Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 september 2021, nr. 822AC5EA, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2022 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022)

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 september 2021, nr. 822AC5EA, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2022 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022)

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht (SKNL), artikel 4.1 van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) en artikelen 6.1 en 8.1 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (ASV);

besluiten:

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

    Natuurbeheerplan 2022: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2022;

  • b.

    SKNL: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht;

  • c.

    SVNL2016: Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

  • d.

    UVAN: Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht.

HOOFDSTUK 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen (SVNL2016)

Artikel 2 Nieuwe aanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

  • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein,

    • a.

      waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL2016 of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2021;

    • b.

      waarvoor door of namens de provincie na 1 januari 2016 een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering; of

    • c.

      dat na 1 januari 2016 van de provincie Utrecht als ingericht natuurterrein is verworven.

  • 2. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein, dat niet valt onder één van de omschrijvingen van lid 1, sub a, b en c, subsidie voor nieuw areaal worden verstrekt.

Artikel 3 Uitbreidingsaanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

Aan beheerders, die beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de uitbreiding van de lopende subsidie voor de continuering van het beheer natuur- en landschapsbeheertypen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, en voor nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten natuurbeheer SVNL2016

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 2 en 3 in aanmerking:

  • a.

    het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N 02.01 tot en met N 17.06 in het Natuurbeheerplan 2022;

  • b.

    het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L 01.01 tot en met L 01.16 en L 02.01 in het Natuurbeheerplan 2022;

  • c.

    de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein (schapenbijdrage);

  • d.

    monitoring (monitoringsbijdrage);

  • e.

    het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (voorzieningenbijdrage);

  • f.

    het houden van toezicht op een natuurterrein (toezichtsbijdrage);

  • g.

    transport in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt (vaarbijdrage).

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 2 en 3 en bedraagt € 1.000.000,- per jaar.

Artikel 6 Verdeelcriteria

  • 1. Bij de verdeling van het in artikel 5 vermelde beschikbare subsidiebedrag hebben (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, voorrang boven (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2.

  • 2. Het beschikbare bedrag wordt vervolgens verdeeld op volgorde van binnenkomst.

  • 3. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

  • 4. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7 Aanvraagperiode en wijze van aanvragen

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kunnen in de periode van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidies is te vinden op de website van BIJ12 op de pagina “Subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer (SNL)”. Gebruik kan worden gemaakt van een e-formulier of van een te downloaden aanvraagformulier. Bij gebruikmaking van een gedownload aanvraagformulier dient dit volledig ingevuld per email te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van ‘Subsidieaanvraag natuurbeheer 2022’.

HOOFDSTUK 3 Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en Aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Paragraaf 1 Investeringssubsidie (SKNL)

Artikel 8 Subsidiabele kosten artikel 8 SKNL

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

    kosten voor realisatie van een natuurbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N2.01 tot en met N17.06 betreft;

  • b.

    kosten voor de realisatie en bescherming van een landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan;

  • c.

    kosten voor de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype;

  • d.

    kosten voor omzetting van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform tabel 1 en kaart 8 van het Natuurbeheerplan 2022;

  • e.

    kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

Artikel 9 Subsidieplafonds

  • 1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

    • a.

      artikel 8, sub a (realisatie van een natuurbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan); en

    • b.

      artikel 8, sub b (realisatie en bescherming van een landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan);

    bedraagt voor:

    • I.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur (subsidie functieverandering)’, € 3.000.000,-;

    • II.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen de Groene contour in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur (groene contour met subsidie functieverandering)’, € 2.000.000,-;

    • III.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen de Groene contour buiten de uiterwaarden van Nederrijn en Lek, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangegeven als ‘te ontwikkelen natuur (groene contour)’, €1.000.000,-.

