Uitvoeringsregels voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen in de gemeente Westland 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen in de gemeente Westland 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

gelezen het voorstel aan het college van B&W van 5 oktober 2021, nr. 21-0270613;

overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in:

 • -

  het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  de gemeentelijke belastingverordeningen;

besluit:

vast te stellen de volgende

UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IN DE GEMEENTE WESTLAND 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • Afschrijvingstijdvak: de periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste werkdag van de 1e respectievelijk 10e maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • Belastingplichtige: de natuurlijke of niet-natuurlijke persoon, welke is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Westland.

 • Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • Incassant: de gemeente Westland.

 • Taakveld Belastingen: taakveld Belastingen & Geo-basisregistraties.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

 • 1. De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

 • 2. Belastingaanslagen welke worden opgelegd in een later jaar dan het belastingjaar waarop zij betrekking hebben, komen ook in aanmerking voor automatische incasso.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  forensenbelasting;

 • c.

  onroerendezaakbelastingen;

 • d.

  rioolheffing.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso geldt ook voor belastingaanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatige verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de machtigingskaart in te leveren bij of op te sturen aan het Taakveld Belastingen van de gemeente Westland of door middel van een verzoek via de digitale belastingbalie.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of moet uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingekomen bij het Taakveld Belastingen van de gemeente Westland of via de digitale belastingbalie zijn ingediend om in aanmerking te komen voor het maximale aantal incassotermijnen.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar of in volgende jaren aan de belastingplichtige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Incassotermijnen

 • 1. Aanslagbiljetten waarvoor tijdig automatische incasso is afgegeven kennen, met inachtneming van hetgeen is opgenomen in het tweede en derde lid van dit artikel, tien maandelijkse incasso-termijnen.

 • 2. Indien het totaalbedrag van het aanslagbiljet meer is dan € 10.000,00 gelden er twee maandelijkse betalingstermijnen en is er geen incassomogelijkheid.

 • 3. Indien het totaalbedrag van het aanslagbiljet minder bedraagt dan € 100,00 gelden er twee maandelijkse incassotermijnen.

Artikel 9 Berekening termijnbedrag

 • 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen dat na verwerking van de machtiging nog in het belastingjaar of een volgend jaar overblijft, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste 1 en ten hoogste 10 bedraagt.

 • 2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen dat na verzending van het aanslagbiljet overblijft.

 • 3. De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen.

 • 4. Het termijnbedrag bedoeld in het derde lid dient op een zodanig niveau te worden vastgesteld, dat de totale vordering niet eerder vervalt dan binnen 10 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10 Verzending aanslagbiljet

De gemeente spant zich in het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden verbonden indien de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 11 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische afschrijving vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2. De eerste afschrijving zal, met inachtneming van hetgeen is geregeld in het derde lid, plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elke volgende termijn wordt steeds een maand later afgeschreven.

 • 3. De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand doch niet eerder dan de 25e van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

 • 4. De incassant heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden af te wijken van het tijdstip van afschrijving zoals gesteld in het derde lid.

Artikel 12 Storno’s

 • 1. Indien de automatische incasso van een termijn niet slaagt, ontvangt de belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat er een bedrag gestorneerd is en dat het nog openstaande bedrag gespreid over de nog resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid dient - indien de automatische incasso twee keer niet kan worden afgeschreven of indien de automatische incasso in de laatste termijn niet slaagt - de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de door incassant toe te zenden brief te voldoen.

Artikel 13 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt door incassant beëindigd:

 • a.

  indien de automatische incasso (gedurende) twee (opeenvolgende) termijnen niet slaagt;

 • b.

  indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is of omdat het rekeningnummer is vervallen of geblokkeerd staat;

 • c.

  indien de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 14 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de rode kaart.

Artikel 15 Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 16 Verhuizing

Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 17 Wijziging bankrekeningnummer

Wijziging van het bankrekeningnummer dient met de gebruikmaking van de wijzigingskaart direct te worden gemeld aan het Taakveld Belastingen van de gemeente Westland of via de digitale belastingbalie.

Artikel 18 Terugstorting geïncasseerd termijnbedrag

 • 1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven binnen 56 dagen na de valutadatum van de afschrijving van het termijnbedrag aan de bankinstelling toe te zenden.

 • 3. Indien tijdens het afschrijvingstijdvak twee termijnbedragen op de rekening van belastingplichtige zijn teruggestort, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de door incassant toegezonden brief te voldoen, doch niet eerder dan de laatste vervaldatum op het aanslagbiljet.

Artikel 19 Stortingen buiten de automatische incasso

(Termijn)betalingen buiten de automatische incasso worden verwerkt in de resterende termijnen voor automatische incasso.

Artikel 20 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1. De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het insturen van de rode kaart of via de digitale belastingbalie.

 • 2. Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingplichtige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, wordt door de incassant de incasso-overeenkomst beëindigd.

Artikel 21 Slotbepaling

 • 1. De uitvoeringsregels treden in werking op 1 januari 2022.

 • 2. De uitvoeringsregels voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen in de gemeente Westland worden aangehaald als " Uitvoeringsregels voor automatische incasso van gemeentelijke heffingen Westland 2022".

Ondertekening

Naaldwijk, 5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends