit behorende register, worden door het college en de burgemeester opgedragen aan het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten, conform het bij dit besluit behorende register een en ander met inachtneming van de daarbij vermelde voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden.

 • 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat met overname van de door het college en de burgemeester gestelde voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden.

 • 3. Het dagelijks bestuur verleent ondermandaat conform de bij dit besluit behorende register en de daarin vermelde ondergemandateerden, een en ander met inachtneming van de daarbij vermelde voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  machtiging om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4 Instructies

Op de in artikel 2 bedoelde opdracht zijn de volgende algemene instructies van toepassing:

 • 1.

  De beslissing wordt voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester indien:

  • a.

   inwilliging van een verzoek zou leiden tot strijdigheid met ingezet beleid, met richtlijnen of met (wettelijke) voorschriften dan wel tot overschrijding van het budget;

  • b.

   het zaken betreft ten aanzien waarvan de standpunten van portefeuillehouder, adviseur en/of gemandateerde over de te nemen beslissing uiteen lopen;

 • 2.

  de mandaatgever (college, respectievelijk burgemeester) dan wel de gemandateerde de wens daartoe te kennen geeft.

 • 3.

  Bij het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging worden daartoe ook begrepen alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren.

 • 4.

  De algemene gemandateerde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing voor zover het het taakveld van VTH betreft.

 • 5.

  Tot de gemandateerde bevoegdheid behoort in geen geval het beslissen op administratief beroep.

 • 6.

  Onder het besluiten op een aanvraag om een vergunning, vrijstelling of ontheffing wordt tevens verstaan het wijzigen van een zodanige vergunning, vrijstelling of ontheffing.

 • 7.

  De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt niet door het plaatsen van een handtekeningstempel, uitgezonderd het waarmerken van bij meldingen, ontheffingen, vergunningen en/of vrijstellingen behorende bijlagen.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1. Daar waar door het college dan wel de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit wettelijk niet is uitgesloten.

 • 2. Een besluit dat in mandaat dan wel via machtiging/volmacht is genomen namens het dagelijks bestuur of de voorzitter wordt als volgt ondertekend:

  “namens burgemeester en wethouders van Bladel,

  (handtekening van de gemandateerde)

  (naam gemandateerde)

  Samenwerking Kempengemeenten,

  Afdeling VTH, team (teamnaam)”

  dan wel

  “namens de burgemeester van Bladel,

  (handtekening van de gemandateerde)

  (naam gemandateerde)

  Samenwerking Kempengemeenten,

  Afdeling VTH, team (teamnaam)”

 • 3. In geval van ondertekeningsmandaat wordt tot uitdrukking gebracht dat de mandaatverlener de beslissing heeft genomen en wordt het stuk als volgt ondertekend:

  “overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Bladel genomen besluit,

  (handtekening van de gemandateerde)

  (naam gemandateerde)

  Samenwerking Kempengemeenten,

  Afdeling VTH, team (teamnaam)”

  dan wel

  “overeenkomstig het door de burgemeester van Bladel genomen besluit,

  (handtekening van de gemandateerde)

  (naam gemandateerde

  Samenwerking Kempengemeenten,

  Afdeling VTH, team (teamnaam)”

 • 4. In geval van ondertekening van een overeenkomst krachtens volmacht wordt het stuk als volgt ondertekend:

  “De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bladel, vertegenwoordigd door (naam en functie) die handelt op grond van het mandaat en is gevolmachtigd door de burgemeester, (naam burgemeester), hierna : gemeente”

  De overeenkomst wordt dan als volgt ondertekend:

  “Plaats:

  Datum:

  De gemeente Bladel

  (naam en functie gevolmachtigde)”

Artikel 6 Vervangingsregeling

 • 1. Bij afwezigheid van de betrokken medewerker, aan wie bevoegdheden zijn gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

 • 2. Daar waar de afdelingsmanager, teamcoördinator of medewerker wordt aangewezen als gemandateerde, is ook de meerdere in lijn bevoegd.

 • 3. De afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt bij afwezigheid vervangen door een teamcoördinator.

Artikel 7 Gevolgen inwerkingtreding van wijzigingen in wet- en regelgeving

Indien het in werking treden van wetten en verordeningen gevolgen heeft voor het bij deze regeling behorende mandaatregister en deze wetten en verordeningen niet leiden tot een wezenlijke verandering van de inhoud en de reikwijdte van de in dit register toegekende bevoegdheden, worden de in het mandaatregister vermelde bevoegdheden geacht in overeenstemming met de artikelen van de bedoelde wetten en verordeningen te zijn toegekend.

