Regeling vervallen per 31-10-2022

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2022 en Wijziging tarieven 2021

Geldend van 01-10-2022 t/m 30-10-2022

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2022 en Wijziging tarieven 2021

Besluit van gedeputeerde staten van provincie Zeeland van 12 oktober 2021, kenmerk 96925, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2022 en wijziging van de tarieven ten behoeve van herbeschikken 2021 voor: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL).

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Gelezen het voorstel onder nummer 96925;

 • Overwegende dat Provincies en Rijk in het Programma Natuur hebben afgesproken om het subsidiepercentage vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot het reeds beschikte areaal naar 84% te brengen;

 • Gelet op artikel 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • Gelet op de artikelen 1.2 en 2.13a van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

 • Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland

Besluiten vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein (SVNL2016)

Paragraaf 1 Nieuw areaal

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.02 N01.03 N04.02 N04.03 N04.04 N05.04 N06.01 N06.05 N08.01 N08.02 N08.03 N08.04 N09.01 N10.02 N11.01 N12.01 N12.02 N12.03 N12.04 N12.05 N12.06 N13.01 N14.01 N14.03 N15.01 N15.02 N16.03 N16.04 N17.03 N17.04 en N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring van een natuurbeheertype;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • f.

  transport in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 42.000 per jaar voor ten hoogste zes jaar.

Paragraaf 2 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 4 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies natuur en landschapsbeheer op grond van de SVNL2016 kunnen in de periode van 15 november tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij de Provincie Zeeland door middel van het door GS vastgestelde Aanvraagformulier 2022 subsidie Natuur- en landschapsbeheer SVNL2016, dat in de vorm van een e-formulier beschikbaar wordt gesteld via de provinciale website op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/natuursubsidie.

Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Paragraaf 2.1 Investeringssubsidie

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de Subsidiekaart SKNL 2022 (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen uitsluitend kosten in aanmerking die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het natuurdoel van de subsidie, zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, SKNL:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen ambitie betreft zoals vermeld in het Natuurbeheerplan Zeeland (artikel 8, eerste lid, onder a en b, SKNL; nieuwe natuur);

 • b.

  kosten voor kwaliteitsimpuls van een natuurbeheertype of landschapsbeheertype (landschapselement); (artikel 8, eerste lid, onder c-f, SKNL; bestaande natuur).

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 bedraagt:

 • 1.

  € 595.000 voor subsidies voor realisatie van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen in nieuwe natuur;

 • 2.

  € 913.000 voor subsidies voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen in bestaande natuur.

Paragraaf 2.2 Subsidie functieverandering

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de subsidiekaart SKNL 2022 (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van:

 • a.

  de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 9 bedraagt € 973.000,-

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 11 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies SKNL op grond van dit openstellingsbesluit kunnen in de periode van 1 januari tot en met 31 oktober 2022 ingediend worden bij de Provincie Zeeland door middel van het door GS vastgestelde Aanvraagformulier 2022 SKNL Zeeland, dat beschikbaar wordt gesteld als e-formulier via de provinciale website op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/natuursubsidie.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 12 Tarieven begrotingsjaar 2022

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL2016 zijn voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14, vierde lid, SKNL bepaald en bedraagt € 20.000 voor de realisatie van een natuurbeheertype en bedraagt € 11.428,- voor de realisatie van een landschapsbeheertype.

 • 3.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,28 %.

 • 4.

  De opslag voor prijsstijging waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,36%.

Artikel 13 Verhoging tarieven vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van herbeschikken

 • 1.

  Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan artikel 2.13a van de SVNL2016, waarbij de met ingang van 1 januari 2021 op de betreffende subsidieverleningen van toepassing zijnde tarieven zijn opgenomen in bijlage 2.

 • 2.

  Bijlage 1, 2 en 3 van het Openstellingsbesluit SNL 2021 van 22 september 2020 met kenmerk 20028561 (Provinciaal Blad 2020, nummer 6790) worden vervangen door bijlage 3 van dit besluit.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 14 Subsidiabele natuurterreinen

 • 1.

  De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 van dit besluit (natuurbeheer) worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt op de Subsidiekaart SVNL Zeeland 2022 behorende bij dit besluit (bijlage 4). De Subsidiekaart SVNL Zeeland 2022 wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op de provinciale website www.zeeland.nl;

 • 2.

