Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 21 september 2021 tot vaststelling van het Reglement ‘Prijsvraag kerkdorp in beweging’

Geldend van 30-09-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 21 september 2021 tot vaststelling van het Reglement ‘Prijsvraag kerkdorp in beweging’

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 21 september 2021

Kenmerk: 2021/0206841

Inlichtingen bij: S.R. Flokstra-Beute

Telefoon: 038 499 94 41

E-mail: s.flokstra-beute@overijssel.nl

Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Besluiten het ‘Reglement ‘Prijsvraag kerkdorp in beweging’ vast te stellen:

Het Reglement ‘Prijsvraag kerkdorp in beweging’

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanmelding: een ingediend projectvoorstel conform de criteria uit artikel 5 lid 1. De aanmelding wordt aangemerkt als een aanvraag voor een ASV-subsidie, conform artikel 1.2.1 van het Ubs, waarbij het aanmeldingsformulier geldt als aanvraagformulier. In afwijking van artikel 1.2.1 lid 2 van het Ubs wordt een aanmelding aangemerkt als een complete aanvraag als de aanmelding voldoet aan artikel 4 van dit reglement.

 • 2.

  Adviesjury: de jury bestaande uit drie adviseurs afkomstig uit de provinciale organisatie van de beleidsvelden erfgoed, sociale kwaliteit en leefbaar platteland.

 • 3.

  Vakjury: de jury bestaande uit de gedeputeerde cultuur (voorzitter) en twee externe adviseurs.

 • 4.

  Projectsecretaris: een beleidsmedewerker afkomstig uit de provinciale organisatie die geen deel uitmaakt van de adviesjury en tot taak heeft de vakjury te ondersteunen.

 • 5.

  Contactpersoon: inzender van de aanmelding waarmee de provincie Overijssel contact opneemt in relatie tot deze prijsvraag. Dit kan slechts één persoon zijn.

 • 6.

  Deelnemers: alle aanmeldingen voor deelname aan de prijsvraag.

 • 7.

  Expertsessie: voor alle deelnemers aan de prijsvraag organiseert de provincie Overijssel een expertsessie waar zij onder leiding van experts op weg worden geholpen om een toekomstplan voor hun kerk te ontwikkelen.

 • 8.

  Finalisten: vijf hoogs scorende projectvoorstellen die tijdens de finale meedingen naar de prijs.

 • 9.

  Integraal: het projectvoorstel is een integraal initiatief dat een verbinding legt tussen het beleid van erfgoed, sociale kwaliteit en leefbaar platteland.

 • 10.

  Kerk(en): kerkgebouwen, synagogen en moskeeën van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal, zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst ondertekend namens overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties op 10 november 2018. (Het doel van deze overeenkomst is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Om dat te bereiken moet ál het religieuze erfgoed in samenhang gezien worden.) Bron: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nationale-kerkenaanpak.

 • 11.

  Leefbaarheid: de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die door de inwoners worden gesteld op het gebied van lokaal organiserend vermogen, ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, verbinding stad en platteland, wonen, lokale identiteit, voorzieningenniveau, lokale of regionale economie.

 • 12.

  Maatschappelijk belang: een aantoonbare relatie dan wel belang bij de leefomgeving van het bepaalde gebied, dat gericht is op het algemeen welbevinden van de mens en op versterking van het buurtschap of kleine kern of lokale gemeenschap. https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nationale-kerkenaanpak

 • 13.

  Pilot: de pilot ‘kerkdorp in beweging’ bedoeld als experiment om kennis en ervaring op te doen inzake de zoektocht naar het vinden van een integraal toekomstperspectief voor leegstaande kerken op het Overijsselse platteland en deze kennis en ervaring te delen met het betreffende werkveld.

 • 14.

  Pitch: een beknopte presentatie waarin het projectvoorstel wordt toelicht.

 • 15.