Artikel 8 Intrekking eerdere regeling en inwerkingtreding

 • 1. De “Mandaatregeling VTH de Kempen 2020 - Bladel”, bestaande uit een regeling en bijlagen, vastgesteld 10 december 2019 en 28 januari 2020, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling, inclusief bijlagen, treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Bladel”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college en door de burgemeester op 10 augustus 2021 (mandaatregister gewijzigd bij besluit van 28 september 2021).

Burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester van Bladel,

de secretaris,

drs. E.L.C.M. Mol

de burgemeester,

ir. R.P.G. Bosma.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 september 2021.

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten,

de directeur,

B.K.F. Cerutti

de voorzitter,

A. Callewaert

Bijlage 1 Mandaatregister VTH de Kempen 2021 - Bladel

behorende bij de “Mandaatregeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving de Kempen 2021 - Bladel”, zoals die is vastgesteld op 10 augustus 2021 (mandaatregister gewijzigd bij besluit 28 september 2021) door het college en de burgemeester en op 28 september 2021 door het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten en in werking is getreden op de dag na bekendmaking.

Overzicht van bevoegdheden om binnen beschikbaar budget of krediet besluiten te nemen in naam van een bestuursorgaan (het college of de burgemeester) en om door een bestuursorgaan genomen besluit namens dat orgaan te ondertekenen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, een en ander voor zover deze vallen onder de taakvelden van de afdeling of voor zover het bestuurlijke aangelegenheden van de afdeling betreft.

In het mandaatregister zijn de volgende afkortingen gebruikt:

Afkorting: Omschrijving

 • -

  AVTH: Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • -

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • -

  BM: Burgemeester van Bladel

 • -

  BABW: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • -

  Bag: Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • -

  Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • -

  Besluit boa: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 • -

  Bodembescherming: Wet bodembescherming

 • -

  Bor: Besluit omgevingsrecht

 • -

  Brandveilig gebruik: Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • -

  Bro: Besluit ruimtelijke ordening

 • -

  Budgethouder: Afdelingsmanager/teamcoördinatoren aan wie door het college of het Dagelijks Bestuur van de SK de eindverantwoordelijkheid van een begrotingspost is toegewezen

 • -

  Budgetbeheerder: Medewerker aan wie door de budgethouder het beheer van een begrotingspost is toegewezen

 • -

  DB: Dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten

 • -

  Gemw: Gemeentewet

 • -

  Luchtvaart: Wet luchtvaart

 • -

  M: Elke medewerker binnen zijn taakgebied, diens vervanger en degene die in opdracht van de afdelingsmanager de betreffende werkzaamheden verricht.

 • -

  Naamgeving en nummer (adressen): Verordening naamgeving en nummering (adressen)

 • -

  Reglement verkeer: Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 • -

  Tegemoetkoming vernummering: Beleidsregel tegemoetkoming in onkosten bij straatnaam- en huisnummerwijziging gemeente Bladel

 • -

  Telecom. Wet: Telecommunicatiewet

 • -

  TC: Teamcoördinator binnen afdeling VTH de Kempen

 • -

  Verkeersregelaars: Regeling verkeersregelaars

 • -

  VFL: Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel

 • -

  VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 • -

  VZ: Voorzitter van de Samenwerking Kempengemeenten

 • -

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens

 • -

  Wgh: Wet geluidhinder

 • -

  Who: Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • -

  Wkpb: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 • -

  Wm: Wet milieubeheer

 • -

  Wob: Wet openbaarheid van bestuur

 • -

  Wok: Wet op de kansspelen

 • -

  Wro: Wet ruimtelijke ordening

 • -

  Wvw: Wegenverkeerswet

 • -

  Wonw: Woningwet

Nr.

Regeling

Bevoegdheid/handeling

Bevoegd orgaan/ge-

mandateerde

Ondermandaat, volmacht of machtiging aan

Voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden

 • 1.

 

Verzenden ontvangstbevestigingen

College, BM, DB

M

Met uitzondering van bezwaarschriften en klachten

 • 2.

 

Voeren algemene correspondentie die taakvelden van afdeling betreft, inclusief verstrekken van info/inlichtingen omtrent vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard

College, BM, DB

M

Correspondentie mag niet gericht zijn op enig rechtsgevolg

 • 3.

 

Ondertekenen van door het college of de burgemeester genomen besluiten

College, BM, DB

TC

Mits een ontwerp van het besluit bij het voorstel is gevoegd en is geaccordeerd.

 • 4.

 

Voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, college of burgemeester

College, BM, DB

M

 
 • 5.

 

Vaststellen inkoopstrategie

College, BM, DB

AVTH

Met inachtneming inkoopbeleid

Europese aanbesteding via college

 • 6.

 

Aanvragen offerte waaronder mede begrepen:

 • 1.

  vaststellen programma van eisen

 • 2.

  verzorgen van (voor)aankondiging / publicatie van aanbesteding

 • 3.

  verzenden nota van inlichtingen over een aanbesteding

 • 4.

  verstrekken van (schriftelijke) informatie over uitslag gunning

 • 5.

  afschrijven van een partij na uitslag gunning

 • 6.

  vaststellen (voorlopige) gunning

 • 7.

  verzorgen van een publicatie van de gunning van de opdracht

 • 8.

  opstellen van proces verbaal van aanbesteding

College, BM, DB

M: 1 t/m 4, 7 en 8

TC: 5 en 6

Met inachtneming inkoopbeleid

 • 7.

 

Het aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van overeenkomsten/ verplichtingen

College, BM,

VZ, DB

AVTH

Met inachtneming inkoopbeleid en budgethoudersregeling SK

 • 8.

 

Verlenen van opdrachten tot het uitvoeren van werken en het leveren van diensten en materialen van bestaande (raam)overeenkomsten

College, BM, VZ, DB

M

Met inachtneming inkoopbeleid en budgethoudersregeling SK

 • 9.

 

Het aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van huurovereenkomsten/ ingebruikgevings-overeenkomsten/overige overeenkomsten

College, BM, VZ, DB

AVTH

Met inachtneming budgethoudersregeling SK

 • 10.

 

Indienen van aanvragen voor rijksbijdragen, voor zover daarmee geen financiële verplichtingen worden aangegaan waartoe niet is besloten

College, DB

AVTH

 
 • 11.

 

Inzenden van declaraties voor provincie/rijk en het vragen van voorschotten

College, DB

M

 
 • 12.

 

Doen van aanschrijvingen gericht op het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en dergelijke, ingevolge wetten en verordeningen waarvan het primaat bij de afdeling berust, alsmede de naleving van de daaraan verbonden voorschriften

College, BM, DB

M

 
 • 13.

 

Aanwijzen vertegenwoordigers in bezwaar- en beroepsprocedures

College, BM, DB

TC

 
 • 14.

 

Indienen/intrekken bezwaarschrift bij ander bestuursorgaan

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 15.

 

Indienen verweerschrift in bezwaar- en beroepsprocedures

College, BM, DB

M

 
 • 16.

 

Verzenden van controlerapporten, 1e waarschuwingsbrieven en voornemen treffen van bestuursrechtelijke maatregelen n.a.v. controles toezicht

College, BM, DB

M

 
 • 17.

 

Mededelen gedoogsituatie

College, BM, DB

TC

In overeenstemming met poho

 • 18.

 

Vaststellen standaardvoorschriften meldingen en vergunningen

College, BM, DB

TC

Geldt voor alle meldingen en vergunningen die door VTH worden behandeld

 • 19.

Alcoholwet, artikel 3

Besluiten op aanvraag vergunning tot het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

BM, DB

TC, M

- Geen mandaat bij aanvragen met advies Landelijk Bureau BIBOB

- Verlenen door medewerker

 • 20.

Alcoholwet, artikel 31

Intrekken vergunning tot het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

BM, DB

TC

 
 • 21.

Alcoholwet, artikel 32

Schorsen vergunning tot het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

BM, DB

TC

In overeenstemming met poho

 • 22.

Alcoholwet, artikel 35

Besluiten op aanvraag tijdelijke ontheffing verstrekken alcoholhoudende drank

BM, DB

TC, M

Verlenen door medewerker

 • 23.

Alcoholwet, artikel 45, tweede lid onder b

Het opdracht geven tot het doen van testaankopen

BM, DB

TC

 
 • 24.

APV, hoofdstuk 2, 3, 4, 5

VFL, hoofdstuk 3 t/m 7

Besluiten op aanvragen voor vergunning en ontheffing, alsmede het bevestigen van meldingen op grond van de APV of de VFL voor de onderwerpen: gedrukte stukken, straatartiest, voorwerpen op of aan de weg, evenementen, exploitatie, sluitingstijd, aanwezigheid speelautomaten, exploitatie seksinrichting, handelsreclame, incidentele festiviteit, geluidshinder, kamperen, parkeren reclamevoertuig, collecte, standplaatsen, snuffelmarkt en stoken van vuur,

College, BM, DB

TC, M

 • -

  Medewerker: bevestigen meldingen en verlenen vergunning/ontheffing, m.u.v. exploitatievergunning seksinrichting

 • -

  Ontheffing stoken van vuur: vooraf overleg BOA/toezichthouder.

 • -

  Exploitatievergunning seksinrichting medewerker in overeenstemming met poho.

 • 25.

APV, artikel 1:6

VFL, artikel 1.6

Intrekken of wijzigen vergunning of ontheffing

College, BM, DB

TC

 
 • 26.

VFL, artikel 4.22

Aanschrijving belemmerend uitzicht

College, DB

M

 
 • 27.

APV, artikel 2:59

Schriftelijke mededeling tot het aanlijnen en/of muilkorven van gevaarlijke honden

BM, DB

M

 
 • 28.

Awb, artikel 2:1

Verlangen/opvragen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

College, BM, DB

M

 
 • 29.

Awb, artikelen 2:3 en 6:15

Doorzendverplichting bestuursorgaan

College, BM, DB

M

 
 • 30.

Awb, artikel 3:6

Stellen termijn aan adviseur

College, BM, DB

M

 
 • 31.

Awb, afdeling 3.4

Uitvoeren Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

College, BM, DB

M

 
 • 32.

Awb, afdeling 3.6

Het doen van bekendmakingen en mededelingen

College, BM, DB

M

 
 • 33.

Awb, artikel 4:4

Vaststellen aanvraagformulieren

College, BM, DB

M

 
 • 34.

Awb, artikel 4:5

Gelegenheid geven tot aanvullen aanvraag

College, BM, DB

M

Inclusief het vereiste van het invullen van Bibob-vragenformulieren

 • 35.

Awb, artikelen 4:5 en 4:6

Buiten behandeling laten (herhaalde) aanvraag

College, BM, DB

M

Inclusief het buiten behandeling laten in verband met het ontbreken van Bibob-stukken

 • 36.

Awb, artikelen 4:7 en 4:8

Aanvrager en derdebelanghebbende in de gelegenheid stellen om een zienswijze kenbaar te maken

College, BM, DB

M

 
 • 37.

Awb, artikelen 4:14 en 4:15

Verlengen en opschorten beslistermijn

College, BM, DB

M

 
 • 38.

Awb, artikel 4:17

Ontvangstbevestiging en besluit toe- of afwijzen ingebrekestelling

College, BM, DB

M

Geen mandaat voor nemen besluit als het een bezwaarschrift betreft dat in handen is gesteld van de commissie bezwaarschriften.

 • 39.

Awb, artikelen 4:18 en 4:20

Vaststellen verschuldigdheid dwangsom bij niet tijdig beslissen en terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsom

College, BM, DB

M

Geen mandaat als het een bezwaarschrift betreft dat in handen is gesteld van de commissie bezwaarschriften.

 • 40.

Awb, artikel 4:20c

Kennisgeving bij vergunning van rechtswege

College, BM, DB

M

 
 • 41.

Awb, artikel 5:11

Het aanwijzen van toezichthouders voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening, Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Bouwbesluit 2003 en 2012, Wet op de veiligheidsregio’s (brandbeveiligingsverordening), Wet bodembescherming, Waterwet, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen, de Afvalstoffenverordening, de Wet basisregistratie personen, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Wet op de kansspelen

College, BM, DB

AVTH

De aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden kunnen worden beperkt

Het toezicht op de Wet op de kansspelen betreft uitsluitend het toezicht op vergunningen tot het aanwezig hebben van kansspelautomaten

 • 42.

Awb, artikel 5:11 juncto Alcoholwet, artikel 41 lid 1 onder b

Het aanwijzen van toezichthouders voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet en de Alcoholregeling

BM, DB

AVTH

 
 • 43.

Awb, artikel 5:12 en Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Het verstrekken van een legitimatiebewijs

College, BM, DB

AVTH

 
 • 44.

Awb, artikelen 5:21 en 5:32 en Gemw, artikel 125

Opleggen last onder (spoed) bestuursdwang of last onder dwangsom en besluiten op een verzoek om handhaving

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 45.

Awb, artikel 5:29

Bestuursdwang: besluiten tot bewaren en beheren van zaken die in het kader van de toepassing van bestuursdwang zijn meegevoerd

College, BM, DB

M

 
 • 46.

Awb, artikel 5:30

Verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 47.

Awb, artikel 5:31a

Beslissen op verzoek tenuitvoerlegging reeds aangezegde last onder bestuursdwang

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 48.

Awb, artikel 5:34

Dwangsom: besluiten omtrent opheffen, opschorten last; aanpassen dwangsom

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 49.

Awb, artikel 5:37

Besluiten tot invordering last onder dwangsom

College, BM, DB

M

In overeenstemming met poho

 • 50.

Awb, hoofdstukken 6 en 7

Kennelijk niet ontvankelijk verklaren bezwaarschrift

College, BM, DB

TC

Na advies van de Commissie Bezwaarschriften.

Geen mandaat als primair besluit niet in mandaat is genomen.

 • 51.

Awb, artikel 7:10

Opschorting, verdagen of verder uitstel van beslissing op bezwaarschriften

College, BM, DB

M

 
 • 52.

Bag, artikel 2

Houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen

College, DB

M

 
 • 53.

Bag, artikel 6

 • 1.

  Vaststellen openbare ruimten, inclusief intrekken en wijzigen

 • 2.

  Nummeraanduiding toekennen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, inclusief intrekken en wijzigen

 • 3.

  Vaststellen afbakening panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, inclusief intrekken en wijzigen

College, DB

M

 
 • 54.

Bag, artikel 8

 • 1.

  Vaststellen geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

College, DB

M

 
 • 55.

Bag, artikel 10

 • 1.

  Opnemen gegevens in basisregistratie op basis van brondocumenten (ambtelijke verklaringen)

 • 2.

  Opmaken documenten van constatering

 • 3.

  opmaken ambtelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie

College, DB

M

 
 • 56.

Bag, artikel 11

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

College, DB

M

 
 • 57.

Bag, artikel 14

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie

College, DB

M

 
 • 58.

Bag, artikel 19

Het uitgeven van identificerend objectnummer

College, DB

M

 
 • 59.

Bag, artikel 31

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening

College, DB

M

 
 • 60.

Bag, artikel 32

Het op verzoek verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het verstrekken van de daarin opgenomen gegevens

College, DB

M

 
 • 61.

Bag, artikelen 31 en 37 t/m 41

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken, inclusief de verwerking daarvan

College, DB

M

 
 • 62.

Bag, artikel 42

Controleren inrichting en werking basisregistratie, alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie

College, DB

M

 
 • 63.

Bibob

Toets of Bibob-toets van toepassing is

College, BM, DB

M

 
 • 64.

Besluit bodemkwaliteit

Uitvoeren Besluit bodemkwaliteit

College, DB

M

 
 • 65.

Besluit boa, artikel 9

Indienen aanvraag akte van opsporingsbevoegdheid

College, DB

AVTH

 
 • 66.

Bodembescherming

Doen van aanschrijvingen tot het verrichten van (nader) bodemonderzoek

College, DB

M

 
 • 67.

Bouwbesluit, artikel 1.26

Afdoen van sloopmeldingen

College, DB

M

 
 • 68.

Bor, paragraaf 6.3

Voldoen aan de bestuurlijke verplichtingen

College, DB

M

 
 • 69.

Brandveilig gebruik

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College, DB

M

 
 • 70.

Bro, artikelen 1.2.1 en 1.2.2

Beschikbaar stellen digitale ruimtelijke plannen c.q. bekend maken van vindplaats instrumenten ruimtelijk domein aan landelijke voorziening

College, DB

M

Mandaat geldt alleen voor omgevingsvergunningen, conform de gemaakte werkafspraken

 • 71.

Bro, artikel 3.1.1

Zorgdragen voor overleg met besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

College, DB

M

Mandaat geldt alleen voor omgevingsvergunningen, conform de gemaakte werkafspraken

 • 72.

Erfgoedverordening

Uitvoering erfgoedverordening voor verlenen, weigeren, intrekken (omgevings)vergunning

College, DB

TC, M

Verlenen door medewerker

 • 73.

Gebruiksbesluit

Afdoen van meldingen

College, DB

M

 
 • 74.

Gemwet, artikel 160, eerste lid onder e

Het nemen van een procesbesluit

College, BM, DB

TC

 
 • 75.

Luchtvaart, artikel 8a.51

Afgeven verklaring van geen bedenkingen op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

BM, DB

M

 
 • 76.

Naamgeving en nummer (adressen)

Toekennen, wijzigen en intrekken van straatnamen en huisnummers

College, DB

M

Voor straatnamen: in overeenstemming met poho

 • 77.

Tegemoetkoming vernummering

Toekennen of afwijzen verzoek tegemoetkoming onkosten

College, DB

M

 
 • 78.

