Regeling vervallen per 28-09-2022

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2022

Geldend van 30-09-2021 t/m 27-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2022

Gelet op artikel 5, lid 1 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2022

Hoofdstuk I

Artikel 1 Doel regeling

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (Hoofdstuk 5).

Artikel 2 Kunst en Cultuurprofiel

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen:

Stadsdeel Nieuw-West is een gebied waar het kunst- en culturele aanbod breed is, zowel qua activiteiten, projecten, doelgroepen als qua locaties. Het is divers en origineel en vindt vaak plaats op plekken, waar je dit in eerste instantie niet zou verwachten. Presentatie van - en participatie in kunst en cultuur zien we op nieuwe, passende en originele plekken in ons stadsdeel terug. Het diverse aanbod biedt onze bewoners de gelegenheid om kennis te maken met kunst en cultuur en daarvan te genieten. Verder draagt het bij aan de versterking van sociale en maatschappelijke verbindingen. Wij geven ruimte aan pionieren en experimenteren en hebben een focus op talentontwikkeling, vrij- en broedplaatsen.

Nieuwe kunst- en culturele initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied, zullen we aanjagen. Van de reeds bestaande initiatieven, zullen we de kwaliteit bestendigen door versterking en/of ontwikkeling. We willen blijven doorgaan met het in stand houden en uitbreiden van plekken waar aan cultuur deelgenomen kan worden en deze waar mogelijk, steeds laagdrempelig te ontsluiten. Dat betekent in de gebieden van Nieuw-West veel aanbod in de nabije omgeving van de bewoners, zodat de gemiddelde bewoner zich meer betrokken gaat voelen en het cultuuraanbod ervaart als bereikbaar. Belangrijk daarin zijn activiteiten en projecten waarin bewoners samenwerken met kunstenaars- of kunstinstellingen in specifieke buurten, waarin aandacht is voor ontmoeting en verbinding. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het aanbod aansluit op onze bewoners. Daarom ondersteunen we juist die projecten die aansluiten op de leefwereld van specifieke doelgroepen. Projecten en activiteiten dienen aantoonbaar draagvlak te hebben bij de doelgroep(en).

Betrokkenheid willen we ook stimuleren door variatie, herkenning en door bredere promotie. Verbinding tussen nieuwkomers en oude bewoners is daarin ook een aandachtspunt.

Voor en in samenwerking met de bewoners willen we kijken naar de mogelijkheden voor het toegankelijk maken en ontsluiten van (jong) cultureel erfgoed, zoals de geschiedenis van de nieuwe Nederlanders in Nieuw-West. Bijvoorbeeld willen we de rol van tradities en verhalen van diverse culturele achtergronden een plek geven bij de culturele instellingen, of deze nu in Nieuw-West gevestigd zijn of vanuit andere stukken Amsterdam in Nieuw-West projecten komen uitvoeren.

Samenwerken tussen culturele instellingen die al een plek in de culturele infrastructuur veroverd hebben en nieuwe, jonge cultuuraanbieders juichen wij toe, evenals de uitbreiding van (binnen) stedelijke programmering naar ons stadsdeel buiten de ring. Het is belangrijk dat daarbij ook het meer jongere deel van de bevolking in ons stadsdeel wordt aangesproken.

Dit geldt met name voor festivals in het gebied. In het geval dat het subsidieplafond bereikt is en alle aanvragen voldoen aan de criteria van de subsidieregeling, dan gaat onze voorkeur uit naar die festivals die het jongere deel van de bevolking aanspreken en een verbinding maken tussen ouderen en jongeren, alsook ook meer aandacht voor verbinding tussen oude bewoners en nieuwkomers, waarbij ontmoeting en participatie van bewoners centraal staat.

Wij besteden daarbij extra aandacht aan de gebiedsplannen en gebiedsagenda, waarbij juist de inbedding in en verbinding met het gebied een belangrijk aandachtspunt is. Wij juichen daarbij toe dat de activiteit meegroeit met de buurt en leert van het effecten en uitvoering.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • Voor de uitvoering van het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2021 is een subsidieplafond vastgesteld van € 346.749,-. Dit onder voorbehoud van conforme vaststelling van de begroting voor de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 en het Van Eesterenmuseum.

 • Dit subsidieplafond is onderverdeeld in de volgende deelsubsidieplafonds:

  • a.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit A Kunst en Cultuurprojecten is een deelplafond beschikbaar van € 78.375,- verdeeld over twee tranches.

   • i.

    1e tranche (aanvraag voor 1 oktober 2021) € 39.188,-

   • ii.

    2e tranche (aanvraag voor 1 april 2022) € 39.187,-

   • iii.

    Een restantbedrag uit de eerste tranche (i) zal worden verwerkt in het deelplafond van de tweede tranche (ii)

   • iv.

    Een restantbedrag mag tevens worden ingezet ten behoeve van het deelplafond onder sub b.

  • b.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit B Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals is een deelplafond beschikbaar van € 78.374,- verdeeld over twee tranches.

   • i.

    1e tranche (aanvraag voor 1 oktober 2021) € 39.187,-

   • ii.

    2e tranche (aanvraag voor 1 april 2022) € 39.187,-

   • iii.

    Een restantbedrag uit de eerste tranche (i) zal worden verwerkt in het deelplafond van de tweede tranche (ii)

   • iv.

    Een restantbedrag mag tevens worden ingezet ten behoeve van het deelplafond onder sub a.

  • c.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit C Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager is een deelplafond beschikbaar van €95.000,- en specifiek beschikbaar voor:

   • i.

    Sloterplasfestival € 40.000,-

   • ii.

    West Beach Film Festival € 40.000,-

   • iii.

    Het Rembrandtparkfestival € 10.000,-

   • iv.

    West Art Festival € 5.000,-

  • d.

   Voor de subsidiabele activiteiten onder artikel 5, activiteit D Van Eesterenmuseum is een deelplafond beschikbaar van € 95.000,-

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Kunst en cultuurprojecten (eenmalig): Hieronder wordt verstaan: tijdelijke actuele kunst- of cultuurprojecten op het gebied van theater, muziek / muziektheater, letteren, BK, film, fotografie, mode, vormgeving, digitale media en community art of cross-overs van disciplines,- uitgevoerd door professionele kunstenaars of kunst- of culturele instellingen en die in stadsdeel Nieuw-West worden gerealiseerd. Atelierroutes vallen hier niet onder.

 • 2. Gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals Hieronder wordt verstaan: een uiting van een reeks van muziek, theater of andere kunstuitvoeringen in een bepaald verband en met een beperkte tijdsduur van maximaal enkele dagen. Festivals zijn in grote mate gericht op de bewoners en bezoekers van Nieuw-West of een deel van Nieuw-West en hebben zodanig voor het gebied betekenis. Voorwaarde hierbij is dat het festival geen winstoogmerk mag hebben. Echter, voor festivals die gebiedsgebonden zijn, kunnen aanvragers zonder winstoogmerk samenwerken met een partij met winstoogmerk, zij het in beperkte mate. De buurtgerichte opgave is leidend. Evenementen waarbij het niet primair gaat om kunst en cultuur worden hier niet toe gerekend.

 • 3. Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager. Hieronder wordt verstaan: een uiting van een reeks van muziek, theater of andere kunstuitvoeringen in een bepaald verband en met een beperkte tijdsduur. Festivals zijn in grote mate gericht op de bewoners en bezoekers van Nieuw-West of een deel van Nieuw-West en hebben zodanig voor het gebied betekenis. Voorwaarde hierbij is dat het festival geen winstoogmerk mag hebben. Echter, voor festivals met een prioritaire aanvrager, kunnen aanvragers zonder winstoogmerk samenwerken met een partij met winstoogmerk, zij het in beperkte mate. De buurtgerichte opgave is leidend. Evenementen waarbij het niet primair gaat om kunst en cultuur worden hier niet toe gerekend.