  Platteland: buiten de steden gelegen gebied, buurtschap, dorp of een kleine kern met maximaal 15.000 inwoners.

 • 16.

  Prijs: voor de drie hoogs scorende aanmeldingen is een prijs beschikbaar van € 25.000,-.

 • 17.

  Prijsvraag: een oproep om je aan te melden voor de pilot ‘kerkdorp in beweging’ met een projectvoorstel waarin je uitlegt hoe jij de kerkgebouw toekomstbestendig wilt maken. De beste drie voorstellen worden beloond met een prijs.

 • 18.

  Projectvoorstel: een nieuw nog niet gerealiseerd initiatief dat zich in de planfase bevindt en zich richt op het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor het kerkgebouw samen met de lokale gemeenschap zodat het kerkgebouw toekomstbestendig is en van betekenis blijft voor de direct omgeving.

 • 19.

  Religieus erfgoed: kerkgebouwen, synagogen en moskeeën van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal als bedoeld onder sub 10.

 • 20.

  Sociale Kwaliteit: Met het beleid Sociale kwaliteit werkt de provincie aan dat inwoners van Overijssel een leven lang gezond, vitaal en zich zelf kunnen zijn in een inclusieve samenleving. Daarnaast wordt het zelf-organiserend vermogen gestimuleerd middels duurzame voorzieningen en waardevolle verbindingen. Daarbij wordt ingezet op de volgende drie speerpunten:

  • a.

   Vitaliteit, gezondheid & beweging;

  • b.

   Voorzieningen & Diensten;

  • c.

   Maatschappelijke initiatieven & Vrijwilligers.

 • 21.

  Toekomstbestendig: met een toekomstbestendig projectvoorstel wordt bedoeld het kerkgebouw geschikt te maken voor de toekomst, het voorstel is erop gericht het kerkgebouw ook in de toekomst waardevol te laten zijn voor de lokale gemeenschap.

 • 22.

  Zelf organiserend vermogen: het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van een project of het in staat stellen van inwoners om zelf initiatieven in gang te zetten en de verbinding met de samenleving en andere betrokken partijen te maken.

Artikel 2 Prijsvraag kerkdorp in beweging

Gedeputeerde Staten reiken in 2021 een drietal prijzen uit, in de vorm van een incidentele subsidie, aan de drie hoogst-scorende projectvoorstellen voor het toekomstbestendig maken van een kerkgebouw op het Overijsselse platteland.

Artikel 3 Pitch dag

 • 1. Voorafgaand aan de openstelling van de regeling organiseert de provincie Overijssel een pitch dag, waarop potentiële aanmelders in gelegenheid worden gesteld hun projectvoorstellen te presenteren aan de adviesjury. De adviesjury geeft vervolgens vrijblijvend advies met het doel om het plan sterker te maken of in verbinding met een andere partij te brengen. Het doel van deze pitch is voor de aanmelders dat zij hun projectvoorstel kunnen verbeteren. Tevens krijgt de provinciale organisatie inzicht in de ontwikkelingen rondom religieus erfgoed.

 • 2. Deelname aan de pitch dag is vrijblijvend en vormt geen voorwaarde voor of plicht tot aanmelden voor de prijsvraag en levert geen punten op in de scoringstabel (bijlage 1).

 • 3. De pitch dag wordt georganiseerd in oktober 2021. Indien het aantal aanmeldingen of de geografische spreiding er aanleiding toe geeft kunnen er meerdere dagen worden georganiseerd.

 • 4. Communicatie over de pitch dag(en) gebeurt ten minste via de geëigende kanalen, waaronder samenvoorelkaar.nl.

Artikel 4 Aanmelden voor prijsvraag

 • 1. Aanmeldingen kunnen worden ingediend door het invullen van een prijsvraagformulier via de provinciale website vanaf 18 oktober 2021 tot uiterlijk 12 november 2021. Aanmeldingen na 12 november 2021 worden niet meegenomen in de beoordeling.

