Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021

Geldend van 05-10-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2021;

Artikel 1 gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Krimpen aan den IJssel kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 • a. het ereburgerschap;

 • b. de erepenning; de burgemeester W. van Waningpenning;

 • c. de Krimpenaar van het jaar; de burgemeester M. Guldemontoorkonde;

 • d. het Krimpens waarderingsteken; de Krimpense Maan;

 • e. het Krimpense jongerenwaarderingsteken; het Krimpens Maantje.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Het bezit van één van de gemeentelijke onderscheidingen sluit het ontvangen van een andere gemeentelijke onderscheiding niet uit.

 • 2. Aan de onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen bevonden, anders dan in deze verordening vermeld.

 • 3. Elke toekenning van één van de onderscheidingen wordt opgetekend in een openbaar register.

 • 4. Voor degene, die benoemd zijn tot ereburger of aan wie de erepenning is toegekend, zal gedurende zijn of haar leven op iedere verjaardag een attentie worden verzorgd.

 • 5. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van haar publicatie.

 • 6. Op deze datum vervalt de “Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 2009”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2009.

Artikel 3 het ereburgerschap

 • 1. Het ereburgerschap wordt als blijk van grote waardering en dankbaarheid toegekend aan Krimpenaren en niet-Krimpenaren die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Krimpen aan den IJssel. De prestaties moeten een zeer grote bijdrage hebben geleverd aan het imago van Krimpen aan den IJssel.

 • 2. Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad. De besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een besloten vergadering.

 • 3. De gemeenteraad kan in bijzondere gevallen het ereburgerschap intrekken.

 • 4. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad besluiten dat het ereburgerschap postuum worden toegekend.

Artikel 4 versierselen horende bij het ereburgerschap

 • 1. Aan het ereburgerschap zijn verbonden:

  • a.

   een koker van edelmetaal, op de deksel voorzien van een cirkelvormige penning, met aan de bovenzijde een afbeelding van het gemeentewapen omgeven met het opschrift ‘Ereburger van Krimpen aan den IJssel’ en aan de onderzijde een vlakkegrond, waarop de naam van de tot ereburger benoemde en de datum van de benoeming. Eenzelfde gravure op de onderkant van de staande zijde van de koker;

  • b.

   een oorkonde voorzien van het gemeentewapen, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de tot ereburger benoemde en de motieven die de gemeenteraad er toe hebben gebracht om tot de benoeming over te gaan. Deze oorkonde wordt geborgen in de hiervoor onder a. genoemde koker;

  • c.

   een draagspeld, voorzien van het gemeentewapen;

  • d.

   een foto op de ereplaats tussen andere ereburgers in het gemeentehuis.

Artikel 5 de erepenning (burgemeester W. van Waningpenning)

 • 1. De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen of organisaties die zich in de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 • De erepenning kan tevens worden toegekend aan Krimpenaren die langdurige inzet hebben gepleegd als raadslid en niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

 • 2. In aanmerking komen Krimpenaren alsook niet-Krimpenaren.

 • 3. De toekenning van de erepenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders kan toekennen in afwijking van deze criteria.

Artikel 6 versierselen horende bij de erepenning (burgemeester W. van Waningpenning)

 • 1.

  Aan de erepenning zijn verbonden:

  • a.

   een cirkelvormige penning met een middellijn. Aan de ene zijde bevindt zich een afbeelding van het wapen van de gemeente Krimpen aan den IJssel omgeven met het opschrift ‘Gemeente Krimpen aan den IJssel’ en aan de andere zijde een vlakke grond waarop de naam van de persoon aan wie de penning is toegekend en de datum van de toekenning wordt gegraveerd;

  • b.

   een draagspeld, voorzien van het gemeentewapen (formaat bovenzijde wapenschild);

  • c.

   een oorkonde voorzien van het gemeentewapen, de naam, de geboortedatum en geboorteplaats van de ontvanger en de motieven die ertoe geleid hebben om tot de toekenning over te gaan.

Artikel 7 Krimpenaar van het jaar (de burgemeester M. Guldemont oorkonde)

 • 1. De burgemeester M. Guldemont oorkonde wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente uitgereikt aan een inwoner van de gemeente die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel.

 • 2. De toekenning van de titel Krimpenaar van het jaar geschiedt door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van een daartoe ingesteld comité.

Artikel 8 versierselen behorende bij de Krimpenaar van het jaar (de burgemeester M. Guldemont oorkonde)

 • 1.

  De burgemeester M. Guldemont oorkonde is voorzien van het gemeentewapen, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de ontvanger en de motieven die er toe hebben geleid om tot de toekenning over te gaan.

Artikel 9 het Krimpens waarderingsteken (de Krimpense Maan)

 • 1. Het waarderingsteken wordt toegekend aan zowel Krimpenaren als niet-Krimpenaren en verenigingen als blijk van waardering op het gebied van sport, cultuur en samenleving. Het kan hierbij gaan om een eenmalige prestatie.

 • 2. Het waarderingsteken wordt daarnaast toegekend in geval van een meerjarig lidmaatschap (50 of langer) van een vereniging, alsmede in geval van een (minimaal) 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van het bestuur van een vereniging.

 • 3. De toekenning van het Krimpens waarderingsteken geschiedt door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van de portefeuillehouder.

 • 4. De uitreiking is niet gebonden aan een vast moment en wordt verricht door de portefeuillehouder.

Artikel 10 versierselen behorende bij het Krimpens waarderingsteken (de Krimpense Maan)

 • 1. Aan de Krimpense Maan zijn verbonden:

  • a.

   een maanvorming kunstwerk;

  • b.

   een oorkonde voorzien van het gemeentewapen, de naam, de geboortedatum en geboorteplaats van de ontvanger en de motieven die ertoe geleid hebben om tot de toekenning over te gaan.

Artikel 11 het Krimpense jongerenwaarderingsteken (het Krimpens Maantje)

 • 1. Het jongerenwaarderingsteken wordt toegekend aan Krimpenaren tussen 6 en 18 jaar als blijk van waardering voor een bijzondere prestatie of het belangeloos inzetten gedurende een lange tijd.

 • 2. Krimpenaren onder 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor de onderscheiding als zij:

  • a.

   zich vrijwillig minimaal een half jaar inzetten voor Krimpense inwoners of voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. De prestatie/inzet heeft niet langer dan één jaar geleden plaatsgevonden en is niet eerder beloond;

  • b.

   een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd;

  • c.

   een goed initiatief hebben genomen en tot uitvoer hebben gebracht;

  • d.

   een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen met zijn/haar daad.

 • 3. De toekenning van het Krimpense jongerenwaarderingsteken geschiedt door de kindergemeenteraad, haar voorzitter en de wethouder jeugd en jongeren.

 • 4. Uitreiking geschiedt in principe op internationale dag van de rechten van het kind. Mocht de dag in het weekend vallen, dan is de uitreiking de vrijdag ervoor.

Artikel 12 versierselen behorende bij het Krimpense jongerenwaarderingsteken (het Krimpens Maantje)

 • 1. Aan de jeugdonderscheiding zijn verbonden:

  • a.

   een maanvorming kunstwerkje;

  • b.

   een oorkonde voorzien van het gemeentewapen, de naam, de geboortedatum en geboorteplaats van de ontvanger en de motieven die ertoe geleid hebben om tot de toekenning over te gaan.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 23 september 2021