  • 2. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

    • a.

      artikel 8, sub c (verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaand natuurbeheertype);

    • b.

      artikel 8, sub d (omzetting van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype); en

    • c.

      artikel 8, sub e (verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype);

    bedraagt voor:

    • I.

      investeringen die:

      • -

        die uitvoering geven aan het actief soortenbeleid, zoals beschreven in de provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit; of

      • -

        overige investeringen die de natuurkwaliteit van een bestaand natuurtype verhogen en/of die leiden tot omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging is van een natuurbeheertype conform het Natuurbeheerplan 2022 of conform het Supplement Realisatiestrategie natuurvisie, € 1.250.000,-;

    • II.

      investeringen gericht op de uitvoering van de PAS-(herstelmaatregelen), onderdeel van het beheerplan en/of de PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000 gebied, € 3.000.000,-;

    • III.

      investeringen die uitvoering geven aan de (SPUK-)maatregelen uit het Programma natuur, opgenomen in de tabel in bijlage 1 behorende bij dit besluit, voor zover in overeenstemming met de tabel en de subsidievoorwaarden van de SKNL, € 9.000.000,-;

    • IV.

      hydrologische maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van natuurterreinen met grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen, genoemd in bijlage 4, in gebieden die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen, € 100.000,-.

  • 3. Onder investeringen die uitvoering geven aan de activiteiten genoemd onder lid 2, onder I., vallen niet investeringen die in hoofdzaak tot doel hebben de bestrijding van invasieve exoten en het uitvoeren van baggerwerk dat tot de taak van waterschappen dient te worden gerekend.

Artikel 10 Maximum subsidiepercentages

De subsidie op basis van artikel 8 voor de activiteiten, investeringen en maatregelen, genoemd in artikel 9, bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, genoemd in artikel 13 van de SKNL.

Artikel 11 Verdeelcriteria

  • 1. De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 9 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

  • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

  • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering (SKNL) en aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

  • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de SKNL (functieverandering) en artikel 2, lid 1, sub a en b, van de UVAN (verwerving gronden en beëindiging pachtovereenkomsten) kan worden verstrekt voor:

    • I.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur (subsidie functieverandering)’;

    • II.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen de Groene contour in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur (groene contour met subsidie functieverandering)’; en

    • III.

      realisatie van (nieuwe) natuur binnen de Groene contour buiten de uiterwaarden van Nederrijn en Lek, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangegeven als ‘te ontwikkelen natuur (Groene contour)’.

  • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, van de UVAN (beëindiging pachtovereenkomsten) kan ook worden verstrekt voor terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2022 zijn aangeduid als ‘reeds aanwezig natuur’.

  • 3. Als voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een subsidie, als bedoeld in lid 1 en 2, geldt dat de betreffende landbouwgrond volledig wordt omgevormd tot natuur.

Artikel 13 Hoogte subsidie

  • 1. De subsidie voor functieverandering op basis van artikel 15, lid 1, van de SKNL voor de activiteiten, genoemd onder artikel 12, lid 1, onder I. en II., bedraagt het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.

  • 2. De subsidie voor verwerving op basis van artikel 2, lid 1, onder a, van de UVAN voor de activiteiten, genoemd onder artikel 12, lid 1, onder I. en II., bedraagt 85% van de kosten voor de verwerving van het terrein tegen reële marktwaarde en 100% van de overige subsidiabele kosten, genoemd in artikel 6, lid 1, van de UVAN.

  • 3. De subsidie voor functieverandering op basis van artikel 15, lid 1, van de SKNL voor de activiteiten, genoemd onder artikel 12, lid 1, onder III., bedraagt 50% van de marktwaarde van de landbouwgrond.

  • 4. De subsidie voor verwerving op basis van artikel 2, lid 1, onder a, van de UVAN voor de activiteiten, genoemd onder artikel 12, lid 1, onder III, bedraagt 50% van de kosten voor de verwerving van het terrein tegen reële marktwaarde en 100% van de overige subsidiabele kosten, genoemd in artikel 6, lid 1, van de UVAN.

Artikel 14 Subsidieplafonds

  • 1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

    • a.

      artikel 12, lid 1, sub I, en artikel 12, lid 2, bedraagt € 5.000.000,-;

    • b.

      artikel 12, lid 1, sub II, bedraagt € 4.000.000,-;

    • c.

      artikel 12, lid 1, sub III, bedraagt € 2.000.000,-.

Artikel 15 Verdeelcriteria

  • 1. De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 14 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

  • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

  • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 3 Subsidie functieverandering en inrichting (SKNL) voor uitvoering natuur- en boscompensatieverplichtingen

Artikel 16 Subsidie voor uitvoering compensatieverplichtingen provincie

  • 1. Subsidie als bedoeld artikel 15, lid 1, onder a en b, van de SKNL en artikel 8, lid 1, onder a en b, van de SKNL kan worden verstrekt voor de uitvoering van natuur- en boscompensatieverplichtingen van de provincie, inclusief die door de provincie bij overeenkomst zijn overgenomen van derden.

  • 2. Subsidie op basis van lid 1 is alleen mogelijk, voor zover de uitvoering een duidelijk meerwaarde oplevert vanuit het oogpunt van natuur- en landschap, met de uitvoering wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de verplichting(en), en vooraf met de provincie afspraken zijn gemaakt dat de betreffende gronden in aanmerking komen voor de uitvoering van de desbetreffende verplichting(en).

Artikel 17 Maximum subsidiepercentages

  • 1. De subsidie voor functieverandering op basis van artikel 15, lid 1, van de SKNL voor de activiteiten, genoemd onder artikel 16, lid 1, bedraagt het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering

  • 2. De subsidie op basis van artikel 8, lid 1, onder a en b, van de SNKL, voor de realisatie van natuur- en landschapsbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, bedraagt voor de activiteiten genoemd onder artikel 16, lid 1, maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 4 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 18 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 17 kunnen in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 oktober 2022 worden ingediend. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidies is te vinden op de website van de provincie Utrecht.

HOOFDSTUK 4 Tarieven en wijziging Openstellingsbesluit 2021

Artikel 19 Tarieven begrotingsjaar 2022

  • 1. De tarieven voor de landschapsbeheertypen, natuurbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL2016 voor het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen in bijlage 2 behorend bij dit besluit.

  • 2. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,28%.

  • 3. De opslag voor prijsstijging, waarmee de tarieven in bijlage 2 worden verhoogd, bedraagt 3,36%.

Artikel 20 verhoging tarieven vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van herbeschikken

  • 1. Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan artikel 2.13a van de SVNL2016, waarbij de met ingang van 1 januari 2021 op de betreffende subsidieverleningen van toepassing zijnde tarieven zijn opgenomen in bijlage 3 behorend bij dit besluit.

  • 2. Bijlage 1 bij het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2021 van 15 september 2020, nr. 8214A6B2, wordt vervangen door bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 21 Wijziging subsidieplafond Openstellingsbesluit 2021

Het subsidieplafond dat opgenomen is in artikel 8, lid 2, onder II., van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2021 van 15 september 2020, nr. 8214A6B2, wordt gewijzigd in: ‘€ 2.150.000,-’.

HOOFDSTUK 5 Voorbehouden

Artikel 22 Subsidiabel volgens Natuurbeheerplan

De subsidies als opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2022.

Artikel 23 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 24 Voorbehoud beschikbaarstelling middelen in Programmabegroting 2022

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover door Provinciale Staten Utrecht daarvoor in de Programmabegroting provincie Utrecht 2022 de middelen beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 6 Slotbepalingen

Artikel 25 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst. Voor de toepassing van artikel 20, tweede lid, werkt dit besluit terug tot de datum van inwerkingtreding van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2021.

Artikel 26 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 september 2021.

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Bijlage 1 behorende bij artikel 9, lid 2, onder III., van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022

NATURA2000GEBIED

MAATREGEL

KOSTEN €

Kolland en

Overlangbroek

Herstel Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

99.000

Rijntakken

Uitbreiding rietmoeras en kwelgeul in de Amerongse Bovenpolder

3.150.000

Botshol

Herstel Overgangs- en trilvenen (Veenmosrietlanden) en galigaanmoerassen

632.500

Botshol

Hydrologische isolatie polder Botshol en Nellestein

100.000

Botshol

Renovatie of nieuwbouw van defosfatering Botshol

2.000.000

Botshol

(Tijdelijk) afkoppelen of omleiden van fosfaatrijke waterstromen van Zwanengat-gebied naar de plassen

485.000

Oostelijke Vechtplassen

Herstel Kranswierenwateren; bomen verwijderen en baggeren in Molenpolder

2.612.500

Oostelijke Vechtplassen

Herstel Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden; herintroductie Krabbenscheer in Molenpolder

55.000

Oostelijke Vechtplassen

Herstel Blauwgrasland en Overgangs- en trilvenen (Veenmosrietlanden): maaien, omvormen hakhout naar moeras en herstel legakkers, opslagplaats in Tienhovense plassengebied

1.409.000

Oostelijke Vechtplassen

Instellen flexibel peil Maarsseveense zodden. Uitvoering in 2024-2030

346.500

Oostelijke Vechtplassen

Afvissen van exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft t.b.v. herstel Kranswierenwateren

577.500

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck incl. De Meije

Waterinrichting; herstel waterverbinding met Nieuwkoopse plassen, een onderlosser onder De Meije plus verbetering aansturing van de nieuwe inlaat

1.000.000

Nieuwkoopse plassen & De Haeck incl. De Meije

Waterinrichting; peilopzet, periodieke nazomerinundaties en monitoring

288.272

Zouweboezem

Herstel Blauwgrasland; maaisel rietland- en hakhout afvoeren i.p.v. branden

292.500

Zouweboezem

Baggeren

841.000

Uiterwaarden Lek

Herstel Stroomdalgraslanden en Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver); gedeeltelijk plaggen in de Achthovense en Kersbergse Uiterwaarden

100.000

AANVULLEND (reservemaatregelen)

Deze reservemaatregelen komen pas in aanmerking voor subsidie als de andere maatregelen niet doorgaan en/of leiden tot lagere uitgaven, waardoor voor de reservemaatregelen financiële ruimte ontstaat om ook deze te subsidiëren.

Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Herstel rietmoeras Den Oel, De Eng en Kedichem

837.000

Zouweboezem

Herstel leefgebied Grote modderkruiper en Krabbescheer

65.000

Zouweboezem

Herstel blauwgrasland in polder van Lakerveld en Middelbroek

800.000

Bijlage 2 behorende bij artikel 19 van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022

Tarieven 2022

Natuur- en landschapsbeheertypen

Landschapsbeheertypen

Tarieven 2022

(84% SKP)

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 152,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.660,01

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 115,85

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 263,76

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 327,86

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 315,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 13,52

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.053,31

L01

16

Bossingel (NIEUW per 1-1-2018) (per ha)

€ 1.859,74

L02

01

Fortterrein

€ 883,40

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 40,37

L02

03

Historische tuin

€ 5.354,08

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 986,56

Natuurbeheertypen

N01

01

Zee en wad

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 71,47

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 119,56

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 88,30

N02

01

Rivier

€ 4,53

N03

01

Beek en bron

€ 89,71

N04

01

Kranswierwater

€ 51,90

N04

02

Zoete plas

€ 52,27

N04

03

Brak water

€ 65,21

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 587,04

N05

03

Veenmoeras (NIEUW per 1-1-2021))

€ 575,98

N05

04

Dynamisch moeras (NIEUW per 1-1-2021))

€ 414,88

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.187,73

N06

02

Trilveen

€ 2.357,84

N06

03

Hoogveen

€ 180,28

N06

04

Vochtige heide

€ 278,56

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 66,70

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 88,07

N07

01

Droge heide

€ 184,96

N07

02

Zandverstuiving

€ 112,37

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,95

N08

02

Open duin

€ 274,61

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.246,01

N08

04

Duinheide

€ 215,00

N09

01

Schor of kwelder

€ 132,96

N10

01

Nat schraalland

€ 2.023,48

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.188,42

N11

01

Droog schraalland

€ 731,42

N12

01

Bloemdijk

€ 2.088,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 219,08

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 454,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 530,39

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker (met IGG)

€ 732,30

N12

06

Ruigteveld

€ 101,74

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 664,89

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 26,60

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 40,29

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 20,19

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 62,45

N15

01

Duinbos

€ 69,24

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 110,22

N16

03

Droog bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 32,42

N16

04

Vochtig bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 56,44

N17

02

Droog hakhout

€ 484,67

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 305,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.654,03

N17

05

Wilgengriend

€ 3.940,40

N17

06

Vochtig en hellinghakhout (NIEUW per 1-1-2018)

€ 690,09

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Tarieven 2022

(84% SKP)

Voorzieningenbijdrage

€ 44,23

Toezichtsbijdrage

€ 20,51

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 533,46

bijdrage/toeslag laag:

N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 329,11

Vaarland

Vaarbijdrage

€ 600,54

Monitoring

Tarieven 2022

(84% SKP)

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 19,79

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 12,00

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 10,78

N05

02

Gemaaid rietland

€ 14,92

N05

03

Veenmoeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 28,01

N05

04

Dynamisch moeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 28,01

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 31,18

N06

02

Trilveen

€ 26,76

N06

03

Hoogveen

€ 36,16

N06

04

Vochtige heide

€ 18,62

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 115,92

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 115,80

N07

01

Droge heide

€ 17,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 17,14

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,43

N08

02

Open duin

€ 24,81

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 31,74

N08

04

Duinheide

€ 17,14

N09

01

Schor of kwelder

€ 22,13

N10

01

Nat schraalland

€ 36,04

N10

02

Vochtig hooiland

€ 26,16

N11

01

Droog schraalland

€ 21,43

N12

01

Bloemdijk

€ 19,09

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,02

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 19,83

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 22,13

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 10,75

N12

06

Ruigteveld

€ 6,07

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 9,69

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 22,88

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 12,24

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 20,66

N15

01

Duinbos

€ 8,94

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 8,94

N16

03

Droog bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 5,99

N16

04

Vochtig bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 5,99

N17

02

Droog hakhout

€ 3,64

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,64

N17

05

Wilgengriend (NIEUW per 1-1-2018)

€ 16,91

N17

06

Vochtig en hellinghakhout (NIEUW per 1-1-2018)

€ 16,91

Bijlage 3 behorende bij artikel 20 van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022

Verhoogde tarieven 2021

Natuur- en landschapsbeheertypen

Landschapsbeheertypen

Tarieven 2021

(75% SKP)

Tarieven 2021

(84% SKP)

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 134,39

€ 150,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.201,26

€ 3.585,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 101,19

€ 113,33

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 231,64

€ 259,44

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 288,98

€ 323,66

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 276,38

€ 309,55

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,78

€ 13,19

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.794,02

€ 2.009,30

L01

16

Bossingel (NIEUW per 1-1-2018) (per ha)

€ 1.629,92

€ 1.825,51

L02

01

Fortterrein

€ 770,20

€ 862,62

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 35,60

€ 39,87

L02

03

Historische tuin

€ 4.673,60

€ 5.234,43

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 872,17

€ 976,83

Natuurbeheertypen

N01

01

Zee en wad

€ 0,39

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 62,50

€ 70,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 104,53

€ 117,07

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 77,28

€ 86,55

N02

01

Rivier

€ 3,98

€ 4,46

N03

01

Beek en bron

€ 79,20

€ 88,70

N04

01

Kranswierwater

€ 45,65

€ 51,13

N04

02

Zoete plas

€ 45,98

€ 51,50

N04

03

Brak water

€ 57,41

€ 64,30

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,39

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 519,20

€ 581,50

N05

03

Veenmoeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 511,48

€ 572,86

N05

04

Dynamisch moeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 366,37

€ 410,33

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.056,77

€ 1.183,58

N06

02

Trilveen

€ 2.082,26

€ 2.332,13

N06

03

Hoogveen

€ 157,07

€ 175,92

N06

04

Vochtige heide

€ 241,75

€ 270,76

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 58,38

€ 65,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 76,81

€ 86,03

N07

01

Droge heide

€ 161,32

€ 180,68

N07

02

Zandverstuiving

€ 98,15

€ 109,93

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

€ 9,80

N08

02

Open duin

€ 239,70

€ 268,46

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.095,10

€ 1.226,51

N08

04

Duinheide

€ 187,85

€ 210,39

N09

01

Schor of kwelder

€ 116,31

€ 130,27

N10

01

Nat schraalland

€ 1.782,70

€ 1.996,62

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.034,18

€ 1.158,28

N11

01

Droog schraalland

€ 642,02

€ 719,06

N12

01

Bloemdijk

€ 1.767,83

€ 1.979,97

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 191,72

€ 214,73

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 389,16

€ 435,86

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,08

€ 520,89

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker (met IGG)

€ 639,65

€ 716,41

N12

06

Ruigteveld

€ 89,42

€ 100,15

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 578,67

€ 648,11

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,06

€ 25,83

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 35,20

€ 39,42

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,64

€ 19,76

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 54,14

€ 60,64

N15

01

Duinbos

€ 60,21

€ 67,44

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 95,16

€ 106,58

N16

03

Droog bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 27,26

€ 30,53

N16

04

Vochtig bos met productie (NIEUW per1-1-2018)

€ 48,33

€ 54,13

N17

02

Droog hakhout

€ 425,06

€ 476,07

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 266,16

€ 298,10

N17

04

Eendenkooi

€ 2.298,73

€ 2.574,58

N17

05

Wilgengriend (NIEUW per 1-1-2018)

€ 3.440,60

€ 3.853,47

N17

06

Vochtig en hellinghakhout (NIEUW per 1-1-2018)

€ 599,36

€ 671,28

Bijdragen (toeslagen)

