Regeling vervallen per 01-03-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 oktober 2021, PZH-2021-786464644 (DOS-2016-0005086) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021)

Geldend van 14-10-2021 t/m 28-02-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 oktober 2021, PZH-2021-786464644 (DOS-2016-0005086) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om maatregelen uit te voeren om inrichtingen of evenementen die zijn bestemd voor erfgoedlijnen, sport en recreatie aantrekkelijk(er) te maken voor inspannen en ontspannen;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 • c.

  Erfgoedlijn: geografische structuur (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, etc.), die meerdere monumentale stippen met één gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één streep of lijn op de kaart.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten zoals ingediend bij en goedgekeurd door erfgoedtafels, bestaande uit maatregelen om voor erfgoedlijnen, sport en recreatie bestemde inrichtingen of evenementen, aantrekkelijk(er) te maken voor inspannen en ontspannen.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 151.850,00.

Artikel 4 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 12 oktober 2021 tot 11 november 2021.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Personeelskosten tot maximaal € 75,00 per uur exclusief BTW;

 • b.

  De kosten van de voorlichting en/of communicatie;

 • c.

  De kosten van de fysieke investering;

 • d.

  De kosten voor proces- en ontwerpkosten.

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor achterstallig onderhoud;

 • b.

  Kosten voor beheer en onderhoud;

 • c.

  Kosten recreant-werende maatregelen.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, dient uit de planning te blijken dat na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening binnen drie maanden met de uitvoering wordt begonnen.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000,00.

 • 2. Indien de subsidie als bedoeld in artikel 2 minder bedraagt dan € 5.000,00 wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Rangschikking

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt totdat het deelplafond als bedoeld in artikel 3 is bereikt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 5 oktober 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

TOELICHTING

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijden bewegingsarmoede en overgewicht en dragen bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Via Subsidieregeling groen, paragraaf 2.11 zet de Provincie zich in om de groene ruimte voor bewegen aantrekkelijker te maken door een kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is het actief informeren van en gebruik stimuleren door de inwoners van Zuid-Holland over de mogelijkheden van groen ruimte.

Provinciale ambities op het gebied van erfgoedlijnen, sport en recreatie vergroten

Met de Voorjaarsnota 2021 hebben Provinciale Staten € 150.000,00 beschikbaar gesteld voor projecten rondom de erfgoedlijnen, sport en recreatie. Via de erfgoedtafels zijn projecten aangedragen die bijdragen aan de provinciale ambities op het gebied van erfgoedlijnen, sport en recreatie. Bovenop de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde € 150.000,00 hebben GS binnen het budget van ambitie 7, beleidsdoel Gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving ruimte gevonden om alle ingediende projecten te honoreren.

Projecten op het snijvlak van erfgoed, sport en recreatie

In de Startnotitie Sport en Recreatie worden koppelkansen genoemd van erfgoed met sport en recreatie. Erfgoed maakt locaties voor sport en recreatie aantrekkelijker. Andersom kunnen sport en recreatie de bekendheid en beleving, benutting en bescherming van erfgoed vergroten.

Via de erfgoedtafels is een uitvraag gedaan naar projecten die bijdragen aan de provinciale ambities op het gebied van erfgoedlijnen en sport & recreatie. Projecten dienen uitvoering gereed te zijn, er moet sprake zijn van minimaal 50% cofinanciering en de projecten moeten afgestemd zijn met de erfgoedtafels. Dit heeft geleid tot onderstaande lijst met projecten en subsidie bedragen.

 • a.

  Havendijk Ooltgensplaat, gemeente Goeree Overflakkee: Kwaliteitsimpuls opstapplaats Deltapontje fort Prins Frederik

 • (€ 30.000,00)

 • b.

  Beleefrustplek De Weel Ooltgensplaat, Staatsbosbeheer/gemeente Goeree Overflakkee.

 • Inrichting beleefplek bij historische molen.

 • (€ 11.500,00)

 • c.

  Oude Hollandse Waterlinie in beweging!, Stichting Bewegen heeft de Toekomst.

 • Het sportevenement “Oude Hollandse Waterlinie in beweging” is een speciaal jubileum evenement ter gelegenheid van het 350 jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie.

 • (€ 25.000,00)

 • d.

  Oude Hollandse Waterlinie Fietstour, Ondernemer (ZZP).

 • Deelnemers fietsen naar keuze routes met verschillende afstanden. Onderweg wordt door gidsen uitleg gegeven over bezienswaardigheden en wetenswaardigheden die betrekking hebben op de Oude Hollandse Waterlinie.

 • (€ 12.500,00)

 • e.

  Groene Hartdagen, Stichting Groene Hart. Culturele activiteiten op basis van het waterthema tijdens de Groene Hart Dagen.

 • (€ 15.000,00)

 • f.

  Limes Albanianae, Platform Recreatie en Toerisme Alphen a/d Rijn. Inrichting van belevingsroutes met symbolen, bewegwijzering van routes, ontwikkelen van de Romeinenroute en gaming in combinatie met augmented reality Limes route in stadshart.

 • (€ 25.000,00)

 • g.

  Herstel Landschap met Allure, Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Herstel lanenstructuur Landgoed Nieuw Leeuwenhorst t.b.v. routing door het gebied, Dit maakt het landgoed aantrekkelijker voor recreatief gebruik en neemt bezoekers mee in de landgoedbeleving richting het historische deel rondom de Spiegelvijver.

 • (€ 27.500,00)

 • h.

  Trekvaarten, Expertise platform Water – Botanische Tuin TU Delft.

 • Realisatie van tien ommetjes langs de Delftse Trekvaarten t.b.v. bewegen in groen rondom de stad.

 • (€ 5.350,00)