  De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 2 van dit besluit (investering en functieverandering) worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt op de Subsidiekaart SKNL Zeeland 2022 behorende bij dit besluit (bijlage 5). De Subsidiekaart SKNL Zeeland 2022 wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op de provinciale website www.zeeland.nl;

Artikel 15 Voorbehoud PS

De subsidieplafonds als opgenomen in dit besluit worden vastgesteld onder het voorbehoud van goedkeuring van de najaarsnota 2021 en de begroting 2022 en de beschikbaarstelling van voldoende middelen door Provinciale Staten van Zeeland.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat dit besluit voor de toepassing van artikel 13, eerste lid, terugwerkt tot en met het moment van de daarin bedoelde beschikking tot subsidieverlening en dat dit besluit voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, terugwerkt tot 25 september 2020.

Artikel 17 Uitwisselbaarheid

 • 1.

  De plafonds genoemd onder hoofdstuk 1 zijn onderling uitwisselbaar.

 • 2.

  De plafonds genoemd onder hoofdstuk 2 zijn onderling uitwisselbaar

Artikel 18 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2022 en wijziging tarieven 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 12 oktober 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

Bijlage 1 Tarieven 2022 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 15 lid 1)  

Bijlage 2 Gewijzigde tarieven 2016-2020 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 16 lid 1)

Bijlage 3 Gewijzigde tarieven 2021 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 16 lid 2)

Bijlage 4 Subsidiekaart SVNL-N Zeeland 2022

Bijlage 5 Subsidiekaart SKNL Zeeland 2022

Bijlage 1 Tarieven 2022 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 15 lid 1)

Landschaps

beheertype

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2022

 
 
 

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 152,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.660,01

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 115,85

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 263,76

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 327,86

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 315,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 13,52

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.053,31

L01

16

Bossingel [NIEUW per 1-1-2018](per ha)

€ 1.859,74

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 883,40

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 40,37

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 5.354,08

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 986,56

Natuur

beheertype

Beheertype

Nr

Beheertype

Subsidietarief 2022

N01

01

Zee en wad

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 71,47

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 119,56

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 88,30

N02

01

Rivier

€ 4,53

N03

01

Beek en bron

€ 89,71

N04

01

Kranswierwater

€ 51,90

N04

02

Zoete plas

€ 52,27

N04

03

Brak water

€ 65,21

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 587,04

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 575,98

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 414,88

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.187,73

N06

02

Trilveen

€ 2.357,84

N06

03

Hoogveen

€ 180,28

N06

04

Vochtige heide

€ 278,56

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 66,70

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 88,07

N07

01

Droge heide

€ 184,96

N07

02

Zandverstuiving

€ 112,37

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,95

N08

02

Open duin

€ 274,61

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.246,01

N08

04

Duinheide

€ 215,00

N09

01

Schor of kwelder

€ 132,96

N10

01

Nat schraalland

€ 2.023,48

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.188,42

N11

01

Droog schraalland

€ 731,42

N12

01

Bloemdijk

€ 2.088,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 219,08

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 454,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 530,39

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 732,30

N12

06

Ruigteveld

€ 101,74

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 664,89

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 26,60

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 40,29

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 20,19

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 62,45

N15

01

Duinbos

€ 69,24

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 110,22

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 32,42

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 56,44

N17

02

Droog hakhout

€ 484,67

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 305,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.654,03

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018)

€ 3.940,40

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 690,09

 
 
 
 

Bijdragen (toeslagen)

Subsidietarief 2022

Openstelling

 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 44,23

 
 

Toezichtsbijdrage

€ 20,51

Gescheperde kuddes

 
 
 

bijdrage/toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 533,46

 
 

bijdrage/toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 329,11

Vaarland

 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 600,54

Monitoring

 
 
 
 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 19,79

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 12,00

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 10,78

N05

02

Gemaaid rietland

€ 14,92

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 31,18

N06

02

Trilveen

€ 26,76

N06

03

Hoogveen

€ 36,16

N06

04

Vochtige heide

€ 18,62

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 115,92

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 115,80

N07

01

Droge heide

€ 17,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 17,14

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,43

N08

02

Open duin

€ 24,81

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 31,74

N08

04

Duinheide

€ 17,14

N09

01

Schor of kwelder

€ 22,13

N10

01

Nat schraalland

€ 36,04

N10

02

Vochtig hooiland

€ 26,16

N11

01

Droog schraalland

€ 21,43

N12

01

Bloemdijk

€ 19,09

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,02

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 19,83

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 22,13

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 10,75

N12

06

Ruigteveld

€ 6,07

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 9,69

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 22,88

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 12,24

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 20,66

N15

01

Duinbos

€ 8,94

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 8,94

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N17

02

Droog hakhout

€ 3,64

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,64

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

Bijlage 2 Gewijzigde tarieven 2016-2020 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 16 lid 1)

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2016

Subsidietarief 2017

 
 
 

75% SKP

84% SKP

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 93,74

€ 104,99

€ 128,73

€ 144,18

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 2.757,00

€ 3.087,84

€ 2.997,32

€ 3.357,00

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 90,20

€ 101,02

€ 95,00

€ 106,40

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

€ 1.934,00

€ 2.166,08

 
 

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 261,90

€ 293,33

€ 210,45

€ 235,70

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 221,45

€ 248,02

€ 264,74

€ 296,51

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 152,89

€ 171,24

€ 259,23

€ 290,34

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 7,35

€ 8,23

€ 11,12

€ 12,45

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.618,31

€ 1.812,51

€ 1.684,50

€ 1.886,64

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

 
 
 
 

L02

01

Fortterrein

€ 698,86

€ 782,72

€ 688,09

€ 770,66

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 31,29

€ 35,04

€ 33,75

€ 37,80

L02

03

Historische tuin

€ 4.258,15

€ 4.769,13

€ 4.238,72

€ 4.747,37

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 966,27

€ 1.082,22

€ 809,33

€ 906,45

N01

01

Zee en wad

€ 1,62

€ 1,81

€ 0,36

€ 0,40

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,13

€ 89,75

€ 54,76

€ 61,33

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 117,18

€ 131,24

€ 93,14

€ 104,32

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 64,43

€ 72,16

€ 70,19

€ 78,61

N02

01

Rivier

€ 5,06

€ 5,67

€ 3,64

€ 4,08

N03

01

Beek en bron

€ 71,78

€ 80,39

€ 73,93

€ 82,80

N04

01

Kranswierwater

€ 41,60

€ 46,59

€ 42,56

€ 47,67

N04

02

Zoete plas

€ 41,89

€ 46,92

€ 42,86

€ 48,00

N04

03

Brak water

€ 51,69

€ 57,89

€ 53,51

€ 59,93

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 1,62

€ 1,81

€ 0,36

€ 0,40

N05

01

Moeras [OUD]

€ 511,28

€ 572,63

€ 715,71

€ 801,60

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 537,08

€ 601,53

€ 475,04

€ 532,04

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

 
 
 
 

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

 
 
 
 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.581,74

€ 1.771,55

€ 1.648,83

€ 1.846,69

N06

02

Trilveen

€ 1.839,53

€ 2.060,27

€ 1.938,14

€ 2.170,72

N06

03

Hoogveen

€ 125,53

€ 140,59

€ 145,16

€ 162,58

N06

04

Vochtige heide

€ 172,49

€ 193,19

€ 220,31

€ 246,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 52,86

€ 59,20

€ 54,38

€ 60,91

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 62,53

€ 70,03

€ 70,05

€ 78,46

N07

01

Droge heide

€ 182,18

€ 204,04

€ 146,31

€ 163,87

N07

02

Zandverstuiving

€ 76,96

€ 86,20

€ 91,29

€ 102,24

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,80

€ 9,86

€ 7,85

€ 8,79

N08

02

Open duin

€ 180,26

€ 201,89

€ 210,97

€ 236,29

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 857,82

€ 960,76

€ 951,63

€ 1.065,83

N08

04

Duinheide

€ 141,78

€ 158,79

€ 168,54

€ 188,76

N09

01

Schor of kwelder

€ 106,26

€ 119,01

€ 103,64

€ 116,08

N10

01

Nat schraalland

€ 1.596,63

€ 1.788,23

€ 1.631,45

€ 1.827,22

N10

02

Vochtig hooiland

€ 972,80

€ 1.089,54

€ 947,16

€ 1.060,82

N11

01

Droog schraalland

€ 503,37

€ 563,77

€ 553,49

€ 619,91

N12

01

Bloemdijk

€ 1.321,52

€ 1.480,10

€ 1.468,17

€ 1.644,35

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 205,76

€ 230,45

€ 173,08

€ 193,85

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 425,65

€ 476,73

€ 362,09

€ 405,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,92

€ 521,83

€ 440,49

€ 493,35

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 804,11

€ 900,60

€ 701,79

€ 786,00

N12

06

Ruigteveld

€ 74,57

€ 83,52

€ 82,49

€ 92,39

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 497,61

€ 557,32

€ 511,41

€ 572,78

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 17,18

€ 19,24

€ 19,06

€ 21,35

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 31,52

€ 35,30

€ 31,56

€ 35,35

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 18,20

€ 20,38

€ 16,14

€ 18,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 55,24

€ 61,87

€ 47,84

€ 53,58

N15

01

Duinbos

€ 54,94

€ 61,53

€ 53,93

€ 60,40

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 87,98

€ 98,54

€ 84,74

€ 94,91

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 4,46

€ 5,00

€ 0,00

€ 0,00

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 12,98

€ 14,54

€ 9,69

€ 10,85

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

 
 
 
 

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

 
 
 
 

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 2.467,25

€ 2.763,32

€ 2.563,49

€ 2.871,11

N17

02

Droog hakhout

€ 301,79

€ 338,00

€ 394,72

€ 442,09

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 280,52

€ 314,18

€ 243,47

€ 272,69

N17

04

Eendenkooi

€ 1.776,66

€ 1.989,86

€ 2.164,76

€ 2.424,53

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

 
 
 
 

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen (toeslagen)

 
 
 
 

Openstelling

 
 
 
 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

 
 
 
 
 
 

Toezichtsbijdrage

 
 
 
 
 
 

Recreatietoeslag

€ 33,34

€ 37,34

€ 33,34

€ 37,34

Gescheperde kuddes

 
 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 428,96

€ 480,44

€ 452,08

€ 506,33

 
 

bijdrage/toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 260,91

€ 292,22

€ 277,80

€ 311,14

Vaarland

 
 
 
 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 401,35

€ 449,51

€ 466,14

€ 522,08

Monitoring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 15,46

€ 17,32

€ 15,64

€ 17,52

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 9,37

€ 10,49

€ 9,48

€ 10,62

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 8,43

€ 9,44

€ 8,52

€ 9,54

N05

01

Moeras [OUD]

€ 19,19

€ 21,49

€ 19,40

€ 21,73

N05

02

Gemaaid rietland

€ 11,66

€ 13,06

€ 11,79

€ 13,20

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

 
 
 
 

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

 
 
 
 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 24,37

€ 27,29

€ 24,64

€ 27,60

N06

02

Trilveen

€ 20,91

€ 23,42

€ 21,14

€ 23,68

N06

03

Hoogveen

€ 28,26

€ 31,65

€ 28,57

€ 32,00

N06

04

Vochtige heide

€ 14,55

€ 16,30

€ 14,71

€ 16,48

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 90,60

€ 101,47

€ 91,59

€ 102,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 90,50

€ 101,36

€ 91,50

€ 102,48

N07

01

Droge heide

€ 13,40

€ 15,01

€ 13,54

€ 15,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 13,40

€ 15,01

€ 13,54

€ 15,16

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,37

€ 8,25

€ 7,45

€ 8,34

N08

02

Open duin

€ 19,39

€ 21,72

€ 19,60

€ 21,95

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 24,81

€ 27,79

€ 25,08

€ 28,09

N08

04

Duinheide

€ 13,40

€ 15,01

€ 13,54

€ 15,16

N09

01

Schor of kwelder

€ 17,29

€ 19,36

€ 17,48

€ 19,58

N10

01

Nat schraalland

€ 28,17

€ 31,55

€ 28,48

€ 31,90

N10

02

Vochtig hooiland

€ 20,45

€ 22,90

€ 20,67

€ 23,15

N11

01

Droog schraalland

€ 16,75

€ 18,76

€ 16,93

€ 18,96

N12

01

Bloemdijk

€ 14,92

€ 16,71

€ 15,08

€ 16,89

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 2,86

€ 3,20

€ 2,89

€ 3,24

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 15,50

€ 17,36

€ 15,67

€ 17,55

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 17,29

€ 19,36

€ 17,48

€ 19,58

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 8,41

€ 9,42

€ 8,50

€ 9,52

N12

06

Ruigteveld

€ 4,75

€ 5,32

€ 4,80

€ 5,38

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 7,58

€ 8,49

€ 7,66

€ 8,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 17,88

€ 20,03

€ 18,08

€ 20,25

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 9,57

€ 10,72

€ 9,68

€ 10,84

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 16,15

€ 18,09

€ 16,32

€ 18,28

N15

01

Duinbos

€ 6,99

€ 7,83

€ 7,07

€ 7,92

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 6,99

€ 7,83

€ 7,07

€ 7,92

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

€ 4,69

€ 5,25

€ 4,74

€ 5,31

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

€ 4,69

€ 5,25

€ 4,74

€ 5,31

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

 
 
 
 

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

 
 
 
 

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

€ 13,21

 

€ 13,36

€ 14,96

N17

02

Droog hakhout

€ 2,84

€ 3,18

€ 2,87

€ 3,21

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 2,84

€ 3,18

€ 2,87

€ 3,21

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

 
 
 
 

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag indexering subsidie in beschikking

2016

2016

2017

2017

In openstellingsbesluit

4,61%

4,61%

4,35%

4,35%

 
 
 
 
 
 
 

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2018

Subsidietarief 2019

Subsidietarief 2020

 
 
 

75% SKP

84% SKP

75% SKP

84% SKP

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 129,54

€ 145,08

€ 131,07

€ 146,80

€ 133,52

€ 149,54

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.057,08

€ 3.423,93

€ 3.118,91

€ 3.493,18

€ 3.154,28

€ 3.532,79

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 96,60

€ 108,19

€ 98,46

€ 110,28

€ 99,84

€ 111,82

L01

04

Bossingel en Bosje (per ha)

 
 
 
 
 
 

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 216,50

€ 242,48

€ 225,78

€ 252,87

€ 232,97

€ 260,93

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 257,21

€ 288,08

€ 259,32

€ 290,44

€ 264,31

€ 296,03

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 264,45

€ 296,18

€ 268,41

€ 300,62

€ 271,70

€ 304,30

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,37

€ 12,73

€ 11,58

€ 12,97

€ 11,62

€ 13,01

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.705,31

€ 1.909,95

€ 1.740,67

€ 1.949,55

€ 1.771,56

€ 1.984,15

L01

16

Bossingel [NIEUW] (per ha)

€ 1.547,41

€ 1.733,10

€ 1.577,90

€ 1.767,25

€ 1.603,52

€ 1.795,94

L02

01

Fortterrein

€ 709,31

€ 794,43

€ 722,27

€ 808,94

€ 745,22

€ 834,65

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per hectare)

€ 33,86

€ 37,92

€ 34,37

€ 38,49

€ 34,96

€ 39,16

L02

03

Historische tuin

€ 4.351,97

€ 4.874,21

€ 4.425,01

€ 4.956,01

€ 4.542,39

€ 5.087,48

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 794,18

€ 889,48

€ 814,73

€ 912,50

€ 839,67

€ 940,43

N01

01

Zee en wad

€ 0,36

€ 0,40

€ 0,37

€ 0,41

€ 0,37

€ 0,41

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 57,34

€ 64,22

€ 58,52

€ 65,54

€ 60,34

€ 67,58

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 96,72

€ 108,33

€ 99,99

€ 111,99

€ 101,17

€ 113,31

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,23

€ 83,14

€ 74,42

€ 83,35

€ 75,61

€ 84,68

N02

01

Rivier

€ 3,87

€ 4,33

€ 3,82

€ 4,28

€ 3,94

€ 4,41

N03

01

Beek en bron

€ 76,19

€ 85,33

€ 76,90

€ 86,13

€ 78,24

€ 87,63

N04

01

Kranswierwater

€ 42,82

€ 47,96

€ 43,49

€ 48,71

€ 44,38

€ 49,71

N04

02

Zoete plas

€ 43,13

€ 48,31

€ 43,81

€ 49,07

€ 44,70

€ 50,06

N04

03

Brak water

€ 53,51

€ 59,93

€ 54,47

€ 61,01

€ 55,69

€ 62,37

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,36

€ 0,40

€ 0,37

€ 0,41

€ 0,37

€ 0,41

N05

01

Moeras [OUD]

€ 705,71

€ 790,40

€ 372,77

€ 417,50

€ 386,16

€ 432,50

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 485,34

€ 543,58

€ 491,98

€ 551,02

€ 500,48

€ 560,54

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

 
 
 
 
 
 

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

 
 
 
 