Openstelling

Tarieven 2021

(75% SKP)

Tarieven 2021

(84% SKP)

Voorzieningenbijdrage

€ 38,99

€ 43,67

Toezichtsbijdrage

€ 17,93

€ 20,08

Gescheperde kuddes

bijdrage/toeslag hoog:

N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 471,66

€ 528,26

bijdrage/toeslag laag:

N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 292,23

€ 327,30

Vaarland

Vaarbijdrage

€ 528,79

€ 592,24

Monitoring

Tarieven 2021

(75% SKP)

Tarieven 2021

(84% SKP)

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,44

€ 19,53

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,57

€ 11,84

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,50

€ 10,64

N05

02

Gemaaid rietland

€ 13,15

€ 14,73

N05

03

Veenmoeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 24,69

€ 27,65

N05

04

Dynamisch moeras (NIEUW per 1-1-2021)

€ 24,69

€ 27,65

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 27,49

€ 30,79

N06

02

Trilveen

€ 23,59

€ 26,42

N06

03

Hoogveen

€ 31,88

€ 35,71

N06

04

Vochtige heide

€ 16,41

€ 18,38

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 102,19

€ 114,45

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 102,09

€ 114,34

N07

01

Droge heide

€ 15,11

€ 16,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 15,11

€ 16,92

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,31

€ 9,31

N08

02

Open duin

€ 21,87

€ 24,49

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,98

€ 31,34

N08

04

Duinheide

€ 15,11

€ 16,92

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,51

€ 21,85

N10

01

Nat schraalland

€ 31,77

€ 35,58

N10

02

Vochtig hooiland

€ 23,06

€ 25,83

N11

01

Droog schraalland

€ 18,89

€ 21,16

N12

01

Bloemdijk

€ 16,83

€ 18,85

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,31

€ 5,95

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,48

€ 19,58

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,51

€ 21,85

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,48

€ 10,62

N12

06

Ruigteveld

€ 5,35

€ 5,99

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,55

€ 9,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 20,17

€ 22,59

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,79

€ 12,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 18,21

€ 20,40

N15

01

Duinbos

€ 7,88

€ 8,83

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,88

€ 8,83

N16

03

Droog bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 5,28

€ 5,91

N16

04

Vochtig bos met productie (NIEUW per 1-1-2018)

€ 5,28

€ 5,91

N17

02

Droog hakhout

€ 3,21

€ 3,60

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,21

€ 3,60

N17

05

Wilgengriend (NIEUW per 1-1-2018)

€ 14,90

€ 16,69

N17

06

Vochtig en hellinghakhout (NIEUW per 1-1-2018)

€ 14,90

€ 16,69

Opslag indexering subsidie in beschikking

2021

2021

3,24%

3,24%

Bijlage 4 behorend bij artikel 9, lid 2, onder IV., van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022

Grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen

BEHEERTYPE

N03.01

N04.01

N05.02

N05.03

N05.04

N06.01

N06.02

N06.04

N06.05

N06.06

N10.01

N10.02

N12.02 excl. de gebieden op de Utrechtse Heuvelrug

N13.01

N14.01

N14.02

N14.03

N16.04

N17.04

N17.05

N17.06

Toelichting

Grondwaterafhankelijke beheertypen betreffen vegetatietypen die verdrogingsgevoelig zijn. Wanneer de waterkwaliteit of waterkwantiteit in een gebied voor één of meer van deze beheertypen niet voldoet, zijn hydrologische maatregelen nodig om de natuurkwaliteit in het gebied te verbeteren. De aanpak van verdroging richt zich daarom op gebieden met grondwaterafhankelijke beheertypen.

Toelichting bij Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022

Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2022 maakt het mogelijk op basis van een drietal provinciale subsidieverordeningen subsidie aan te vragen. Het betreft de volgende subsidieverordeningen:

  • -

    Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016),

  • -

    Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL), en

  • -

    Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN).

Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2022 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2022, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd.

