Subsidieregeling Sociaal Domein Ermelo 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal Domein Ermelo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

overwegende dat gemeente Ermelo de volgende maatschappelijke effecten wil bereiken:

 • -

  Ermelo is een sociale samenleving, met zo zelfredzaam mogelijke inwoners;

 • -

  Ermelo is een inclusieve gemeente, iedereen draagt bij en telt mee;

 • -

  Ermelo is een gemeente met een divers aanbod waarin elke inwoner zich kan ontplooien;

 • -

  Ermelo is een gezonde gemeente met vitale inwoners;

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Sociaal Domein Ermelo 2022.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

 • b.

  Bestaanszekerheid: de zekerheid dat men de beschikking heeft over de middelen om zijn levensonderhoud en levenspatroon te waarborgen volgens de geldende normen van welvaart en welzijn;

 • c.

  Gezin: samenwerkingsvorm die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormt, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen;

 • d.

  Informele zorg: Informele zorg is zorg waarvoor niet betaald wordt als dienst. Het gaat om zorg door familie, vrienden, buren of vrijwilligers;

 • e.

  Jeugdhulp: jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • f.

  Jeugdigen: persoon als bedoeld in artikel 1.1 van van de Jeugdwet en die inwoner is van de gemeente Ermelo;

 • g.

  Kwetsbare inwoners: inwoners van Ermelo die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn, kampen met een psychische aandoening, verslaving, of dak- of thuisloos zijn;

 • h.

  Mantelzorg: onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden;

 • i.

  Organisatie: stichting, vereniging of een onderneming;

 • j.

  Ontregeld huishouden: een huishouden dat ontwricht is door een beperking of psychosociale problemen waardoor de structuur onvoldoende aanwezig is en huishoudelijke taken zonder hulp niet voldoende worden uitgevoerd;

 • k.

  Respijtzorg: het tijdelijk overdragen van de mantelzorg om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen;

 • l.

  Sociaal Domein: alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • m.

  Statushouder: een asielzoeker die als vluchteling is erkend en daardoor in het bezit is van een verblijfsvergunning;

 • n.

  Toekomstbestendig wonen: een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken om op een later moment de woning aan te passen aan de nieuwe levensfase zonder grote verbouwingen uit te voeren.

Artikel 1.2. Doel

Er is meer duidelijkheid waarvoor subsidies in het Sociaal Domein Ermelo worden verstrekt. Aan de hand van de programmabegroting en inhoudelijke beleidsnota’s wordt per beleidsterrein ingegaan op de activiteiten en prestaties die in aanmerking komen voor subsidie.

De activiteiten moeten in ieder geval bijdragen aan één van de volgende opgaven:

 • -

  Kansrijk opgroeien

 • -

  Op weg naar samenredzaamheid / zelfredzaamheid

 • -

  Perspectief op werk

 • -

  (Langer) zelfstandig thuis

en/of de gemeentelijke taken op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid.

Artikel 1.3. Subsidieplafonds

Het college stelt jaarlijks de subsidieplafonds per onderdeel van deze subsidieregeling vast.

Artikel 1.4. Subsidiabele kosten

Kosten voor de uitvoering van activiteiten

Onder uitvoeringskosten voor activiteiten worden verstaan de door het college in de begroting van een organisatie aanvaarde kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten om de doelen, effecten en resultaten te bereiken die in de hoofdstukken 2 t/m 5 zijn beschreven.

Het is van belang dat de activiteiten zich zo mogelijk richten op algemene voorzieningen voor een zo groot mogelijke doelgroep, waarbij preventie een grote rol speelt en ketensamenwerking cruciaal is.

Personeelskosten

Onder personeelskosten worden verstaan de door het college in de begroting van de organisatie aanvaarde kosten als gevolg van het in dienst hebben van beroepskrachten.

Tot de personeelskosten worden gerekend:

 • a.

  de minimaal volgens geldende collectieve arbeidsoverkomsten (cao’s) verplichte salarissen, vergoedingen en uitkeringen met uitzondering van overwerk;

 • b.

  het werkgeversaandeel in de wettelijk verplichte sociale lasten en in de premiekosten van volgens een geldende cao afgesloten pensioenverzekering.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten worden verstaan de door het college in de begroting van een organisatie aanvaarde kosten als gevolg van het huren of in eigendom hebben van accommodaties waarin gesubsidieerde activiteiten plaatsvinden.

Tot de huisvestingskosten worden gerekend:

 • a.

  de huursom van gebouwen of terreinen en de kosten aan erfpacht of een ander zakelijk recht;

 • b.

  de afschrijving op investeringen voor gebouwen, verbouwing, verwarmingsinstallatie en groot onderhoud;

 • c.

  de rente van geldleningen voor de financiering van investeringen voor huisvesting als bedoeld onder b.

Hoofdstuk 2. Kansrijk opgroeien

2.1 Doel

Jeugdigen in Ermelo kunnen gezond en veilig opgroeien en kunnen zich maximaal ontwikkelen.

2.2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan een subsidie verlenen voor het ondersteunen van jeugdigen en/of hun verzorgers en ouders om de doelstelling die geformuleerd is in artikel 2.1 te behalen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten:

 • a.

  activiteiten gericht op de ontwikkeling en/of ontplooiing van jeugdigen;

 • b.

  activiteiten die de eigen kracht van jeugdigen versterken;

 • c.

  activiteiten die het probleemoplossend vermogen van gezinnen met jeugdigen versterken;

 • d.

  activiteiten gericht op toeleiding en toegang tot jeugdhulp;

 • e.

  activiteiten gericht op coördinatie van zorg voor jeugdigen;

 • f.

  activiteiten die kindermishandeling tegengaan;

Hoofstuk 3. Op weg naar samenredzaamheid / zelfredzaamheid

3.1 Doel

Inwoners van Ermelo kunnen zich zo veel mogelijk zelf redden op alle levensterreinen met hulp van mensen uit hun netwerk (samenredzaamheid), met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg, waarbij zij zo veel mogelijk zelf de regie hebben.

3.2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan een subsidie verlenen voor het ondersteunen van inwoners van Ermelo om de doelstelling die geformuleerd is in artikel 3.1 te behalen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten:

 • a.

  activiteiten die de samenredzaamheid versterken en de leefbaarheid vergroten;

 • b.

  activiteiten die de zelfredzaamheid en de eigen regie vergroten;

 • c.

  activiteiten die gericht zijn op de uitvoering van vestiging, toelating, terugkeer en inburgering van statushouders;

 • d.

  activiteiten die de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking verbeteren;

 • e.

  activiteiten die de geletterdheid verbeteren;

 • f.

  activiteiten die de bestaanszekerheid vergroten;

 • g.

  activiteiten gericht op het voorkomen of beheersen van schulden;

 • h.

  activiteiten die de veiligheid vergroten en/of het huiselijk geweld tegengaan;

Hoofdstuk 4. Perspectief op werk

Voor deze opgave bestaat de Subsidieregeling eenmalige stimulering voorziening voor arbeidsinschakeling Ermelo 2020.

Hoofdstuk 5. (Langer) zelfstandig thuis

5.1 Doel

Oudere en kwetsbare inwoners van Ermelo kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en meedoen in het dagelijks leven – eventueel met hulp van (informele) zorg en ondersteuning.

5.2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan een subsidie verlenen voor het ondersteunen van oudere en kwetsbare inwoners van Ermelo om de doelstelling die geformuleerd is in artikel 5.1 te behalen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten:

 • a.

  activiteiten die de positieve gezondheid vergroten;

 • b.

  activiteiten gericht op het voorkomen of beheersen van verslaving;

 • c.

  activiteiten die de leefbaarheid in de woonomgeving vergroten;

 • d.

  activiteiten gericht op het voorkomen van discriminatie, stigmatisering of uitsluiting.

 • e.

  begeleiding van mantelzorg;

 • f.

  coördinatie en begeleiding van vrijwilligerswerk;

 • g.

  activiteiten gericht op informele zorg;

 • h.

  activiteiten om escalatie van ontregelde huishoudens te voorkomen;

 • i.

  activiteiten gericht op voorlichting over woningaanpassingen voor het toekomstbestendige wonen;

 • j.

  activiteiten gericht op het versterken van innovatieve woon(zorg)vormen en respijtvoorzieningen;

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 6.1. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1.1 en 1.2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 6.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Sociaal Domein Ermelo 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op 12 oktober 2021 onder nummer e210038227.

A.M. Weststrate,

secretaris,

dra. Th.A.J. Burmanje,

burgemeester,

Toelichting

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Titel 4.2 is het subsidierecht geregeld.

Daarin staat dat een subsidie in principe altijd gebaseerd moet zijn op een wettelijk voorschrift. In Ermelo geldt de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 (Asv). Hierin staat de procedure beschreven, maar ook hoe de subsidieplafonds verdeeld worden en wat de weigeringsgronden zijn.

In de Asv staat echter niet een opsomming van alle activiteiten waarvoor subsidies worden verstrekt, zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Awb. Er zijn diverse subsidieregelingen (nadere regels of deelverordening) waarin meer in detail wordt beschreven voor welke activiteiten subsidies worden verstrekt in Ermelo.

Deze subsidieregelingen zijn gebaseerd op vastgestelde beleidsnota’s, zoals de Groenvisie en Cultuuraanpak.

In artikel 4:23 van de Awb staan uitzonderingsgevallen beschreven waarvoor geen wettelijk voorschrift of een (deel)verordening noodzakelijk is.

Dit betreft:

 • -

  spoedeisende subsidieverstrekking

 • -

  subsidieverstrekking op grond van een begrotingspost

 • -

  incidentele subsidieverstrekking

 • -

  verstrekken van Europese subsidies op basis van een Europees programma.

Binnen het Sociaal Domein worden diverse subsidies verstrekt in gemeente Ermelo. Het betreft hierbij omvangrijke subsidies aan professionele organisaties, maar ook diverse subsidies van geringe omvang aan vrijwilligersorganisaties. De eerste soort kan vallen onder de subsidieverstrekking op grond van een begrotingspost en de tweede soort kan vallen onder de incidentele subsidieverstrekking.

Om meer duidelijkheid te scheppen wat wij inhoudelijk beogen met het verstrekken van subsidies binnen het Sociaal Domein is het wenselijk een subsidieregeling hiervoor vast te stellen.

Basis hiervoor zijn de verschillende beleidsnota’s, maar zeker ook de Kadernotitie Sociaal Domein Ermelo “Op weg naar 2025”.

De kadernotitie wordt nader uitgewerkt in de volgende opgaven:

 • -

  Kansrijk opgroeien

 • -

  Op weg naar samenredzaamheid / zelfredzaamheid

 • -

  Perspectief op werk

 • -

  (Langer) zelfstandig thuis.

De activiteiten die gesubsidieerd worden, zullen daarom moeten bijdragen aan één van deze opgaven. Omdat deze opgaven de komende jaren nader uitgewerkt zullen worden, zal deze subsidieregeling daarop in de toekomst moeten worden aangepast.

Daarnaast kent de gemeente ook taken op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid.

Gemeente Ermelo kent jaarlijkse en incidentele subsidies.

Een jaarlijkse subsidie is bestemd voor activiteiten die het hele kalenderjaar zullen plaatsvinden.

Incidentele subsidies hebben een eenmalig karakter, bijvoorbeeld voor een (kortlopend) project of een evenement (dat weliswaar jaarlijks herhaald kan worden).

De subsidies worden gegeven aan vrijwilligersorganisaties zonder beroepskrachten, organisaties met grotendeels beroepskrachten en organisaties waarbij zowel beroepskrachten als vrijwilligers actief zijn.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.2

In de subsidieregeling zijn per hoofdstuk de doelen omschreven die met de verleende subsidie moeten worden behaald.

Voor alle subsidies gelden de weigeringsgronden die in artikel 11 van de Asv staan vermeld.

Artikel 1.3

De subsidieplafonds worden jaarlijks vastgesteld door het college.

De verdeling van de subsidieplafonds is geregeld in artikel 6 van de Asv.

Voor de overzichtelijkheid volgt hieronder het letterlijke citaat van artikel 6 uit de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019:

Algemeen

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor zover de omvang en de aard van de te subsidiëren activiteit in overeenstemming is met wat hierover is opgenomen in de betreffende inhoudelijke programma’s.

 • 2.

  Als een activiteit in de beoogde omvang een zodanig subsidiebedrag vergt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de activiteit in geringere mate gesubsidieerd of wordt de aanvraag geweigerd. Over de consequenties hiervan voor de te realiseren activiteit, vindt overleg plaats met de aanvrager.

Activiteiten en budgetten waarvoor meerdere subsidieaanvragen zijn gedaan

 • 3.

  Aanvragen die betrekking hebben op eenzelfde activiteit of budget zullen in onderlinge samenhang worden beoordeeld.

 • 4.

  Als het budget dreigt te worden overschreden krijgt de aanvraag voorrang, waarvan toekenning in vergelijking tot andere aanvragen naar verwachting:

  • a.

   van meer belang is voor het beleid waarvoor de gemeenteraad en het college verantwoordelijk zijn;

  • b.

   meer zal bijdragen aan het resultaat van het doel van de subsidie.

 • 5.

  Als geen voorrang kan worden bepaald naar aanleiding van de hierboven beschreven bepalingen, dienen de volgende criteria als hulpmiddel voor de verdeling:

  • a.

   de mate waarin wordt samengewerkt met andere instellingen/organisaties (in voorbereiding en uitvoering);

  • b.

   de mate waarin de activiteit een toegevoegde waarde heeft en/of vernieuwend is en/of aantoonbaar voorziet in een behoefte;

  • c.

   de mate waarin sprake is van participatie door inwoners van Ermelo;

  • d.

   de mate waarin inwoners van Ermelo bereikt worden;

  • e.

   de mate waarin sprake is van eigen personele, materiële of financiële inbreng;

  • f.

   de volgorde van binnenkomst (bij incidentele subsidies).

 • 6.

  Als geen voorrang kan worden bepaald naar aanleiding van de onder 5 beschreven criteria, kan worden besloten verschillende aanvragen gedeeltelijk te honoreren. Bijvoorbeeld door, na afwijzing van onderdelen die niet passen binnen het beleid, alle overgebleven aanvragen met een bepaald percentage te korten. In het laatste geval wordt met de aanvragers overlegd. Dit besluit kan ertoe leiden dat een aanvraag gedeeltelijk geweigerd wordt van een organisatie die tot nu toe voor de betreffende activiteit subsidie ontving. In dit geval worden de kosten en consequenties (bijvoorbeeld van een eventueel noodzakelijke overgangsregeling) in de overwegingen betrokken.

Hoofdstuk 4

De opgave Perspectief op werk wordt grotendeels uitgevoerd door Meerinzicht, het samenwerkingsorgaan van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Er worden contracten afgesloten voor deze opgave.

Ten behoeve van een klein onderdeel van deze opgave is de Subsidieregeling eenmalige stimulering voorziening voor arbeidsinschakeling Ermelo 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders Ermelo. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door gemeente Ermelo.