Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister gemeente Maasgouw 2021

Geldend van 08-10-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister gemeente Maasgouw 2021

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw hebben op 7 september 2021 besloten tot intrekking van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister gemeente Maasgouw 2019 en tot vaststelling van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister gemeente Maasgouw 2021. Het register treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.

Alle teams

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Voeren van correspondentie die mededelingen, inlichtingen, uitnodigingen of feitelijke informatie bevat en het verstrekken van gegevens en documenten voor zover niet gericht op enig rechtsgevolg en geen beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend

 

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Indienen van een aanvraag voor een beschikking namens de gemeente

 

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Verzoek om een schriftelijke machtiging voor de vertegenwoordiging of bijstand door een derde

Artikel 2:1 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MD

 
 

Doorzending van geschriften aan het bevoegde bestuursorgaan

Artikel 2:3 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Retourneren van niet voor het bestuursorgaan bestemde geschriften

Artikel 2:3 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Het stellen van een termijn waarbinnen van een adviseur een advies wordt verwacht

Artikel 3:6 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Ter inzage leggen ontwerp besluit

Artikel 3:11 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Toezending ontwerp besluit aan belanghebbenden

Artikel 3:13 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Aanvulling van ter inzage gelegde stukken

Artikel 3:14 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Verlengen beslistermijn

Artikel 3:18 lid 2 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Besluit aanvraag niet te behandelen

Artikel 4:5 lid 1, 2 en 3 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Verzoek om aanvraag te completeren

Artikel 4:5 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MD

 
 

Afwijzen van een aanvraag bij een herhaalde aanvraag

Artikel 4:6 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Het gelegenheid geven aan de aanvrager om zijn zienswijze te geven wanneer de aanvraag mogelijk geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen

Artikel 4:7 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Het gelegenheid geven aan een derdebelanghebbende die mogelijke bedenkingen heeft tegen een voorgenomen beschikking om zijn zienswijze te geven

Artikel 4:8 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Besluit om af te zien van het horen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb

Artikel 4:11 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Besluit om af te zien van het horen bij een financiële beschikking

Artikel 4:12 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Het sturen van een voortgangsbericht waarin afdoeningstermijn van een aanvraag wordt verlengd

Artikel 4:14 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Beslissen op bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Teammanager Bestuurszaken, Strategie en Control

 

MD

Alle bezwaarschriften met uitzondering van de bezwaarschriften mbt personele zaken en mits conform advies commissie bezwaarschriften

 

Verlengen afhandelingstermijn klacht

Artikel 9:11 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Klachtbehandelaar als bedoeld in de Richtlijn interne en externe klachtenprocedure

 

MD

 
 

Het verzenden van op de zaak betrekking hebbende stukken en het indienen van een verweerschrift bij de Rechtbank, Raad van State of Centrale Raad van Beroep

Artikel 8:42 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MC

 
 

Verzoeken om verlenging van de termijn voor het toezenden van het verweerschrift aan Rechtbank, Raad van State of Centrale Raad van Beroep

Artikel 8:42 Awb

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awb, Algemene Subsidieverordening

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandataris

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Beslissing tot subsidieverlening meerjaren-/jaarlijks terugkerende subsidies en incidentele subsidies

Artikel 4:29 Awb, Algemene Subsidieverordening

B&W

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Beslissing tot subsidievaststelling meerjaren-/jaarlijks terugkerende subsidies en incidentele subsidies

Artikel 4:42 Awb, Algemene Subsidieverordening

B&W

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Beslissing tot verlenen van voorschot op subsidie

Artikel 4:54 lid 2 Awb

B&W

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet openbaarheid bestuur

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Doorzenden van verzoek om informatie naar een ander bestuursorgaan

Artikel 4 Wob

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

MC

 
 

Het verdagen van een beslissing op een verzoek om informatie

Artikel 6 Wob

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Het beslissen op een verzoek om informatie

Artikel 5 Wob

B&W en burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene verordening gegevensbescherming

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van een verwerkersovereenkomst en de ondertekening van die overeenkomst namens de gemeente

Artikel 28 lid 3 AVG, artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W, burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD, VM

 
 

Het geven van inzage aan betrokkene; het verstrekken van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Artikel 15 AVG

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft, Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Coördinator

 

MC

Zie ook onder "Team Dienstverlening"

 

Het corrigeren, verwijderen en afschermen van persoonsgegevens

Artikel 16, 17, 18 AVG

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MC

Zie ook onder "Team Dienstverlening"

 

Het in kennis stellen van de ontvanger van de persoonsgegevens van elke correctie, verwijdering en afscherming

Artikel 19 AVG

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft, Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Coördinator

 
 
 
 

Vaststellen van de identiteit van de verzoeker

Artikel 12 AVG

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft, Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Coördinator

 

MC

Zie ook onder "Team Dienstverlening"

 

Verlangen van vergoeding van kosten dan wel het weigeren gevolg te geven aan een verzoek wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn

Artikel 12 lid 5 AVG

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft, Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Coördinator

 

MD

Zie ook onder "Team Dienstverlening"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambtenarenwet en Cao gemeenten

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

De bevoegdheid tot het besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen en (tussentijds) beëindigen van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten en de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van het aangaan, wijzigen, verlengen en (tussentijds) beëindigen van voornoemde privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten (ondertekening)

Artikel 7:610 BW, artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, Teammanagers, ieder voor zover het zijn team aangaat en voor zover de besluitvorming geen teammanager betreft.

