Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 5 oktober 2021

Kenmerk: 2021/0208975

Inlichtingen bij: J.J. Ottink

Telefoon: 038 499 70 02

Email: j.ottink@overijssel.nl

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten de regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel vast te stellen:

Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel

Algemene toelichting

Op basis van het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel kunnen Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren worden begeleid bij de verduurzaming van hun gebouwen. Het programma biedt advies en ondersteuning op maat met de inzet van duurzaamheidscoaches, projectfacilitatoren en energie-advies. Vastgoedeigenaren worden geholpen met het inzichtelijk maken van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, het opstellen van een verduurzamingsplan en procesadvies op technisch, financieel en organisatorisch gebied.

In deze regeling staan de geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deelname aan het Ontzorgingsprogramma. De doelgroep van vastgoedeigenaren die in aanmerking kunnen komen voor begeleiding is in de regeling afgebakend.

Het programma loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ontzorgingsprogramma: het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel van de provincie Overijssel, dat zich richt op het begeleiden van Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed;

 • b.

  Ontzorgingstraject: begeleiding van een Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaar;

 • c.

  Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren: vastgoedeigenaren als bedoeld in artikel 3;

 • d.

  Gebouwde onroerende zaak: een gebouwde onroerende zaak of gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan die staan ingeschreven in de basisregistratie kadaster op één adres of één gebouwde onroerende zaak die staat ingeschreven in de basisregistratie kadaster op meerdere adressen;

 • e.

  Energie-advies: een onafhankelijk energieonderzoek waarin de energiebesparingsmogelijkheden van een gebouw en de gebouwinstallaties worden weergegeven;

 • f.

  Quick wins: verduurzamingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder;

 • g.

  Verduurzamingsplan: een rapportage waarin een Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaar op hoofdlijnen schetst hoe deze de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaat realiseren voor zijn gebouw of vastgoedportefeuille.

Artikel 2 Ontzorgingstraject

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kennen Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren op aanvraag kosteloos een Ontzorgingstraject toe dat bestaat uit de volgende begeleiding:

  • a.

   inzicht in de potentie om gebouwen te verduurzamen;

   Toelichting: onder meer met een energie-advies kan in beeld worden gebracht hoe het actuele energieverbruik zich verhoudt tot vergelijkbare gebouwen en worden quick wins en verduurzamingsmaatregelen op de middellange en lange termijn geschetst.

  • b.

   procesondersteuning bij het uitvoeren van quick wins;

  • c.

   maatwerkbegeleiding bij verdere verduurzaming tot aan het moment van aanbesteding van de duurzaamheidsmaatregelen.

   Toelichting: de invulling van deze maatwerkbegeleiding komt tot stand in overleg met de Kleine vastgoedeigenaar. De maatwerkbegeleiding kan bestaan uit het ondersteunen bij het opstellen van een verduurzamingsplan op portefeuilleniveau en/of procesadvies op technisch, financieel en organisatorisch gebied op gebouwniveau.

 • 2.

  Per aanvrager wordt maximaal één Ontzorgingstraject toegekend.

Artikel 3 Doelgroep

De volgende Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren binnen het grondgebied van de provincie Overijssel kunnen in aanmerking komen voor een Ontzorgingstraject:

 • a.

  een gemeente gelegen binnen de provincie Overijssel, met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;

 • b.

  een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het primair onderwijs met maximaal vijftien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • c.

  een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het voortgezet onderwijs met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • d.

  een zorgaanbieder in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg, met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • e.

  een sportbedrijf dat bestuurlijk en financieel verbonden is aan een gemeente met maximaal twintig gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • f.

  een culturele algemeen nut beogende instelling, of een daaraan gelieerde instelling, met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • g.

  een stichting, vereniging of coöperatie ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, welke maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom heeft;

 • h.

  een religieuze of levensbeschouwelijke instelling met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • i.

  kinderopvangorganisaties met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

 • 1. Om voor toekenning van een Ontzorgingstraject in aanmerking te komen, dient de aanvrager:

  • a.

   zich door ondertekening van de in de bijlage opgenomen Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel te verbinden aan de daarin gestelde uitgangspunten en daarnaar te handelen;

  • b.

   vóór de aanvraag medewerking te hebben verleend aan een intakegesprek met een duurzaamheidscoach;

   Toelichting: in het intakegesprek wordt het ontzorgingstraject toegelicht en de behoefte van de vastgoedeigenaar aan ondersteuning verkend.

  • c.

   vóór de aanvraag medewerking te hebben verleend aan een ambitieworkshop.

   Toelichting: in de ambitieworkshop worden de ambities van de vastgoedeigenaar om het gebouw of de gebouwen te verduurzamen in kaart gebracht.

 • 2. De aanvraag voor een Ontzorgingstraject wordt bij Gedeputeerde Staten ingediend door gebruik te maken van het daarvoor beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.

 • 3. Bij de aanvraag dient een opgave van de volgende gegevens te worden bijgevoegd:

  • a.

   een ondergetekende Intentieverklaring als bedoeld in het eerste lid;

  • b.

   het aantal gebouwen dat de aanvrager in eigendom heeft;

  • c.

   aanwijzing van het gebouw of de gebouwen waarop de Intentieverklaring als bedoeld in het eerste lid van toepassing is;

  • d.

   [vervallen]

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Aanvragen als bedoeld in artikel 4 kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling tot 1 juni 2024 worden ingediend.

 • 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan de doelgroep als bedoeld in artikel 3 sub e aanvragen indienen tot uiterlijk 1 juni 2023.

Artikel 6 Volgorde van behandeling

 • 1. Gedeputeerde Staten behandelen aanvragen op volgorde van datum van binnenkomst van volledige aanvragen.

 • 2. Indien een aanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de aanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Toekenning van een Ontzorgingstraject vindt plaats voor zover het beschikbare budget dat toelaat.

Artikel 7 Beslistermijn

Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Gedeputeerde Staten weigeren een aanvraag indien:

 • a.

  de aanvrager de Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel zoals opgenomen in de bijlage niet heeft ingediend of niet heeft ondertekend;

 • b.

  de aanvrager geen medewerking heeft verleend aan een intakegesprek met een duurzaamheidscoach;

 • c.

  de aanvrager geen medewerking heeft verleend aan een ambitieworkshop;

 • d.

  de aanvrager al eerder een Ontzorgingstraject toegekend heeft gekregen op basis van deze regeling;

 • e.

  overigens niet wordt voldaan aan enig op grond van deze regeling gesteld vereiste of criterium.

Artikel 9 Beëindiging

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten een Ontzorgingstraject te beëindigen, indien de aanvrager tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge deze regeling, de Intentieverklaring dan wel andere verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 11 Looptijd

 • 1. Deze regeling is geldig tot 1 januari 2025, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten.

 • 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is voor de doelgroep als bedoeld in artikel 3 sub e de regeling geldig tot 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel.

Bijlage

Model-Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel

Toelichting

Deze intentieverklaring wordt gebruikt door Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren die op basis van de Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel een aanvraag indienen voor begeleiding bij het verduurzamen van het vastgoed. Van de vastgoedeigenaar wordt een minimale verduurzamingsambitie en actieve medewerking gevraagd om voor deze begeleiding in aanmerking te komen.

Intentieverklaring

De ondergetekende verklaart:

 • i.

  de bestuurlijke ambitie te hebben om zich in te zetten voor de verduurzaming van één of meer gebouwen die hij in eigendom heeft, met als oogmerk om de CO2-uitstoot te verminderen;

 • ii.

  bij het verduurzamingstraject gebruik te willen maken van begeleiding zoals bepaald in artikel 2 van de Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel en daaraan actief medewerking te verlenen;

 • iii.

  bereid te zijn om de gegevens beschikbaar te stellen die nodig zijn om de gevraagde begeleiding binnen het ontzorgingstraject te kunnen leveren;

  Toelichting: deze gegevens kunnen bestaan uit energieverbruiksgegevens, gebouwinformatie zoals plattegronden/geveloppervlakten, onderzoeken naar de energieprestatie van gebouwen en bestaande (maatwerk)adviezen.

 • iv.

  bereid te zijn om gegevens beschikbaar te stellen die anoniem gebruikt kunnen worden om de effecten van het Ontzorgingsprogramma op het energieverbruik van het maatschappelijk vastgoed inzichtelijk te maken;

 • v.

  de quick wins die volgen uit de energiescan uit te voeren en de bestuurlijke ambitie te hebben om het gebouw of de gebouwen verder te verduurzamen dan deze quick wins;

 • vi.

  bereid te zijn om te voldoen aan de wettelijke minimumeisen die betrekking hebben op de energieprestatie van het gebouw;

 • vii.

  de portefeuille-routekaartbenadering zoals deze voor de betreffende sector is beschreven te onderschrijven, en;

 • viii.

  zorg te dragen voor een aanspreekpunt in de organisatie die de samenwerking met de duurzaamheidscoach en projectfacilitatoren coördineert.

Ondergetekende verklaart dat deze intentieverklaring naar waarheid is ingevuld en begrijpt dat Gedeputeerde Staten van Overijssel kunnen besluiten de begeleiding te beëindigen, indien de aanvrager tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge deze regeling, de intentieverklaring dan wel andere verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Ondertekening vindt plaats door of namens het bestuur van de organisatie.

Ondertekening

Naam organisatie

:

......................................................................

Naam ondertekenaar

:

......................................................................

Functie ondertekenaar

:

......................................................................

Datum ondertekening

:

......................................................................

Handtekening

:

......................................................................