Reclamenota gemeente Brunssum "Less is more"

Geldend van 14-10-2021 t/m heden

Intitulé

Reclamenota gemeente Brunssum "Less is more"

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/54;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021, 16 maart 2021 en 25 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening Brunssum 2020

 • -

  Welstandsnota Brunssum 2015

 • -

  Startnotitie Actualiseren ruimtelijk beleid 2019

Besluit:

 • -

  in te stemmen met de Reclamenota Brunssum "Less is more" en deze vast te stellen

 • -

  de vastgestelde reclamenota op te nemen in de gemeentelijke Welstandsnota

 • -

  het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de handhavingstaken ten aanzien van illegaal geplaatste reclame-uitingen conform optie 2: Er wordt niet gehandhaafd op het illegaal plaatsen van reclame-uitingen indien deze zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de Reclamenota.. Er wordt wel gehandhaafd indien de reclame-uitingen zonder vergunning zijn geplaatst ná de datum van inwerkingtreding.

Inleiding

De gemeente Brunssum is een bijzondere gemeente. Van oorsprong ontstaan in een beekdal, later verder uitgebouwd op het glooiende landschap, en uiteindelijk in de 20e eeuw enorm gegroeid door de mijnindustrie, is Brunssum nu een grote plaats waaraan de ontstaansgeschiedenis nog goed is af te lezen.

De kwaliteit van de gebouwen en van de openbare ruimte is van algemeen belang. Ze maken een belangrijk deel uit van de dagelijkse leefomgeving van de inwoners, bezoekers en ondernemers van Brunssum. Het gemeentebestuur van Brunssum wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte in stand houden en waar mogelijk verbeteren, want een goed verblijfs- en ondernemersklimaat houdt Brunssum aantrekkelijk.

Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Door het opstellen van reclamebeleid kan de gemeente in alle openheid een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk toezicht inrichten en initiatiefnemers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de spelregels die bij de beoordeling van de reclame een rol spelen.

Samen met ondernemers en winkeliers heeft de gemeente het voorliggende reclamebeleid ontwikkeld. De doelstelling is om een helder, toegankelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te maken, met eenduidige, concrete criteria.

Bij het opstellen van de beleidsregels is gekozen voor een goede balans tussen enerzijds de rechtszekerheid voor de ondernemer en anderzijds de flexibiliteit bij de toepassing de regels. Om te voorkomen dat alles “dichtgetimmerd” wordt met een grote hoeveelheid regels is ervoor gekozen om een beperkt aantal (spel)regels te formuleren met daarbij afwijkingsmogelijkheden/maatwerk, waardoor aan de ondernemer meer ruimte wordt geboden.

Ondernemers die plannen hebben voor (nieuwe) reclame op hun pand, zijn welkom bij de stadsbouwmeester om hierover van gedachten te wisselen. Zij kunnen een toelichting krijgen op het reclamebeleid en zij komen dan ook te weten welke kansen en mogelijkheden er zijn voor hun plannen. Vervolgens kunnen zij aan de slag om de plannen uit te werken op basis van de kaders die zij hebben meegekregen. De combinatie van een enthousiasmerende reclamenota en een startoverleg maken een inspirerende “voorkantsturing” mogelijk.

Juridische basis

Deze reclamenota is vooral bedoeld als een sturend en stimulerend hulpmiddel en niet een instrument om van alles te verbieden. Hij is mede opgesteld om ondernemers enthousiast te maken voor de kwaliteiten van hun directe omgeving en de mogelijke uitstraling van hun bedrijf. Daarmee hoopt de gemeente te bereiken dat er zorgvuldig wordt nagedacht over mogelijke reclame. Deze nota stuurt daarmee vooraf in een bepaalde richting met mogelijkheden voor reclame. Echter, indien noodzakelijk kan de gemeente ook handhavend optreden op basis van deze nota.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. De spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

De meeste reclames zijn omgevingsvergunningplichtig en dienen te voldoen aan de spelregels in voorliggende nota.

In feite wordt voor het voeren van handelsreclame verwezen naar de regeling in de gemeentelijke APV, waarin algemene regels zijn opgenomen. Omwille van de deregulering is de reclamevergunning in Brunssum uit de APV gehaald. In art.4.15 van de plaatselijke APV is het volgende opgenomen:

Artikel 4:15 Reclame

 • 1.

  Voor het maken of voeren van handelsreclame door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding dient aan de volgende regels te worden voldaan:

  • a.

   Het verkeer mag niet in gevaar worden gebracht.

  • b.

   De handelsreclame dient hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving te voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

  • c.

   Er mag geen ernstige hinder ontstaan voor de omgeving.

  • d.

   Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

De welstandstoetsing waar de APV naar verwijst (bovengenoemd bij 1 b) zal plaats vinden op basis van de spelregels in de voorliggende reclamenota. In Brunssum is geen sprake meer van een welstandscommissie. Deze is op dit moment vervangen door een stadsbouwmeester. Voor het geval deze benaming in de toekomst niet meer wordt gehanteerd dient in deze nota de term “stadsbouwmeester” gelezen te worden als “adviseur of adviesorgaan met een vergelijkbare functie inhoud”. De stadsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Deze reclamenota richt zich op het stedelijk gebied van Brunssum inclusief het buitengebied. Hij kan door verschillende doelgroepen gehanteerd worden, te weten ondernemers, reclame-ontwerpers, architecten, bestuurders, stadsbouwmeester en ambtenaren.

Definitie reclame

‘Elke aanduiding van commerciële aard, in de vorm van een opschrift, aankondiging en mededeling, al dan niet in combinatie met een bouwkundige uitbreiding of attentie- element voor zover deze van de openbare weg in, op, aan of rondom gebouwen zichtbaar is.’

Organisatie

De reclamenota is een voorwaarde voor het uitvoeren van reclamebeleid, toezicht en handhaving. De gemeenteraad stelt het beleid vast. Dat beleid is in deze nota omschreven en verbeeld.

De reclameregels zijn tot stand gekomen in overleg met een tweetal klankbordgroepen waarin ondernemers (retail + bedrijventerreinen) waren vertegenwoordigd. In de eerste sessie gaven de ondernemers aan wat zij belangrijk vinden ten aanzien van het voeren van reclame. In een tweede sessie is de concept reclamenota met hen besproken. De conceptnota is vervolgens ook besproken met de stadsbouwmeester en monumenten commissie.

Na een aanpassingsronde is een inspraakprocedure doorlopen en is de reclamenota ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Juridische reikwijdte

Reclame-uitingen zijn veelal omgevingsvergunningplichtig. Dat is het geval als de reclame-uiting een bouwwerk betreft. Een bouwwerk is: ‘Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. Mobiele reclame van enige omvang met een permanent karakter moet ook worden gezien als een bouwwerk ingevolge de Woningwet.’ De reclame-uiting wordt in dit geval rechtstreeks getoetst aan allerlei wettelijke regels, en aan dit reclamebeleid.

Sommige reclame-uitingen zijn niet omgevingsvergunning- plichtig. Dat is het geval als de reclame-uiting geen bouwwerk betreft. In dat geval moet de reclame-uiting voldoen aan de algemene regels uit de APV. De regels uit de APV worden ingevuld door dit reclamebeleid (zie pagina 6).

Deze reclameregels gelden dus zowel voor vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige reclame-uitingen. Alle reclame- uitingen binnen de gemeente moeten voldoen aan deze regels. Op die manier ontstaat een evenwichtig beeld en eenduidigheid.

Monumenten

De regels voor reclames in deze reclamenota gelden ook voor monumenten en beschermde gebieden. Bij monumentenen beschermde gebieden kunnen echter wel nadere eisen worden gesteld. Monumenten zijn uniek en hiervoor is altijd maatwerk nodig, in overleg met de stadsbouwmeester en monumentendeskundige.

afbeelding binnen de regeling

02 Spelregels reclame

De spelregels voor reclame zijn opgesteld voor drie verschillende functies, te weten voor (A) retail zoals winkels, horeca en zakelijke dienstverlening in winkelclusters en aanloopstraten, (B) bedrijfspanden op bedrijventerreinen of met bedrijfsbestemming, sport- en/of zorgcomplexen, perifere detailhandel inclusief sporthallen en (C) bedrijven aan huis. Tevens worden criteria aangegeven voor reclame in de openbare ruimte inclusief parken en pleinen, etc. (D).

De indeling in functies houdt bijvoorbeeld in dat als er een winkelcentrum is in een woonwijk, er wordt getoetst aan de spelregels die gelden voor de functiecategorie “winkels”, net als winkels die hier en daar tussen woningen in staan, bijvoorbeeld in oude bebouwingslinten.

Bij plannen die niet binnen de genoemde deelgebieden vallen, of dermate afwijkend zijn dat ze niet op basis van de spelregels voor de deelgebieden te beoordelen zijn, kan worden teruggevallen op de algemene criteria in hoofdstuk 3. In uitzonderlijke gevallen, bij plannen die ook daar niet binnen passen, worden reclames ter beoordeling aan de stadsbouwmeester voorgelegd.

Voor reclames die afwijken van de spelregels of de specifieke criteria in het reclamebeleid (en waarvoor geen vergunning is verleend), kan de gemeente handhavend optreden.

Reclame moet duidelijk zijn maar niet (over)schreeuwend, het moet passen bij de rest van het pand en omgeving. Reclame mag bovendien ook het verkeer/de verkeerssituatie niet in gevaar brengen.

De wet biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om repressief (achteraf) tegen excessen op te treden. De basis hiervoor wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Het overkoepelende thema van deze reclamenota is “Less is more!” Doelstelling is te streven naar meer uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame.

A.Spelregels voor retail

afbeelding binnen de regeling

Bij retail wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame.

Reclame is maatwerk, het moet te allen tijde passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van het gebouw en de omliggende bebouwing. De spelregels voor retail betreffen niet alleen panden voor detailhandel, maar ook horeca, dienstver- lening en maatschappelijke diensten.