Reglement verkeer, artikel 87

Verlenen ontheffing overtreden verkeersregels

College, DB

AVTH

Het moeten wegen betreffen die in het beheer van de gemeente zijn

 • 79.

Reglement verkeer, artikel 61b

Verlenen ontheffing vervoer in aanhangwagen of laadruimte

College, DB

M

 
 • 80.

Telecom. wet, artikel 5.2

Besluiten over uitvoering van werkzaamheden

College, DB

TC, M

Verlenen door medewerker

 • 81.

Telecom. wet, artikel 5.3

Besluiten over uitvoering werken

College, DB

TC, M

Verlenen door medewerker

 • 82.

Verkeersregelaars, artikelen 9, 10 en 15 / BABW, artikel 56

Aanstellen verkeersregelaars en intrekken aanstelling

BM, DB

M

Lijst met aangestelde verkeerregelaars per evenement naar politie

 • 83.

Wabo, artikel 2.1 lid 3 juncto bijlage II Bor

Mededelen dat geen

omgevingsvergunning is vereist

College, DB

M

 
 • 84.

Wabo, artikelen 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6

Beslissen op aanvragen op grond van de Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 Wabo.

College, DB

TC, M

- Verlenen door medewerker

- Bij zienswijzen verlenen door TC

 • 85.

Wabo, artikel 2.5 lid 5

Intrekken omgevingsvergunning 1e of 2e fase

College, DB

TC

 
 • 86.

Wabo, artikel 2.25

Overschrijven omgevingsvergunning aan andere rechtspersoon

College, DB

M

 
 • 87.

Wabo, artikel 2.26

Vragen dan wel uitbrengen van advies

College, DB

M

 
 • 88.

Wabo, artikel 2.27 juncto

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen

College, DB

M

 
 • 89.

Wabo, artikel 2.31

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

College, DB

TC

 
 • 90.

Wabo, artikelen 2.33 en 3.23

Intrekken omgevingsvergunning

College, DB

TC

3:23: Coördinatie met Waterwet bij IPPC-inrichtingen

 • 91.

Wabo, artikel 3.3, 3.4 en 3.5

Aanhouden beslissing op aanvraag omgevingsvergunning

College, DB

M

 
 • 92.

Wabo, paragraaf 3.2

Toepassen reguliere voorbereidingsprocedure

College, DB

M

Uitvoering conform de gemaakte werkafspraken

 • 93.

Wabo, paragraaf 3.3

Toepassen uitgebreide voorbereidingsprocedure

College, DB

M

Uitvoering conform de gemaakte werkafspraken

 • 94.

Wabo, artikel 3.9, lid 2

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

College, DB

TC

 
 • 95.

Wabo, artikel 3.10, lid 2

Toepassen artikel 3.1 of afdeling 3.4 Awb achterwege laten

College, DB

TC

 
 • 96.

Wabo, artikel 3.18

Buiten behandeling laten aanvraag

College, DB

M

Coördinatie met Waterwet bij IPPC-inrichtingen

 • 97.

Wabo, artikel 5.17 ism Gemw, artikel 125 en Awb, artikel 5:32

Besluiten om het bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk te staken of voorzieningen te treffen, met inbegrip van het slopen van bouwwerken (stilleggen)

College, DB

M

Onder medewerker wordt hier verstaan: de aangewezen toezichthouders

 • 98.

Wabo, artikel 5.18

Besluit ook van toepassing verklaren op rechtsopvolgers

College, BM, DB

M

In het besluit wordt melding gedaan van de toepassing

 • 99.

Wabo, artikel 5.19

Besluiten tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of ontheffing

College, DB

TC

 
 • 100.

Wabo, artikel 6.2

Onverwijld in werking laten treden

College, DB

M

 
 • 101.

Wbp

Besluiten op en voeren van correspondentie op grond van de Wbp

College, DB

M

 
 • 102.

Wgh, artikelen 83, 110a, 110c en 110i

Vaststellen en registreren hogere waarde

College, DB

M

 
 • 103.

Who

Besluiten op en voeren van correspondentie op grond van de Who

College, DB

M

 
 • 104.

Wkpb

Inschrijven beperkende besluiten in beperkingenregisters

College, BM, DB

M

 
 • 105.

Wkbp

Intrekken of laten vervallen beperkende besluiten in beperkingenregisters

College, BM, DB

M

 
 • 106.

Winkeltijdenwet/Winkel-tijdenverordening

Besluiten op aanvraag vrijstelling of ontheffing

College, DB

TC,

 • -

  In overeenstemming met poho

 • -

  Verlenen door medewerker

 • 107.

Wm, hoofdstuk 7

Uitvoeren, beoordelen en besluiten inzake Milieueffectrapportages

College, DB

TC, M

 • -

  Besluit-MER door TC

 • -

  Vormvrije MER, MER-aanmeldingsnotitie en OBM m.e.r. door medewerker

 • -

  Met uitzondering van plan-MER

 • 108.

Wm, artikel 8.40 en 8.41

Afdoen van meldingen

College, DB

M

 
 • 109.

Wm, artikel 8.42

Besluit tot opleggen nadere voorschriften

College, DB

TC

 
 • 110.

Wm, artikel 10.63 lid 2

Besluiten over ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen

College, DB

TC

 
 • 111.

Wob

Besluiten op en voeren van correspondentie op grond van de Wob inclusief verdaging beslistermijn

College, DB

M

 
 • 112.

Wok, artikelen 1 juncto 3, 7c lid 2 en 30b

Uitvoeren Wok ten aanzien van:

a. besluiten op aanvraag loterijvergunning;

b. beoordelen melding klein kansspel;

c. besluiten aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten

College, DB

TC, M

M

TC, M

 • -

  Verlenen door medewerker

 • -

  Verlenen door medewerker

 • 113.

Wvw, artikel 148

Verlenen ontheffing of afgeven verklaring van geen bezwaar wedstrijd op de weg

College, DB

M

 
 • 114.

Wvw, artikel 149, lid 1, onder d

Ontheffing of afgeven verklaring van geen bezwaar landbouwvoertuigen en ander aangewezen wegverkeer of bijzonder transport

College, DB

M

 
 • 115.

Wonw, artikel 11

Besluiten over ontheffing van Bouwverordening

College, DB

M

 

Bijlage 2 Mandaatregeling gemeente Bladel - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bladel

Overwegende dat:

de colleges van burgemeester en wethouders van 21 gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten op 31 januari 2013 een gemeenschappelijke regeling hebben vastgesteld waarbij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in het leven is geroepen;

de gemeenschappelijke regeling is gewijzigd op 17 september 2013 en 24 september 2015;

ingevolge de artikelen 3 en 4 van deze gemeenschappelijke regeling uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van het omgevingsrecht worden overgedragen van burgemeester en wethouders aan het openbaar lichaam van deze omgevingsdienst;

de gemeente, gelet op artikel 6 van deze gemeenschappelijke regeling, met de omgevingsdienst een dienstverleningsovereenkomst is aangaan ten behoeve van de uitvoering en de nadere invulling van deze taken;

deze taken nader zijn en worden ingevuld in de werkprogramma's en de opdrachten voor incidentele verzoektaken, bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

binnen de aldus opgedragen taken, de dienstverleningsovereenkomst voorziet in mandatering van bevoegdheden aan de directeur van de omgevingsdienst;

het om redenen van doelmatigheid wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van burgemeester en wethouders en de burgemeester te mandateren aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

Gezien de schriftelijke instemming van 29 maart 2016 van de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, bedoeld in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht

Gelet op artikelen 10:1 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht en artikel 59a Gemeentewet;

Besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de gemeente Bladel;

 • b.

  directeur: directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 • c.

  omgevingsdienst: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Het bevoegd gezag verleent aan de directeur mandaat tot het namens hem nemen van alle besluiten die voorvloeien uit de opdracht aan de omgevingsdienst, vastgelegd in de artikelen 4, 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, d.d. 24 september 2015, de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de omgevingsdienst en de bij deze dienstverleningsovereenkomst behorende jaarprogramma’s en bijzondere opdrachten.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening van namens het bevoegd gezag genomen besluiten.

 • 3.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op:

  • a.

   de bevoegdheid besluiten te nemen na een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit in het kader van handhaving;

  • b.

   de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   besluiten die leiden tot de vaststelling of wijziging van gemeentelijke beleidskaders of beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   besluiten tot het aangaan van convenanten;

  • e.

   besluiten tot het al dan niet honoreren van schadeclaims van derden of het afkopen van mogelijke geschillen, met uitzondering van schadeclaims die vallen onder de werking van een vastgestelde publiekrechtelijke regeling;

  • f.

   besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en tot het zelf voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;

  • g.

   besluiten tot het verlenen of weigeren van een vergunning of ontheffing;

  • h.

   besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang indien de last betrekking heeft op gehele of gedeeltelijke sluiting van een inrichting in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer;

  • i.

   besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur kan ter uitoefening van een krachtens artikel 2, eerste lid, aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2.

