Beleidsregel collectevergunningen (ex artikel 5:14 Algemene plaatselijke verordening)

Geldend van 07-10-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel collectevergunningen (ex artikel 5:14 Algemene plaatselijke verordening)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op:

 • -

  de Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 5:14;

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 4:81;

overwegende dat het gewenst is beleid te voeren met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor collecteren;

besluit:

de beleidsregel collectevergunningen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. Collecteren: het houden van een openbare inzameling van geld of goederen, of daartoe een intekenlijst aanbieden. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • b. Bibob toets: het onderzoek zoals bedoeld in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • c. Ramp: een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan of waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Artikel 2 Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. Op dit collecterooster staan instellingen die als bonafide zijn aan te merken. De instellingen die op het landelijk collecterooster voorkomen beschikken over een doorlopende collectevergunning.

Door middel van een doorlopende vergunning zijn deze instellingen gerechtigd om elk jaar te collecteren gedurende de week dat zij in het collecterooster zijn opgenomen.

Artikel 3 Invulling vrije perioden

Instellingen die niet zijn opgenomen in het collecterooster kunnen een vergunning aanvragen voor de ‘vrije perioden’ die voorkomen op het collecterooster. Om overlast bij burgers te voorkomen is het wenselijk om criteria op te stellen voor instellingen die een vergunning kunnen krijgen.

De volgende werkwijze om in aanmerking te komen voor een collectevergunning binnen de gemeente Capelle aan den IJssel wordt gehanteerd:

 • a.

  De aanvraag voor een vergunning wordt ingediend via het contactformulier op de website www.capelleaandenijssel.nl, waarin het doel van de collecte, de organisatie en de gewenste periode wordt beschreven. Ook dient de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een afschrift van de jaarrekening en kopieën van de identiteitsbewijzen van de bestuursleden worden meegezonden.

 • b.

  Er wordt getoetst of de voorgenomen collecte niet vrijwel hetzelfde doel heeft als andere collectes.

 • c.

  Bij ingediende aanvragen wordt de aanvraagdatum gehanteerd als volgorde van behandeling.

 • d.

  Een collectevergunning wordt per instelling maximaal één keer per jaar afgegeven.

Artikel 4 Landelijke en niet lokale instellingen

 • 1. Om een vergunning te krijgen dient een instelling als bonafide te zijn aangemerkt.

 • 2. Een landelijke instelling dient in het bezit te zijn van de Erkenning van het CBF.

 • 3. Een Bibob-toets kan deel uitmaken van de screening voor het beoordelen van de vergunningaanvraag.

Artikel 5 Lokale instellingen

 • 1. Lokale instellingen hoeven geen Erkenning van het CBF keurmerk te bezitten. Om een vergunning te krijgen dient een lokale instelling:

  • a.

   statutair in de gemeente Capelle aan den IJssel te zijn gevestigd en te werven voor een ideëel doel; of

  • b.

   wanneer deze niet in de gemeente Capelle aan den IJssel is gevestigd, te werven voor een ideëel doel in de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 2. Een Bibob-toets kan deel uitmaken van de screening voor het beoordelen van de vergunningaanvraag.

Artikel 6 Collecteren in geval van een ramp

Bij een ramp kan per organisatie één extra collectevergunning worden verleend, ook als er geen vrije ruimte is op het collecterooster. Ook aan particuliere initiatieven kan bij een ramp een collectevergunning worden verleend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Capelle aan den IJssel, 31 augustus 2021.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

de burgemeester,

mr. P. Oskam