Reclame kan worden aangebracht in de zone tussen de begane grond verdieping en de verdieping van een pand in de nabijheid van de entree. In deze strook kan maximaal één horizontale reclame en maximaal één reclamebord loodrecht op de gevel worden gerealiseerd.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. Deze spelregels gelden per pand. Indien er meerdere retailbedrijven aanwezig zijn in één pand, gelden de spelregels nog steeds per pand. Uitzonderingen kunnen worden ge- maakt voor grote winkelpanden, zoals een supermarkt en een naastgelegen slijterij in één pand. Daar zijn onder beperkte voorwaarden, in overleg met de stadsbouwmeester, meerdere reclames per pand mogelijk.

De aangegeven spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en de goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

Alle reclames die niet genoemd zijn, zijn niet zondermeer toegestaan. In hoofdstuk 3 worden algemene criteria benoemd waaraan reclames in zijn algemeenheid moeten voldoen en in dat hoofdstuk zit ook een volledige lijst met niet toegestane reclames.

A1: Reclame tegen de gevel

De reclame in dit model zit tegen de gevel, in de strook tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping. Losse letters hebben de voorkeur.

Losse letters worden met afstandhouders op de gevel geplaatst, waarbij de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt in metalen kokers die de letters met het pand verbinden.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijven. Afwijkende logo’s kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

 • maximaal één per gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • maximaal twee derde van de breedte van de gevel gebruiken, letters niet hoger dan 40 cm;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouw-

 • géén fluctuerend licht toepassen.

afbeelding binnen de regeling

A2: Reclame in de pui

Soms leent een gevel zich niet voor het voeren van reclame, maar de winkelpui wel. In dat geval is reclame in de pui mogelijk. De reclame in dit model bestaat uit lossen letters of andere, vergelijkbare reclame die in de pui wordt ingepast, indien mogelijk boven de entree. De vormgeving, de afmetingen en de indeling van de pui is bepalend.

Een nette afwerking is van belang, wat betekent dat de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijven. Afwijkende logo’s kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

 • maximaal één per pui, bij voorkeur geplaatst boven de entree;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de vorm, indeling en afmeting van de pui, maximaal

 • definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

A3: Reclame haaks op de gevel

Dubbelzijdige haakse reclame op de gevel is een effectieve manier van reclame, vanwege het feit dat deze van twee kanten te zien is. Omdat deze reclame uitsteekt boven de openbare ruimte, zijn er enkele spelregels ten aanzien van de omvang en hoogte. Afwijkende logo’s kunnen worden beoordeeld op grond van de algemene criteria in hoofdstuk 3.

Overige spelregels:

 • maximaal één per gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;

 • vlaggen, vaandels, wimpels of banieren zijn niet toegestaan. Uitzondering vormen grote gebouwen op locaties buiten de winkelstraten. Dit wordt per situatie bekeken en is maatwerk. Bij deze uitzondering zijn maximaal drie vlaggen, vaandels, wimpels of banieren toegestaan per

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;

 • maximale uitsteekmaat 90 cm, maximale omvang 80 x 80 cm

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

A4: Raamstickers/dichtzetten

Soms wil een retail vestiging reclame maken op het glasoppervlak. Dat kan in de vorm van een gravure in het glas, gezandstraald glas of in de vorm van raamstickers of letters.

Spelregels:

 • maximaal 25% van het totale oppervlakte van het glasoppervlak (gemeten wordt het tekst kader), gerekend per kozijn;

 • bij tijdelijke raamstickers, banners of binnenscreens met betrekking tot het aanbieden van bedrijfs-/winkelruimte voor verkoop of verhuur geldt geen maximale oppervlakte; er geldt wel een maximale duur van zes maanden.

afbeelding binnen de regeling

A5: Reclame op of onder de luifel

Bij panden met een luifel is niet altijd gevelvlak aanwezig waar reclame tegen kan worden bevestigd, en soms wordt het gevelvlak aan het oog onttrokken door een luifel. In dat geval bieden alleen de pui en de luifel de mogelijkheid tot reclame. Ook kan reclame onder de luifel worden geplaatst.

De combinatie van een reclametekst en een los logo is mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijft.

Overige spelregels:

 • maximaal één per luifel, bij voorkeur geplaatst boven de entree;

 • reclames onder de luifel zijn klein, maximaal 30 x 80 cm (incl. constructie), met een door- loophoogte van minimaal 2.40 meter;

 • de afmetingen op de luifel worden bepaald door de vorm, indeling en afmeting van de winkel- pui, maximaal twee derde van de breedte van de pui gebruiken, hoogte letters afhankelijk van de hoogte van de rand van de luifel;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel, de afmeting van de luifel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoor- deling aan de stadsbouwmeester;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend.

afbeelding binnen de regeling

A6 Reclame op zonneschermen

Bij panden met een zonnescherm is niet altijd gevelvlak aanwezig waar reclame tegen kan worden bevestigd, en soms wordt het gevelvlak aan het oog onttrokken door het scherm. In dat geval bie- den alleen de pui en het scherm zelf de mogelijkheid tot reclame.

