Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouders Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouders Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 6.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

gelet op artikel 17 lid 2 van de Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2021;

gelet op het Algemeen mandaatbesluit college en burgemeester Midden-Groningen 2019;

gelet op het feit dat de personen uit artikel 1 al aangewezen zijn als toezichthouder Wmo 2015;

besluit namens het college van burgemeester en wethouders vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Aan te wijzen als toezichthouders Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen:

 • mevrouw M. Reekers-Koldenhof;

 • mevrouw F.J. Meerding;

 • mevrouw W. Zijlstra-Keur;

 • de heer A. Opmeer.

Artikel 2 Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Aan te wijzen als toezichthouders Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen:

 • de heer J. Albers;

 • de heer B. Kempinga.

Artikel 3 Inwerkingtredings- en citeerartikel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van de betreffende medewerker bij de gemeente Midden-Groningen of bij de door die gemeente ingehuurde rechtspersoon.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouders Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 september 2021.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris,

H.J.W. Mulder