Coronanoodsteunregeling Cultuur & Erfgoed Apeldoorn 2021

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Coronanoodsteunregeling Cultuur & Erfgoed Apeldoorn 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord,

besluit vast te stellen de Coronanoodsteunregeling Cultuur & Erfgoed Apeldoorn 2021.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving
 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   College: Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • d.

   Culturele infrastructuur: het geheel van organisaties die een onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

  • e.

   Culturele stichtingen en verenigingen: hieronder verstaan wij alle (gesubsidieerde en niet gesubsidieerde) culturele en/of erfgoed stichtingen en verenigingen in de gemeente Apeldoorn;

  • f.

   Exploitatieresultaat: dit is de uitkomst (het resultaat) van de baten minus de lasten. Het resultaat kan positief (winst) zijn of negatief (verlies);

  • g.

   Maatregelen gemeente: maatregelen van de gemeente Apeldoorn om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Het betreft generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken en maatregelen specifiek voor de cultuursector waaronder de subsidieregeling Corona Ondersteuning Amateurkunstverenigingen Apeldoorn;

  • h.

   Maatregelen provincie: maatregelen van de provincie Gelderland om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Het betreft generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken en maatregelen specifiek voor de cultuursector;

  • i.

   Maatregelen rijk: maatregelen van het Rijk om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Het betreft generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken en maatregelen specifiek voor de cultuursector, die deels door rijkscultuurfondsen worden uitgevoerd;

  • j.

   Organisatie: een culturele stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is om de culturele infrastructuur in Apeldoorn, die als gevolg van de coronamaatregelen in zijn voorbestaan bedreigd wordt, zoveel mogelijk overeind te houden. Dit gebeurt door culturele stichtingen en verenigingen te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19 maatregelen het boekjaar 2021 hebben afgesloten met een negatief exploitatieresultaat.

Artikel 1.3 Waarvoor kan worden aangevraagd

Op grond van deze regeling wordt uitsluitend subsidie verstrekt aan een organisatie voor de gedeeltelijk compensatie van een negatief exploitatieresultaat van culturele stichtingen en verenigingen in het boekjaar 2021, ontstaan als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. De aanvraag moet bovendien aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  De aanvraag past in de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord;

 • b.

  De aanvraag past binnen het cultuur- en erfgoedbeleid van de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  De aanvraag heeft geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • d.

  De organisatie heeft voor zo ver mogelijk gebruik gemaakt van alle beschikbare generieke en specifieke regelingen van rijk, provincie en gemeente in het kader van COVID-19;

 • e.

  De organisatie is gevestigd in de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  De aanvraag past binnen de doelstelling van deze regeling, zoals omschreven in artikel 1.2.

Artikel 1.4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van het negatieve exploitatieresultaat in het boekjaar 2021 als rechtstreeks gevolg van de landelijke voorschriften in het kader van de COVID-19. Hierbij geldt een minimum subsidiebedrag van € 500,- en een maximum subsidiebedrag van € 25.000,- euro.

Artikel 1.6 Subsidieplafond
 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 100.000.

 • 2. Het college kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

Artikel 1.7 Afwijzingsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  De aanvraag voldoet niet aan de doelstelling van de regeling en/of heeft geen betrekking op activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;

 • b.

  De organisatie € 75.000,00 of meer subsidie per jaar verstrekt krijgt door de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  De aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van maatregelen van het rijk, de provincie en de gemeente in het kader van COVID-19, terwijl hij daar wel voor in aanmerking kwam;

 • d.

  De aanvrager per 31 december 2020 een negatief eigen vermogen heeft;

 • e.

  Uit de toelichting blijkt dat de aanvrager niet al het redelijkerwijs mogelijk heeft gedaan of nagelaten om het exploitatietekort te beperken;

 • f.

  Het negatieve exploitatieresultaat geen rechtstreeks gevolg is van de landelijke voorschriften in het kader COVID-19;

 • g.

  Er in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het negatieve exploitatieresultaat;

 • h.

  Voor zover het inkomstenverlies anderszins is verzekerd.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 De aanvraag
 • 1. De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier en dient tussen 1 januari en 31 januari 2022 te zijn ingediend.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld na sluiting van de aanvraagperiode. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager een termijn van 3 werkdagen gegund om de aanvraag aan te vullen.

 • 3. Indien er geen sprake is van overschrijving van het subsidieplafond vindt er honorering plaats van alle positief beoordeelde aanvragen.

 • 4. Indien er bij optelling van de bedragen sprake is van overschrijding van het subsidieplafond worden de ingevolge artikel 1.4 voor subsidie in aanmerking komende kosten van alle te verlenen subsidies verlaagd met een gelijk percentage totdat het plafond bereikt is.

 • 5. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   De door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2020;

  • b.

   De staat van baten en lasten over 2021, opgemaakt in hetzelfde format als de jaarrekening 2020;

  • c.

   Een toelichting op de realisatie over 2021, waaruit blijkt welke kosten toe te schrijven zijn aan de COVID-19 maatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken;

  • d.

   De aanvraag dient door tenminste twee leden van het bestuur ondertekend te zijn;

  • e.

   Als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bankafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

Artikel 2.2 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen acht weken na sluiting van de regeling als bedoeld onder artikel 2.1 eerste lid van deze regeling.

Artikel 2.3 Voorschot en vaststelling
 • 1. Aan de subsidieontvanger wordt het verleende subsidiebedrag in één keer uitbetaald, tenzij de beschikking tot verlening anders bepaalt.

 • 2. De subsidie wordt overeenkomstig artikel 17 lid 1 sub a en artikel 18 lid 7 van de Asv ambtshalve vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en sluit op 31 januari 2022 en wordt aangehaald als Coronanoodsteunregeling Cultuur & Erfgoed Apeldoorn 2021.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,