Nadere subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021-2022

Geldend van 03-03-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021-2022

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 5 oktober 2021 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS BIJDRAGE OPLEIDEN JEUGDTRAINERS IN LIMBURG 2021-2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdtrainer: begeleider (trainer, coach of instructeur) van kinderen of jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar voor de beoefening van een sport.

 • b.

  Kwalificatiestructuur Sport: in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003, onder regie van NOC*NSF, ontwikkelde kwalificatiestructuur voor trainers. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten. Niveau 1 en 2 betreft het assisterend kader en vanaf niveau 3 is een trainer zelfstandig bevoegd. Niveau 4 en 5 heeft geen betrekking op de breedtesport.

 • c.

  Opleiding: onderwijsprogramma gericht op het verkrijgen van de benodigde competenties behorende bij niveau 1, 2 of 3 van de Kwalificatiestructuur Sport.

 • d.

  Amateursportorganisatie: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

 • e.

  Amateursport: activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan het opleiden van jeugdtrainers in Limburg ten behoeve van de amateursport. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen verantwoorder, maar ook leuker, waardoor de sportparticipatie van de jeugd wordt gestimuleerd en – uiteindelijk – de gezondheid verbetert.

Artikel 3 Doelgroep

Binnen deze subsidieregeling kunnen uitsluitend amateursportorganisaties voor een subsidie in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door een of meerdere jeugdtrainers namens een amateursportorganisatie te worden gevolgd.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking met succes te zijn afgerond.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is gericht op de doelgroep zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 13.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiabele kosten en subsidiebedrag

 • 1. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt: de kosten van de opleiding.

 • 2. Kosten gemaakt in de periode tot maximaal drie maanden vóór de datum van ontvangst van de aanvraag zijn eveneens subsidiabel.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal de kosten van de opleiding tot een maximum van € 500,- per amateursportorganisatie.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 december 2022 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 26 oktober 2021.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021-2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 5 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA