Regeling vervallen per 01-01-2022

Subsidieregeling herstelbudget COVID-19 Nissewaard

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling herstelbudget COVID-19 Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Nissewaard (ASN);

Mede gelet op het bepaalde in artikel 107, tweede lid onder b. van het Verdrag over de werking van de Europese Unie

Overwegende dat:

 • -

  Onze gemeente, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen financieel en economisch worden getroffen door de Corona-pandemie;

 • -

  Ondanks financiële ondersteuning van de Rijksoverheid de lokale economie en de lokale werkgelegenheid schade ondervindt en het voortbestaan van ondernemingen, ook in Nissewaard, in gevaar komt;

 • -

  De gemeente, daar waar mogelijk, de lokale economie wil ondersteunen door financiële steun te verstrekken aan lokale ondernemers in het belang van het voortbestaan van hun onderneming en bij te dragen aan het waarborgen van de werkgelegenheid.

 • -

  De gemeente daartoe over de financiële middelen en de mogelijkheden beschikt om te komen tot een zo rechtmatig en rechtvaardig mogelijke verdeling door middel van onderstaande subsidieregeling;

 • -

  De gemeente gerechtigd is tot deze vorm van ondersteuning aan het lokale bedrijfsleven op grond van het bepaalde in artikel 107, tweede lid onder b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin is bepaald dat de overheid bevoegd is tot het treffen van steunmaatregelen tot herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen en andere buitengewone omstandigheden.

 • -

  De subsidie is bedoeld als een aanvulling op de noodmaatregelen van het rijk en/of provincie. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

Besluit vast te stellen: de Subsidieregeling herstelbudget COVID-19 Nissewaard.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Coronacrisis: maatschappelijke en economische crisis ontstaan door de ongecontroleerde verspreiding van het COVID-19 virus.

 • 2.

  Onderneming:

  • a.

   Een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en/of diensten, met als doel het behalen van winst;

  • b.

   Een zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP-er) die voor deze subsidieregeling met een onderneming gelijk wordt gesteld.

  • c.

   Een vereniging van ondernemingen, ingeschreven in het Handelsregister met een hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel het verstrekken van financiële steun aan lokale ondernemers in het belang van de lokale werkgelegenheid en het voortbestaan van deze ondernemingen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Een subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt verstrekt aan ondernemingen met een hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard, die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis voor de werkgelegenheid in en het voortbestaan van die ondernemingen.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Op aanvragen om subsidie wordt door het college van burgemeester en wethouders beslist in volgorde van ontvangst en totdat het bedrag van het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt EU 50.000.

Artikel 5 Begrotingspost

Voor deze subsidieregeling is begrotingspost Herstelbudget COVID-19 met nummer 611806 beschikbaar.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling komen onder meer de volgende kosten en/of schade van de onderneming in aanmerking:

  • a.

   Gederfde omzet;

  • b.

   Doorlopende kosten dan wel vaste lasten zoals:

   • 1.

    kosten van personeel;

   • 2.

    kosten van financiering;

   • 3.

    huisvestingslasten.

  • c.

   Door de Coronacrisis opgekomen kosten voor de onderneming;

   • 1.

    Kosten van beschermende maatregelen;

   • 2.

    Kosten van extra tijdelijk personeel;

   • 3.

    Kosten voor marketingsactivititeiten;

   • 4.

    Kosten van advies over het voortbestaan van de onderneming;

   • 5.

    Opleidingskosten

   • 6.

    Overige bijkomende kosten;

 • 2. De kosten en/of schade van de onderneming, als genoemd in het eerste lid, dienen te zijn opgekomen op of na 16 maart 2020.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt eenmalig verstrekt en bedraagt maximaal EU 1.000 voor een onderneming, als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a. en b. en bedraagt maximaal EU 10.000 voor een onderneming als bedoeld onder c. van eerder genoemd artikel.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie kan bij burgemeester en wethouders worden ingediend tot 17 december 2021.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk gedaan en bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a.

   Een recent bewijs van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de onderneming op 31 maart 2021 in de gemeente Nissewaard een hoofdvestiging heeft;

  • b.

   Overzicht van reeds van het Rijk en/of Provincie ontvangen financiële tegemoetkoming in de kosten van de Coronacrisis dan wel een afschrift van de regelingencheck bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   Een overzicht, vergezeld van bewijsstukken en toelichting, van de gemaakte kosten en/of de geleden schade waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • d.

   Een bankrekeningnummer ten name van de aanvragende onderneming.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een (digitaal) formulier vaststellen voor het doen van een aanvraag.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Nissewaard kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als:

 • 1.

  De aanvraag geen betrekking heeft op de Coronacrisis dan wel op de bestrijding van de negatieve gevolgen daarvan;

 • 2.

  De aanvraag niet dient tot doel heeft bij te dragen aan:

  • a.

   Behoud van de werkgelegenheid in de onderneming;

  • b.

   Het voortbestaan van de onderneming.

Artikel 10 Wijze van verstrekking en vaststelling subsidie

 • 1. Bij besluit van burgemeester en wethouders wordt de subsidie vastgesteld.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in het besluit, zo zij dat noodzakelijk achten, voorschriften of beperkingen opleggen, zoals eisen ten aanzien van de verantwoording van de wijze van besteding van de subsidie.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Door burgemeester en wethouders kan van de bepalingen in deze subsidieregeling worden afgeweken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de met die bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2021 en is geldig tot 31 december 2021. Per gelijke datum wordt de Subsidieregeling herstelbudget COVID-19 Nissewaard zoals vastgesteld op 16 maart 2021 ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Herstelbudget COVID-19 Nissewaard 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 21 september 2021.

Burgemeester en wethouders van Nissewaard

De secretaris,

De burgemeester,