Nadere regels voor het hebben van terrassen 2021

Geldend van 05-10-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het hebben van terrassen 2021

De burgemeester van Alphen aan den Rijn;

Gelet op de artikelen 2:28a, tweede lid en 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014;

B E S L U I T vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor het hebben van een terras

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

1. Inrichting: Zoals bedoeld in artikel 2:27 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alphen aan den Rijn.

2. Terras: Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2: Locatie terras

1. Afhankelijk van de ligging van de inrichting en het bepaalde in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ook: Activiteitenbesluit) of het bepaalde in de Milieuvergunning, mag een terras alleen direct grenzend aan de voor-, zij- en/of achtergevel van de eigen inrichting worden ingenomen.

2. Wanneer een terras op eigen terrein is gelegen mag van het eerste lid van dit artikel, met uitzondering van het bepaalde in het Activiteitenbesluit, worden afgeweken.

3. Het terras wordt zodanig geplaatst dat nooduitgangen van het pand en die van in de nabijheid gelegen onroerende zaken, onbelemmerd te gebruiken zijn.

4. Brandkranen dienen binnen een straal van 1,50 meter vrij gehouden te worden.

Artikel 3 Omvang van het terras

1. Een terras mag niet breder zijn dan de gevel van de inrichting, waartoe het terras behoort.

2. Ten aanzien van de diepte van het terras geldt dat :

a. de vrije doorgang in een recht doorgaande lijn altijd 1,50 meter moet bedragen, voor bijvoorbeeld voetgangers en rolstoelgebruikers, waarbij tegenovergelegen terrassen een evenredige maximale diepte aan uitstallingen mogen plaatsen. Dit geldt onder andere voor trottoirs en vluchtwegen;

b. het terras zodanig wordt geplaatst dat een vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten wordt gewaarborgd. Hiervoor dient een vrije doorgang van minimaal 4 meter breed gegarandeerd te zijn, met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter, waarbij tegenovergelegen bedrijven een evenredige, ten opzichte van de resterende ruimte, maximale diepte aan terras mogen plaatsen.

3. De maximale afmeting van het terras kan door de gemeente worden aangegeven (beperkt). Bijvoorbeeld doordat pennen in het trottoir of de bestrating worden geslagen.

Artikel 4 Terrasseizoen en sluitingstijd

1. Terrassen mogen gedurende het gehele jaar geopend zijn.

2. Een terras mag uitsluitend geopend zijn tijdens de openingsuren van de inrichting. Buiten de openingstijden dient het terrasmeubilair verwijderd te zijn. Het is in ieder geval verboden het terras tussen 23.00 uur en 07.00 uur voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten en of te laten verblijven.

3. Voor de terrassen in de gehele gemeente van Alphen aan den Rijn geldt dat deze in de tijdelijke periode van 1 juli tot 1 oktober 2021 en van 1 april 2022 tot 1 oktober 2022 tot 00.30 uur geopend mogen zijn in het kader van een pilot verruimde openingstijden terrassen. Hier is het verboden het terras tussen 00.30 uur en 07.00 uur voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten en of te laten verblijven.

Na 1 oktober 2022 is de pilot periode voorbij en geldt het volgende: voor de terrassen in een gedeelte van enkel het centrum van Alphen aan den Rijn (zie aanduiding gebied op de bijgevoegde kaart) geldt dat deze in de periode van 1 april tot 1 oktober tot 00.30 uur geopend mogen zijn. Hier is het verboden het terras tussen 00.30 uur en 07.00 uur voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten en of te laten verblijven.

4. Wanneer muziekoptredens, evenementen en dergelijke in de openbare ruimte waarin het terras is gelegen worden georganiseerd, mag het terras bij wijze van uitzondering tot uiterlijk het einde van de muziekoptredens, evenementen en dergelijke in gebruik zijn.

5. Voor terrassen, als nevenactiviteit gehouden bij winkels in de zin van de Winkeltijdenwet, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

6. Voor terrassen in het openbaar gebied geldt dat:

a. bij evenementen geen terras mag worden ingenomen, tenzij na overleg met de organisatie van het betreffende evenement is overeengekomen dat beperkt of volledig terras mag worden ingenomen;

b. tijdens de (zaterdag-) markten, alleen terras mag worden ingenomen indien na overleg met de marktmeester blijkt dat dit gebruik met deze markten te combineren is.

Artikel 5 Schoonhouden terras en directe omgeving

1. De exploitant van een inrichting waar een terras wordt ingenomen moet het terras en de directe omgeving van het terras gedurende de tijden dat van het terras gebruik wordt gemaakt in een nette staat houden.

2. Afval moet regelmatig, in ieder geval na sluiting van het terras aan het einde van iedere dag, worden verwijderd van het terras en de directe omgeving.

