Aanpassen geometrie Italiëstraat

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanpassen geometrie Italiëstraat

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 22 september 2021;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 2, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019;

Besluit:

  • 1.

    De geometrie van de Italiëstraat aan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 566533 (bijlage 1) aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘weg’ in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2021:

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Bijlagen

Tekening 566533

afbeelding binnen de regeling