Regeling vervalt per 01-09-2025

Nadere regel subsidie Lesgeven in een grootstedelijke context gemeente Utrecht

Geldend van 28-09-2022 t/m 31-08-2025

Intitulé

Nadere regel subsidie Lesgeven in een grootstedelijke context gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

gelet op Kamerbrief Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove

gelet op artikel 7 lid 2 van de Nadere regel subsidie gemeente Utrecht Onderwijs

Overwegende dat:

het wenselijk is een subsidieregel op te stellen voor de uitvoering van het Lesgeven in een grootstedelijke context project dat onder de Regiodeal Overvecht valt

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Lesgeven in een grootstedelijke context gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Penvoerder: Een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut dat mede namens andere onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten subsidie aanvraagt;

 • a.

  Regio Deal Overvecht: de door het Rijk en desbetreffende gemeentes gemaakte overeenkomst om samen een impuls aan de brede welvaart te geven door in te zetten op het verbeteren van het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (gemeente Utrecht), Batau (gemeente Nieuwegein) en Vollenhove (gemeente Zeist).

Artikel 2 Doel

Eén van de onderwijsprojecten die vallen onder de Regio Deal Overvecht is het ‘Lesgeven in een grootstedelijke context’ project. Deze nadere regel heeft als doel om de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht te versterken en het verloop onder leraren tegen te gaan. Leraren dienen uitgerust te zijn om leerlingen met gestapelde problematiek of leerachterstanden optimaal te begeleiden in hun (cognitieve) ontwikkeling. Hieronder volgen nog een aantal nadere doelstellingen:

 • 1.

  Leerkrachten (in opleiding) professionaliseren zich verder in het lesgeven in de grootstedelijke context om de kinderen in Overvecht op maat les te geven en te ondersteunen. Dit gebeurt op school en voor startende leerkrachten ook op de lerarenopleiding.

 • 2.

  (Startende) leerkrachten voelen zich beter bekwaam en hebben meer vertrouwen in hun lesgeven voor de specifieke doelgroep in Overvecht. Daardoor blijven ze langer verbonden aan een school in Overvecht.

 • 3.

  Schoolleiders professionaliseren zich verder in de problematiek waar de leerkrachten mee te maken krijgen in Overvecht. Zij kunnen daardoor nog beter hun leerlingen en leerkrachten ondersteunen.

 • 4.

  De instroom van de studenten via de Utrechtse Pabo’s naar de scholen in Overvecht wordt vergroot.

 • 5.

  Er wordt verder gewerkt aan een positief wederkerig leerklimaat tussen de Brede School en de lerarenopleidingen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. De aanvrager is een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut die is aangesloten bij het Regio Deal project ‘Lesgeven in een grootstedelijke context’.

Het is toegestaan dat één onderwijsinstelling of opleidingsinstituut namens een ander(e) onderwijsinstelling of opleidingsinstituut (soms aangeduid als penvoerders) aanvraagt voor een activiteit waarin de betreffende onderwijsinstelling of opleidingsinstituut samenwerken.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Deze is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan het Lesgeven in een grootstedelijke context project dat onder de Regio Deal Overvecht valt. Hieronder vallen:

 • 1.

  werkzaamheden die horen bij deelname aan het onderzoeksteam zoals het in kaart brengen van belangrijke aanbevelingen aangaande het opleiden en professionaliseren van leerkrachten in de grootstedelijke context op scholen.

 • 2.

  werkzaamheden die horen bij deelname aan het projectteam zoals:

  a. Het verkennen van de werkende bestanddelen van en organiseren van professionaliseringstrajecten voor startende leerkrachten; en leerkrachten in de inductie fase voor en op de PO en VO scholen in Overvecht;

  b. Samen met de lerarenopleidingen verkennen hoe de instroom van studenten op de scholen in Overvecht verhoogd kan worden.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De activiteit genoemd in de aanvraag dient een bijdrage te leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in deze nadere regel.

Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening.

De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de documenten die genoemd worden in de Algemene subsidieverordening, artikel 6, vierde lid:

 • a.

  een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen van die activiteiten.

 • b.

  een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij een sluitende begroting met – indien van toepassing - daarin alle (overige) inkomsten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen dienen uiterlijk 1 december te worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal €150.000 subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken:

 • 1.

  De mate waarin de activiteiten en werkwijzen aansluiten bij de doelstellingen van deze nadere regel

 • 2.

  Het aangevraagde bedrag staat in redelijke verhouding tot de resultaten die de aanvrager ermee wil bereiken

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld en naderhand op basis van de gegeven cijfers met elkaar vergeleken; op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken na het verstrijken van de deadline.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking tot deze regeling vervalt per 1 september 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Lesgeven in een grootstedelijke context gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 28 september 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma