Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Beek 2021

Geldend van 15-10-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Beek 2021

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het Dagelijks Bestuur van BsGW op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232

vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

dat het Dagelijks Bestuur op 24 december 2020 heeft besloten om N.M.J.G. Lebens, directeur, aan te wijzen als invorderingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat 

De invorderingsambtenaar mandateert:

 • 1.

  aan het afdelingshoofd Ruimte van de gemeente Beek, de invorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  - onder Titel 1 Algemene dienstverlening “Hoofdstuk 12 Leegstandswet”, “Hoofdstuk 17 Telecommunicatie”, “Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer” en “Hoofdstuk 19 Diversen de artikelen 1.19.3, 1.19.5 en 1.19.7” en

  - onder Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

 • 2.

  aan het afdelingshoofd Bestuur, Management en Ondersteuning van de gemeente de invorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  - onder Titel 1 Algemene dienstverlening “Hoofdstuk 7 Bestuursstukken”, “Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie”, “Hoofdstuk 10 Gemeentearchief”, “Hoofdstuk 16 Kansspelen” en “Hoofdstuk 19 Diversen de artikelen 1.19.4 en 1.19.6” en

  - Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

 • 3.

  aan het afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Beek de invorderingsbevoegdheid ter zake de leges (als bedoeld in artikel 2 van de voor de gemeente Beek geldende Verordening op de heffing en invordering van leges en de bijbehorende tarieventabel):

  - onder Titel 1 Algemene dienstverlening voor zover hierboven de uitvoering niet gemandateerd is aan het afdelingshoofd Ruimte of het afdelingshoofd Bestuur, Management en Ondersteuning.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4.

  Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Beek.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2021”

Roermond, 13 januari 2021  

De ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid onder b van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar),

De directeur,

N. M.J.G. Lebens

Beek, 29 juli 2021

Ondergetekenden,

verklaren zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

Dhr. A. Drummen

Afdelingshoofd Bestuurs en Managementondersteuning

Dhr. T. Mariani

Afdelingshoofd Ruimte ai

Dhr. J. Hengst

Afdelingshoofd Samenleving