 

MD, VM

 
 

De bevoegdheid tot besluitvorming in verband met personele aangelegenheden op grond van de Cao gemeenten en daaraan gerelateerde (eigen) regelingen en de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in verband met voornoemde besluitvorming (ondertekening)

Artikel 161 lid 1 sub d Gemeentewet, Artikel 171 lid 1 Gemeentewet, Cao gemeenten

B&W, Burgemeester

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, Teammanagers, ieder voor zover het zijn team aangaat en voor zover de besluitvorming geen teammanager betreft.

 

MD, VM

Met uitzondering van besluitvorming op grond van artikel 11,4 Cao gemeenten (schorsing als ordemaatregel).

 

Vaststellen (gewijzigde) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), inclusief Plan van Aanpak

Artikel 5 lid 1 en 3 Wet Arbo

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst ivm het verlenen van een opdracht tot het uitvoeren van een werk en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Budgethouders (tot € 5000), Teammanagers (tot € 250,000)

 

MD / VM

Mandataris is bevoegd voor zover het zijn budget en team betreft en binnen begroting

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst in verband met een levering of een dienst en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Budgethouders (tot € 1000), Teammanagers (tot € 100.000) .

 

MD / VM

Mandataris is bevoegd voor zover het zijn budget en team, betreft en binnen begroting

 

Het machtigen van medewerkers dan wel derden om het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen en verweer te voeren in gerechtelijke procedures

Artikel 171 lid 2 en 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overig

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Afnemen van eed, belofte, verklaring medewerkers in vaste dienst

Ambtenarenwet, Nota ambtelijke integriteit

B&W

Burgemeester, secretaris

 

MD

 
 

Afnemen van eed, belofte, verklaring medewerkers in tijdelijke dienst

Ambtenarenwet, Nota ambtelijke integriteit

B&W

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD

 
 

Besluiten tot het aangaan en beëindigen van een overeenkomst tot opdracht in verband met het aanstellen van vrijwilligers en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet jo. Artikel 7:400 e.v. BW / artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Alle Teammanagers, ieder voor zover het zijn team betreft

 

MD / VM

 
 

Bekend maken van het voorgenomen indelingsbesluit aan de functiehouder

Artikel 5 lid 3 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Maasgouw

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MC

 
 

Het nemen van het indelingsbesluit

Artikel 5 lid 5 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Maasgouw

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD

 
 

Heroverweging indelingsbesluit als gevolg van nieuwe of gewijzigde taken

Artikel 6 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Maasgouw

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD

 
 

Vaststellen transitielijst

Artikel 3.5 lid 1 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD

 
 

Handelingen en besluiten in het kader van de voorgenomen plaatsing

Artikel 3.8 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD/MC

 
 

Handelingen en besluiten in het kader van het zienswijze proces

Artikel 3.9 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD/MC

 
 

Besluit tot plaatsing van de ambtenaar in een passende / geschikte functie

Artikel 3.5 lid 1 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD

 
 

Handelingen en besluiten in het kader van het proces ivm ongeschiktheid / onbekwaamheid voor de functie en weigering functie tweede aanbod

Artikel 3.12 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD/MC

 
 

Handelingen en besluiten in het kader van het Van-Werk-Naar-Werk-traject

Artikel 4.3 en 4.4 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD/MC

 
 

Besluiten op verzoek van ambtenaar om te worden aangemerkt als boventallig verklaarde medewerker of herplaatsingskandidaat

Artikel 5.5 lid 13 Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MD/MC

 
 

In overleg met betrokkenen zoeken naar een oplossing in die gevallen waarin het Sociaal Statuut niet voorziet

Artikel 6.3 lid 2 en Hoofdstuk 7 onder 3 sub b Sociaal Statuut MER-gemeenten en GR MER

B&W

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Bestuurszaken, Strategie en Control

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Opschorten beslistermijn bezwaarschrift ivm verzuimherstel door bezwaarmaker

Artikel 7:10 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MD

 
 

Verdagen beslissing op bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 3 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar, Adviseur bezwarenbehandeling

 

MD

 
 

Beslissen tot verder uitstel beslissing op bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 4 Awb

B&W en burgemeester

Behandelend ambtenaar, Adviseur bezwarenbehandeling

 

MD

 
 

Opvragen schriftelijke machtiging in het kader van de bezwaarschriftprocedure

Artikel 2:1 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Geven van hersteltermijn in het kader van de bezwaarschriftprocedure

Artikel 6:6 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Toezending stukken aan gemachtigde van bezwaarmaker

Artikel 6:17 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Uitnodiging hoorzitting ihkv bezwaarschriftprocedure

Artikel 7:2 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Ter inzage leggen bezwaarschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken

Artikel 7:4 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Besluiten tot het afzonderlijk horen van belanghebbenden bij een bezwaarschriftprocedure

Artikel 7:6 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Besluiten tot het achterwege laten van toepassing van artikel 7:6 lid 3 (ingeval van afzonderlijk horen wordt ieder op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid)

Artikel 7:6 lid 4 Awb

B&W en burgemeester

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 

Inschakelen deskundige in verband met het horen van jeugdigen ihkv bezwaarschriftprocedure ogv Jeugdwet of Wet tijdelijk huisverbod

Artikel 13 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Maasgouw 2018

B&W

Adviseur bezwarenbehandeling

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet (Kabinet)

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen overeenkomsten strekkende tot koop, huur en opdrachtverlening in het kader van kabinetswerkzaamheden en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Medewerker Bestuurszaken/Communicatie

 

MD / VM

Tot een maximum van € 2.500 per overeenkomst en passend binnen budget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet (Verzekeringen)

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Bestuurszaken, Strategie en Control

 

MD / VM

 
 

Besluiten tot het verlengen, wijzigen en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten daaronder begrepen het aanmelden en afvoeren van te verzekeren of verzekerde objecten of subjecten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Medewerker Verzekeringen

 

MD

 
 

Beslissingen inzake het afhandelen van claims waarin de gemeente aansprakelijk is gesteld voor zover deze vallen binnen het eigen risico

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Medewerker Verzekeringen

 

MD

 
 

Beslissingen inzake het afhandelen van schadeclaims van ambtenaren ten gevolge van de vervulling van zijn betrekking

15.1.23 / 15.1.25 CAR / UWO

B&W

Medewerker Verzekeringen

 

MD

 
 

Het aansprakelijk stellen van derden voor schades toegebracht aan gemeente-eigendommen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Medewerker Verzekeringen

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Dienstverlening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Basisregistratie Personen

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Beslissing inschrijving en uitschrijving BRP

Artikel 2.2 t/m 2.69 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Afnemen van een verklaring onder eed / belofte

Artikel 2.8 lid 2 onder e Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Het opvragen van een verklaring in verband met een voorgenomen huwelijk vreemdeling

Artikel 2.9 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Ambtshalve in- of uitschrijving BRP bij in gebreke blijven met het doen van aangifte door burger

Artikel 2.19 t/m 2.23 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Beslissen op verzoek naamgebruik (geslachtsnaam)

Artikel 2.25 / 2.56 Wet BRP, artikel 1:9 BW

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Het verstrekken van inlichtingen, het doen van kennisgevingen en mededelingen aan andere gemeentebesturen ten behoeve van een goede uitvoering van de taak met betrekking tot de basisadministratie

Artikel 2.35 en 2.36 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Het doen van een verzoek aan de burger om inlichtingen te verstrekken, in persoon te verschijnen en / of geschriften te overleggen

Artikel 2.38 t/m 2.52 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Beslissingen ingevolge nevenvermelde artikelen

Artikel 2.54 t/m 2.58 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Beslissen op verzoek verstrekken gegevens aan derden

Artikel 3.3, 3.6 en 3.6 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Protocollering volgens artikel 3.6, 3.3, 3.9 en 3.11 Wet BRP en mededeling verstrekking protocollering aan betrokken persoon

Artikel 2.59, 3.21 en 3.22 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Beslissen op verzoek als bedoeld in artikel 3.23 Wet BRP

Artikel 3.23 Wet BRP

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijkswet op het Nederlanderschap

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle handelingen en besluiten op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD/MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paspoortwet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle besluiten en handelingen op grond van de Paspoortwet

Paspoortwet

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegenverkeerswet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs

Artikel 116 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

In ontvangst nemen vrijwillig ingeleverd rijbewijs / in ontvangst nemen rijbewijs in geval van verlies van geldigheid

Artikel 124 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

Het geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren van een rijbewijs

Artikel 124 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet op de Lijkbezorging

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle handelingen en besluiten op grond van de Wet op de Lijkbezorging

Wet op de Lijbezorging

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD/MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kieswet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle besluiten op grond van de Kieswet

Kieswet

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkeerverordening Thorn 1998

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Het verlenen van parkeerontheffingen in de kern Thorn

Parkeerverordening Thorn 1998

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Het geven van inzage aan betrokkene; het verstrekken van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Artikel 15 AVG

B&W / Burgemeester

Adviseur Dienstverlening (voor zover het de uitvoering van de Wet Brp betreft)

 

MC

Zie ook onder "alle teams"

 

Het corrigeren, verwijderen en afschermen van persoonsgegevens en het in kennis stellen van de ontvanger van de persoonsgegevens van elke correctie, verwijdering en afscherming

Artikel 16, 17, 18 en 19 AVG

B&W / Burgemeester

Adviseur Dienstverlening (voor zover het de uitvoering van de Wet Brp betreft)

 

MC

Zie ook onder "alle teams"

 

Vaststellen van de identiteit van de verzoeker

Artikel 12 AVG

B&W / Burgemeester

Adviseur Dienstverlening (voor zover het de uitvoering van de Wet Brp betreft)

 

MC

Zie ook onder "alle teams"

 

Verlangen van vergoeding van kosten dan wel het weigeren gevolg te geven aan een verzoek wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn

Artikel 12 lid 5 AVG

B&W / Burgemeester

Adviseur Dienstverlening (voor zover het de uitvoering van de Wet Brp betreft)

 

MD

Zie ook onder "alle teams"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overig

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Legalisatie van handtekeningen

 

Burgemeester

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MC

 
 

Incidentele benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

VM

 
 

Besluiten tot het verlenen van een recht op een particulier graf of urnennis, tot het verlengen van dit recht, tot het ruimen van een graf of de urnennis

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet jo. Artikel 13 lid 1 en 2 Beheersverordening openbare begraafplaatsen

B&W

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

VM

 
 

Vaststellen van aanslagen, vaststellen van navorderingsaanslagen, vaststellen van naheffingsaanslagen aangaande leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, parkeerbelasting en dienstverlening aan derden

Artikel 11, 16 en 20 Algemene wet inzake rijksbelastingen

Heffingsambtenaar

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 

De invordering van gemeentelijke belastingen aangaande leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en dienstverlening in eerste aanleg (d.i. het toezenden of uitreiken van de nota en het innen in eerste aanleg daarvan)

Artikel 231 lid 2 sub c Gemeentewet, artikel 3 lid 1 Invorderingswet

Invorderingsambtenaar

Adviseur Dienstverlening, Medewerker Dienstverlening A en B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tot het in bruikleen geven van gemeentelijke gsm's, portable computers en i-pads en toebehoren en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Dienstverlening

 

MD / VM

 
 

Belsuiten tot het aangaan van overeenkomsten voor wat betreft routinematige bestellingen van huishoudelijk-, restauratieve- en kantoorartikelen, niet zijnde computerbenodigdheden en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Facilitair medewerker

 

MD / VM

Tot een maximum van € 2.500 per keer en passend binnen budget.

 

Besluiten tot het aangaan overeenkomsten strekkende tot opdrachtverlening voor catering ten behoeve van recepties, feesten e.d. en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Facilitair medewerker

 

MD / VM

Tot een maximum van € 2.500 per keer en passend binnen budget.

 

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot opdrachtverlening voor bind- en drukwerk en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Facilitair medewerker

 

MD / VM

Tot een maximum van € 2.500 per keer en passend binnen budget.

 

Besluiten tot het aangaan overeenkomsten strekkende tot de aanschaf van representatieve zaken, daaronder begrepen bloemen, cadeaubonnen etc.en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W

Facilitair medewerker

 

MD / VM

Tot een maximum van € 2.500 per keer en passend binnen budget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Basisregistraties adressen en gebouwen, Verordening naamgeving en nummering gemeente Maasgouw 2009

 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten en handelingen in het kader van de uitvoering van de Wet Bag en de Verordening naamgeving en nummering gemeente Maasgouw 2009

Wet Bag, Verordening naamgeving en nummering gemeente Maasgouw 2009

B&W

Medewerker Geo-informatie, medewerkers gegevensbeheer

 

MD/MC

Mandaat met uitzondering van besluiten omtrent straatnaamgeving.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Sociaal Domein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerplichtwet, Verordening Leerlingenvervoer

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Beslissingen in het kader van de Verordening Leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Beslissingen in het kader van de Leerplichtwet (muv beslissingen die ingevolge de wet zijn toegekend aan de Leerplichtambtenaar)

Leerplichtwet

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet educatie en beroepsonderwijs

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Beslissen op een aanvraag omtrent bekostiging van een opleiding in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Wet educatie en beroepsonderwijs

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Kinderopvang

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Aanwijzen van ambtenaren van de GGD als toezichthouder Wet Kinderopvang

Artikel 1,61 Wet Kinderopvang jo. Artikel 16 Kwaliteitsverordening Peuterspeelzalen

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Beslissen omtrent de aanvraag als bedoeld in artikel 1.45 lid 1 dan wel lid 2 Wet Kinderopvang om een kindercentrum of gastouderbureau in exploitatie te nemen dan wel om gastouderopvang te bieden

Artikel 1.46 lid 1 Wet Kinderopvang

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Zorgdragen voor onverwijlde inschrijving van het kindercentrum, gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang

Artikel 1.46 lid 2

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MC

 
 

Mededeling aan de houder van het kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang dat inschrijving in het register kinderopvang heeft plaatsgevonden

Artikel 1.46 lid 3

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MC

 
 

Opgave van de gegevens die ingevolge artikel 1.45 lid 4 Wet kinderopvang zijn verstrekt, bij een inschrijving als bedoeld in artikel 1.46 lid 2

Artikel 1.46 lid 5

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MC

 
 

Opname in het register kinderopvang van de in een kindercentrum aangeboden voorschoolse opvang

Artikel 1.46 lid 6

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet inburgering

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijk handicap

Artikel 6 lid 1 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Afwijzing van de aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijk handicap

Artikel 6 lid 1 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Vaststellen datum waarop de termijn van vijf jaar van start gaat waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn gehaald

Artikel 26 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Verlengen van de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald (op aanvraag)

Artikel 31 lid 2 sub a Wi, artikel 5,4 lid 1 Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Ambtshalve verlengen van de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald

Artikel 31 lid 2 sub a Wi, artikel 5.4 lid 1 Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Afwijzen aanvraag verlengen termijn

Artikel 31 lid 2 sub a Wi, artikel 5.4 lid 1 Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Ontheffing inburgeringsplicht (op aanvraag)

Artikel 31 lid 2 sub b Wi, artikel 5.5 lid 1Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Ontheffing inburgeringsplicht (ambtshalve)

Artikel 31 lid 2 sub b Wi, artikel 5.5 lid 1Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Afwijzen aanvraag tot ontheffing van de inburgeringsplicht

Artikel 31 lid 2 sub b Wi, artikel 5.5 lid 1Besluit Inburgering

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Opleggen bestuurlijke boete in verband met geen gehoor geven aan oproep college of onvoldoende medewerking verlenen aan het onderzoek

Artikel 29 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Opleggen bestuurlijke boete in verband met onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening

Artikel 30 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Opleggen bestuurlijke boete in verband met niet behalen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn, 1e boete

Artikel 31 lid 1 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Opleggen bestuurlijke boete in verband met niet behalen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn (vervolgboete)

Artikel 31 lid 1 Wi

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Ontheffing van de inburgeringsplicht , afzien van bestuurlijke boete

Artikel 31 lid 2 sub b

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 

Afzien van bestuurlijke boete, verlenging termijn voor behalen van inburgeringsexamen

Artikel 31 lid 2 sub a

B&W

Teammanager Sociaal Domein

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen overeenkomst strekkende tot het in gebruik geven van een AED en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

 

MD / VM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Fysiek Domein

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet ruimtelijke ordening c.a.

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot tegemoetkoming in schade en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 6.4a Wro, artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

 
 

Het ondertekenen van de bij de akkoordverklaring kosten / randvoorwaarden behorende begeleidende brief

Artikel 171 lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

VM

 
 

Het sturen van een ontvangstbevestiging van een verzoek om tegemoetkoming in schade (waarbij wordt aangegeven dat drempelbedrag is verschuldigd c.a.)

Artikel 6.1.2.1 Bro juncto artikel 6.4 Wro

B&W

Beleidsmedewerker Fysiek Domein

 

MC

 
 

Benoemen leden planschadebeoordelingscommissie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Maasgouw 2008

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

 
 

Publiceren en ter inzage leggen van de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzake grondexploitatie

Artikel 6.2.12 Bro en 6:24 lid 3 Wro

B&W

Beleidsmedewerker Fysiek Domein, Medewerker Fysiek Domein A

 

MD

 
 

Besluiten en publicaties inzake voorbereiding van besluiten m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen.

Artikel 1.3.1 Bro

B&W

Beleidsmedewerker Fysiek Domein

 

MD

Mits positief principebesluit

 

Ondertekening brief waarin een principe-uitspraak wordt gedaan over de mogelijkheid tot afwijking of herziening van een bestemmingsplan

 

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegenverkeerswet c.a.

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten op aanvragen om ontheffing van bepalingen uit het Voertuigreglement voor exceptionele transporten en ongekentekende voertuigen

artikel 149 lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994 jo. artikel 7.1 van het Voertuigreglement, c.q. jo. artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B&W

Medewerker Fysiek Domein B

 

MD

 
 

Nemen van verkeersbesluiten

artikel 15 jo. artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

Tenzij zienswijze(n) is / zijn ingediend

 

De plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van maatregelen als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Artikel 35 BABW

B&W

Medewerker Fysiek Domein B

 

MC

 
 

Het verlenen van ontheffingen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B&W

Medewerker Fysiek Domein B

 

MD

 
 

Het verlenen van ontheffingen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover het betreft artikel 62 voor het verkeersteken E1 (parkeerverbod)

B&W

Medewerker Fysiek Domein B

 

MD

 
 

Het intrekken van parkeervergunningen als bedoeld in artikel 6 van de Parkeerverordening Maasgouw 2009

Artikel 6 Parkeerverordening Maasgouw 2009

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

 
 

Het aangaan van VEBO- en VEVO-convenanten

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

Burgemeester

Wethouder Verkeer

 

VM

 
 

Het aangaan van VEBO- en VEVO-convenanten

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

Burgemeester

Wethouder Verkeer

 

VM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet (privaatrechtelijke bevoegdheden)

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst tot het in gebruik geven en verhuren van gronden en water en het ondertekenen van die overeenkomst

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst tot het kopen of verkopen van gronden en water en het ondertekenen van die overeenkomst

Burgerlijke Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

Tot € 50.000

 

Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van een collegebesluit met betrekking tot aan- en verkoop van gronden en water

Artikel 171 lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

VM

 
 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst tot het verpachten van gronden en het ondertekenen van die overeenkomst

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tot verhuur van jachtrechten en het ondertekenen van die overeenkomst.

Artikel 3.23 Wet natuurbescherming, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot vestiging van een zakelijk recht op een onroerende zaak in eigendom van de gemeente/ten behoeve van de gemeente en het ondertekenen van de overeenkomst in verband hiermee

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het instellen van een privaatrechtelijke actie teneinde een verjaringstermijn te stuiten en het ondertekenen van de daartoe benodigde documenten

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het al dan niet instemmen met een verjaringsverzoek en het ondertekenen van dit besluit

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het aangaan van een sleutelverklaring en het ondertekenen daarvan

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten m.b.t. woningen en garages in eigendom van de gemeente en het ondertekenen van die overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek, Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Teammanager Fysiek Domein

 

MD/VM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet bodembescherming

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Instemmen met saneringsplan van een "niet ernstige bodemverontreiniging" (overschrijding van interventiewaarde wordt geconstateerd maar de hoeveelheid grond of grondwater bedraagt niet meer dan 25 respectievelijk 100m3)

Artikel 13 Wet bodembescherming

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

 
 

Goedkeuren van een evaluatierapport na sanering van een "niet ernstige bodemverontreiniging" (overschrijding van interventiewaarde wordt geconstateerd maar de hoeveelheid grond of grondwater bedraagt niet meer dan 25 respectievelijk 100 m3. MC

Artikel 13 Wet bodembescherming

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Geluidhinder

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten op aanvraag hogere grenswaarde

Artikel 110a WGH

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MD

Tenzij sprake is van een zienswijze

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken

 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle handelingen in het kader van de Uitvoeringsregeling Wkpb

Uitvoeringsregeling Wkpb

B&W

Medewerker Geo-informatie, Medewerker Gegevensbeheer

 

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning

Wabo

B&W

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling/omgevingswetgeving en omgevingsvergunningen

 

MD

Dit mandaat is tevens belegd bij het DB van de GR MER

 
 
 
 
 
 
 
 

Overig

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Ondertekenen van proces-verbaal inzake schouwing grenspalen op grond van artikel 1 van het Reglement voor onderhoud en de instandhouding der grenspalen tussen Nederland en Belgie

artikel 1 Reglement voor onderhoud der grenspalen tussen Nederland en Belgie

B&W

Teammanager Fysiek Domein

 

MC

 
 

Indienen zienwijze tbv MinBZK ivm voorgenomen verkoop corporatiewoning door woningcorporatie aan een belegger

Besluit Beheer Sociale Huursector

B&W

Wethouder Volkshuisvesting / Wonen

 

MC

Mandaat geldt uitsluitend bij één woning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst ivm het verlenen van een opdracht tot het uitvoeren van een werk, het leveren van een dienst of levering en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Projectleider

 

MD/VM

Tot een bedrag van € 10.000 per opdracht en binnen het projectkrediet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Beheer Openbare Ruimte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten en handelingen op grond van de AVOI

AVOI

B&W

Medewerker BOR-B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet (Onderhoud)

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluitvorming omtrent de afhandeling van klachten over het onderhoud van groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, straatverlichting en riolering

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Teamleider wijkbeheer, Teammanager BOR

 

VM

 
 

Besluiten tot het in bruikleen geven, uitlenen of verhuren van materialen, daaronder begrepen dranghekken en vlaggen en het ondertekenen van overeenkomsten daartoe

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B& W / Burgemeester

Voorman wijkteam/werkbedrijf

 

MD/VM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet (overig)

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Verlenen van toestemming voor het incidenteel gebruiken van sportvelden /-accommodaties

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Teamleider wijkbeheer

 

MD

 
 

Verlenen van toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Medewerker BOR-B

 

MD

 
 

Voorzover geen vergunning nodig is voor de aansluiting op het gemeenteriool, het verlenenen van toestemming voor deze aansluiting

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Teammanager BOR

 

MD

 
 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen overeenkomsten strekkende tot verkoop van brandhout uit laanbomen en bos- en natuurgebieden en het ondertekenen van de overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B& W / Burgemeester

Teammanager BOR, Teamleider wijkbeheer

 

MD/VM

 
 

Besluiten tot het aangaan en beëindigen van een overeenkomst tot opdracht ivm aanstellen kadewachten en het ondertekenen van die overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B& W / Burgemeester

Teammanager BOR

 

MD/VM

 
 

Vaststellen van aanslag leges en de invordering van de leges ivm behandeling verzoek om instemming / melding werkzaamheden netbeheerders (ogv AVOI)

Artikel 11 Algemene wet rijksbelastingen, artikel 231 lid 2 sub c Gemeentewet, artikel 3 lid 1 Invorderingswet

HeffingsambtenaarInvorderingsambtenaar

Medewerker BOR-B

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Aanschrijven wegens handelen in strijd met de verordening op het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

B&W

Teammanager BOR

 

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondernemingsraad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten ten behoeve van de (uitvoering van de) werkzaamheden van de Ondernemingsraad en het ondertekenen van de overeenkomsten.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

Voorzitter Ondernemingsraad

 

MD/VM

Tot een maximumbedrag van € 5000,- en passend binnen budget

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenschappelijke Regeling SC MER / BsGW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

In ontvangst nemen van poststukken voor de gemeente en het tekenen voor ontvangst van die poststukken

 

B&W, Burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Voeren van correspondentie die mededelingen, inlichtingen, uitnodigingen of feitelijke informatie bevat en het verstrekken van gegevens en documenten voor zover niet gericht op enig rechtsgevolg en geen beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend

 

B&W, Burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar SC MER/BsGW

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Indienen van een aanvraag voor een beschikking namens de gemeente

 

B&W, Burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar SC MER/BsGW

MC

 
 

Het stellen van een termijn waarbinnen van een adviseur een advies wordt verwacht

Artikel 3:6 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Ter inzage leggen ontwerp besluit

Artikel 3:11 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Toezending ontwerp besluit aan belanghebbenden

Artikel 3:13 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Aanvulling van ter inzage gelegde stukken

Artikel 3:14 lid 1 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Verlengen beslistermijn

Artikel 3:18 lid 2 Awb (UOV)

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Besluit aanvraag niet te behandelen

Artikel 4:5 lid 1, 2 en 3 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Teammanager

MD

 
 

Verzoek om aanvraag te completeren

Artikel 4:5 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MD

 
 

Afwijzen van een herhaalde aanvraag

Artikel 4:6 lid 2 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Teammanager

MD

 
 

Het gelegenheid geven aan de aanvrager om zijn zienswijze te geven wanneer de aanvraag mogelijk geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen

Artikel 4:7 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Het gelegenheid geven aan een derdebelanghebbende die mogelijke bedenkingen heeft tegen een voorgenomen beschikking om zijn zienswijze te geven

Artikel 4:8 lid 1 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Het nemen van een besluit om af te zien van het horen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb

Artikel 4:11 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Teammanager

MD

 
 

Het nemen van een besluit om af te zien van het horen bij een financiële beschikking

Artikel 4:12 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Teammanager

MD

 
 

Het sturen van een voortgangsbericht waarin afdoeningstermijn van een aanvraag wordt verlengd

Artikel 4:14 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

 
 

Verdagen beslissing op bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 3 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MD

 
 

Beslissen tot verder uitstel beslissing op bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 4 Awb

B&W en burgemeester

DB SC MER, Voorzitter SC MER

Behandelend ambtenaar

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle besluitvorming in het kader van een aanbestedingstraject (waaronder mede wort verstaan de één op één gunningen), inclusief de besluitvorming over de gunning, voor zover de aanbesteding (mede) namens de gemeente wordt uitgevoerd door SC MER

Artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, Aanbestedingswet, BW

B&W

Dagelijks Bestuur SC MER

Geen ondermandaat toegestaan

MD

1. Mandaat geldt uitsluitend voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de opdracht van de MER-gemeenten aan SC MER 2. Mandaat geldt uitsluitend voor zover de MER-gemeenten de benodigde financiële middelen ter beschikking hebben gesteld voor de aan te besteden opdracht

 

Het in verband met de hiervoor genoemde besluitvorming ihkv een aanbestedingstraject uitgevoerd door de GR MER verrichten van de benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen

Artikel 171 lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Directeur SC MER

Geen ondermandaat toegestaan

VM

 
 

De bevoegheid tot het besluiten tot het aangaan, beëindigen en wijzigen van privaatrechtelijke overeenkomsten en de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van het aangaan, beëindigen en wijzigen van voornoemde privaatrechtelijke overeenkomsten (ondertekening) in het kader van een (mede) namens de gemeente door de GR MER verrichte aanbestedingsprocedure

BW, artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Dagelijks Bestuur SC MER, Directeur SC MER

Geen ondermandaat toegestaan

MD, VM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet openbaarheid van bestuur

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Doorzenden van verzoek om informatie naar een ander bestuursorgaan

Artikel 4 Wob

B&W en burgemeester

DB SC MER

Behandelend ambtenaar

MC

Mandaat uitsluitend voor zover het Wob-verzoek ziet op onderwerpen zoals die bij de SC MER zijn ondergebracht

 

Het verdagen van een beslissing op een verzoek om informatie

Artikel 6 Wob

B&W en burgemeester

DB SC MER

Behandelend ambtenaar

MD

Mandaat uitsluitend voor zover het Wob-verzoek ziet op onderwerpen zoals die bij de SC MER zijn ondergebracht

 

Het beslissen op een verzoek om informatie

Artikel 5 Wob

B&W en burgemeester

DB SC MER

Teammanager

MD

Mandaat uitsluitend voor zover het Wob-verzoek ziet op onderwerpen zoals die bij de SC MER zijn ondergebracht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsrecht, APV, bijzondere wetgeving

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire besluitvorming ihkv het omgevingsrecht, APV en bijzondere wetgeving, inclusief alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van handhaving.

APV, Alcoholwet, Marktverordening, Luchtvaartwet, Wabo, Wro, Bor, Gebruiksbesluit, Brandbeveiligingsverordening, Wet milieubeheer, Monumentenwet, Wegenverkeerswet, BABW, Afvalstoffenverordening, Erfgoedwet,Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Winkeltijdenwet, Zondagswet

B&W, Burgemeester

DB SC MER

Teammanager Omgevingsdienst

MD

1. Mandatering van de bevoegdheden uitsluitend voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de opdracht van de drie MER-gemeenten aan de SC MER 2. Mandatering van de bevoegdheden voor zover de bevoegdheden niet zijn gemandateerd aan functionarissen binnen de gemeente Maasgouw.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet ruimtelijke ordening c.a.

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot tegemoetkoming in schade en het ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 6.4a Wro, artikel 161 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W / Burgemeester

DB SC MER

Teammanager Omgevingsdienst

MD

 
 

Het ondertekenen van de bij de akkoordverklaring kosten / randvoorwaarden behorende begeleidende brief

Artikel 171 lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

DB SC MER

Teammanager Omgevingsdienst

VM

 
 

Publiceren en ter inzage leggen van de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzake grondexploitatie

Artikel 6.2.12 Bro en 6:24 lid 3 Wro

B&W

DB SC MER

Behandelend ambtenaar

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Basisregistraties adressen en gebouwen, Verordening naamgeving en nummering gemeente Maasgouw 2009

 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Besluiten tot het vaststellen nummeraanduidingen voor verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Artikel 6 Wet Bag, artikel 3 Verordening naamgeving en nummering gemeente Maasgouw 2009

B&W

DB SC MER

Teammanager Omgevingsdienst

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van de Wmo en aanverwante wet- en regelgeving

Wmo en aanverwante wet- en regelgeving

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein, Ketenregisseur/Coördinator, Klantmanager

MD

1. Mandatering van de bevoegdheden uitsluitend voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de opdracht van de gemeente Maasgouw aan de SC MER 2. Mandaat Klantmanager geldt niet voor: a. woningaanpassingen vanaf € 20.000 inclusief BTW, b. rolstoelen met een aanschafwaarde vanaf € 10.000 inclusief BTW, c. vervoersvoorzieningen met een anschafwaarde vanaf € 10.000 inclusief BTW, d. begeleiding individueel waarbij meer dan 6 dagdelen per week is geïndiceerd, e. begeleiding groep waarbij meer dan 6 dagdelen per week is geïndiceerd, f. hulp bij het huishouden waarbij meer dan 6 uur per week is geïndiceerd. .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participatiewet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving

Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein, Ketenregisseur/Coördinator, Klantmanager

MD

1. Mandaat geldt uitsluitend voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de opdracht van de gemeente Maasgouw aan het SC MER. 2, Ondermandaat klantmanager geldt niet voor reïntegratietrajecten vanaf € 10.000 inclusief BTW zowel op cliënt- als op projectniveau.

 

Verslag uitbrengen aan Minister van SZW over de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Artikel 77 Participatiewet, artikel 45 Ioaw en 54 Ioaz

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandataris

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein, Ketenregisseur/Coördinator, Klantmanager

MD

Ondermandaat aan Klantmanager tot een bedrag van € 10.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire besluitvorming in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein Ketenregisseur/Coördinator, Klantmanager

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandans

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Alle primaire besluitvorming in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

B&W

DB SC MER

Teammanager Sociaal Domein, Ketenregisseur/Coördinator, Klantmanager

MD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiefwet

 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

Het ontwerpen van selectielijsten ter vernietiging

Artikel 5 lid 1 Archiefwet 1995 juncto artikel 2 Archiefbesluit 1995

B&W

DB SC MER

Coördinator informatiebeheer

MC

 
 

Het besluit tot het overbrengen van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Artikel 12 Archiefwet 1995 juncto artikel 9 Archiefbesluit 1995

B&W

DB SC MER

Coördinator informatiebeheer

MC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentewet / Algemene wet bestuursrecht / Algemene wet inzake rijksbelastingen / Invorderingswet, aanverwante wetgeving

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Wettelijke bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat toegestaan aan

Soort

Voorwaarden/opmerkingen

 

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, (water-)toeristenbelasting, Forensenbelasting)

Regelgeving mbt heffing en invordering van genoemde gemeentelijke belastingen

Heffingsambtenaar / Invorderingsambtenaar

Directeur BsGW

 

MD

 
 

Besluitvorming in het kader van de WOZ

WOZ

Heffingsambtenaar / Invorderingsambtenaar

Directeur BsGW

 

MD

 
 

De heffing en invordering van rechten inzake de milieustraat (Roggel / Maasbracht)

Artikel 229 lid 1 sub a en b Gemeentewet,

Heffingsambtenaar / Invorderingsambtenaar

Medewerkers RD Maasland (milieustraat Roggel en Maasbracht)

 

MD

Geen ondermandaat mogelijk

 

Het instellen van een loonvordering

Artikel 19 Invorderingswet

Invorderingsambtenaar

Flanderijn DI.OV.IN

 

MD

Geen ondermandaat mogelijk

 

Uitvoering bankzaken (o.a. openen, wijzigen, opheffen van bankrekeningen, contracten telebankieren, machtigen personen voor binnenhalen dagafschriften, geld storten, pinnen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet

B&W/Burgemeester

DB SC MER

Coördinator Financieel Beheer

MD/VM

 
 

Ondertekening verklaring behorende bij IV3 rapportages

Besluit begroting en verantwoordingprovincies en gemeenten, Ministeriële regeling informatie voor derden

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD

 
 

Het aantrekken van kortlopende (< 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasurystatuut, artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet, Financiële Verordening

B&W/Burgemeester

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD/VM

 
 

Het uitzetten van tijdelijke (< 1 jaar) overtollige middelen

Treasurystatuut, artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, artikel 171 lid 1 Gemeentewet, Financiële Verordening

B&W/Burgemeester

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD/VM

 
 

Aanmaning en invordering bij dwangbevel

Afdeling 4.4.4 Algemene wet bestuursrecht

B&W/Burgemeester

DB GR MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD

 
 

Verstrekken vastgestelde begroting en jaarrekening aan CBS

BBV, Gemeentewet, Wet op het CBS, Ministeriële Regeling Informatie voor Derden (IV3)

B&W

DB GR MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MC

 
 

Jaarlijkse verstrekking SiSa gegevens aan Ministerie van BZK en SZW

SiSa

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MC

 
 

Invorderen privaatrechtelijke vorderingen (alle besluitvorming in dit verband)

Burgerlijk Wetboek, Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

VM

 
 

Invorderen publiekrechtelijke vorderingen (m.u.v. gemeentelijke belastingen) (alle besluitvorming in dit verband)

Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

B&W/Burgemeester

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD

 
 

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

VM

Indien de schuldenaar ihkv de WSNP is opgenomen in het insolventieregister

 

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van publiekrechtelijke vorderingen

Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

VM

Indien de schuldenaar ihkv de WSNP is opgenomen in het insolventieregister

 

Doen van aangifte inkomstenbelasting, vernnootschapsbelasting, dividendbelasting

Wet op de Omzetbelasting, Wet op de Vennootschapsbelasting, Wet op de Dividenbelasting

B&W

DB SC MER

Medewerker Financieel Beheer 1

MD