Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe

Geldend van 29-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 21 september 2021, nr. 9 afdeling ECP, dossiernummer SP27943 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  Gedeputeerde Staten in het Coalitieakkoord 2019-2023 hebben aangegeven zich in te zetten op de vergroening van de industrie binnen de provincie Groningen;

 • -

  Gedeputeerde Staten middelen beschikbaar hebben gesteld in het kader van de coronacrisis in de vorm van het Coronafonds;

 • -

  Gedeputeerde Staten middelen binnen dit fonds beschikbaar hebben gesteld om innovatieve bedrijven een vliegende start te geven in het Chemport Innovation Center;

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Artikel 25 van Verordening Nr. 651/2014 (Algemene groepsvrijstellingsverordening) van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Besluiten:

Vast te stellen de:

Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 187/1 van 26 juni 2014), Verordening EU 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening EU Nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten (PbEU L 156/1 van 20 juni 2017) en Verordening (EU) 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020 tot wijziging van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 wat betreft de verlenging ervan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft de verlenging ervan en desbetreffende aanpassingen (PbEU L 215/3 van 7 juli 2020);

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L 352/1 van 24 december 2013);

 • d.

  experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten, als bedoeld in artikel 2 onder 86 van de AGVV;

 • e.

  industriële onderneming: in het Handelregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven entiteit, die als economische activiteit goederen vervaardigt uit halffabricaten en grondstoffen met inzet van personeel, duurzame productiemiddelen en hulpstoffen;

 • f.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • g.

  MKB: middelgrote en kleine ondernemingen als bedoeld in Bijlage I van de AGVV;

 • h.

  personeelskosten: de kosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het betrokken project of de betrokken activiteit bezighouden;

 • i.

  pre-productie schaal: een kleinschalige productie die plaatsvindt in de fase voor de eigenlijke productie, maar na de productie van prototypes;

 • j.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • k.

  projectplan: een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief start- en einddatum;

 • l.

  provincie: provincie Groningen.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om industriële ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en opschalen naar pre-productie schaal in de gemeente Eemsdelta.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door industriële ondernemingen, die MKB zijn.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling.

Artikel 5a Staatssteun

 • 1. Subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5 kan worden verleend op grond van artikel 25 van de AGVV (Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, categorie experimentele ontwikkeling).

 • 2. Subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 5 kan worden verleend op grond van de de-minimisverordening.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de subsidievereisten van artikel 7;

 • b.

  de aanvrager geen financiële bijdrage levert uit eigen middelen van ten minste 30% van de subsidiabele kosten;

 • c.

  de aanvrager op grond van deze regeling eerder subsidie heeft ontvangen en tezamen met deze aanvraag het totale subsidiebedrag van € 50.000,- overschreden wordt;

 • d.

  het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • e.

  [vervallen]

 • f.

  [vervallen]

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt de subsidie, voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 25 van de AGVV in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV; of

  • b.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in artikel 6 van de AGVV.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op en komt ten goede aan het doel genoemd in artikel 2;

 • b.

  het project wordt uitgevoerd in de gemeente Eemsdelta;

 • c.

  het project bevindt zich op TRL niveau 6-8;

 • d.

  het project kan binnen twee jaar na de startdatum van het project worden afgerond.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

 • b.

  kosten van apparatuur en uitrusting voor zoveren zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

 • c.

  kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

 • d.

  bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de kosten van het gebouw waar het project wordt uitgevoerd niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten met een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier aangegeven bijlagen.

 • 2. Een aanvraag bevat:

  • a.

   een projectplan;

  • b.

   een beschrijving van de doelstellingen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan de provinciale beleidsdoelstellingen bijdragen;

  • c.

   een begroting van de kosten en bijbehorend dekkingsplan, voorzien van een toelichting en waarbij een opgave wordt gedaan van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   een verklaring dat de onderneming niet in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV indien subsidie wordt aangevraagd op grond van artikel 25 van de AGVV;

  • e.

   een MKB toets conform model van de Europese Commissie;

  • f.

   een ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun indien subsidie wordt aangevraagd op grond van de de-minimisverordening.

Artikel 11 Indieningstermijn

Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 300.000,-.

Artikel 13 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25 % van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 50.000,-;

 • 2. De in het eerste lid genoemde maximumpercentage kan worden verhoogd:

  • a.

   met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen;

  • b.

   met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen.

 • 3. Cumuleren van subsidie onder deze regeling met andere steun is toegestaan, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 8 van de AGVV.

Artikel 14 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de artikelen 2.10 en 2.14 van de Procedureregeling, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het projectplan;

 • b.

  substantiële wijzigingen in het project worden zo spoedig mogelijk gemeld aan Gedeputeerde Staten;

 • c.

  bij een subsidie van € 25.000,- of hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 16 Aanvraag subsidievaststelling

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling door middel van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 17 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot op het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe.

