Regeling vervallen per 13-07-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van regels inzake de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening mbt woningaanpassingen (Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021)

Geldend van 21-10-2021 t/m 12-07-2023

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van regels inzake de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening mbt woningaanpassingen (Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021)

Raadsbesluit

Nummer: 237

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 6 juli 2021;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

 • 1.

  De Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 vast te stellen.

 • 2.

  In de Verordening de volgende aanpassingen ten opzichte van de bestaande situatie door te voeren:

  • a.

   de investeringen voor asbestverwijdering, verduurzaming en levensloopbestendigheid binnen de lening combineerbaar te maken;

  • b.

   de begrenzing van de waarde van de woning en de relatie tussen de lening en de WOZ-waarde van de woning los te laten voor duurzaamheidsmaatregelen en levensloopbestendigheidsmaatregelen

  • c.

   de begrenzing van het bouwjaar van de te verbeteren woning op 2015 te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen;

  • d.

   de toegestane asbestmaatregelen uit te breiden met werkzaamheden aan de gevel voor alle leenvormen, inclusief de Maatwerklening;

  • e.

   de rente van de Stimulerings- en Maatwerkleningen vast te stellen op 1,6% met een wijzigingsbevoegdheid voor het college;

  • f.

   enkele kleine wijzigingen zoals uiteengezet in de bijgevoegde notitie door te voeren in de Verordening.

 • 3.

  Het budgetplafond dat beschikbaar is voor de leningen voortvloeiend uit de Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 voor te leggen aan de raad voor wensen en bedenkingen waarbij de procedure binnen 2 weken (indien nodig) kan worden afgerond.

 • 4.

  De Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 van kracht te laten worden op de dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van de Asbestverordening 2018, Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad 2016 en de Verordening Blijverslening gemeente Lelystad.

Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1.1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 1.2, die een aanvraag doet voor een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • b.

  Bouwdepot: Een Lening komt via een Bouwdepot van SVn tot uitbetaling op basis van door het college goedgekeurde facturen, die verband houden met de door het college toegekende werkelijke kosten;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen die het college toestaat ter verbetering van de woning en kunnen worden gefinancierd met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • e.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • f.

  ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;

 • g.

  ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening die hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • h.

  ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’: deze Maatwerklening is beschikbaar voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van specifiek door de raad aangewezen beleidsdoelen. De Maatwerklening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid f en g;

 • i.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen. Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden met de kosten van een bouwkundig advies of onderzoek, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Lening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren. Deze kosten worden verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • j.

  Woning: woonruimte, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en een eventueel bij deze woonruimte behorend bijgebouw of aanbouw, mits dit bijgebouw of deze aanbouw op niet bedrijfsmatige wijze in gebruik is.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woningen, gelegen in de gemeente Lelystad voor het treffen van maatregelen in of aan de woning met bijgebouwen.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen, waarvan:

 • 1.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair particulier eigenaar is van de binnen de gemeente Lelystad gelegen te verbeteren woning en tevens bewoner is of valt binnen een door het college bij nadere regel aangewezen categorie eigenaren;

 • 2.

  a. de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief particulier eigenaar is van de binnen de gemeente Lelystad gelegen te verbeteren woning en tevens bewoner is of valt binnen een door het college bij nadere regel aangewezen categorie eigenaren;

 • b. één van de aanvragers van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief jonger is dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt.

 • 3.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ een eigenaar-bewoner is van de binnen de gemeente Lelystad gelegen te verbeteren woning. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ een eigenaar-bewoner is binnen een in de gemeente Lelystad gelegen te verbeteren woning. Deze aanvrager komt niet in aanmerking voor een van de andere leningvormen uit deze regeling.

Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

Artikel 1.3 Beleidsdoel Leningen Toekomstbestendig wonen

De Lening Toekomstbestendig wonen heeft als doel het particuliere woningeigenaren financieel mogelijk te maken hun woning te verbeteren door asbest te verwijderen, de woning te verduurzamen, het levensloop bestendig maken van de woning of een combinatie hiervan conform bijgevoegde nadere regels.

Artikel 1.4 Budget

 • 1. Het college van de gemeente Lelystad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de Lening Toekomstbestendig wonen.

 • 2. Leningen Toekomstbestendig Wonen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 1.5 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen middels een Toewijzingsbrief Toekomstbestendig Wonen voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’.

HOOFDSTUK 2 PROCEDURE

Artikel 2.1 Procedure aanvraag en toewijzing college

 • 1. Een aanvraag voor een Lening wordt schriftelijk bij het college ingediend onder opgave van het navolgende:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   de Werkelijke kosten van het treffen van de Stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave onderbouwd met bewijsstukken;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   een nadere specificatie van de kosten, onderverdeeld op beleidsdoel, ten behoeve van de te treffen maatregelen

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 2.2 Afwijzen aanvraag/ intrekken toewijzing door het college

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit in voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend tijdens of ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • e.

  de omgevingsvergunning, voor zover deze is vereist, niet is of zal worden verleend;

 • f.

  er een besluit tot aanschrijving, op grond van de Woningwet is uitgevaardigd voor de Woning en deze ook in het kadaster staat ingeschreven;

 • g.

  voor duurzaamheidsmaatregelen de bouwvergunning van de woning/appartementengebouw is afgegeven op 01-01-2015 of een latere datum.

Artikel 2.3 Besluit (toewijzingsbrief) op de aanvraag

Na toetsing van de aanvraag voor de Lening aan het gestelde in deze verordening en de bijbehorende nadere regels besluit het college of de aanvraag voor de Lening mag worden ingediend bij de SVn.

Artikel 2.4 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Toekomstbestendig Wonen’ door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn of de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn, en vervolgens eventueel bij het KifiD, of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

HOOFDSTUK 3 LENINGEN TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

Artikel 3.1 Beleidsdoelen en te financieren maatregelen

De Lening Toekomstbestendig wonen kan alleen worden ingezet ten behoeve van de beleidsdoelen als geformuleerd in artikel 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 of een combinatie hiervan.

Artikel 3.1.1 Beleidsdoel asbestsanering

Het beschikbaar maken van de Lening Toekomstbestendig wonen ten behoeve van beleidsdoel asbestsanering heeft als doel het voor de aanvrager mogelijk te maken het asbestdak en/of de gevel van de woning en eventueel een bijgebouw te vervangen of te verwijderen. Hiermee verdwijnen asbesttoepassingen uit de leefomgeving.

Artikel 3.1.2 Beleidsdoel levensloopbestendig maken van de woning

Het beschikbaar stellen van de Lening Toekomstbestendig wonen ten behoeve van beleidsdoel levensloop bestendig maken van de woning heeft als doel woningeigenaren te faciliteren langer en veilig in de woning te blijven wonen. Door middel van deze lening kan de bewoner bouwkundige en domotica-aanpassingen aan (laten) brengen met het oog op de levensloopbestendigheid, de toegankelijkheid, de gebruikskwaliteit, de veiligheid en het comfort van de woning. Zo kan daar door de aanvrager langer zelfstandig gewoond kan worden. Daarmee wordt de woningvoorraad van de gemeente Lelystad meer levensloopbestendig.

Artikel 3.1.3 Beleidsdoel verduurzamen van de woning

Het beschikbaar stellen van Lening Toekomstbestendig Wonen heeft als doel om particuliere woningeigenaren een steuntje in de rug te geven bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie of duurzaam opwekken van energie, waterbesparing en het verbeteren van de biodiversiteit. Met het beschikbaar komen van dit financiële instrument wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Lelystad.

Artikel 3.2 Te financieren maatregelen

Het college stelt nadere regels ten aanzien van de maatregelen die met de Lening Toekomstbestendig Wonen ten behoeve van de beleidsdoelen asbestsanering, levensloopbestendig maken van de woning, het verduurzamen van de woning of een combinatie van deze doelen kunnen worden gefinancierd.

Artikel 3.3.1 Kenmerken en voorwaarden Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen

A: De Lening Toekomstbestendig Wonen die consumptief wordt verstrekt:

 • De leensom zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • Bedraagt minimaal € 2.500 en bedraagt maximaal € 25.000.

 • Indien er sprake is van meerdere consumptieve Stimuleringsleningen dan mag het uitstaande bedrag het maximaal gestelde bedrag niet overschrijden.

 • Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 7.500 en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 7.501.

 • Heeft een rentepercentage van 1,6%. Deze rente kan door het college worden aangepast in de Nadere Regels behorende bij deze Verordening.

 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van de maximale looptijd zoals beschreven in dit artikel naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college hiervan afwijken, met dien verstande dat de looptijd van de consumptieve Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen nimmer langer zal zijn dan 15 jaar.

