Tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona 2020-2021 gemeente Reimerswaal

Geldend van 15-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona 2020-2021 gemeente Reimerswaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

Gelet op de coronacrisis en de continuïteits- en liquiditeitsproblemen die dit voor de culturele sector kan hebben;

Rekening houdend met andere steunmaatregelen die zowel door rijk als gemeente al zijn ingezet;

Gelet op de Algemene Subsidie verordening 2021, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:

vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona 2020-2021 gemeente Reimerswaal

Artikel 1. Definities

In deze regeling verstaat het college onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening 2021 gemeente Reimerswaal;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

 • c.

  Corona): COVID-19;

 • d.

  Coronacrisis: crisis die zich sinds maart 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus en de daarbij genomen overheidsmaatregelen om de crisis te bestrijden;

 • e.

  Culturele activiteiten: Organisaties en verenigingen die culturele activiteiten aanbieden in gemeente Reimerswaal zoals amateurkunst, theater museum, bibliotheek.

 • f.

  Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die gevestigd is in gemeente Reimerswaal of met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op inwoners van gemeente Reimerswaal.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 6, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle culturele activiteiten die verricht worden door de in artikel 4 genoemde doelgroep en die van belang zijn voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van maatschappelijke waarde zijn voor de lokale sociale/culturele infrastructuur.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, zonder winstoogmerk, die is gevestigd in gemeente Reimerswaal of met zijn activiteiten (mede) gericht is op de inwoners van gemeente Reimerswaal.

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  De aanvraag is buiten de in artikel 7 genoemde termijn ingediend.

 • b.

  De gegevens vermeld in artikel 6 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • c.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die, of het bestuur dat, leiding geeft aan de organisatie.

 • d.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

 • e.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

 • f.

  De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.

 • g.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt niet in gevaar te komen.

 • h.

  De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

 • i.

  De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

 • j.

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • k.

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • l.

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2. In afwijking van artikel 6 van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis.

  • b.

   Voor de tweede aanvraagperiode over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 worden jaarrekeningen van 2018 en 2019 en -voor zover beschikbaar - de jaarrekening van 2021 ingediend. Mocht de jaarrekening van 2021 nog niet beschikbaar zijn, dan dient de aanvrager gegevens aan te leveren waaruit de inkomsten en uitgaven over de periode van 1 januari 2021 tot met 30 juni 2021 blijken.

 • 3. De aanvraag wordt ingediend middels het daarvoor door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie Steunfonds Corona voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 moet worden ingediend vóór 16 november 2021.

 • 2. Indien de aanvraag niet volledig is ontvangen, heeft de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Deze aanvulling dient uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode, genoemd in het eerste en tweede lid, te zijn ontvangen.

 • 3. Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het eerste en tweede lid, komen niet voor behandeling in aanmerking.

 • 4. Het college heeft de bevoegdheid voor subsidie uit Steunfonds Corona een nieuwe aanvraagtermijnen open te stellen indien dit noodzakelijk wordt bevonden.

Artikel 8 Verdeling en hoogte van de subsidie

 • 1. Het college beoordeelt de aanvraag voor subsidie op grond van het Steunfonds Corona, waarbij de hoogte van de subsidie tegemoetkoming wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie van de aanvrager.

 • 2. De subsidie wordt gerelateerd aan het nettoresultaat over het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De maximale tegemoetkoming stelt het gemiddelde nettoresultaat over dit jaar gelijk aan het gemiddelde nettoresultaat van de twee daaraan voorafgaande jaren.

 • 3. Het college stelt het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze subsidieregeling worden verstrekt.

 • 4. Als het totaal van de conform het eerste en tweede lid door het college beoordeelde subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreft, worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 9 Beslistermijn

In afwijking van artikel 3.2 van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn is verlopen maar uiterlijk binnen 8 weken na de afloop van de indieningstermijn van het desbetreffende jaar. Indien dit voor de behandeling noodzakelijk blijkt, kan het college deze termijn eenmalig met 2 weken verlengen.

Artikel 10 Verantwoording

 • 1. Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.

 • 2. Bij verleende subsidies kan het college steekproefsgewijs controles uitvoeren op de besteding van middelen. De aanvrager is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona.

 • 2. De subsidieregeling treedt in werking na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 • 3. De Tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona 2020-2021 met inwerkintreding op 2 april 2021 wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 4. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2021.

 • 5. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2021.

mr. F. Marquinie MBA

secretaris

drs. J.S. van Egmond

burgemeester