Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021

Geldend van 03-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en voor zover bevoegd voor het openbaar lichaam Peelgemeenten

Gelet op

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

artikel 160, eerste lid aanhef en onder d, en artikel 171 van de Gemeentewet

artikel 33b, eerste lid aanhef en onder d, en artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen

de Bevoegdhedenregelingen en mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren waarbij organen of ambtenaren van Peelgemeenten gemachtigd zijn tot inkoop

Samenwerkingsovereenkomst: Een 10 voor de jeugd

Besluiten vast te stellen:

Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   bestuurlijk platform: het bestuurlijk platform, bedoeld in artikel 5 van de Samenwerkingsovereenkomst;

  • b.

   bestuurlijk regieteam: het bestuurlijk regieteam, bedoeld in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst;

  • c.

   machtigen/machtiging: het verlenen van mandaat, als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht, van volmacht, als bedoeld in artikel 61 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en van machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen, als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   programmamanager: de programmamanager Een 10 voor de jeugd, als bedoeld in artikel 7 van de Samenwerkingsovereenkomst, en

  • e.

   samenwerkingsovereenkomst: de Samenwerkingsovereenkomst: Een 10 voor de jeugd.

 • 2.

  In dit besluit wordt voorts verstaan onder:

  • a.

   college (van burgemeester en wethouders): een college van burgemeester en wethouders van een van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek of Someren;

  • b.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam;

  • c.

   gemeente: een van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek of Someren, en

  • d.

   openbaar lichaam: het openbaar lichaam Peelgemeenten.

Artikel 2: Machtiging programmamanager

 • 1.

  De programmamanager wordt gemachtigd om met inachtneming van het aanbestedingsrecht:

  • a.

   namens de gemeenten onderscheidenlijk namens het openbaar lichaam te beslissen tot het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van de inkoop van jeugdhulp, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst, voor zover de vermogensrechtelijke verplichting die uit de overeenkomst voortkomt de gemeente niet verplicht tot een uitgave van meer dan € 30.000 per jaar per gemeente, en

  • b.

   namens de gemeenten onderscheidenlijk namens het openbaar lichaam te beslissen tot het wijzigen van overeenkomsten ten behoeve van de inkoop van jeugdhulp, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst, voor zover:

   • 1.

    de wijziging niet financieel van aard is;

   • 2.

    de wijziging financieel van aard is, maar de financiële consequentie van de wijziging beperkt is tot een kostenstijging van maximaal € 30.000 per jaar per gemeente;

   • 3.

    de wijziging financieel van aard, maar leidt tot een kostenbesparing, en

  • c.

   namens de gemeenten onderscheidenlijk namens het openbaar lichaam te beslissen tot het beëindigen van overeenkomsten ten behoeve van de inkoop van jeugdhulp, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Samenwerkingsovereenkomst, en

  • d.

   de gemeenten onderscheidenlijk het openbaar lichaam te vertegenwoordigen bij het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandeling die nodig is voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst als bedoeld onder a, b en c, en

  • e.

   ten behoeve van de overeenkomsten als bedoeld onder a. is de programmamanager gemachtigd tot het vaststellen van de inkoopstrategie, het vaststellen van het gunningsadvies en de ondertekening van gunnings- en afschrijvingsbrieven.

 • 2.

  Onder de overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid onder a, b en c vallen ook overeenkomsten ten behoeve van het inhuren van externen of het vragen van extern advies ten behoeve van de taken als omschreven in het eerste lid of in artikel 2, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst.

 • 3.

  Aan de bevoegdheid genoemd in het eerste lid onder b sub ii wordt de instructie verbonden dat de programmamanager het dagelijks bestuur na gebruik van deze bevoegdheid hier per ommegaande over dient te informeren.

 • 4.

  De programmamanager kan in geen geval buiten de financiële kaders treden zoals die door het bestuurlijk platform overeenkomstig artikel 16 van de Samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld.

 • 5.

  Voor het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van de inkoop van de jeugdhulp met een vermogensrechtelijke verplichting die hoger ligt dan omschreven in artikel 2, eerste lid onder a, wordt aan de programmamanager ondertekeningsmandaat verleend, als bedoeld in artikel 10:11, van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2, eerste lid onder d en e, is van overeenkomstige toepassing voor deze overeenkomsten, met uitzondering van het ondertekenen van de inkoopstrategie.

 • 6.

  Er wordt geen machtiging verleend tot afhandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7.

  Er wordt geen machtiging verleend tot het beslissen op verzoeken, als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid.

Artikel 3: Kaders

 • 1.

  Het bestuurlijk platform en het bestuurlijk regieteam worden gemachtigd om de programmamanager algemene instructies of instructies per geval te geven, als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Het bestuurlijk platform geeft géén instructies die in strijd zijn met door een college van burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur gegeven instructies omtrent de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Het bestuurlijk regieteam geeft géén instructies die in strijd zijn met door een college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur of het bestuurlijk platform gegeven instructies omtrent de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2.

 • 4.

  De programmamanager geeft een college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur, het bestuurlijk platform en het bestuurlijk regieteam alle inlichtingen die zij wensen omtrent de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2, onverminderd het bepaalde in artikel 10:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Indien een college van burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur aangeeft dat het sluiten of wijzigen van een bepaalde overeenkomst in een gemeente politiek of bestuurlijk gevoelig ligt, dan oefent de programmamanager zijn bevoegdheden bedoeld in artikel 2 niet uit, dan nadat een college, het dagelijks bestuur, het bestuurlijk platform of het bestuurlijk regieteam daartoe een instructie heeft gegeven. Het tweede en derde lid zijn van toepassing op deze instructie.

 • 6.

  Een melding van een college of het dagelijks bestuur als bedoeld in het vijfde lid, wordt eerst in het bestuurlijk regieteam besproken. Indien dat niet tot een oplossing leidt, dan wordt de melding voorgelegd aan het bestuurlijk platform. Indien ook dat niet tot een oplossing leidt dan beslist het dagelijks bestuur onderscheidenlijk het betreffende college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en in het Gemeenteblad van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering d.d. 10 mei 2021, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

De voorzitter

M.M. Schlösser

De secretaris

C.L.C. Verberne

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 10 mei 2021,

De voorzitter

M.M. Schlösser