Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL)

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL)

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 juli 2021, kenmerk 5.8/2021001269;

gelet op artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.41 van de Wet milieubeheer en artikel 143 van de Provinciewet;

BESLUITEN:

de Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL) vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Provinciale Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

Assen, 29 september 2021

Kenmerk: 5.8/2021001269

Uitgegeven: 7 oktober 2021

Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL)

Artikel 1 Adviesfunctie

 • 1.

  Er is een commissie Leefomgeving, hierna te noemen de commissie.

 • 2.

  De commissie vervult de advies- en overlegtaken inzake het provinciaal beleid zoals bepaald in artikel 2.41 van de Wet milieubeheer en artikel 9.1 Wet ruimtelijke ordening.

 • 3.

  De commissie is bevoegd het provinciebestuur uit eigen beweging van advies te dienen over algemene vraagstukken betreffende het provinciaal omgevingsbeleid.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming commissie Leefomgeving

 • 1.

  Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten benoemen gezamenlijk de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten, ambtenaren en arbeidscontractanten van de provincie Drenthe kunnen geen lid zijn van de commissie.

Artikel 3 Ondersteuning commissie Leefomgeving

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2.

  De commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen.

Artikel 4 Openbaarheid vergadering commissie Leefomgeving

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in gevallen waarin de in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde belangen op de in dat artikel bedoelde wijze kunnen worden geschaad.

Artikel 5 Slotbepaling

Het instellingsbesluit Commissie Leefomgeving (cieL) treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL) provincie Drenthe.

Toelichting

Algemeen

Het instellingsbesluit van de Commissie Leefomgeving (cieL) van de provincie Drenthe komt voort uit de wens om een aparte verordening te maken voor de cieL in plaats van, zoals nu het geval is, het op te nemen in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Juridische basis

De cieL is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving raken. Dit betreft onder andere ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water, groen, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het landelijk gebied.

De basis daarvoor is vastgelegd in een aantal wetten:

 • a.

  Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten stellen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk een provinciale commissie in;

 • b.

  Wet ruimtelijke ordening: artikel 9.1. Er is in elke provincie een provinciale planologische commissie ten behoeve van het overleg over en de coördinatie van zaken betreffende provinciaal ruimtelijk beleid;

 • c.

  Wet milieubeheer: artikel 2.41 Er is in elke provincie een provinciale milieucommissie ten behoeve van het overleg over en de coördinatie van zaken betreffende provinciaal milieubeleid.

Doel en taken

De cieL levert maatwerk. Zij onderzoekt met de vragenstellers de zo ruim mogelijk gekozen context (integrale leefomgeving), trendmatige ontwikkelingen en het speelveld: wie zijn betrokkenen en/of belanghebbenden. Het resultaat is steeds een bepaalde vorm van een start-up. De cieL nodigt regelmatig mensen uit wetenschap of bedrijfsleven uit voor specifieke inbreng en inspiratie.

Samenstelling

De invulling van de cieL is door de wetgever aan de verantwoordelijkheid van de provincies overgelaten. Om op een adequate wijze te voldoen aan de hiervoor benoemde adviesbehoefte, zijn er drie primaire criteria voor de invulling van de commissie: inbreng vanuit alle betrokken hoofdsectoren en doelgroepen te weten;

 • a.

  onafhankelijkheid van de kring waaruit het betrokken lid voortkomt;

 • b.

  elk lid heeft kerncompetenties: breed strategisch zicht op zowel de positie van de provincie als de (leefomgevings)taken van de commissie;

 • c.

  brede kennis van de kring en het beleidsveld waaruit hij/zij voortkomt, zicht hebben op de samenhang van zijn/haar sector met andere beleidssectoren, vertrouwd zijn met de politieke maatschappelijke verhoudingen in Drenthe.

Financiën

De vergoeding van de voorzitter, presentiegelden van de leden (inclusief kosten) is geregeld in de “Verordening decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019”. (Zie artikelen 10 en 11 vergoeding van de commissieleden).

Toelichting per artikel

De inhoudelijke regels zijn voor het overgrote gedeelte rechtstreeks overgenomen uit de provinciale omgevingsverordening. Desalniettemin wordt voor de volledigheid een korte toelichting gegeven per artikel.

Artikel 2: Samenstelling en benoeming

Dit artikel regelt de samenstelling en benoeming van de cieL. Zo wordt bepaald dat de leden van de cieL op voordracht door Gedeputeerde Staten worden benoemd door Provinciale Staten.

Gezien het doel en de taakstelling is de cieL een onafhankelijke commissie die adviseert aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit betekent een onafhankelijke positie van de voorzitter en de leden die in de commissie zitten. Dat betekent uiteraard ook dat leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en personen die zijn aangesteld in dienst van de provincie (provinciale ambtenaren en arbeidscontractanten) géén lid van de commissie kunnen zijn. Het is expliciet de bedoeling dat leden in de commissie niet namens, maar wel met de kennis vanuit hun ‘kring’ deelnemen aan de commissie.

Artikel 3: Ondersteuning commissie Leefomgeving

Het is wenselijk dat de commissie voor goed functioneren wordt voorzien van adequate ondersteuning. Deze ondersteuning kan te maken hebben met inhoudelijke zaken. Hiervoor heeft de cieL de mogelijkheid deskundigen in te schakelen. Daarnaast spelen ook algemene, voorbereidende, procesmatige, ondersteunende zaken een rol. Hiervoor is bepaald dat een secretariaat wordt ingesteld door Gedeputeerde Staten.

Artikel 4: Openbaarheid van vergaderingen

In beginsel zijn de vergaderingen van de cieL openbaar. Het kan echter zijn dat belangen van derden door openbaarheid geschaad worden. Als een of meer van de leden of een derde daarom verzoekt, zal de cieL een besluit over de openbaarheid van de vergadering moeten nemen. Zij zal zich daarbij moeten laten leiden door de gronden voor niet-openbaarmaking van documenten die de Wet openbaarheid van bestuur kent.

Artikel 5 en 6: Slotbepaling en citeertitel.

De laatste twee artikelen regelen wanneer het instellingsbesluit in werking treedt en hoe deze kan worden aangehaald.

Ondertekening