Het Openstellingsbesluit biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen

  • -

    op basis van de SVNL2016 (zie hoofdstuk 2, artikel 2 t/m 7, uit het Openstellingsbesluit) voor:

    • -

      het beheer van natuurterreinen

  • -

    op basis van de SKNL (zie hoofdstuk 3, artikel 8 t/m 18, uit het Openstellingsbesluit) voor:

    • -

      de functieverandering van landbouwgrond naar natuur ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene contour

    • -

      de aanleg van natuur(terreinen) door het treffen van inrichtingsmaatregelen op gronden die functieverandering hebben ondergaan ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour

    • -

      het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurterreinen door het treffen van inrichtingsmaatregelen

    • -

      het verhogen van de natuurkwaliteit van (een habitattype in) N2000-gebieden door uitvoering van de herstelmaatregelen uit Programmatische aanpak stikstol (PAS-herstelmaatregelen) en de herstelmaatregelen waarvoor het ministerie LNV onlangs een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie heeft toegekend (SPUK-herstelmaatregelen)

    • -

      het treffen van hydrologische maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van natuurterreinen die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen

  • -

    op basis van de UVAN (zie hoofdstuk 3, artikel 12 t/m 18, uit het Openstellingsbesluit) voor:

    • -

      de aankoop van landbouwgrond voor functieverandering van landbouw naar natuur ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour

    • -

      de beëindiging van pachtovereenkomsten ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour.

Nieuw in het Openstellingsbesluit voor 2022 ten opzichte van het openstellingsbesluit voor 2021 is dat ook subsidie mogelijk is voor de realisatie van de Groene contour, het uitvoeren de SPUK-herstelmaatregelen en het treffen van hydrologische herstelmaatregelen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van natuurterreinen die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen, en het uitvoeren door derden van compensatieverplichtingen van de provincie.

Verder kunnen op basis van het Openstellingsbesluit 2022 in alle gevallen 100% van te treffen inrichtingsmaatregelen worden vergoed. Dit was in de afgelopen jaren alleen het geval voor de PAS-herstelmaatregelen. Voor de overige inrichtingsmaatregelen was dit maximaal 95%.

Realisatie Groene contour

Voor de realisatie van de Groene contour wordt op basis van het Openstellingsbesluit voor 2022, net zoals voor de realisatie van het NNN, subsidie mogelijk voor de functieverandering van landbouwgrond naar natuur, de aankoop van landbouwgrond voor deze functieverandering, en de op de functieverandering volgende realisatie (aanleg) van de natuur door het treffen van inrichtingsmaatregelen. De subsidie functieverandering betreft een subsidie voor de waardedaling van de grond ten gevolge van de functieverandering.

Voor de realisatie van de Groene contour in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek, is de subsidie voor functieverandering (en die voor de aankoop van landbouwgrond voor functieverandering) gelijk aan die voor de realisatie van het NNN. Voor de realisatie van de Groene contour in de rest van de provincie, is de subsidie functieverandering lager dan die voor de realisatie van het NNN; de subsidie hiervoor bedraagt 50% van de marktwaarde van de landbouwgrond. Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een subsidie functieverandering voor de realisatie van de Groene contour is, net zoals voor de realisatie van het NNN, dat de betreffende landbouwgrond volledig tot natuur wordt omgevormd.

De subsidie voor de op de functieverandering volgende realisatie (aanleg) van de natuur door het treffen van inrichtingsmaatregelen is voor de realisatie van de Groene contour in de gehele provincie gelijk aan die voor de realisatie van het NNN. De subsidie betreft 100% van de kosten van de treffen inrichtingsmaatregelen.

De subsidiemogelijkheden voor de realisatie van de Groene contour zijn in overeenstemming met het besluit van 14 april 2021 van Provinciale Staten van Utrecht over ‘Het instrumentenkader uitvoering groene contour’ (PS2021RGW01). Provinciale Staten hebben in dezelfde vergadering besloten in 2021 ook nog verder instrumentarium te ontwikkelen nodig voor de realisatie van de Groene contour buiten de uiterwaarden. Hieraan zal de komende periode nog invulling worden gegeven.

Wijziging Openstellingsbesluit subsidie natuur provincie Utrecht 2021

Via artikel 21 van het Openstellingsbesluit 2022 vindt ook een wijziging plaats van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2021, dat op 15 september 2020 door Gedeputeerde Staten van Utrecht is vastgesteld. Het subsidieplafond voor ‘uitvoering van actief soortenbeleid en overige maatregelen ter verbetering natuurkwaliteit’, dat opgenomen is in artikel 8 van dit openstellingsbesluit voor 2021, wordt met € 900.000,- verhoogd. Dit om in 2021 al subsidieaanvragen voor de uitvoering van SPUK-herstelmaatregelen voor N2000-gebieden te kunnen honoreren.