Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van tijdelijke ondersteuning van lokale sportverenigingen met jeugdleden, die aantoonbare schade hebben geleden door COVID-19 maatregelen (subsidieregeling Covid-19 lokale sportverenigingen met jeugdleden Lelystad).

Geldend van 14-10-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van tijdelijke ondersteuning van lokale sportverenigingen met jeugdleden, die aantoonbare schade hebben geleden door COVID-19 maatregelen (subsidieregeling Covid-19 lokale sportverenigingen met jeugdleden Lelystad).

Nummer:

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Tijdelijke Subsidieregeling Covid-19 compensatie lokale sportverenigingen met jeugdleden’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  COVID-19 maatregelen: door het Rijk genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (zoals verplichte sluiting, maximaal aantal bezoekers en anderhalve meter afstand houden), ten gevolge waarvan organisaties financiële schade hebben ondervonden of de uitvoering van activiteiten is belemmerd waardoor minder inkomsten zijn gegenereerd.

 • b.

  Jeugdleden: jongeren tot 18 jaar.

 • c.

  Sportvereniging: een vereniging die statutair gevestigd is in de gemeente Lelystad en bestemd is voor personen die eenzelfde sport beoefenen.

 • d.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • e.

  Coronaschade: het exploitatietekort voor zover dit tekort wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen.

 • f.

  Incidentele subsidie: de aanspraak op financiële middelen met het oog op coronaschade van een instelling.

 • g.

  Periode: het tijdvak 10 maart 2020 tot en met 23 juni 2020.

De begripsomschrijving in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad zijn van toepassing op de begrippen die in deze subsidieregeling wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Doel van de regeling

 • 1. De regeling beoogt bij te dragen aan de continuïteit van de lokale sportverenigingen met jeugdleden, die aantoonbare financiële schade hebben geleden door COVID-19 maatregelen, door tijdelijk financieel te ondersteunen.

 • 2. Door middel van deze steunregeling worden de door de gemeente Lelystad extra ontvangen middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeentelijke steun aan sportverenigingen met jeugdleden.

Artikel 4. Doelgroep

Voor een aanvraag tot het verlenen van een subsidie in het kader van deze regeling komen uitsluitend sportverenigingen in aanmerking met jeugdleden die gevestigd zijn in de gemeente Lelystad en geen winstoogmerk hebben.

Artikel 5. Uitgangspunten compensatie coronamaatregelen

 • 1. Subsidie kan worden verleend als gedeeltelijke compensatie van de financiële schade als gevolg van de COVID-19 maatregelen in de periode van 10 maart tot en met 23 juni 2020.

 • 2. Subsidiabel is de coronaschade voor activiteiten van sportverenigingen die in de gemeente

 • Lelystad worden uitgevoerd en die gevolg is van een of meer van de volgende componenten:

  • a.

   Kosten voor het voldoen aan de richtlijnen van RIVM of aan de protocollen in de sportsector (zoals aanpassen van een ruimte, extra materiaal, extra communicatie, desinfectiemiddelen);

  • b.

   Kosten voor het verplaatsen van activiteiten naar een andere locatie of naar buiten;

  • c.

   Kosten van de inhuur van extra mensen om in overeenstemming met coronamaatregelen de activiteiten te kunnen uitvoeren;

  • d.

   Overige kosten die direct en aantoonbaar zijn toe te schrijven aan de gevolgen van coronamaatregelen;

  • e.

   Minder inkomsten door wegvallen verhuur van ruimten;

  • f.

   Minder inkomsten door het wegvallen van horeca-inkomsten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en wijze van uitbetaling

 • 1. Het subsidiebedrag wordt naar rato bepaald. Dit betekent dat de coronaschade geleden in het jaar 2020 wordt vermenigvuldigd met 106 : 365.

 • 2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 3.000,- per sportvereniging; 3. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 500,- per sportvereniging.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. De aanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is, zoals in bijlage A bij deze regeling is gevoegd;

 • 2. De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, 4 en 5 van de ASVL zijn niet van toepassing.

 • 3. In afwijking op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de aanvrager de volgende gegevens bij zijn aanvraag overleggen:

  • a.

   De aanvraag omvat in ieder geval een jaarrekening 2020, een jaarrekening over 2019 voor de vergelijking en de vastgestelde begroting over 2020;

  • b.

   een tekstuele toelichting van de financiële impact van de coronamaatregelen op de relevante posten in de jaarrekening 2020.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. Aan sportverenigingen wordt geen compensatie verleend voor:

  • a.

   Opbrengstverlies als gevolg van het niet innen of heffen van contributie;

  • b.

   De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd;

  • c.

   Kosten die al op een andere wijze zijn of worden gesubsidieerd.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag tot subsidie moet uiterlijk op 31 december 2021 door het college zijn ontvangen.

Artikel 10. Verantwoording

De subsidie Covid-19 compensatie Sportverenigingen met jeugdleden wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze regeling is er een subsidieplafond vastgesteld van € 34.072,00,-.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 5. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, met uitzondering van artikelen 2 t/m 8 en 11, artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Covid-19 compensatie sportverenigingen met jeugdleden.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op het jaar 2020.

 • 3. De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2022.

Ondertekening

Lelystad, 29 september 2021

Het college van de gemeente Lelystad

de loco secretaris de loco burgemeester

C.J. Schelling A. Elzakalai