Spelregels:

 • maximaal één reclame per zonnescherm, bij voorkeur aangebracht op de volant;

 • maximaal 25% van de totale breedte van het zonnescherm;

 • hoogte maximaal 40 cm;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel, de afmeting van de pui en/of de afmetingen van het zonnescherm. Definitieve maatvoer- ing ter beoordeling aan de stadsbouwmeester;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik.

afbeelding binnen de regeling

A7 Combinaties

Een combinatie van verschillende reclames is mogelijk, mits passend bij de spelregels zoals om- schreven op de vorige pagina’s (A1 tot en met A6).

Reclame kan worden aangebracht in de zone tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping van een pand. In deze strook kan maximaal één horizontale en maximaal één hangend reclamebord haaks op de gevel worden gerealiseerd.

Er wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Verschillende reclames moeten op elkaar worden afgestemd.

Overige spelregels:

 • geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Zie ook spelregels bij A1 tot en met A6;

 • Combinaties zijn maatwerk, definitieve maatvoering en situering ter beoordeling aan de stads-bouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

B.Spelregels voor bedrijven

Op bedrijventerreinen wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame. Reclame is maatwerk, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Deze spelregels gelden voor bedrijfspanden op bedrijventerreinen of met bedrijfsbestemming, sport- en/of zorgcomplexen, recreatiebedrijven, perifere detailhandel, sporthallen etc..

Reclame kan worden aangebracht op de gevel (in de vorm van losse letters, borden of doeken in buizenframes), op reclamezuilen of door middel van vlaggen.

Voor de bovengenoemde mogelijkheden zijn spelregels opgesteld, zodat duidelijk is hoe een goede reclame eruit ziet. De spelregels gelden per pand. Indien er meerdere bedrijven aanwezig zijn in één pand, zijn onder voorwaarden, in overleg met de stadsbouwmeester, meerdere reclames per pand mogelijk. Het aantal en de afmetingen worden mede bepaald door de omvang van het gebouw, de architectuur, de indeling van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering in overleg met de stadsbouwmeester.

De spelregels zijn geen blauwdruk, ook andere opties kunnen bespreekbaar zijn, mits ze voldoende kwaliteit hebben en de goedkeuring hebben van de stadsbouwmeester.

Alle reclames die niet genoemd zijn, zijn niet zondermeer toegestaan. In hoofdstuk 3 worden algemene criteria benoemd waaraan reclames in zijn algemeenheid moeten voldoen en in dat hoofdstuk zit ook een volledige lijst met niet toegestane reclames.

afbeelding binnen de regeling

B1: Reclame tegen de gevel

De reclame in dit model bestaat uit reclame tegen de gevel. Losse letters hebben de voorkeur.

Losse letters worden met afstandhouders op de gevel geplaatst. Een nette afwerking is van belang, wat betekent dat de bekabeling voor de verlichting netjes wordt weggewerkt in metalen kokers die de letters met het pand verbinden. De combinatie van een reclametekst en een los logo is in beide gevallen mogelijk, voor zover de reclame en het logo binnen het kader blijft.

Haakse reclame op de gevel is ook mogelijk, in combinatie met reclame tegen de gevel.

Overige spelregels:

 • maximaal één reclame tegen de gevel en één haaks op de gevel, geplaatst tussen de begane grond verdieping en de eerste verdieping. Uitzondering zijn panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Plaatsing op de dakrand is niet toegestaan;

 • maximaal een derde van de breedte van de gevel gebruiken, letters niet hoger dan 80 cm;

 • bij doeken in buizenframes: maximaal een per pand, maximaal 3 meter breed en 3 meter hoog;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouw- meester.

afbeelding binnen de regeling

B2: Reclamezuilen

Een reclamezuil is bij uitstek geschikt om bij bedrijfsverzamelgebouwen de diverse in het pand gevestigde bedrijven zich te laten presenteren. De zuil kan worden voorzien van meerdere reclame-aanduidingen.

Spelregels:

 • één zuil per gebouw;

 • plaatsing nabij ingang perceel of toegang bedrijfsgebouw;

 • ranke uitvoering, maximaal 1.20 meter breed bij 4 meter hoog, maximale dikte 50 cm;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de afmeting van het gebouw in combinatie met de omgeving. Gemotiveerde afwijking van bovenstaande maatvoering is ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

B3: Vlaggen

Vlaggenmasten worden bij voorkeur bij de toegang van het bedrijfsperceel geplaatst. Plaatsing van meerdere vlaggenmasten gebeurt groepsgewijs. Op de vlaggen kan de bedrijfsnaam en of bedrijfsinformatie repeterend worden aangebracht.