  • a.

   De aanvraag is slechts beperkt door de aanvrager of combinatie van aanvragers zoals die in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden of op basis van een tendersubsidie is aangepast. Het gaat hierbij voor 2022 om de volgende festivals:

   • i.

    Sloterparkfestival, met als prioritaire aanvrager DW-RS-producties in de samenstelling zoals de tendersubsidie over 2020 is aangevraagd.

   • ii.

    West Beach Festival, met als prioritaire aanvrager stichting Out of Office

   • iii.

    Rembrandtparkfestival, met als prioritaire aanvrager Stichting Eigenwijks.

   • iv.

    West Art Festival, met als prioritaire aanvrager Creamclub

  • b.

   Indien de naam van het festival is gewijzigd, zal hier vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan het stadsdeel.

  • c.

   Prioritaire aanvrager kan alleen wijzigen in de volgende gevallen:

   • i.

    Er is sprake van een rechtsopvolging van de prioritaire partij.

   • ii.

    Er is sprake van het toewijzen aan een andere prioritaire partij door het stadsdeel, bijvoorbeeld via een uitgeschreven subsidietender.

   • iii.

    In bijzondere gevallen en enkel na toestemming van het stadsdeel, aangevraagd door alle betrokken partners van het festival.

 • 4. Van Eesterenmuseum Het budget van het Van Eesterenmuseum valt onder het budget van Kunst- en Cultuursubsidie en is specifiek geoormerkt voor beheer en activiteiten van het Van Eesterenmuseum.

Hoofdstuk II

Artikel 5 activiteiten

ACTIVITEIT

A. Kunst- en cultuurprojecten

 • 1.

  doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 7.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 78.375,-- verdeeld onder twee tranches (voor de eerste tranche € 39.188,- en voor de tweede tranche € 39.187,-) bedoeld voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten.

Restantbedragen van het deelplafond kunnen ingezet worden in het volgende tijdsvak of als beperkte aanvulling van het deelplafond onder activiteit B.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Bij het niet bijvoegen van een dergelijke overeenkomst of intentieverklaring zal automatisch twee punten van het beoordelingscriteria de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de leefomgeving.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 35% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Subsidies van de gemeente Amsterdam en bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst worden hiervoor bij elkaar opgeteld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7) en rankschikking.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in zijn takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 35% eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te hebben. Indien dit niet het geval is, zal de score op de zakelijke kwaliteit van de aanvrager nooit meer dan 2 kunnen zijn.

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op:

 • -

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager

 • -

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • -

  de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Bij het toekennen van punten op het onderdeel ‘de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit’ zal extra aandacht worden besteed aan de verbinding met de gebiedsplannen en de gebiedsagenda.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling: 2 indientermijnen per jaar op 1 april (voor activiteiten vanaf 1 juli tot 1 januari) en op 1 oktober (voor activiteiten vanaf 1 januari tot 1 juli).

Met toepassing van artikel 12 van de subsidieregeling, waarin de beslistermijn is vastgesteld op twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja, maar deze natuurlijke persoon staat wel geregistreerd als professioneel kunstenaar of beoefent een creatief beroep en kan dit aantonen.

Andere rechtspersonen: kunst- of culturele instellingen

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid is binnen de gemeente Amsterdam beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies tot maximaal € 50.000,-. Daarbij worden alle subsidies meegerekend die binnen de gemeente Amsterdam direct of indirect aan de aanvrager toegekend zijn.

ACTIVITEIT

B. Gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals

 • 1.

  doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 78.374,-- verdeeld onder twee tranches (voor de eerste tranche € 39.187,- en voor de tweede tranche € 39.187,-) bedoeld voor eenmalige subsidies aan gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals.

Restantbedragen van het deelplafond kunnen ingezet worden in het volgende tijdsvak of als beperkte aanvulling van het deelplafond onder activiteit A.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Bij het niet bijvoegen van een dergelijke overeenkomst of intentieverklaring zal automatisch twee punten van het beoordelingscriteria de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de leefomgeving.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 45% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Subsidies van de gemeente Amsterdam en bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst worden bij elkaar opgeteld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7) en rankschikking.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in zijn takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 45% eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te hebben. Indien dit niet het geval is, zal de score op de zakelijke kwaliteit van de aanvrager nooit meer dan 2 kunnen zijn.

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op:

 • -

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager

 • -

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit

 • -

  de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit.

Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Bij het toekennen van punten op het onderdeel ‘de mate waarin het plan past binnen het uitwerkingsbesluit’ zal extra aandacht worden besteed aan de verbinding met de gebiedsplannen en de agenda.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling: 2 indientermijnen per jaar op 1 april (voor activiteiten vanaf 1 juli tot 1 januari) en op 1 oktober (voor activiteiten vanaf 1 januari tot 1 juli).

Met toepassing van artikel 12 van de subsidieregeling, waarin de beslistermijn is vastgesteld op twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Een natuurlijk persoon kan geen subsidie aanvragen in deze categorie binnen deze regeling.

Rechtspersonen: maatschappelijke / kunst / culturele instellingen zonder winstoogmerk.

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder volledige rechtsbevoegdheid is binnen de gemeente Amsterdam beperkt in de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies tot maximaal € 50.000,-. Daarbij worden alle subsidies meegerekend die binnen de gemeente Amsterdam direct of indirect aan de aanvrager toegekend zijn.

ACTIVITEIT

C. gebiedsgebonden één of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager.

 • 1.

  doelgroep

Bewoners, deelnemers, kunstenaars en bezoekers van het stadsdeel Nieuw-West

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

 • -

  Sloterplasfestival (€ 40.000,-)

 • -

  West Beach Film Festival ( € 40.000,-)

 • -

  Het Rembrandtparkfestival (€ 10.000,-)

 • -

  West / Sloterplas Art Festival (€ 5.000,--)

 • 4.

  deelplafond(s)

Deelplafond € 95.000,-- verdeeld conform de bedragen onder 2 van deze activiteit Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met 1 of meerdere maatschappelijke, dan wel culturele organisaties uit de wijk of culturele instellingen uit Nieuw-West of Amsterdam is noodzakelijk.

Een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring voorzien van een duidelijke rolverdeling maakt onderdeel uit van de aanvraag.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

n.v.t.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7). Indien de aanvraag niet voldoet aan de minimale eisen uit dit artikel kan de aanvraag geweigerd worden.

 • 8.

  instelling adviescommissie

Nee, de verdeelsleutel zal worden toegepast door tenminste drie medewerkers van de gemeente Amsterdam die in gezamenlijkheid punten toekennen en een toets hiervan bij de bestuurder met Kunst en Cultuur in zijn takenpakket.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Een aanvraag dient minimaal 3 punten te scoren op de zakelijke kwaliteit van de onder punt 2 genoemde aanvragers. Wanneer dit niet het geval is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Een festival met prioritaire aanvrager moet in voldoende mate gelijken op het festival in de vorm zoals die is opgenomen in de regeling en zijn beschreven onder activiteit B.

Enkel na toestemming kan hiervan worden afgeweken. Toestemming dient voor de aanvraag verkregen te zijn.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

De aanvraag voor de festivals onder activiteit C kunnen het gehele jaar worden aangevraagd. De aanvraag dient minimaal 4 maanden voor aanvang van het festival te worden aangevraagd.

Conform artikel 12 van de subsidieregeling is de beslistermijn vastgesteld op twaalf weken na sluiting van de aanvraagtermijn.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

Prioritaire aanvragers voor deze festivals zijn:

Sloterplasfestival – DW-RS producties en partners

West Beach Film Festival - stichting Out of Office

Het Rembrandtparkfestival – Stichting Eigenwijks

West / Sloterplas Art Festival – CreamClub

Indien de prioritaire aanvrager niet tijdig een aanvraag indient of niet voldoet aan de eisen uit deze regeling, kan het stadsdeel besluiten dat een andere partij de subsidie kan verkrijgen. Als een aanvrager een beroep doet op deze uitzondering, voordat het stadsdeel hiertoe een besluit heeft genomen, zal de subsidie worden geweigerd.

ACTIVITEIT

D. Van Eesterenmuseum

 • 12.

  doelgroep

Van Eesterenmuseum

 • 13.

  soort subsidie

Periodieke subsidie

 • 14.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 95.000,--

 • 15.

  deelplafond(s)

€ 95.000,-- (Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 16.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 17.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Aanvrager hoort 45% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten, als sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 18.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

n.v.t.

 • 19.

  instelling adviescommissie

n.v.t.

 • 20.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

n.v.t.

 • 21.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraag dient voor 1 oktober 2021 te zijn ingediend.

 • 22.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee, enkel het Van Eesterenmuseum kan op deze aanvraag indienen.

Hoofdstuk II

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2021.

Artikel 7

Alle voorgaande Uitwerkingsbesluiten Kunst en Cultuur Nieuw-West worden ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Nieuw-West 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021,

de heer E. Ünver,

voorzitter

mevrouw E.J.M. Plasmeijer,

stadsdeelsecretaris

Toelichting

Algemeen

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur maakt integraal onderdeel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

Gebaseerd op de conceptbegroting 2021, volgt in onderdeel II een beschrijving van het begrotingsplafond en de deelplafonds specifiek voor deze regeling. Indien een deelplafond niet volledig gebruikt wordt voor een activiteit kan in een aantal gevallen de middelen ingezet worden voor een andere activiteit uit dit Uitwerkingsbesluit.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijke kunstprojecten, etc.).

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Partijen die vaker een subsidie willen aanvragen, moeten er rekening mee houden dat voor eenzelfde of vergelijkbare aanvraag binnen de activiteit A en activiteit B uit deze regeling geen herhalende aanvragen kunnen worden gesubsidieerd.

Om te zorgen dat een nieuw concept een kans krijgt om andere inkomsten te zoeken, kan een bewezen concept voor een tweede of derde keer een subsidie aanvragen als uit de aanvraag voldoende duidelijk blijkt dat:

 • De aanvrager daadwerkelijk op zoek gaat naar nieuwe bronnen van inkomsten (let op, de subsidie kan niet voor dit proces worden ingezet). En zich daarbij bewust is dat de subsidie zal worden afgebouwd.

 • De aanvrager laat zien te leren van de vorige activiteit, de effecten in het gebied en dit om te kunnen zetten in groei van de activiteit.

 • De verbinding met de wijk verder aangepakt wordt en wordt gezocht naar een verbreding van de doelgroep en partners.

 • Uitzonderlijk zal bij de beoordeling hier aandacht aan besteed worden.

De relatie met het gebied, de gebiedsagenda en gebiedsplannen maken een belangrijk onderdeel uit bij dit Uitwerkingsbesluit. Het enkel verwijzen hierna is bij de aanvraag niet voldoende en uit de aanvraag zal duidelijk moeten blijken wat de relatie is.

Partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de (formele) vereisten die aan een activiteit, evenement of festival worden gesteld of bijvoorbeeld gebruik van een gebied of aansluitingen. Het ontvangen van een subsidie kan nooit worden gezien als een formele toestemming van de gemeente.

Eerste aanvraag

Bij een eerste aanvraag is het vaak lastig om een overzicht te krijgen van de beschikbare financiële stromen en andere hulp. Je kunt je natuurlijk altijd voorbereiden door onderzoek te doen. Voor Nieuw-West kun je wellicht ook een beroep doen op de cultuurverkenner van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst die het stadsdeel goed kent en je wellicht op weg kan helpen. Naast de kennis over de mogelijkheden van het Fonds zijn zij ook beter bekend met andere mogelijkheden.

