Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022

Geldend van 20-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 20 april 2021, nr. Z/21/116653/235364;

gezien het advies van het Politiek Forum van 31 mei 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

 • 1.

  De verordening ‘Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen, luidende aldus,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachting in de gemeente Leiderdorp, die als eigenaar-bewoner of huurder, van een bestaande woning een aanvraag vaststelling subsidie doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

 • d.

  Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Leiderdorp, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd;

 • e.

  Energievoucher: een financiële bijdrage voor CO₂-reducerende maatregelen die per woning aangevraagd kan worden.

 • f.

  Huurder: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Leiderdorp, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan.

 • g.

  Huurwoning: woning die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd.

 • h.

  Regeling: regeling reductie energieverbruik woningen.

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners. Dit leidt tot de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot CO₂-reductie.

 • a.

  Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen

 • b.

  Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen

 • c.

  Het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing

 • d.

  Het geven of laten geven van algemeen advies over energiebesparing

Minimaal 75% van de activiteiten is gericht op huurders.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1

  Aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Leiderdorp en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie;

 • 2

  Duurzaamheidsmaatregelen:

  • a.

   die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per duurzaamheidsmaatregel;

  • b.

   duurzaamheidsmaatregelen als omschreven in tabel 2 worden direct bij plaatsing eigendom van de aanvrager. Duurzaamheidsmaatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Er is voor deze regeling een budget van € 360.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   € 270.000 ten behoeve van de uitgifte van de energievouchersubsidie voor inwoners van de gemeente. Dit betekent dat er 3.600 vouchers beschikbaar zijn, elk voor een bedrag van €75,-;

  • b.

   € 54.000 ten behoeve van algemeen advies over energiebesparing;

  • c.

   € 36.000 ten behoeve van uitvoeringskosten van deze regeling.

 • 2. Het College is bevoegd om zo nodig en na toestemming van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het in het eerste lid onder b genoemde bedrag deels te bestemmen voor de uitgifte van energievouchersubsidies als bedoeld in het eerste lid onder a.

Artikel 5 De energievoucher

De energievoucher bedraagt eenmalig het bedrag van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor het treffen van energiebesparende maatregelen, tot een maximumbedrag van €75,-, waarbij alle combinaties van maatregelen mogelijk zijn.

Artikel 6 Bevoegdheid van het College

Het College is bevoegd om:

 • a.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • b.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een beschikking vast te stellen;

 • c.

  aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • d.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen indien in overleg met Duurzaam Bouwloket wordt vastgesteld dat de maatregel past binnen de doelstellingen van de regeling. De actuele bijlage is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl;

 • e.

  de looptijd van de regeling aan te passen na een goedgekeurde verlengingsaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen energievouchersubsidie

Artikel 7 Aanvraag vaststelling energievouchersubsidie

 • 1. De aanvrager vraagt bij het College een subsidie aan voor energieadvies, een energiebesparend product uit de webshop of reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(en) zoals bedoeld in bijlage 1, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het College. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl.

 • 2. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het e-mailadres van de aanvrager;

  • c.

   het telefoonnummer van de aanvrager;

  • d.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • e.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Indien subsidie wordt gevraagd voor een reeds getroffen maatregel dient de aanvraag tevens te bevatten:

  • f.

   een factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en);

  • g.

   een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is getroffen;

  • h.

   eventuele overige bewijsstukken;

  • i.

   het rekeningnummer van de aanvrager.

Artikel 8 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling energievouchersubsidie

 • 1 De aanvraag als bedoeld in artikel 7 is de aanvraag voor het:

  • a.

   Aanspraak maken op een energievouchersubsidie voor een advies energiebesparing of energiebesparende maatregelen;

  • b.

   Vaststellen en uitbetalen van de energievouchersubsidie, nadat de maatregel is getroffen;

 • 2 Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 werkdagen.

 • 3 Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher.

 • 4 Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 5 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken aan te vullen.

 • 6 Indien de aanvraag niet binnen de in het vijfde lid genoemde termijn is aangevuld, stelt het College deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 7 De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 8 Het College handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 9 Wanneer de energievouchersubsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in het eerste lid onder b, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 • 10 Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Ook leidt overschrijding van deze termijn niet tot toekenning van rechtswege.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag vaststelling energievouchersubsidie en intrekken vaststelling energievouchersubsidie

 • 1. Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen indien:

  • a.

   er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld binnen deze verordening;

  • b.

   het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag energievouchersubsidie te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

  • c.

   de aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen op basis van de Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen of zal de vaststelling voucher alsnog worden ingetrokken, indien:

  • a.

   naar het oordeel van het College, gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

  • b.

   in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

  • c.

   materialen van de maatregel zijn aangekocht voor 8 juni 2021.

Artikel 10 Inhoud van de beschikking tot verlening van energievouchersubsidie

 • 1 Het College neemt een besluit tot toekenning van de subsidie indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling.

 • 2 Het besluit tot vaststelling wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   het advies energiebesparing of;

  • b.

   het aangeschafte energiebesparende product uit de webshop of;

  • c.

   het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 11 Nadere regels

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het College kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt op 31 december 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 7 juni 2021,

de griffier,

de heer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

De energievoucher bedraagt eenmalig het bedrag van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor het treffen van energiebesparende maatregelen, tot een maximumbedrag van €75,-, waarbij alle combinaties van maatregelen mogelijk zijn.

Tabel 1 Energieadvies

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingsadvies

Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject of infraroodopname.

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen)

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebespaarbox

Betreft een specifiek samengesteld pakket uit de webshop met een mix van energiebesparende producten voor in de woning (die CO₂-reductie opleveren).

Energieverbruiksmanager 

Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft inzicht en feedback over energieverbruik.

Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem

Betreft het optimaal (laten) inregelen van een ventilatiesysteem.

Ledverlichting

Alle vormen van led-lichtbronnen (inclusief led-dimmers, –transformators en –armaturen).

Leidingisolatie

Aangebracht op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem.

Naad- en kierdichting

Betreft materialen aangebracht op de thermische schil van de woning die de naad- en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen (bijvoorbeeld brievenbusborstel, tochtstrips, klimaat- of damp-remmende folies, lekdorpels e.d.).

HR++ glas, muurisolatie (inclusief voorzetramen), vloerisolatie en dakisolatie vallen hier niet onder.

Pompschakelaar vloerverwarming

Betreft het aanschaffen van een vloerverwarmingspompschakelaar.

Radiatorkraan, -folie of -ventilator

Vervangen of plaatsen van thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van reflecterende folie achter radiator of kleine ventilator onder de radiator (inclusief materialen ter bevestiging, zoals magneten of dubbelzijdig tape).

Stand-by schakelaar

Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen.

(Warm)waterbesparende producten

O.a. waterbesparende douchekop of mengkraan met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.), douchetimer, waterstraalregelaar/perlator voor een kraan met (o.a.) warm water.

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).