Ondertekeningsmandaat van de burgemeester in het kader van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod

Geldend van 03-02-2009 t/m heden

Intitulé

Ondertekeningsmandaat van de burgemeester in het kader van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod

De burgemeester van Nijmegen;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht, om:

BESLUIT:

  • 1.

    Ondertekeningsmandaat te verlenen aan de hulpofficieren van justitie van de regiopolitie Gelderland-Zuid (belast met de uitvoering van een huisverbod), voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.

  • 2.

    De hulpofficieren van justitie van de regiopolitie Gelderland-Zuid (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • Ingeval van kindermishandeling of een ernstige vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

  • In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

  • Het onverwijld mededelen van de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van niet-naleving daarvan voor de uithuisgeplaatste aan degene met wie de uithuisgeplaatste een huishouden deelt, de door de burgemeester aangewezen instantie voor advies of hulpverlening en eventueel het Bureau Jeugdzorg (in geval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod).

  • Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek tot voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Nijmegen, 26 januari 2009.

Ondertekening

De burgemeester,

mr. Th.C. de Graaf