De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

B: De Lening Toekomstbestendig Wonen die hypothecair wordt verstrekt:

 • De leensom zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • Bedraagt minimaal € 2.500 en bedraagt maximaal € 50.000. De leensom kan worden opgehoogd tot maximaal € 75.000 indien de ophoging nodig is voor het levensloopbestendig kunnen maken van de woning.

 • Heeft een looptijd van maximaal 15 jaar.

 • Heeft een rentepercentage van 1,6%.

 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

 • Indien door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van de maximale looptijd zoals beschreven in dit artikel naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college hiervan afwijken, met dien verstande dat de looptijd van de hypothecaire Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen nimmer langer zal zijn dan 30 jaar.

De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

Artikel 3.3.2 Kenmerken en voorwaarden Verzilverlening Toekomstbestendig wonen

De Verzilverlening Toekomstbestendig Wonen wordt hypothecair verstrekt en:

 • De leensom van de Verzilverlening Toekomstbestendig Wonen zal nooit hoger zijn dat het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten

 • Bedraagt minimaal € 2.500 en bedraagt maximaal € 50.000. De leensom kan worden opgehoogd tot maximaal € 75.000 indien de ophoging nodig is voor het levensloopbestendig kunnen maken van de woning.

 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ kent geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop. De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn.

HOOFDSTUK 4 MAATWERKLENING TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

Artikel 4.1 Beleidsdoel Maatwerklening Toekomstbestendig Wonen

De Maatwerklening Toekomstbestendig wonen heeft als doel het de eigenaar-bewoner die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komt voor een lening bij een commerciële instelling en evenmin in aanmerking komt voor andere in de gemeente Lelystad door de overheid aangeboden financieringsproducten financieel mogelijk te maken hun woning te verbeteren. Hiervoor gelden de in artikel 4.1.2 gestelde kaders. Hiermee sluit de gemeente aan bij de kaders van het Asbestfonds.

Artikel 4.1.2 Te financieren maatregelen Maatwerklening Toekomstbestendig Wonen

 • 1. Een Maatwerklening Toekomstbestendig Wonen wordt met betrekking tot asbestverwijdering alleen toegewezen indien uit de aanvraag blijkt dat de maatregelen aantoonbaar bijdragen aan:

  • a.

   Het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een particuliere Woning, waarvan de asbesthoudendheid blijkt uit een asbestinventarisatierapport.

  • b.

   Het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding van een particuliere Woning, waarvan de asbesthoudendheid blijkt uit een asbestinventarisatierapport.

 • 2. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de maatregelen die met de Maatwerklening Toekomstbestendig wonen kunnen worden gefinancierd.

Artikel 4.2 Kenmerken en voorwaarden Maatwerklening Toekomstbestendig Wonen

De Maatwerklening Toekomstbestendig Wonen wordt hypothecair verstrekt en:

 • De leensom zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • Bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.

 • De looptijd van de Maatwerklening Toekomstbestendig wonen wordt vastgesteld op 30 jaar

 • Heeft een rentepercentage van 1,6%.

 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Maatwerklening van SVn.

HOOFDSTUK 5 UITVOERING

Artikel 5.1 Wijzigingen

 • 1. Het college kan de in deze verordening genoemde rentepercentages wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven.

 • 2. De productspecificaties en uitvoeringsregels kunnen wijzigen. De productspecificaties en uitvoeringregels van SVn zijn leidend.

Artikel 5.2 Nadere regels

Naast de reeds eerder in deze verordening opgenomen mogelijkheden voor het college om nadere regels te stellen, kan het college tevens nadere regels stellen ten aanzien van:

de uitvoering van deze verordening;

 • 1.

  de wijze van indienen, het bijvoegen van gegevens en de wijze van afhandelen van de aanvraag;

 • 2.

  welke categorieën particuliere eigenaren er zijn, alsmede wanneer een particuliere eigenaar valt onder een aangewezen categorie;

Artikel 5.3 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de toewijzingsbeschikking.

Artikel 5.4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021”.

Artikel 5.5 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt;

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening, worden de Asbestverordening 2018, VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen gemeente Lelystad 2016 en de Verordening Blijverslening gemeente Lelystad ingetrokken.

Ondertekening

Lelystad, 21 september 2021

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,