Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021

Geldend van 17-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018.

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 • c.

  maatschappelijke organisatie: non-profit organisaties zoals stichtingen, maatschappelijke partijen en instellingen als multifunctionele centra, (sport)verenigingen, zwembaden en theaters die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Steenwijkerland of als locatie dienen waar deze activiteiten plaatsvinden;

 • d.

  Vitaliteitsfonds: de subsidieregeling ‘Nadere regels verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021’ van de gemeente Steenwijkerland, bedoeld voor maatschappelijke organisaties.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelstelling Vitaliteitsfonds

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen die met hun kernactiviteit, op zowel de korte als langere termijn, een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 4 Doelgroep

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die in de vorm van activiteiten een bijdrage aan de vitale samenleving in de gemeente Steenwijkerland leveren.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen voor het instandhouden of doorontwikkelen van activiteiten die van belang zijn voor de vitaliteit van de samenleving tijdens en na de COVID-19 crisis. Dit doen zij door subsidie te verstrekken voor:

 • a.

  instandhouding van de voorzieningen van maatschappelijke organisaties door vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 6, lid 2;

 • b.

  doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en bijbehorende voorzieningen van maatschappelijke organisaties door vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7, lid 1.

Artikel 6 Subsidie voor instandhouding van de voorzieningen

 • 1. Maatschappelijke organisaties kunnen voor subsidie voor instandhouding uit het Vitaliteitsfonds in aanmerking komen wanneer zij als gevolg van de COVID-19 crisis nadeel ondervinden en waarbij een van de navolgende situaties zich voordoet:

  • a.

   de uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie wordt nu of in de nabije toekomst bedreigd;

  • b.

   door de van overheidswege op of na 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 crisis kunnen of konden de activiteiten niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft de subsidieaanvrager in financiële problemen gebracht;

  • c.

   de subsidieaanvrager heeft maximaal gestuurd op het beperken van uitgaven, die in het licht van de sluiting van de accommodatie en/of stopzetting van activiteiten vermijdbaar waren;

  • d.

   wanneer niet in een andere bijdrage en/of voorziening kan worden voorzien en/of deze andere bijdrage ontoereikend blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld uit eigen reserves en/of tegemoetkomingen van o.a. de Rijksoverheid en/of provincie Overijssel;

  • e.

   de situatie niet is ontstaan door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag van de aanvrager;

  • f.

   reserves, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d bestemd voor noodzakelijke uitgaven in de nabije toekomst of geplande uitgaven die juist zorgen voor meer toekomstbestendigheid op de lange termijn kunnen (gedeeltelijk) buiten beschouwing worden gelaten, wanneer het niet hebben van (een gedeelte van) deze reserves de uitvoering van de activiteiten of het voortbestaan van de organisatie zal bedreigen.

 • 2. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de (maandelijkse) kosten die in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2023 zijn of worden gemaakt bestaande uit huur, energiekosten (gas, water, elektra), organisatiekosten (personeelslasten), activiteitkosten en/of andere kosten.

 • 3. De hoogte van de subsidie is maximaal het bedrag, ter beoordeling aan het college, dat nodig is om de noodsituatie geheel of grotendeels op te lossen.

 • 4. Bij de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Deze moet aantonen welke (eigen) inspanning in redelijkheid is verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en/of te verminderen.

 • 5. De aanvraag voor deze subsidie wordt ingediend door middel van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Artikel 7 Subsidie gericht op doorontwikkeling en vernieuwing van aanbod

 • 1. Maatschappelijke organisaties kunnen voor subsidie uit het Vitaliteitsfonds in aanmerking komen voor doorontwikkeling en vernieuwing van hun aanbod.

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De doorontwikkeling en vernieuwing van de activiteiten en bijbehorende voorzieningen dragen bij aan het bestaansrecht van de maatschappelijke organisaties op de langere termijn;

  • b.

   De activiteiten en bijbehorende voorzieningen zijn aanvullend op het bestaande aanbod binnen de gemeente Steenwijkerland of zorgen er voor dat bestaand aanbod op de langere termijn kan blijven bestaan;

  • c.

   De activiteiten en bijbehorende voorzieningen voorzien in een langdurige behoefte van (groepen) inwoners in de gemeente Steenwijkerland;

  • d.

   De activiteiten en bijbehorende voorzieningen passen in de gemeentelijke beleidsontwikkelingen van de relevante beleidsterreinen;

  • e.

   de subsidie is eenmalig en is bedoeld voor de realisatie van een initiatief en opstartkosten. Niet voor de dagelijkse exploitatie voor de lange termijn.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten welke direct gerelateerd zijn aan de doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en de bijbehorende voorzieningen.

 • 3. De aanvraag voor deze subsidie wordt ingediend door middel van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond voor het Vitaliteitsfonds bedraagt € 400.000,-.

 • 2. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn kan een aanvraag voor een bijdrage uit het Vitaliteitfonds worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 juni 2023.

Artikel 10 Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de Asv beslist het college binnen 4 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan éénmalig voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Artikel 11 Rekening en verantwoording

 • 1. Een aanvraag om vaststelling van een subsidie op basis van deze nadere regels wordt uiterlijk 1 juli na het betrokken jaar ingediend.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de Asv wordt een subsidie van niet meer dan € 5.000 niet direct vastgesteld.

 • 3. Artikel 11, lid 4 van de Asv geldt ook voor een subsidie op basis van deze nadere regeling tot € 5.000.

 • 4. Het college is gerechtigd om voor de vaststelling van een subsidie op basis van deze nadere regels alle gegevens op te vragen die zij daarvoor noodzakelijk acht.

Artikel 12 Weigering

Als aanvulling van het bepaalde in artikel 6 van de Asv kan de subsidie eveneens worden geweigerd op grond van de volgende weigeringsgronden: er wordt niet voldaan aan de bepalingen uit artikel 4 van deze nadere regels.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. In verband met het vaststellen van de verstrekte subsidies blijft deze regeling bestaan tot 1 januari 2025. Per 1 januari 2025 wordt de regeling ingetrokken.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats