Projectenregeling Cultuur (klein)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Projectenregeling Cultuur (klein)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn, de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord en de nota Apeldoorns Karakter! Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024,

besluit vast te stellen de Projectenregeling Cultuur (klein).

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   College: Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • d.

   Organisatie: een stichting of vereniging zonder winstoogmerk;

  • e.

   Project: een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een culturele doelstelling met een duidelijk begin en een eind en met de maximale tijdsduur van twee jaar.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van culturele activiteiten die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector in Apeldoorn.

Artikel 1.3 Waarvoor kan worden aangevraagd

Op grond van deze regeling wordt maximaal twee keer per jaar aan een organisatie subsidie verstrekt. De activiteiten uit het project moeten bovendien aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  De activiteiten komen niet op grond van enig ander voorschrift van het gemeentebestuur voor subsidie in aanmerking;

 • b.

  De activiteiten passen in de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord;

 • c.

  De activiteiten passen binnen het cultuurbeleid van de gemeente Apeldoorn;

 • d.

  De activiteiten kennen geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • e.

  De activiteiten vinden plaats in de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  De activiteiten starten niet eerder dan zes weken na indiening van de aanvraag;

 • g.

  De activiteiten starten binnen een periode van één jaar volgend op de datum van de aangevraagde subsidie.

Artikel 1.4 Subsidiabele kosten

 • 1. Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een project zijn subsidiabel.

 • 2. Niet subsidiabel zijn in ieder geval de volgende kosten:

  • a.

   Structurele huisvestingskosten;

  • b.

   Structurele kosten voor beheer en onderhoud van onroerend goed;

  • c.

   Niet noodzakelijke en bovenmatige kosten;

  • d.

   Investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten;

  • e.

   Productie van publicaties, geluidsdragers en films.

 • 3. Maximaal 50% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4. In afwijking van lid 3 komt van 1 januari t/m 31 december 2022 maximaal 75% van de subsidiabele kosten in aanmerking voor subsidie.

 • 5. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €10.000,- per aanvraag.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor projecten binnen deze regeling jaarlijks een subsidieplafond vast, onder voorbehoud van het vaststellen van de Meerjaren Programmabegroting door de gemeenteraad.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan het college meerdere keren per jaar een nieuw subsidieplafond publiceren.

Artikel 1.6 Voorwaarden

Het college kan in aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv, aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  de organisatie draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het project;

 • b.

  bij de publiciteit over het project wordt vermeld dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen met een bijdrage van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 1.7 Afwijzingsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  de aanvraag voldoet niet aan de doelstelling van de regeling en/of heeft geen betrekking op activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;

 • b.

  de organisatie € 75.000,00 of meer subsidie per jaar verstrekt krijgt door de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  de organisatie in het (kalender)jaar van aanvragen reeds subsidie verleend heeft gekregen vanuit de Projectenregeling Cultuur (groot);

 • d.

  het project al subsidie van de gemeente Apeldoorn heeft ontvangen;

 • e.

  het project al is gestart of zal worden gestart binnen een termijn van zes weken na het moment van indiening van de aanvraag;

 • f.

  de uitvoering van het project langer duurt dan twee jaar;

 • g.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • h.

  er onvoldoende gescoord wordt op een of meerdere beoordelingscriteria als bedoeld onder artikel 2.3.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   het doel, de activiteiten en planning van het project;

  • b.

   een sluitende begroting met toelichting;

  • c.

   als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bankafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

Artikel 2.2 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, geldt het tijdstip van indienen.

 • 4. Indien er sprake is van een storing of mankement in het systeem wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

 • 5. Bij loting wordt de eerst getrokken aanvraag als hoogste gerangschikt.

 • 6. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 7. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden

Artikel 2.3 Beoordelingscriteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen:

 • -

  Artistieke kwaliteit

  Binnen dit criterium wordt de artistieke kwaliteit van het project beoordeeld. Er wordt getoetst of het project is opgezet vanuit een helder doel en ambitie. Een voorwaarde is dat de aanvrager beschikt over voldoende vaardigheden en inzicht in de betreffende discipline om het proces en het project uit te voeren. Tevens wordt in de beoordeling gekeken of er sprake is van vernieuwing of een ontwikkeling ten opzichte van de eerdere activiteiten van de aanvrager.

 • -

  Betekenis voor Apeldoorn

  Binnen dit criterium wordt beoordeeld of er sprake is van een bijdrage en toegevoegde waarde aan de diversiteit en actualiteit van het totale aanbod in de gemeente Apeldoorn. Uit het projectplan blijkt welke doelgroepen in Apeldoorn worden bereikt en hoe. Hierbij gaat het niet altijd om zoveel mogelijk publiek te bereiken, maar wel om passende activiteiten voor het beoogd publiek te organiseren. Ook blijkt uit de aanvraag op welke wijze het project past binnen de Apeldoornse context, op basis van bijvoorbeeld thematiek, onderwerp, doelgroep en/of samenwerkingspartners.

 • -

  Organisatorische kwaliteit

  Binnen dit criterium wordt beoordeeld of het projectplan haalbaar en realistisch is. Dit heeft betrekking op de doelstelling(en), de planning en de financiën. Er wordt getoetst of de begroting in verhouding staat tot het gewenste resultaat. Daarnaast is er sprake van draagvlak voor het project, hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners, de te verwachten belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden.

Artikel 2.4 Voorschot en vaststelling

 • 1. Aan de subsidieontvanger wordt een voorschot van 90% van het verleende subsidiebedrag uitbetaald, tenzij de beschikking tot verlening anders bepaalt.

 • 2. Voor vaststelling komen alleen de daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten in aanmerking.

 • 3. De subsidie wordt overeenkomstig artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b, van de Asv, ambtshalve vastgesteld.

Artikel 2.5 Meldingsplicht

Het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of wijziging van het programma waarvoor subsidie is verstrekt wordt door de subsidieontvanger onmiddellijk bij het college gemeld.

Artikel 2.6 Intrekking en wijziging subsidie

Indien geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in deze regeling, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel terug te vorderen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en kan worden aangehaald als “Projectenregeling Cultuur (klein)”.

 • 2. De ’’Projectenregeling Cultuur’’ wordt ingetrokken per 31 december 2021.

 • 3. Op subsidies die zijn verleend voor de in het tweede lid genoemde datum, maar op die datum nog niet zijn afgerond, blijft de in het tweede lid genoemde regeling van kracht.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,