Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn, de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord en de nota Apeldoorns Karakter! Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024,

besluit vast te stellen de Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbeschrijving

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening (Asv);

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Amateurkunst en cultuurbeoefening: het beoefenen van zang, muziek, dans, toneel, beeldende kunst, literatuur, geschiedenis, audiovisuele of andere hiermee verwante activiteiten, waarbij deze cultuurbeoefening niet in beroepsmatig verband of met beroepsmatige pretenties plaatsvindt;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • d.

   Koepel: plaatselijk overlegorgaan voor ondersteuning en belangenbehartiging van de activiteiten van verenigingen;

  • e.

   Vereniging: rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie waarvan de statuten de beoefening van de amateurkunst en cultuur als voornaamste doel stellen;

  • f.

   Lid: een natuurlijk persoon die overeenkomstig de statuten van de vereniging als lid van die vereniging is ingeschreven en betrokken is bij het nastreven van de verenigingsdoeleinden en daarvoor jaarlijks een door de vereniging vast te stellen contributie betaalt. Een lid is iemand die regelmatig actief aan de activiteiten van de vereniging deelneemt. Iemand die enkel contributie of een andere financiële bijdrage betaalt wordt hieronder in deze regeling niet begrepen.

Artikel 1.2 Doelstelling

De gemeente hecht veel waarde aan de actieve deelname van de Apeldoorners op het gebied van cultuur. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een levendige amateurkunstsector en cultuurbeoefening.

Artikel 1.3 Voorwaarden

 • 1. De vereniging moet volgens haar statuten in de gemeente gevestigd en als amateurvereniging ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. De leden moeten volgens de statuten bepalende invloed hebben op het beleid van de vereniging.

 • 2. Voor een vereniging, die in een gemeente gevestigd is grenzend aan de gemeente Apeldoorn en waarvan minimaal 20 actieve leden woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

 • 3. Van de actieve leden van de vereniging moet tenminste 2/3 deel in de gemeente Apeldoorn wonen.

 • 4. Verenigingen die voor een subsidie krachtens deze regeling in aanmerking wensen te komen moeten zijn aangesloten bij een plaatselijke koepel.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 Aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Het college kan aan de in artikel 1.3 bedoelde verenigingen subsidie toekennen met inachtneming van de in deze regeling opgenomen bepalingen.

 • 2. De gesubsidieerde vereniging is na het verlenen van de subsidie verplicht tenminste eenmaal in het subsidiejaar met een belangrijk deel van haar leden binnen de gemeente in het openbaar op te treden en/of een manifestatie/publicatie te verzorgen overeenkomstig de doelstelling van de statuten.

 • 3. Verenigingen die voor een subsidie in aanmerking willen komen moeten vóór 1 november van het voorafgaande jaar een subsidieverzoek indienen.

 • 4. Naast de op basis van de Algemene subsidieverordening over te leggen stukken dient een lijst overgelegd te worden met de namen, adressen en telefoonnummers van de actieve leden van de vereniging per 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 5. Als het aantal leden minder is dan het aangegeven minimum voor de betreffende categorie wordt geen subsidie verstrekt, met dien verstande dat de beëindiging van het subsidie niet eerder plaatsvindt dan nadat het minimum aantal leden zich over een ononderbroken periode van twee jaar heeft voorgedaan.

 • 6. Voor de toepassing van deze regeling en de bepaling van het subsidie worden de volgende categorieën met het minimum aantal actieve leden onderscheiden:

  • a.

   grote muziekverenigingen als muziekkorpsen/-orkesten, harmonie en fanfare orkesten, met minimaal 40 leden;

  • b.

   kleine muziekverenigingen als muziekkorpsen/-orkesten, harmonie en fanfare orkesten, met minimaal 20 leden;

  • c.

   grote specifieke ensembles als opera, operette, oratorium, symfonie orkesten en diverse ensembles met minimaal 40 leden;

  • d.

   kleine specifieke ensembles als opera, operette, oratorium, symfonie orkesten en diverse ensembles met minimaal 20 leden;

  • e.

   grote zangkoren met minimaal 40 leden;

  • f.

   kleine zangkoren met minimaal 20 leden;

  • g.

   grote dansverenigingen met minimaal 40 leden;

  • h.

   kleine dansverenigingen met minimaal 20 leden;

  • i.

   grote toneelverenigingen met minimaal 25 leden;

  • j.

   kleine toneelverenigingen met minimaal 15 leden;

  • k.

   grote verenigingen met beeldende activiteiten met minimaal 40 leden;

  • l.

   kleine verenigingen met beeldende activiteiten met minimaal 20 leden;

  • m.

   verenigingen op het gebied van literatuur en historie met minimaal 20 leden.

 • 7. De verenigingen kunnen alleen voor de in Apeldoorn wonende leden een subsidie ontvangen. Deze subsidie is beperkt tot het bedrag per lid dat geldt in de betreffende categorie en bedraagt niet meer dan het voor die leden ontvangen jaarbedrag aan contributies.

 • 8. Deze subsidiemogelijkheid vervalt als de betreffende vereniging van de vestigingsgemeente voor alle leden een subsidie ontvangt.

Artikel 2.2 Subsidiehoogte

 • 1. Het aan de vereniging toe te kennen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan het door de vereniging als contributie van de subsidiabel gestelde leden te ontvangen totaalbedrag van de in de gemeente Apeldoorn woonachtige leden.

 • 2. Binnen de ter beschikking staande middelen wordt het subsidiebedrag bepaald op een vast bedrag plus een subsidie per actief lid per categorie waaronder de vereniging naar het oordeel van het college valt.

 • 3. De uit te keren subsidie kan in enig jaar lager zijn dan de subsidie dat de verenigingen in het daaraan voorafgaande jaar van de gemeente hebben ontvangen indien de beschikbare middelen en/of het aantal verenigingen daartoe aanleiding geven.

 • 4. Het college kan in afwijking van de bepalingen van deze regeling nieuw opgerichte verenigingen die zich na 1 november aanmelden een éénmalig subsidie van maximaal € 500,- toekennen voor gemaakte of te maken startkosten.

Artikel 2.3 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen twaalf weken na afloop van de indientermijn als bedoeld onder artikel 2.1 derde lid van deze regeling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in individuele gevallen van één of meer bepalingen van deze regeling afwijken.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en kan worden aangehaald als ’’Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn’’.

 • 2. De ’’Regeling subsidiëring amateuristische kunst- en cultuurbeoefening 2011’’ wordt ingetrokken per 31 december 2021.

Ondertekening