  Van ondermandaat zijn uitgesloten:

  • a.

   besluiten tot het aanwijzen van personen tot vertegenwoordiging van het college in rechte;

  • b.

   besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang;

  • c.

   besluiten tot het gedogen van een geconstateerde overtreding;

 • 3.

  Elk verleend ondermandaat, ondervolmacht of machtiging, of wijziging wordt aangetekend op een ondermandaatlijst.

 • 4.

  De directeur stelt instructies vast over de wijze waarop van het ondermandaat gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 4 Machtiging

 • 1.

  Het bevoegd gezag verleent aan de directeur machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde opdracht.

 • 2.

  De machtiging als bedoeld in het eerste lid, ziet niet op handelingen die betrekking hebben op de totstandkoming van besluiten tot het verlenen of weigeren van een vergunning of ontheffing alsmede op handelingen betreffende een melding als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • 3.

  De directeur kan voorts machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt mandaat en ondermandaat gelijk gesteld met machtiging.

Artikel 5 Toezichthouders

Het bevoegd gezag verleent aan de directeur de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Monumentenwet 1988, Drank- en Horecawet, Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet, Wet veiligheidsregio’s en de daarmee samenhangende Brandbeveiligingsverordening.

Artikel 6 Procesvertegenwoordiging

 • 1.

  De directeur is gemachtigd tot het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in rechte.

 • 2.

  De directeur kan, krachtens deze machtiging, door hem aangewezen personen machtigen tot het in rechte vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling van de volgende geschillen, mits deze betrekking hebben op besluiten welke bij of krachtens dit mandaatbesluit in mandaat of ondermandaat zijn genomen:

  • a.

   bezwaar, behandeld door de gemeentelijke bezwarencommissie;

  • b.

   beroep of hoger beroep, behandeld door de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

  • c.

   verzoeken om voorlopige voorziening, behandeld door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank of de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  Een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk wordt als volgt ondertekend:

  namens burgemeester en wethouders van Bladel,

  (handtekening van de gemandateerde)

  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

  (diens naam en afdeling c.q. team)

  dan wel

  namens de burgemeester van Bladel,

  (handtekening van de gemandateerde)

  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

  (diens naam en afdeling c.q. team)

 • 2.

  In geval van ondertekeningsmandaat, als bedoeld in artikel 3, eerste lid wordt als volgt ondertekend:

  overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Bladel genomen besluit,

  (handtekening van de ondertekeningsgemandateerde)

  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

  (diens naam en afdeling c.q. team)

  dan wel

  overeenkomstig het door de burgemeester van Bladel genomen besluit,

  (handtekening van de ondertekeningsgemandateerde)

  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

  (diens naam en afdeling c.q. team)

 • 3

  Indien gebruik wordt gemaakt van machtiging als bedoeld in artikel 4, zijn bij ondertekening het eerste en het tweede lid overeenkomstig van toepassing.

Artikel 8 Instructies

De directeur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van het bevoegd gezag in acht, bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Toepasselijk beleid

 • 1.

  De directeur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden de door het bevoegd gezag en de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders en beleidsregels in acht, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

 • 2.

  Indien de directeur op zwaarwegende gronden voornemens is af te wijken van de beleidskaders of beleidsregels, bedoeld in het eerste lid, treedt hij hierover vooraf in overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 10 Informatieplicht

 • 1.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend, stelt het bevoegd gezag tijdig in kennis van krachtens mandaat of ondermandaat te nemen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats:

  • a.

   als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   als advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt;

  • c

   als het besluit ertoe kan leiden dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld;

  • d

   bij een vooraankondiging tot handhaving.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat of ondermandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Wanneer sprake is van direct gevaar of van een spoed optreden kan het verstrekken van informatie, als bedoeld in het eerste lid, vóór het nemen van het besluit achterwege blijven en wordt het bevoegd gezag tegelijk met de bekendmaking van het besluit geïnformeerd.

 • 5.

  Het bevoegd gezag voorziet de directeur van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  De directeur doet volgens door het bevoegd gezag nader te stellen regels periodiek verslag van de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft de directeur desgevraagd alle informatie aan het bevoegd gezag terzake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling gemeente Bladel - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021”.

Vastgesteld in de vergadering van het college en door de burgemeester op 10 augustus 2021.

Burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester van Bladel,

de secretaris,

drs. E.L.C.M. Mol

de burgemeester,

ir. R.P.G. Bosma.