Overige spelregels:

 • maximaal drie per gebouw, indien de voorgevelbreedte minimaal 20 meter is;

 • masten gegroepeerd geplaatst op maximaal drie meter van elkaar;

 • maximaal een per gebouw, indien de voorgevelbreedte minder is dan 20 meter;

 • vlaggenmast maximaal zes meter hoog;

 • gemotiveerde afwijking is ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

B4: Combinaties

Een combinatie van verschillende reclames is mogelijk, mits passend bij de spelregels zoals om- schreven op de vorige pagina’s (B1 tot en met B3).

Er kan maximaal één horizontale en maximaal één hangend reclamebord haaks op de gevel worden gerealiseerd. Een uitzondering vormen panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Deze reclame kan gecombineerd worden met een zuil en maximaal drie vlaggen.

Er wordt gestreefd naar uniformiteit en een rustige uitstraling van reclame, het moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing. Verschillende reclames moeten op elkaar worden afgestemd.

Overige spelregels:

 • maximaal één reclame tegen de gevel en één haaks op de gevel, geplaatst tussen de begane grond en de eerste verdieping, uitgezonderd panden met twee of meerdere gevels die aan de openbare weg grenzen (in dat geval gelden deze spelregels per geveldeel). Plaatsing op de dakrand is niet toegestaan;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend;

 • de afmetingen worden mede bepaald door de architectuur, de indeling en afmetingen van de gevel en de afmeting van de pui. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouw- meester.

 • Zie ook paragraaf B1 tot en met B3;

 • Combinaties zijn maatwerk, definitieve maatvoering en situering ter beoordeling aan de stads- bouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

C: Spelregels reclame op woningen

Op woningen is geen reclame mogelijk, tenzij dit een aanduiding is van een bedrijf dat in of aansluitend aan een woning is gesitueerd. In feite gaat het niet om reclame, maar om slechts een naamsaanduiding. Deze naamsaanduiding is ondergeschikt en moet passen bij de vormgeving van een pand en bij voorkeur ook bij de kleuren/materialen van een gebouw zelf en de omliggende bebouwing.

De naamsaanduiding kan worden aangebracht middels een bordje naast de voordeur, een bordje in de tuin of bij de entree van het perceel. Alle andere reclames en naamsaanduidingen dan hier beschreven zijn niet toegestaan.

Overige spelregels:

 • maximaal één per woning, bij voorkeur geplaatst naast de voordeur;

 • bij voorkeur rustig kleur- en materiaalgebruik;

 • de afmetingen zijn maximaal 50 x 50 cm, en bij een vrijstaand bord maximaal 1.50 meter hoog;

 • rekening houden met de architectuur van het pand en aanwezige indeling in de gevel, reclame passend bij het gebouw. Definitieve maatvoering ter beoordeling aan de stadsbouwmeester.

afbeelding binnen de regeling

D: Spelregels reclame in de openbare ruimte

Reclames in de openbare ruimte zijn alleen toegestaan als het kleine, losstaande reclameborden zijn be- horende bij winkels, tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden aan lichtmasten of reclame op ob- jecten die daarvoor speciaal zijn aangewezen (billboards, verkiezingsborden, geadopteerde rotondes). Ook zijn tijdelijke reclames voor evenementen onder voorwaarden mogelijk, mits niet langer dan zes weken. Dit geldt bijvoorbeeld voor makelaarsborden en bouwborden. Ook zijn tijdelijk borden voor een speciale hap- pening of evenementen mogelijk, op de daarvoor aangewezen locaties. Overige reclames in de openbare ruimte, zoals in natuurgebieden, zijn niet toegestaan.

Losstaande reclameborden bij winkels zijn enkel toegestaan in de volgende gevallen:

 • maximaal één per winkel en geplaatst in daarvoor aangewezen zone;

 • uitsluitend geplaatst binnen 1 meter van de gevel;

 • staat voor en moet behoren bij de betreffende winkel waarvoor de reclame bedoeld is;

 • mag alleen worden geplaatst tijdens openingstijden van de winkel;

 • mag geen hinder opleveren voor voetgangers, fietsers en overig verkeer;

 • mag geen schade of verontreiniging aanbrengen aan de plek;

 • veiligheid moet gewaarborgd blijven (hulpdiensten, vluchtroutes etc).

Voor het beoordelen van tijdelijke lichtmastreclame (driehoeksborden aan lichtmasten) gelden de volgende criteria:

 • tijdelijk toegestaan voor maximaal 14 dagen;

 • alleen toegestaan op daarvoor door de gemeente aangewezen plaatsen langs doorgangswegen, invals-wegen en wegen op bedrijfsterreinen;

 • geen tijdelijke reclame aan lichtmasten bij rotondes, kruisingen, stoplichten of splitsingen of daar waar de afstand tussen de lichtmast en de gevel kleiner is dan 5m;

 • tussen lichtmastreclames moet altijd één mast vrij blijven van reclame;

 • maximaal één reclame per lichtmast;

 • maximaal oppervlak 0.3 m2;

 • lichtgevend is toegestaan maar niet fluctuerend.

Voor tijdelijke borden geldt onder andere:

 • de borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van 85 x 120 cm.

Voor overige randvoorwaarden ten aanzien van reclameborden, tijdelijke driehoeksborden op lichtmasten en tijdelijke borden in de openbare ruimte ten behoeve van evenementen, wordt verwezen naar de APV.

afbeelding binnen de regeling

03 Algemene criteria

In bijzondere situaties kan door de stadsbouwmeester getoetst worden aan de algemene toetsingscriteria, bijvoorbeeld bij plannen die niet getoetst kunnen worden aan de spelregels vanwege een afwijkende vorm of functie, of omdat ze dermate afwijkend zijn dat de spelregels niet voldoen. Afwijkende reclames en maatvoering worden ter beoordeling aan de stadsbouwmeester voorgelegd. In zijn algemeenheid wordt gesteld: Less is more! Doelstelling is te streven naar meer uniformiteit en een rustige uitstraling.

Ten aanzien van reclame gelden de volgende algemene criteria:

 • reclame moet geïntegreerd zijn in de architectuur en aansluiten bij de vormgeving van een gebouw en zijn omgeving. Zij mag geen afbreuk doen aan de architectonische uitstraling van een pand en het landschappelijke beeld ter plaatse; bij nieuwbouw dan wel verbouwingsplannen moet de reclame integraal worden opgenomen in het ontwerp. Dat zal leiden tot een optimaal resultaat en als regel bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van de architectuur;

 • er moet een direct verband zijn tussen reclame en de activiteiten in een pand of een bedrijfslocatie. Reclame mag niet verwijzen naar een elders gelegen bedrijf. Bewegwijzering van algemeen ‘openbaar’ belang (straatnamen e.d.) zijn uiteraard wel toegestaan net als reclameborden rond sportvelden (mits gericht op de velden) en bouwborden;

 • combinaties van reclamevormen zijn mogelijk waarbij in beginsel per vorm één uiting is toegestaan;

 • hoekpercelen en bedrijven met de achterkant grenzend ,aan de openbare weg kunnen in beginsel aan twee zijden reclame voeren;

 • het specifieke aantal, de grootte en soort van de per gebouw toelaatbare reclames is afhankelijk van de afmetingen, schaal, de architectuur en de aard van het gebouw, alsmede van het profiel en de breedte van de straat c.q. van de ruimtelijke omgeving;

 • reclames die tegen de gevel worden aangebracht, mogen in beginsel niet hoger worden aangebracht dan de scheiding van de begane grond en de eerste verdieping c.q. de onderkant van de raamdorpels van de eerste verdieping. Voorts mogen deze reclames niet over de volle breedte van de gevel worden aangebracht en dienen deze architectonisch een geheel met de gevel te vormen;

 • reclames mogen raamopeningen niet volledig blokkeren;

 • een ‘huisstijl/logo’ van een onderneming en/of een gestandaardiseerde reclame moet optimaal worden afgestemd op de afmetingen, schaal, de architectuur en de aard van het gebouw en de omgeving. Dominantie van de ‘huisstijl’ over de totale gevel of over de totale gevel van de begane grond is niet toegestaan.

 • reclames zelf moeten niet alleen goed afgestemd worden op de architectuur van het gebouw en passen in de omgeving, maar moeten ook een eigen kwaliteit hebben;

 • criteria waaraan reclames op zichzelf worden getoetst zijn: vormgeving, maatvoering, typografie, kleurstelling, lay- out, materiaalgebruik en wijze van plaatsing;

 • tijdelijke reclames zijn mogelijk, mits niet langer dan zes weken. Dit geldt onder andere voor makelaarsborden. Ook borden voor een speciale happening of evenementen vallen hieronder, maar die zijn alleen mogelijk op de daarvoor aangewezen plekken.

afbeelding binnen de regeling

Niet toegestaan zijn:

 • 1.

  reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig belemmeren;

 • 2.

  reclames boven ‘op’ daken of op overeenkomstige bouwdelen. Een uitzondering op dit verbod is alleen mogelijk, indien het een bekroning van de architectuur vormt en het één in de architectuur geïntegreerde reclame betreft. De stadsbouwmeester moet over dit plan positief hebben geadviseerd;

 • 3.

  reclames op spandoeken;

 • 4.

  reclamedoeken die zijn opgespannen tussen metalen frames; uitgezonderd hiervan zijn de bedrijventerreinen, mits reclame voldoet aan de specifieke criteria, op

 • 1.

  de gevel wordt bevestigd en is goedgekeurd door de stadsbouwmeester;

 • 5.

  reclames in een huisstijl die niet voldoen aan de eisen van dit beleid;

 • 6.

  reclame op mechanisch bewegende delen;

 • 7.

  fluctuererende lichtgevende reclames;

 • 8.

  knipperende, bewegende en lichtreclames met

 • 2.

  veranderlijk en intermitterend licht;

 • 9.

  een willekeur aan verschillende lettertekens/typologieën tegen de gevels;

 • 10.

  reclames die hinder of belemmeringen veroorzaken, zoals hinder van verkeersdoorgang en verstoring van de woonkwaliteit;

 • 11.

  reclames voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden resp. worden verkocht;

 • 12.

  lichtkranten, LED-light displays indoor en outdoor in winkel- en woongebieden;

 • 13.