 
 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.614,62

€ 1.808,37

€ 864,15

€ 967,85

€ 896,83

€ 1.004,45

N06

02

Trilveen

€ 1.898,07

€ 2.125,84

€ 1.948,66

€ 2.182,50

€ 2.005,50

€ 2.246,16

N06

03

Hoogveen

€ 150,09

€ 168,10

€ 151,70

€ 169,90

€ 154,65

€ 173,21

N06

04

Vochtige heide

€ 233,93

€ 262,00

€ 233,28

€ 261,27

€ 237,78

€ 266,31

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 55,60

€ 62,27

€ 56,29

€ 63,04

€ 57,34

€ 64,22

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 72,11

€ 80,76

€ 73,08

€ 81,85

€ 74,85

€ 83,83

N07

01

Droge heide

€ 155,79

€ 174,48

€ 155,92

€ 174,63

€ 158,16

€ 177,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 93,82

€ 105,08

€ 95,03

€ 106,43

€ 96,70

€ 108,30

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

€ 9,80

€ 8,39

€ 9,40

€ 8,72

€ 9,77

N08

02

Open duin

€ 237,11

€ 265,56

€ 233,76

€ 261,81

€ 236,64

€ 265,04

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 981,86

€ 1.099,68

€ 985,53

€ 1.103,79

€ 1.019,38

€ 1.141,71

N08

04

Duinheide

€ 179,66

€ 201,22

€ 179,85

€ 201,43

€ 183,48

€ 205,50

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,83

€ 124,13

€ 110,81

€ 124,11

€ 113,23

€ 126,82

N10

01

Nat schraalland

€ 1.619,84

€ 1.814,22

€ 1.657,26

€ 1.856,13

€ 1.712,17

€ 1.917,63

N10

02

Vochtig hooiland

€ 969,46

€ 1.085,80

€ 982,65

€ 1.100,57

€ 1.007,00

€ 1.127,84

N11

01

Droog schraalland

€ 573,00

€ 641,76

€ 587,12

€ 657,57

€ 611,82

€ 685,24

N12

01

Bloemdijk

€ 1.766,85

€ 1.978,87

€ 1.648,26

€ 1.846,05

€ 1.697,72

€ 1.901,45

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 171,11

€ 191,64

€ 173,31

€ 194,11

€ 182,39

€ 204,28

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 371,87

€ 416,49

€ 376,82

€ 422,04

€ 385,26

€ 431,49

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 429,44

€ 480,97

€ 438,29

€ 490,88

€ 450,88

€ 504,99

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 713,69

€ 799,33

€ 673,48

€ 754,30

€ 673,16

€ 753,94

N12

06

Ruigteveld

€ 85,28

€ 95,51

€ 86,58

€ 96,97

€ 88,02

€ 98,58

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 536,93

€ 601,36

€ 542,47

€ 607,57

€ 554,64

€ 621,20

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 22,60

€ 25,31

€ 23,15

€ 25,93

€ 23,38

€ 26,19

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,58

€ 37,61

€ 33,95

€ 38,02

€ 34,61

€ 38,76

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,23

€ 19,30

€ 17,08

€ 19,13

€ 17,51

€ 19,61

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 51,28

€ 57,43

€ 52,89

€ 59,24

€ 53,76

€ 60,21

N15

01

Duinbos

€ 58,10

€ 65,07

€ 58,23

€ 65,22

€ 59,28

€ 66,39

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 90,58

€ 101,45

€ 92,10

€ 103,15

€ 93,55

€ 104,78

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

 
 
 
 
 
 

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

 
 
 
 
 
 

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 24,33

€ 27,25

€ 25,64

€ 28,72

€ 26,88

€ 30,11

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 43,77

€ 49,02

€ 45,15

€ 50,57

€ 46,45

€ 52,02

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

 
 
 
 
 
 

N17

02

Droog hakhout

€ 401,13

€ 449,27

€ 409,36

€ 458,48

€ 417,76

€ 467,89

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 248,72

€ 278,57

€ 251,88

€ 282,11

€ 259,00

€ 290,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.169,72

€ 2.430,09

€ 2.218,24

€ 2.484,43

€ 2.260,36

€ 2.531,60

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 3.269,03

€ 3.661,31

€ 3.340,59

€ 3.741,46

€ 3.400,22

€ 3.808,25

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 565,43

€ 633,28

€ 578,60

€ 648,03

€ 590,66

€ 661,54

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen (toeslagen)

 
 
 
 
 
 

Openstelling

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 37,18

€ 41,64

€ 37,66

€ 42,18

€ 38,31

€ 42,91

 
 

Toezichtsbijdrage

€ 16,73

€ 18,74

€ 17,08

€ 19,13

€ 17,39

€ 19,48

 
 

Recreatietoeslag

 
 
 
 
 
 

Gescheperde kuddes

 
 
 
 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 439,59

€ 492,34

€ 457,95

€ 512,90

€ 462,53

€ 518,03

 
 

bijdrage/toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 272,26

€ 304,93

€ 279,01

€ 312,49

€ 284,06

€ 318,15

Vaarland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 467,63

€ 523,75

€ 475,78

€ 532,87

€ 521,15

€ 583,69

Monitoring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

€ 18,72

€ 16,71

€ 18,72

€ 17,00

€ 19,04

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,13

€ 11,35

€ 10,26

€ 11,49

€ 10,30

€ 11,54

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,10

€ 10,19

€ 9,22

€ 10,33

€ 9,26

€ 10,37

N05

01

Moeras [OUD]

€ 23,65

€ 26,49

€ 23,96

€ 26,84

€ 24,06

€ 26,95

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,60

€ 14,11

€ 12,76

€ 14,29

€ 12,81

€ 14,35

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

 
 
 
 
 
 

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

 
 
 
 