Voor de verbinding met de gebieden, kan contact worden gezocht met de gebiedsmakelaars, die meer informatie kunnen geven over het gebied en de gebiedsplannen en gebiedsagenda. Maar bijvoorbeeld ook over bijzondere aandachtsgebieden, zoals de pleinenaanpak.

Hou er rekening mee dat een aanvraag zal worden beoordeeld zoals die op 1 oktober of 1 april bij de gemeente is ontvangen. Aanvullende informatie die daarna binnenkomt zal niet worden meegenomen in de beoordeling. Wij kunnen helaas niet altijd op inhoud meekijken en meedenken met een aanvraag, mocht je vragen hebben stel die dan op tijd. Kort voor het sluiten van de termijn kunnen wij geen ondersteuning meer bieden.

Er wordt veel gevraagd van een aanvrager, wij wijzen er wel op dat het vooral gaat om de kwaliteit van de aanvraag en niet altijd om de omvang.

Geen subsidie

Niet alle kunst- en cultuuractiviteiten vallen onder de regeling gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten 2021-2024. Belangrijke hierbij is of een activiteit past binnen de doelen waar de regeling voor bedoeld is of dat er een andere regeling of financieringsbron is waar de aanvrager een aanvraag voor kan indienen.

Binnen het stadsdeel Nieuw-West vallen in ieder geval de volgende activiteiten niet onder deze regeling:

 • -

  Alle binnen schoolse en naschoolse kunstbeoefening (voor kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar) vallen niet onder deze regeling. Financiële ondersteuning is deze beleidsperiode geregeld via het door de gemeente opgezette Basispakket Kunst en cultuureducatie en alle scholen kunnen daar gebruik van maken. In de praktijk komt het erop neer dat in de meeste gevallen voor activiteiten voor kinderen onder de 18 jaar geen subsidie zal worden verleend.

 • -

  Activiteiten specifiek bedoeld voor talentontwikkeling.

 • -

  Subsidies die de intentie hebben meerjarig een beroep te doen op de regeling, tenzij anders benoemd in het uitwerkingsbesluit.

 • -

  Activiteiten die bedoeld zijn voor ondersteuning van het oprichten van een collectief of voorziening of bedrijfsmatige activiteiten.

 • -

  Waarbij het (eind)product bedoeld is voor professioneel commercieel gebruik. Denk hierbij aan onderzoek bedoeld voor een product dat op de markt gezet gaat worden. Nadrukkelijk hebben we het hier niet over de kleinschalige verkoop van producten met het doel om de activiteit mede te bekostigen.

 • -

  Activiteiten die primair bedoeld zijn voor ondersteuning van een kunstenaar of op een opdracht lijken, bedoeld voor een kunstenaar.

 • -

  Bestaan uit reis- en verblijfskosten om bijvoorbeeld iemand uit het buitenland te halen.

 • -

  Bedoeld zijn voor activiteiten die de intentie hebben om elders geld binnen te halen (bidbook, aanvraag voor fondsen, eindproduct bedoeld voor de verkoop, etc)

 • -

  Amateurkunst

 • -

  Kunst in de openbare ruimte.

 • -

  Activiteiten die specifiek bedoeld zijn in het kader van de 4 en 5 mei viering of andere herdenkingen.

In de meeste hierboven genoemde gevallen zijn er andere regelingen of middelen beschikbaar of kan de aanvrager bijvoorbeeld terecht bij het Amsterdamse fonds voor de kunst.