Ondertekening

Groningen, 21 september 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas,

voorzitter

J. Schrikkema,

secretaris.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

De provincie Groningen heeft onderhavige regeling vormgegeven rekening houdend met de staatssteunbepalingen. Met gebruikmaking van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) biedt de regeling de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan het MKB.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Met de definities wordt aangesloten bij hogere regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening en Europese regelgeving.

Artikel 2

De provincie Groningen stelt € 11,5 miljoen beschikbaar om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Uit dit fonds zijn middelen toegewezen om midden- en kleinbedrijven subsidie te geven die willen vernieuwen en vergroenen. De Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe geeft uitvoering aan het besteden van deze middelen.

Artikel 6

Artikel 6, onder b: Aanvragers worden geacht een financiële bijdrage te leveren uit eigen middelen van ten minste 30% van de subsidiabele kosten. Deze bijdrage dient vrij te zijn van enige vorm van overheidssteun.

Artikel 6, onder f: Steun wordt geacht een stimulerend effect hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, een schriftelijke subsidieaanvraag heeft ingediend.

Artikel 7

Artikel 7, onder a: Dit artikel ziet toe dat de projecten die in aanmerking komen voor subsidie bijdragen aan de transities die de industrie in de Provincie Groningen verduurzamen.

Artikel 7, onder b: Het werkingsgebied van de regeling is de gemeente Eemsdelta. De provincie Groningen wil subsidie verstrekken aan projecten die bijdragen aan de vergroening en/of circulariteit van het Chemiecluster in deze gemeente. Dit cluster bestaat uit chemiebedrijven die elkaars producten en diensten afnemen en verwerken. Hierdoor vormen zij een geavanceerde bedrijfsketen. De provincie ondersteunt en stimuleert deze onderlinge samenwerking. Vandaar dat de provincie deze regeling beschikbaar stelt voor projecten die in de gemeente Eemsdelta plaatsvinden. De verwachting is dat dit zal leiden tot synergie.

Artikel 7, onder c: Het project zal zich moeten bevinden in één van de 3 genoemde Technology Readiness Levels (TRL).

TRL 6: De werking van de technologie wordt in een relevante omgeving gedemonstreerd. De prestaties van het prototype zijn nog niet geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond

TRL 7: De technologie is geïntegreerd in de uiteindelijke operationele omgeving. De focus ligt nu op zaken zoals productie en certificering.

TRL 8: De technologie presteert naar behoren en de laatste productieproblemen zijn opgelost.

Artikel 8 en 9

De subsidiabele kosten zijn conform artikel 25 uit de AGVV. Kosten voor gebouwen en gronden zijn in deze regeling uitgesloten. Dit betekent o.a. dat de kosten voor het huren van een gebouw geen subsidiabele kosten zijn.

Uitsluitend na de indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking. Kosten ter voorbereiding van de aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10

De aanvraag zal de genoemde informatie moeten bevatten om als een complete aanvraag te worden bestempeld.

Artikel 13

De subsidiehoogte is conform artikel 25 uit de AGVV.

Artikel 13, lid 3: Als voor de activiteit ook subsidie wordt verstrekt door een ander bestuursorgaan dan mag het totaal aan overheidsbijdragen niet meer bedragen dan volgens het Europese steunkader is toegestaan.

Artikel 14

In dit artikel is de wijze van subsidieverdeling opgenomen. In het eerste en tweede lid is bepaald dat dit op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen gaat. Aanspraak op een positie in de behandelvolgorde ontstaat pas bij een volledige aanvraag. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde tijd de betreffende aanvraag aan te vullen. Doet de indiener dat niet, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Van een volledige aanvraag is sprake wanneer het aanvraagformulier en bijlagen volledig zijn ingevuld en ondertekend.

Artikel 14, lid 3 bepaalt de positie van een aanvraag indien er op één dag meerdere volledige aanvragen worden ingediend en het subsidieplafond wordt overschreden. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van loting.

Artikel 16

De subsidievaststelling is in de basis geregeld in de artikelen 4:42 tot en met 4:47 van de Awb. De hoofdregel van de Awb is, dat vaststelling plaatsvindt overeenkomstig de verlening. Het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld wordt bepaald door het verleende subsidiepercentage toe te passen op de in aanmerking te nemen subsidiabele kosten, tot het maximum van het verleende subsidiebedrag, mits daarmee voldaan wordt aan de staatssteunregels en met inachtneming van eventuele cumulatie.

Ingevolge artikel 4:46, tweede lid, Awb kan het subsidiebedrag in vier gevallen lager worden vastgesteld:

 • -

  indien de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

 • -

  indien de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen;

 • -

  indien de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en dat geleid heeft tot een onjuiste verleningsbeschikking;

 • -

  indien de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.