  LED-light displays indoor en outdoor buiten de centra. Bij wijze van uitzondering kan eventueel onder voorwaarden worden meegewerkt indien deze voorzieningen in het architectuurbeeld van een gebouw een ondergeschikte rol innemen. Dit is maatwerk en ter bespreking met stadsbouwmeester;

 • 14.

  reclames waarbij geen direct verband is tussen de reclame en de activiteiten in een pand of een bedrijfslocatie. Reclame mag niet verwijzen naar een elders gelegen bedrijf;

 • 15.

  vlaggen, vaandels en wimpels, mits in deze reclamenota anders vermeld;

 • 16.

  reclames in de openbare ruimte, anders dan de reclames toegestaan in hoofdstuk 2, de spelregels.

Aanbevolen wordt:

 • kokers die bestemd zijn voor het wegwerken van leidingwerken en/of bevestiging van reclames in de kleur van de gevel uit te voeren;

 • bekabeling op gevels onzichtbaar of op zijn minst zo onzichtbaar mogelijk weg te werken.

Tenslotte:

Bovenstaande criteria gelden voor reclames in het algemeen, ongeacht het gebied waar de reclames zullen worden aangebracht.

04 Excessenregeling

De wet biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om repressief

(achteraf) tegen excessen op te treden.

Van een exces is sprake als een reclame sterk afwijkt van en afbreuk doet aan de omgeving of aan het pand waarop de reclame is aangebracht.

De gemeente hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het criterium, dat er sprake moet zijn van een ernstige ontsiering van een (gedeelte van) een bouwwerk door reclame of door een buitensporigheid in het uiterlijk van de reclame, die ook voor niet-deskundigen overduidelijk is en afbreuk doet aan kwaliteit van een pand of de directe omgeving.

Vaak heeft dit betrekking op:

 • een reclame of een gedeelte daarvan dat in extreme staat van verwaarlozing verkeert;

 • een reclame of een gedeelte daarvan dat door het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en/of versieringen van de gevel, het straatbeeld verstoort;

 • een reclame of een gedeelte daarvan bestaat uit kleuren of schilderingen die niet passen bij het bouwwerk en/of zijn omgeving;

 • te opdringerige reclames;

 • een reclame die aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;

 • een reclame die geen rekening houdt met architectonische bijzonderheden van het pand of de gevel;

 • reclames waarbij inferieur (armoedig) materiaal is gebruikt;

 • reclame die gevaarlijke situaties oplevert in de openbare ruimte (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer);

 • een gevel waar de huisstijl van een bedrijf domineert.

Of er sprake is van een exces, wordt bekeken aan de hand van bovengenoemde criteria in samenhang met de specifieke criteria in deze reclamenota.

05 Proces

De onderhavige reclamenota is tot stand gekomen met medewerking van de stadsbouwmeester en een vertegenwoordiging van de Brunssumse ondernemers.

De reclamenota is op 19 januari 2021 voorgelegd aan het college. Daarna zijn de reclameregels gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd vanaf 27 januari 2021 en is gedurende die termijn de gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen. Er is gedurende de terinzagetermijn één zienswijze ingediend. Deze zienswijze had betrekking op naamsaanduidingen die een producent op zijn producten plaatst. Deze zaken vallen niet onder de reikwijdte van deze Reclamenota.

De reclamenota is vervolgens op 28 september 2021 vastgesteld door de raad. Dit besluit is op 13 oktober 2021 bekendgemaakt en op 14 oktober 2021 in werking getreden.

Vanaf deze datum worden deze reclameregels als toetsingskader gehanteerd bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning ten behoeve van reclame-uitingen.

Tegen reclame-uitingen die zonder vergunning zijn opgericht ná de datum van in werking treding van deze Reclamenota zal worden opgetreden. De ondernemers worden in de gelegenheid gesteld de reclame-uiting aan te passen alvorens het handhavingstraject wordt gestart.

Wanneer er sprake is van een exces kan teruggevallen worden op de excessenregeling (zie hoofdstuk 4).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Bijlage: 1 Begrippen

 • Abri’s: een bushaltehokje met een verlichte tweezijdige vitrine met de mogelijkheid om dubbelzijdige reclameposters te plaatsen.

 • Banieren: vlaggen waarvan de hoogte groter is dan de breedte, waarbij de boven- en onderkant van de vlag met een vaste aanhechting aan de gevel, dan wel mast zijn bevestigd.

 • Banner: spandoek in frame met daarop een reclameboodschap. Het frame kan vrijstaand geplaatst worden dan wel evenwijdig aan een gevel worden bevestigd.

 • Billboards: grote reclamevlakken die los zijn opgesteld langs de openbare weg. Door lamellen of oprolconstructies, die met korte tussenpozen ronddraaien kunnen er meerdere reclame boodschappen worden getoond. Kenmerkend voor billboards is dat deze niet bedrijfsgebonden zijn. Er wordt geadverteerd ten behoeve van meestal landelijke campagnes voor merken, artikelen of bedrijven. Billboards worden ook op hoge masten (reclamemasten) of aan blinde muren van een gebouw bevestigd.

 • Driehoeksborden: borden, overwegend hardboard of karton, al dan niet in stalen frames geplaatst, welke worden vastgemaakt aan onder andere zuilen, lichtmasten, lantaarnpalen, etcetera.

 • Enkelzijdige gevelborden: metalen bak met aan de voorzijde een kunststof paneel met reclameopschriften die vanuit de bak wordt aangelicht.

 • Erfgrens / perceelsgrens: de kadastrale grens tussen twee percelen.

 • Gevelbreedte: breedte van een gevel van één van één gebouw gesitueerd op één perceel, gemeten van erf grens tot erfgrens.

 • Gevelreclame: reclame-uiting aangebracht op of aan een bouwwerk, bestaande uit borden, losse belettering, gevelborden, doeken en andere uitingen zowel loodrecht, evenwijdig of schuin aan de gevel.

 • Infoborden: bij invalswegen geplaatste borden waarop informatie wordt weergegeven over activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden.

 • Lichtmastreclame: verlichte of onverlichte reclamebakken bevestigd aan een lichtmast.

 • Lichtreclames: verlichte reclamebakken, verlichte losse letters, beeldschermen en lichtkranten.

 • Losse letters: onderdelen van een tekst bestaande uit van elkaar gescheiden letterelementen die zonder hulpconstructie direct tegen een gevel of een element dat onderdeel is van de gevelarchitectuur zijn bevestigd.

 • Makelaarsborden: reclame ten behoeve van de verkoop of verhuur van een woning of ander pand, aangebracht tegen een gevelwand of op het erf.

 • Mobiele reclame-objecten: tijdelijk of permanent langs de openbare weg geplaatste voertuigen c.q objecten, voorzien van reclameborden.

 • MUPI: “Mobilier Urbain à Publicité Illuminé”: Een mupi is een dubbelzijdig reclamebord waarbij één zijde wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en een zijde voor publicaties van informatieve aard van de gemeente.

 • Plakzuil: zie reclamezuil.

 • Raamfolies: kleeffolies met opschrift die aan de

 • buiten – of binnenzijde van winkelruiten zijn aangebracht.

 • Reclame op terrasschermen en parasols: bij horecagelegenheden op terrasschermen en terrasafscheidingen, geplaatste reclames.

 • Reclamebak: doosvormig element bestaande uit een metalen omranding waarin enkel- of dubbelzijdig panelen zijn opgenomen met reclameteksten.

 • Reclamebord: evenwijdig aan of dwars op de gevel geplaatste bord met opschriften.

 • Reclamedoeken: doeken met opschrift die tijdelijk of blijvend aan de gevel of op een steigerwerk zijn bevestigd.

 • Reclamemasten: hoge vrijstaande masten met rondom (vaak meerzijdige) reclamevlakken.

 • Reclamezuil (plakzuil): vrijstaand reclameobject met rondom vaak meerzijdige reclamevlakken.

 • Sandwichborden: borden, overwegend hardboard of kartonnen welke worden vastgemaakt aan onder andere zuilen, lichtmasten, lantaarnpalen, etcetera.

 • Spandoeken: uitgespannen doeken die aan of over de weg worden gespannen, waarop reclame wordt gemaakt ten behoeve van een maatschappelijk doel.

 • Stadsbouwmeester dan wel een adviseur of adviesorgaan met een vergelijkbare invulling van deze functie: een door de gemeente aangewezen adviseur die de bouwplannen toetst aan de spelregels die in deze reclamenota worden genoemd.

 • Steigerdoek: een doek verbonden aan een steiger met een reclame.

 • Uitstalling (trottoirbord): een reclamebord niet vastgenageld aan de grond doorgaans geplaatst in het openbaar gebied voor het pand.

 • Verkiezingsposters: posters welke geplakt worden op aanplakborden.

 • Verwijsborden: borden met uitingen die uitsluitend zijn gericht op de vindbaarheid van objecten zoals musea, sportvoorzieningen, toeristische attracties, stadswijken, e.d. Zolang deze verwijsborden niet zijn voorzien van reclame-uitingen (daaronder vallen overigens ook namen van sponsors) is er geen sprake van reclame in de zin van deze nota. Is dat wel het geval, dan vallen verwijsborden onder het begrip reclame.

 • Vlaggen: stofachtige materialen die loodrecht op of evenwijdig met of zonder hulpconstructie aan de gevel zijn opgehangen. Vlaggenmasten: Masten voorzien van stof-achtige materialen veelal met meerdere gegroepeerd bij een bedrijf.

 • Volant: in de regel een smalle strook van het luifeldoek aan de voor- en/of zijkant van een uitvalscherm en/of parasol.