Toelichting per artikel

Artikel 5

Binnen het stadsdeel Nieuw-West is ervoor gekozen om in ieder geval een viertal gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals voor een vast bedrag te subsidiëren, deze staan beschreven onder activiteit C “Gebiedsgebonden een- of meerdaagse culturele festivals met een prioritaire aanvrager”. De prioritaire aanvrager dient te voldoen aan de eisen van de regeling en tijdig de aanvraag te doen. Wanneer hiervan geen sprake is, kan ervoor gekozen worden om de subsidie aan een andere aanvrager toe te wijzen. Het stadsdeel kan er dan ook voor kiezen om ook te zoeken naar een nieuwe prioritaire aanvrager.

De intentie van het stadsdeel is om aan vernieuwing te werken in de vier gekozen festivals. Het stadsdeel houdt zich dan ook het recht voor om voor een volgend jaar een festival te wijzigen of een nieuwe prioritaire aanvrager te benoemen.

Andere festivals kunnen daarop een aanvulling zijn. Gezien het subsidieplafond van de regeling, is dit zeer beperkt mogelijk. Eventuele aanvullende festivals moeten in de aanvraag kenbaar maken waarom ze een aanvulling zijn op deze vier festivals.

Gelet op het beperkt beschikbare budget is ervoor gekozen om het maximale te subsidiëren bedrag voor deze aanvullende festivals op € 10.000,-- te houden zodat er meer ruimte ontstaat voor kleinere aanvullende festivals. Een eventueel restantbedrag van deze deelsubsidie komt geheel ten goede aan activiteiten genoemd onder activiteiten A “Kunst- en Cultuurprojecten”.

Binnen het stadsdeel Nieuw-West is ervoor gekozen om een bedrag van €95.000,-- geheel ten goede te laten komen aan het Van Eesterenmuseum. Het Van Eesterenmuseum zal haar aanvraag voor een eenmalige subsidie op basis van deze regeling voor 1 oktober 2020 in moeten dienen. Het bijbehorende budget vormt een eigen bedrag in de begroting en drukt daarbij niet op de onderdelen a, b of c.

Uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waaraan de adviescommissie en/of het gebiedsteam de aanvragen toetst:

Toetsing op deze punten zijn leidend en afhankelijk van de toetsing van de commissie. In de aanvraag zal duidelijk moeten zijn in hoeverre aan deze punten is voldaan. Verwijzingen naar bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden of andere activiteiten alsmede samenwerkingen zullen in de aanvraag onderbouwd moeten worden. Er kan niet worden afgeweken van deze beoordeling, ook niet als met andere onderdelen van de gemeente Amsterdam daar andere afspraken over zijn gemaakt. Het is aan de aanvrager om in die gevallen altijd zelf na te gaan of die betreffende afdeling gemandateerd is dergelijke afspraken te maken.

Bij de activiteiten A en B is er sprake van een beoordeling en een rangschikking op basis van deze beoordeling op basis waarvan de subsidie verdeeld zal worden. Bij de activiteit C zal enkel de aanvraag beoordeeld worden op deze punten en gekeken worden of het minimaal aantal punten is behaald. Bij de beoordeling zal in ieder geval naar de volgende onderdelen gekeken worden:

Artikel 7.3.a. “de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel”

 • Communicatieplan (buurtgericht aspect)

 • Samenwerkingsverbanden (voorzien van een samenwerkingsovereenkomst of een intentieverklaring. Hierbij is het duidelijk welke rol de samenwerkingspartners hebben.

 • Maatschappelijke inbedding:

  • a.

   past bij imago/kleurrijk karakter van stadsdeel

  • b.

   organisator kent buurt

  • c.

   openbaar karakter (weigeringsgrond)

Artikel 7.3.b. “de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen”

 • Vernieuwing:

  • a.

   nieuw publiek, vooral gericht op het uitnodigen van die mensen die niet eerder aan een dergelijke activiteit hebben deelgenomen.

  • b.

   verdieping van het aanbod in verhouding met het ander aanbod in het stadsdeel of gebied.

  • c.

   verbreding van het aanbod, bijvoorbeeld door te kijken naar nieuwe en unieke locaties of verassende toevoegingen.

  • d.

   nieuwe samenwerkingspartners, voor de activiteiten wordt gezocht naar niet eerder betrokken partners die uit de wijk of het stadsdeel afkomstig zijn. Deze samenwerking hoeft zich niet specifiek te beperken tot partners uit de kunst en cultuurwereld.

 • Aanvullende festivals:

  • a.

   Uit de aanvraag blijkt duidelijk wat de meerwaarde is van het festival op de festivals met prioritaire aanvragers.

  • b.

   De aanvraag mag niet de intentie hebben om duurzaam met een subsidie voor te bestaan.

Artikel 7.3.c. “de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit”.

 • Merendeels optredens/uitingen van professionele kwaliteit

 • Artistieke visie en profiel waaruit in voldoende mate de professionele kwaliteit blijkt

 • Activiteitenplan/reflectie op activiteitenplan

 • Mate waarin de kwaliteit een meerwaarde is voor het gebied waar de activiteiten plaatsvinden.

 • Mate waarin de activiteit zich onderscheid van andere activiteiten.

Artikel 7.3.d. “de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel”

 • Dit aspect moet beoordeeld worden als: de mate waarin de activiteiten voldoen aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

 • Indien er niets specifieks over kunst en cultuur in het gebiedsplan is opgenomen, of indien het gebiedsplan nog niet (in concept) bekend is, dient de aanvrager op basis van eigen ervaring in het gebied of de plannen van voorgaande jaren een onderbouwing te geven.

 • Het impliceren van een relatie met het gebied levert geen punten op, de aanvrager zal zelf moeten beschrijven op welke wijze de activiteit meewerkt aan de realisatie van de gebiedsplannen en agenda.

Artikel 7.3.e. “de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden”

 • Vernieuwing: verbanden met andere disciplines

 • Originaliteit:

  • a.

   door onverwachte aspecten van de kunst aan de orde te stellen

  • b.

   door onverwachte verbanden met andere disciplines

Artikel 7.3.f. “de zakelijke kwaliteit van de aanvrager”

 • Bedrijfsvoering:

  • a.

   Sluitende begroting

  • b.

   Mate van cofinanciering

  • c.

   Haalbaarheid (organisatie/entreeprijs)

  • d.

   Verhouding kosten/kwaliteit

  • e.

   heeft de aanvrager de zakelijke kennis voor de betreffende activiteit.

 • Cultureel ondernemerschap:

  • a.

   Benut/creëert kansen uit omgeving

  • b.

   Kijkt kritisch naar eigen organisatie/middelen

  • c.

   De aanvraag is niet bedoeld als jaarlijks terugkomende subsidie

 • Transparantie

  • a.

   Is transparant hoe de geldstromen lopen.

  • b.

   Indien een derde partij aanvraagt namens de uitvoerder, ligt er een overeenkomst aan ten grondslag. Komt de indirecte aanvrager niet boven het maximaal aan te vragen bedrag uit voor rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid of natuurlijke personen.

  • c.

   Als aanvrager onderdeel uitmaakt van meerdere partners, is uit de aanvraag duidelijk hoe de verhoudingen liggen?

  • d.

   Is uit de aanvraag helder welke natuurlijke personen uiteindelijk verantwoording dragen.

De medewerkers van de gemeente Amsterdam die voor het stadsdeel werken en de beoordeling doen zullen deze beoordeling doen aan de hand van een kwalitatieve schaal van 1 – 5 op de hierboven genoemde punten. Bij afwezigheid van de kenmerken kan daarnaast een nul worden gescoord.

De Gebiedsteams, bestaande uit medewerkers die voor het stadsdeel werken in de betreffende gebieden, adviseren waar mogelijk op de punten 7.3.a, b, e en f van de regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten. Het programma Kunst – en Cultuur van het stadsdeel adviseert waar mogelijk over de toekenning van de punten. De adviezen van de Gebiedsteams en de uitkomsten van de beoordeling worden vervolgens gebundeld aangeboden aan de portefeuillehouder die een eindadvies kan geven.