 • 2. Een aanmelding bestaat uit een ingevuld prijsvraagformulier, aangevuld met een vormvrije bijlage waarin het projectvoorstel omschreven is. Uit de bijlage blijkt ten minste:

  • a.

   Wat het huidige gebruik van de kerk is en welke partijen daarbij betrokken zijn;

  • b.

   Een voorstel voor het toekomstbestendig maken van het kerkgebouw en welke partijen daarbij betrokken zijn;

  • c.

   Wat de impact van het nieuwe gebruik is op de lokale gemeenschap en of er draagvlak is vanuit de omgeving.

 • 3. Het betreffende kerkgebouw mag slechts eenmaal aangemeld zijn.

Artikel 5 Selectie van projectvoorstellen

 • 1. Alle aanmeldingen worden getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanmelding is ingediend door een rechtspersoon;

  • b.

   De aanmelder is gevestigd in de gemeente waar het projectvoorstel betrekking op heeft;

  • c.

   De aanmelder heeft een maatschappelijk belang bij de realisatie van het projectvoorstel;

  • d.

   Het projectvoorstel gaat over een kerk die is gevestigd op het platteland in Overijssel;

  • e.

   Het projectvoorstel heeft niet eerder een provinciale subsidie ontvangen;

 • 2. Er kunnen maximaal twee projectvoorstellen per gemeente worden geselecteerd. Bij meer dan twee aanmeldingen per gemeente vindt er een loting plaats. Als een aanmelding niet voldoet aan de in het eerste lid genoemde criteria, dan wordt deze van verdere deelname, en eventuele loting, uitgesloten.

 • 3. Als een aanmelding wordt uitgesloten wordt dit met de opgegeven contactpersoon gecommuniceerd.

Artikel 6 Beoordelingsprocedure

 • 1. Het college van Gedeputeerde Staten stelt een adviesjury en een vakjury samen.

 • 2. De adviesjury toetst de projectvoorstellen op de in artikel 5 eerste lid genoemde criteria.

 • 3. De projectvoorstellen die voldoen aan de in artikel 5 eerste lid genoemde criteria worden door de vakjury beoordeeld op basis van scoretabel 1 (bijlage 1).

 • 4. De leden van de adviesjury en de vakjury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij het opstellen van de projectvoorstellen.

 • 5. De vakjury stelt een juryrapport op dat inhoudelijk toereikend onderbouwd is. De vakjury wordt hierbij ondersteund door een projectsecretaris.

 • 6. De vijf hoogst scorende projectvoorstellen worden genomineerd en uitgenodigd voor de prijsuitreiking tijdens het Plattelands Parlement op zaterdag 20 november 2021.

 • 7. Bij een gelijke score bepaalt de vakjury welk voorstel doorgaat naar de prijsuitreiking.

 • 8. Tijdens de prijsuitreiking worden de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt. De prioriteitsvolgorde en bijbehorende score van de genomineerden wordt dan ook bekendgemaakt.

 • 9. De overige aanmeldingen ontvangen na de prijsuitreiking een afwijzing met daarbij een inhoudelijk juryrapport.

 • 10. Wanneer er onvoldoende kwaliteit in de projectvoorstellen is terug te vinden, behoudt de provincie Overijssel zich het recht voor om geen of minder finalisten te benoemen. Hiervan is sprake als er minder dan 5 projectvoorstellen zijn die meer dan 30 punten scoren bij de beoordeling bij artikel 6 lid 3.

Artikel 7 Prijzen

 • 1. Er zijn drie prijzen beschikbaar van ieder € 25.000,-.

 • 2. Iedere prijs wordt uitgekeerd in de vorm van een eenmalige subsidie te besteden aan de uitvoering van het projectvoorstel.

 • 3. Prijswinnaars delen de lessen en ervaringen die ze opdoen gaandeweg het traject met anderen. Dat doen zij door deel te nemen aan het communicatietraject dat vanuit de provincie Overijssel wordt ingezet en waarin de uitwerking van het projectvoorstel wordt gevolgd.

 • 4. Er wordt aangevangen met concrete stappen en benutting van de prijs voor 31 december 2022. Het projectvoorstel moet binnen 2 jaar worden uitgevoerd.

 • 5. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar.

 • 6. Artikel 1.4.6 en 1.4.7 van het Ubs zijn niet van toepassing.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Alle voorstellen blijven eigendom van de deelnemers. Deelnemers aan deze prijsvraag verlenen bij de indiening toestemming aan de provincie Overijssel om de inzending, naam van de deelnemer en aangeleverd beeldmateriaal (met op verzoek vermelding van rechthebbende) te vermelden en te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Voor dit eventuele gebruik van beeldmateriaal ontvangt de deelnemer geen vergoeding.

Artikel 9 Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op de gegevens is het privacy statement van de provincie Overijssel van toepassing.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement prijsvraag kerkdorp in beweging

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad en heeft een looptijd tot 1 januari 2023.

Ondertekening

Bijlage 1: Scoretabel bij reglement kerkdorp in beweging

SCORETABEL

Wegingscriteria

Te behalen punten:

1. Integraliteit van het projectvoorstel: conform de provinciale beleidsvelden erfgoed, sociale kwaliteit en leefbaar platteland

Maximaal 45 punten

Het betreft een integraal plan dat bijdraagt aan 1 of meer van de volgende doelstellingen:

1. Respecteert of versterkt de karakteristieke uitstraling van het kerkgebouw;

2. Maakt religieus erfgoed toegankelijk voor nu & later;

3. Het kerkgebouw behoudt een ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld een functie ‘voor rouw & trouw’;

4. Versterkt lokale identiteit, inclusief cultuurhistorische identiteit;

5. Er is sprake van maatschappelijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap/het dorp;

6. Draagt bij aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau;

7. Draagt bij aan vitaliteit, gezondheid en bewegen;

8. Bevordert inclusie en stimuleert het doen van (meer) vrijwilligerswerk;

9. Draagt bij aan het zelf-organiserend vermogen: samen dingen regelen en doen.

0-3 doelstellingen: 0 punten

4 doelstellingen: 20 punten

5 doelstellingen: 25 punten

6 doelstellingen: 30 punten

7 doelstellingen: 35 punten

8 doelstellingen: 40 punten

9 doelstellingen: 45 punten

Maximaal te behalen punten integraliteit: 45 punten

2. Haalbaarheid van het projectvoorstel

Max 15 punten

De haalbaarheid van het voorstel blijkt uit het projectvoorstel.

Nee = 0 punten

Ja = 10 punten

Ja en het is vakkundig onderbouwd = 15 punten

3. Mate van betrokkenheid vanuit de dorpsgemeenschap

Max 20 punten

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor het projectvoorstel vanuit de gemeenschap en/of de directe omgeving:

Nee = 0

Ja = 10 punten

Inwoners zijn actief betrokken bij de ideeënvorming en voorbereiding:

Nee = 0 punten

Ja = 5 punten.

Inwoners of betrokken organisaties, bedrijven, dragen bij in eigen tijd of middelen:

Nee = 0 punten

Ja = 5 punten.

Maximaal te behalen punten: 20 punten

4. Mate van betrokkenheid van gemeente

Max 10 punten

Is er inhoudelijk contact met de gemeente geweest over dit projectvoorstel?

Nee = 0

Ja = 5

Ja en de gemeente heeft ingestemd = 10

Maximaal te behalen punten: 10 punten

5. Mate van inspiratie

Max 10 punten

Het voorstel biedt handvaten voor andere kerken t.b.v. het toekomstbestendig maken van kerkgebouwen op het Overijsselse platteland

Nee = 0

Ja = 10

Totaal te behalen punten: 100