Artikel 6 Terrasmeubilair/voorzieningen

1. Terrasmeubilair is toegestaan mits:

a. het niet (nagel)vast aan de grond wordt bevestigd;

b. het gemakkelijk verplaatsbaar en verwijderbaar is;

c. derden geen hinder van het meubilair ondervinden;

d. het meubilair geen belemmering vormt voor het schoonmaken en –houden van de openbare ruimte;

e. het geplaatst wordt binnen de toegestane grenzen van het betreffende terras en het de grenzen daarvan niet overschrijdt;

f. het terrasmeubilair buiten openingstijden verwijderd dan wel opgeslagen is;

g. een omgevingsvergunning is verleend wanneer daarvoor vergunningplicht bestaat.

2. Terrasvoorzieningen zoals parasols of scheidingswanden zijn toegestaan mits:

a. deze de terrasgrenzen niet overschrijden;

b. scheidingswanden niet hoger zijn dan 1,50 meter, gemeten vanaf de grond en dienen boven één meter doorzichtig zijn uitgevoerd;

c. ze makkelijk te verwijderen zijn. Vastzetten in de verharding is alleen toegestaan na toestemming van de gemeente;

d. de reclame op de terrasvoorziening van ondergeschikte aard is;

e. de onderkant van het doek van de parasol minimaal 2,10 meter boven de grond hangt;

f. deze terrasvoorzieningen (parasols en afscheidingswanden) buiten openingstijden zijn ingeklapt;

3. Het plaatsen van (tijdelijke) overkappingen, (party)tenten of soortgelijke constructies, is niet toegestaan.

4. Op het Rijnplein, in de stadskern Alphen aan den Rijn, zijn geen afscheidingswanden toegestaan.

5. Bloembakken op de terrassen zijn toegestaan mits deze na sluitingstijd worden verwijderd.

6. Tijdens evenementen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van plastic vaatwerk op het terras (tenzij wordt voldaan aan artikel 4 lid 6 onder a van deze Nadere regels).

Artikel 7 Opslag terrasmeubilair

1. Het gehele terrasmeubilair moet vanuit een oogpunt van brandveiligheid inpandig worden opgeslagen. Wanneer inpandige opslag niet mogelijk is, en de brand- en verkeersveiligheid zich hiertegen niet verzet, mag het terrasmeubilair strak tegen de gevel worden opgestapeld - met een maximum van 2,00 meter vanaf de gevel - voor zover niet in strijd met artikel 3 en indien een en ander in verband met vandalisme deugdelijk met kettingen wordt vastgemaakt.

2. Voor terrassen op eigen terrein geldt dat het terrasmeubilair, tijdens sluitingstijd van het terras, dusdanig moet zijn opgeruimd dat er door bezoekers geen gebruik meer van kan worden gemaakt.

3. Bij evenementen kan het zijn dat de gemeente bepaalt dat uitsluitend inpandige opslag is toegestaan.

Artikel 8 Geluidsoverlast, overlast en hinder

De exploitant van een terras dient geluidshinder te voorkomen dan wel voor zover dat mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Op het terras mag op geen enkele manier muziek worden gemaakt, behalve bij evenementen wanneer hiervoor vergunning is verleend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid exploitant

1. De exploitant moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de gemeente en derden, ten gevolge van het plaatsen en/of de aanwezigheid van het terras en terrasmeubilair, schade lijden.

2. Eventuele schade aan eigendommen van gemeente en/of derden moet op eerste aanzegging, binnen de daarbij te stellen termijn, door de exploitant worden vergoed.

Artikel 10 Verwijderen terras

De exploitant verwijdert het terras en alles wat daarbij hoort:

1. Als dat nodig is tijdens werkzaamheden in het openbaar gebied;

2. Als dit nodig is voor werkzaamheden aan of langs de gevel;

3. Buiten de openingstijden van de inrichting;

4. Als de politie, brandweer, de buitengewoon opsporingsambtenaar of de gemeente dit gelast.

Artikel 11 Toezicht en Handhaving

1. Met het toezicht op naleving van deze Nadere regels zijn de daartoe aangewezen ambtenaren belast.

2. Bij geconstateerde overtredingen van deze Nadere regels zal handhavend worden opgetreden.

Artikel 12 Privaatrechtelijke afspraken

Mogelijke privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en de exploitant van een inrichting die betrekking hebben op het terras, blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor het hebben van terrassen 2021”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking na publicatie. Per deze datum vervallen de “Nadere regels voor het hebben van terrassen 2021, vastgesteld op 8 juni 2021”.

Bijlage: kaart aangewezen gebied op basis van artikel 4, lid 3.

afbeelding binnen de regeling

Vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 21 september 2021,

de burgemeester,

mr. drs. J.W.E. Spies