Regeling energiebon kleine maatregelen

Geldend van 19-10-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling energiebon kleine maatregelen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gelet op het subsidiebesluit Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

overwegende:

dat de gemeente conform de RREW (rijksregeling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) vereisten in november 2020 een aanvraag ingediend heeft;

dat op 1 maart 2021 de aanvraag is toegekend

dat de gelden voor de uitvoering van het voorstel in april 2021 ter beschikking gesteld zijn aan de gemeente voor uitvoering in 2021 en 2022.

besluit vast te stellen de volgende nadere regeling:

Regeling energiebon kleine maatregelen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Regionaal Energieloket: landelijke organisatie die duurzame diensten voor gemeentes verzorgt.

 • b.

  Energiebon: een financiële bijdrage voor de aanschaf van een aantal kleine energie besparende maatregelen zoals ledlampen, energiemeter e.d.

 • c.

  Aanvrager: bewoner van een voor permanente bewoning bestemde en bestaande koop- of huurwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven.

 • d.

  Het college: college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van een duurzaamheidsmaatregel in de lijn van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Deze regeling stimuleert aanvragers energiebesparende maatregelen te treffen aan hun woning die een reductie van CO2 uitstoot en een verlaging van de woonlasten tot gevolg hebben.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande koop- of huurwoning binnen het grondgebied van de gemeente Veldhoven.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidie is een subsidieplafond vastgesteld van € 158.405.

 • 2.

  Een Energiebon heeft een waarde van € 65,00.

 • 3.

  Energievouchers kunnen, indien beschikbaar, worden aangevraagd en verzilverend gedurende de looptijd van de RREW.

Artikel 5 Bevoegdheden Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is bevoegd om:

 • a.

  aanvragen om een Energiebon te behandelen;

 • b.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • c.

  met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een Energiebon te verstrekken;

Artikel 6 Energievoucher subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt via https://regionaalenergieloket.nl/veldhoven een Energiebon aan via een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  De volledig ingediende digitale aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   naam van de aanvrager

  • b.

   adres van de aanvrager;

  • c.

   emailadres van de aanvrager;

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 7 Inwisselen Energiebon

 • 1.

  De Energiebon is inwisselbaar via alle deelnemende partijen aan het cadeaubonnensysteem van het Regionaal Energieloket, betreffende fysieke winkels en webshops.

 • 2.

  Het aanbod bestaat uit een assortiment van energiebesparende producten, welke duidelijk worden weergegeven op een speciaal samengestelde verzilveringswebshop en in deelnemende fysieke winkels.

 • 3.

  Bij het afrekenen vult aanvrager de kortingscode van de Energiebon in. De waarde van de Energiebon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag.

 • 4.

  Elke kortingscode is uniek en kan maar eenmalig gebruikt worden.

 • 5.

  Per adres kan eenmalig een Energiebon aangevraagd worden.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking. Naar verwachting medio oktober 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt gelijktijdig met de einddatum van de RREW.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Energiebon kleine maatregelen”.

Ondertekening

Aldus besloten op 21 september 2021.

De secretaris, De burgemeester,

N. Bex M. Delhez