Regeling vervallen per 17-11-2022

Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân

Geldend van 18-12-2021 t/m 16-11-2022

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân;

besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel I

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a.

  € 2.700.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) voor aanvragen uit bijlage 1;

 • b.

  € 2.600.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) voor aanvragen uit bijlage 2.

 • c.

  € 370.000,--: voor subsidies als bedoeld in artikel 8 lid 1 (investeringssubsidie) voor aanvragen uit bijlage 3;

 • d.

  € 10.000.000,-- : voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) en die niet vallen onder bijlage 1 of 2; voor percelen gelegen in de NNN en vallend onder categorie 1 en 2 zoals vastgelegd in de kaart Kernregistratie – Natuur - Natuurontwikkeling - Prioriteit verwerving, onder de noemer Natura 2000 en KRWNatuurontwikkeling - prioriteit verwerving (arcgis.com) zoals deze kaart luidt in de periode van 1 november 2021 tot en met 22 november 2021

 • e.

  € 7.000.000,--: voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) voor percelen gelegen in de NNN en vallend onder categorie 3 en 4 zoals vastgelegd in de kaart Kernregistratie – Natuur - Natuurontwikkeling - Prioriteit verwerving, onder de noemer Provinciale opgave: Natuurontwikkeling - prioriteit verwerving (arcgis.com) zoals deze kaart luidt in de periode van 1 november 2021 tot en met 22 november 2021;

B. Openstelling en aanvraagperiode

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies voor de percelen in bijlage 1 en 2 kunnen vanaf 22 mei 2021 tot en met 22 november 2021 worden ingediend. Aanvragen voor subsidies vallend onder artikel 1 onder A sub c tot en met e, kunnen worden ingediend met ingang van 1 november 2021 tot en met 22 november 2021.

 • 2.

  Buiten deze openstellingsperiode kunnen geen aanvragen worden ingediend

 • 3.

  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Deze dienen te worden gericht aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân; t.a.v. afdeling Financieringen en Subsidies; Postbus 20120; 8900 HM LEEUWARDEN

Artikel II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn goedgekeurd.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 22 mei 2021.

Ondertekening

Leeuwarden, 18 mei 2021

Gedeputeerde Staten van Fryslân

drs. A.A.M. Brok, voorzitter,

R.E. Riemersma-Bouius, MBA MCM, secretaris

Bijlage 1: Lijst kadastrale percelen prioriteit Natura 2000

Kadastraal perceel

Subside functieverandering

Balk

O

752

Ja

Balk

O

758

Ja

Balk

O

772

Ja

Balk

O

773

Ja

Balk

O

774

Ja

Balk

O

775

Ja

Giekerk

F

916

Ja

Giekerk

F

919

Ja

Giekerk

F

920

Ja

Leeuwarden

L

1

Ja

Leeuwarden

L

1024

Ja

Leeuwarden

L

1182

Ja

Leeuwarden

L

1183

Ja

Leeuwarden

L

1917

Ja

Leeuwarden

L

1930

Ja

Leeuwarden

L

1931

Ja

Leeuwarden

L

1934

Ja

Marrum

C

365

Ja

Marrum

C

561

Ja

Marrum

C

562

Ja

Oudega

E

544

Ja

Terhorne

B

35

Ja

Terhorne

B

39

Ja

Terhorne

B

438

Ja

Terhorne

B

455

Ja

Terhorne

B

513

Ja

Terhorne

B

518

Ja

Terhorne

B

519

Ja

Terhorne

B

521

Ja

Terhorne

B

532

Ja

Bijlage 2: Lijst kadastrale percelen provinciale prioriteit

Kadastraal perceel

Subside functieverandering

Grouw

K

21

Ja

Jorwert

F

638

Ja

Jorwert

F

641

Ja

Jorwert

F

642

Ja

Jorwert

F

643

Ja

Jorwert

F

644

Ja

Jorwert

F

722

Ja

Jorwert

F

725

Ja

Jorwert

F

726

Ja

Jorwert

F

637

Ja

Jorwert

G

1959

Ja

Oldeboorn

G

14

Ja

Oldeboorn

G

15

Ja

Oldeboorn

G

25

Ja

Oldeboorn

G

26

Ja

Oldeboorn

G

28

Ja

Oldeboorn

G

29

Ja

Oldeboorn

G

30

Ja

Oldeboorn

G

31

Ja

Oldeboorn

G

47

Ja

Oldeboorn

G

48

Ja

Oldeboorn

G

49

Ja

Oldeboorn

G

263

Ja

Oldeboorn

G

394

Ja

Oldeboorn

G

395

Ja

Oldeboorn

G

381

Ja

Oldeboorn

G

383

Ja

Oostermeer

M

234

Ja

Oostermeer

M

1664

Ja

Oostermeer

M

1666

Ja

Duurswoude

D

629

Ja

Bijlage 3: Lijst kadastrale percelen voor kwaliteits impuls

Kadastraal perceel

Subsidie kwaliteiteitsimpuls

Oldeboorn

G

14

Ja

Oldeboorn

G

15

Ja

Oldeboorn

G

25

Ja

Oldeboorn

G

26

Ja

Oldeboorn

G

28

Ja

Oldeboorn

G

29

Ja

Oldeboorn

G

30

Ja

Oldeboorn

G

31

Ja

Oldeboorn

G

47

Ja

Oldeboorn

G

48

Ja

Oldeboorn

G

49

Ja

Oldeboorn

G

263

Ja

Oldeboorn

G

394

Ja

Oldeboorn

G

395

Ja

Oldeboorn

G

381

Ja

Oldeboorn

G

383

Ja

 
 
 
 

Nes

F

635

Ja

 
 
 
 

Ballum

G

2096

Ja