 
 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,33

€ 29,49

€ 26,68

€ 29,88

€ 26,79

€ 30,00

N06

02

Trilveen

€ 22,59

€ 25,30

€ 22,89

€ 25,64

€ 22,99

€ 25,75

N06

03

Hoogveen

€ 30,53

€ 34,19

€ 30,93

€ 34,64

€ 31,06

€ 34,79

N06

04

Vochtige heide

€ 15,72

€ 17,61

€ 15,93

€ 17,84

€ 15,99

€ 17,91

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 97,88

€ 109,63

€ 99,16

€ 111,06

€ 99,58

€ 111,53

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 97,77

€ 109,50

€ 99,06

€ 110,95

€ 99,47

€ 111,41

N07

01

Droge heide

€ 14,47

€ 16,21

€ 14,66

€ 16,42

€ 14,73

€ 16,50

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,47

€ 16,21

€ 14,66

€ 16,42

€ 14,73

€ 16,50

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 7,96

€ 8,92

€ 8,06

€ 9,03

€ 8,10

€ 9,07

N08

02

Open duin

€ 20,95

€ 23,46

€ 21,22

€ 23,77

€ 21,31

€ 23,87

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 26,80

€ 30,02

€ 27,15

€ 30,41

€ 27,26

€ 30,53

N08

04

Duinheide

€ 14,47

€ 16,21

€ 14,66

€ 16,42

€ 14,73

€ 16,50

N09

01

Schor of kwelder

€ 18,68

€ 20,92

€ 18,93

€ 21,20

€ 19,01

€ 21,29

N10

01

Nat schraalland

€ 30,43

€ 34,08

€ 30,83

€ 34,53

€ 30,96

€ 34,68

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,09

€ 24,74

€ 22,38

€ 25,07

€ 22,47

€ 25,17

N11

01

Droog schraalland

€ 18,09

€ 20,26

€ 18,33

€ 20,53

€ 18,41

€ 20,62

N12

01

Bloemdijk

€ 16,12

€ 18,05

€ 16,33

€ 18,29

€ 16,40

€ 18,37

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,08

€ 5,69

€ 5,15

€ 5,77

€ 5,17

€ 5,79

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 16,74

€ 18,75

€ 16,96

€ 19,00

€ 17,03

€ 19,07

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,68

€ 20,92

€ 18,93

€ 21,20

€ 19,01

€ 21,29

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,08

€ 10,17

€ 9,20

€ 10,30

€ 9,24

€ 10,35

N12

06

Ruigteveld

€ 5,13

€ 5,75

€ 5,19

€ 5,81

€ 5,22

€ 5,85

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,19

€ 9,17

€ 8,29

€ 9,28

€ 8,33

€ 9,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,32

€ 21,64

€ 19,57

€ 21,92

€ 19,65

€ 22,01

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,34

€ 11,58

€ 10,47

€ 11,73

€ 10,52

€ 11,78

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,44

€ 19,53

€ 17,67

€ 19,79

€ 17,74

€ 19,87

N15

01

Duinbos

€ 7,55

€ 8,46

€ 7,65

€ 8,57

€ 7,68

€ 8,60

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,55

€ 8,46

€ 7,65

€ 8,57

€ 7,68

€ 8,60

N16

01

Droog bos met productie [OUD]

 
 
 
 
 
 

N16

02

Vochtig bos met productie [OUD]

 
 
 
 
 
 

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW]

€ 5,06

€ 5,67

€ 5,13

€ 5,75

€ 5,15

€ 5,77

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW]

€ 5,06

€ 5,67

€ 5,13

€ 5,75

€ 5,15

€ 5,77

N17

01

Vochtig hakhout en middenbos

 
 
 
 
 
 

N17

02

Droog hakhout

€ 3,07

€ 3,44

€ 3,11

€ 3,48

€ 3,12

€ 3,49

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,07

€ 3,44

€ 3,11

€ 3,48

€ 3,12

€ 3,49

N17

05

Wilgengriend [NIEUW]

€ 14,27

€ 15,98

€ 14,46

€ 16,20

€ 14,52

€ 16,26

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW]

€ 14,27

€ 15,98

€ 14,46

€ 16,20

€ 14,52

€ 16,26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag indexering subsidie in beschikking

2018

2018

2019

2019

2020

2020

In openstellingsbesluit

3,93%

3,93%

3,51%

3,51%

3,20%

3,20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Gewijzigde tarieven 2021 van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen (behorende bij artikel 16 lid 2)

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief

Subsidietarief

 
 
 

2021

2021

 
 
 

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 134,39

€ 150,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.201,26

€ 3.585,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 101,19

€ 113,33

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 231,64

€ 259,44

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 288,98

€ 323,66

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 276,38

€ 309,55

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,78

€ 13,19

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.794,02

€ 2.009,30

L01

16

Bossingel [NIEUW per 1-1-2018] (per ha)

€ 1.629,92

€ 1.825,51

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 770,20

€ 862,62

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 35,60

€ 39,87

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 4.673,60

€ 5.234,43

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 872,17

€ 976,83

 
 
 
 
 

N01

01

Zee en wad

€ 0,39

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 62,50

€ 70,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 104,53

€ 117,07

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 77,28

€ 86,55

N02

01

Rivier

€ 3,98

€ 4,46

N03

01

Beek en bron

€ 79,20

€ 88,70

N04

01

Kranswierwater

€ 45,65

€ 51,13

N04

02

Zoete plas

€ 45,98

€ 51,50

N04

03

Brak water

€ 57,41

€ 64,30

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,39

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 519,20

€ 581,50

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 511,48

€ 572,86

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 366,37

€ 410,33

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.056,77

€ 1.183,58

N06

02

Trilveen

€ 2.082,26

€ 2.332,13

N06

03

Hoogveen

€ 157,07

€ 175,92

N06

04

Vochtige heide

€ 241,75

€ 270,76

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 58,38

€ 65,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 76,81

€ 86,03

N07

01

Droge heide

€ 161,32

€ 180,68

N07

02

Zandverstuiving

€ 98,15

€ 109,93

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

€ 9,80

N08

02

Open duin

€ 239,70

€ 268,46

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.095,10

€ 1.226,51

N08

04

Duinheide

€ 187,85

€ 210,39

N09

01

Schor of kwelder

€ 116,31

€ 130,27

N10

01

Nat schraalland

€ 1.782,70

€ 1.996,62

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.034,18

€ 1.158,28

N11

01

Droog schraalland

€ 642,02

€ 719,06

N12

01

Bloemdijk

€ 1.767,83

€ 1.979,97

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 191,72

€ 214,73

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 389,16

€ 435,86

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,08

€ 520,89

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 639,65

€ 716,41

N12

06

Ruigteveld

€ 89,42

€ 100,15

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 578,67

€ 648,11

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,06

€ 25,83

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 35,20

€ 39,42

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,64

€ 19,76

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 54,14

€ 60,64

N15

01

Duinbos

€ 60,21

€ 67,44

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 95,16

€ 106,58

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 27,26

€ 30,53

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 48,33

€ 54,13

N17

02

Droog hakhout

€ 425,06

€ 476,07

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 266,16

€ 298,10

N17

04

Eendenkooi

€ 2.298,73

€ 2.574,58

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 3.440,60

€ 3.853,47

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 599,36

€ 671,28

 
 
 
 
 

Bijdragen (toeslagen)

 
 

Openstelling

 
 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 38,99

€ 43,67

 
 

Toezichtsbijdrage

€ 17,93

€ 20,08

Gescheperde kuddes

 
 
 
 

bijdrage/toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 471,66

€ 528,26

 
 

bijdrage/toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 292,23

€ 327,30

Vaarland

 
 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 528,79

€ 592,24

Monitoring

 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,44

€ 19,53

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,57

€ 11,84

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,50

€ 10,64

N05

02

Gemaaid rietland

€ 13,15

€ 14,73

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 24,69

€ 27,65

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 24,69

€ 27,65

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 27,49

€ 30,79

N06

02

Trilveen

€ 23,59

€ 26,42

N06

03

Hoogveen

€ 31,88

€ 35,71

N06

04

Vochtige heide

€ 16,41

€ 18,38

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 102,19

€ 114,45

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 102,09

€ 114,34

N07

01

Droge heide

€ 15,11

€ 16,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 15,11

€ 16,92

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,31

€ 9,31

N08

02

Open duin

€ 21,87

€ 24,49

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,98

€ 31,34

N08

04

Duinheide

€ 15,11

€ 16,92

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,51

€ 21,85

N10

01

Nat schraalland

€ 31,77

€ 35,58

N10

02

Vochtig hooiland

€ 23,06

€ 25,83

N11

01

Droog schraalland

€ 18,89

€ 21,16

N12

01

Bloemdijk

€ 16,83

€ 18,85

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,31

€ 5,95

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,48

€ 19,58

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,51

€ 21,85

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,48

€ 10,62

N12

06

Ruigteveld

€ 5,35

€ 5,99

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,55

€ 9,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 20,17

€ 22,59

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,79

€ 12,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 18,21

€ 20,40

N15

01

Duinbos

€ 7,88

€ 8,83

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,88

€ 8,83

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,28

€ 5,91

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,28

€ 5,91

N17

02

Droog hakhout

€ 3,21

€ 3,60

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,21

€ 3,60

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 14,90

€ 16,69

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 14,90

€ 16,69

Bijlage 4 Subsidiekaart SVNL-N Zeeland 2022         

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5 Subsidiekaart SKNL Zeeland 2022         

afbeelding binnen de regeling