Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen

Geldend van 29-09-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen

Vaststellen van de vernieuwde regeling “Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen”, en de eerder vastgestelde regeling uit 2017 laten vervallen

PROCES

 • Intern en extern is regeling geëvalueerd en veelvuldig besproken (RO, VTH): eerst in wat kleiner comité (september 2019), daarna (oktober 2019) in groter comité. Ook communicatie is betrokken. Check gedaan op aansluiting op Omgevingsplan Centrum en APV.

 • Besproken met: Veiligheids Advies Groep Evenementen (politie, GHOR, brandweer, gemeente), wijkraad Centrum, KHN Venray, Venray Centraal (oktober/november). Een laatste gezamenlijk overleg wijkraad en ondernemers in maart 2020 is geannuleerd vanwege coronamaatregelen. Dit is in december 2020 weer opgepakt.

 • Voorstel ingangsdatum: 26 juli 2021 (vertraagd vanwege coronacrisis, maar 2020 is vanwege annulering evenementen en festiviteiten niet actueel).

 • Er is een website gemaakt van deze regeling, naam wordtwww.beleidvenray.nl/regelinggeluid en bij websiteevenementenbeleid , website horecabeleid, website terrassenbeleid en in Omgevingsplan Centrum hiernaar verwijzen.

INHOUD

Grootste wijzigingen t.o.v. huidige regeling:

 • Tekst opgenomen over de belangrijkste uitkomsten thema geluid bij dialoogbijeenkomsten Omgevingsplan Centrum.

 • Alleen horeca categorie C en D (zie omgevingsplan Centrum), dus café, café-restaurant, dancing etc. komen in aanmerking voor horeca-gerelateerde festiviteit. Niet in aanmerking komen lunchrooms, hotels, cafetaria’s, ijssalons, restaurants e.d.

 • Door de inperking van bovenstaande (aantal horecafestiviteiten op pleinen) lukt het niet om de huidige evenementen door te laten gaan op bepaalde pleinen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het aantal geluidsbelastende evenementendagen op de pleinen Grote Markt en Henseniusplein iets te verhogen (van 14 naar 16) en op het Schouwburgplein te verlagen (van 22 naar 16; ook vanwege uitzondering dagperiode).Gouden Leeuwplein en plein voor gemeentehuis waren niet opgenomen en is nu wel toegevoegd (8 dagen).

 • Termen individuele en collectieve verruimingsdagen vervangen door individuele en collectieve festiviteiten (zelfde term en definitie als in APV), waarbij verruiming van geluidsnorm mogelijk is (en deze verruimingen worden gemaximeerd in dagen).

 • Geluidsbelastende activiteiten/evenementen tellen niet mee in de dagsituatie: tussen 10.00 en 19.00 uur (zo. t/m do.) en 22.00 uur (vr. en za.). In huidige regeling is geen tijdsduur opgenomen. Voorstel: we maximeren het aantal geluidsbelastende evenementen (maximaal 70 dB(A)) tussen 10.00 en 19.00/22.00 uur tot 20 in het kernwinkelgebied van Venray. Voor Gouden Leeuwplein en het plein voor gemeentehuis mogen dit er 4 zijn.

 • Overmatige hinder is vervangen door onevenredige hinder (zelfde term als in Omgevingsplan Centrum)

 • Toezicht: continue geluidsmetingen met geluidsmeters toegevoegd als (nieuw) instrument vanaf januari 2019.

 • Handhaving: Aangepast naar huidige praktijk van handhaving, zoals we die de laatste jaren toepassen (5000 euro dwangsom bij 2e overtreding). Strafrechtelijke handhaving passen we niet toe; bestuursrechtelijke handhaving moet voldoende effect hebben.

Begrippen

Collectieve dagen

Dagen waarop algemeen voorkomende festiviteiten collectief worden gevierd; deze worden op basis van de APV benoemd.

Evenement

Dit betreft een geluidsproducerende activiteit die niet zodanig aan een horecabedrijf gebonden is, dat het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor dergelijke activiteiten is een vergunning op basis van artikel 2:25 APV vereist.

Gebouw

Voortbrengsel van bouwnijverheid, dat wat ontstaat door bouwen, waaronder te verstaan het stapelen en metselen van stenen, het timmeren van hout, het gieten van mortel en beton, het construeren van een stalen omhulsel (een en ander ook voor welving en andere overdekking), waardoor een product van enige duurzaamheid en omvang wordt gevormd, waarin de mens een beschutte gelegenheid voor woning, berging, uitoefening van arbeid, vergadering of voor religieuze cultus vindt.

Horeca gerelateerde festiviteit

Een activiteit die zodanig in of in de directe nabijheid van een horeca-inrichting plaatsvindt dat het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Individuele dagen

Er zijn incidentele festiviteiten die sterk individueel gericht zijn; deze worden in de vorm van een maximaal aantal dagen of delen van dagen in artikel 4:3 van de APV vastgelegd.

Maatwerkvoorschrift

Op grond van artikel 8.42, 8.42a en 8.42b van de Wet milieubeheer heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Door het stellen van maatwerkvoor-schriften kunnen voorschriften worden toegesneden op specifieke en concrete situaties, waarmee maatwerk kan worden geleverd in situaties waarin dit gewenst is.

Regeling

De Regeling “Geluid bij horeca-inrichting gebonden festiviteiten en evenementen” zoals die in deze nota is opgenomen geeft onder andere aan op welke wijze de gemeente invulling geeft aan afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit.

Verruiming

Een horeca-exploitant heeft een vrijstelling van de geluidseisen op basis van artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit. Deze vrijstelling wordt verruiming genoemd. Voorwaarde voor deze verruiming is dat wordt voldaan aan hetgeen is geregeld in de gemeentelijke verordening. De gemeente heeft deze uitwerking geregeld onder hoofdstuk 4 afdeling 1 van de APV. Er worden festiviteiten op collectieve en op individuele dagen onderscheiden.

Regeling geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen

www.beleidvenray.nl/regelinggeluid

We gaan graag naar horecagelegenheden en evenementen. Op die momenten stellen we ons zelf vaak bloot aan geluid, soms erg hard. Steeds duidelijker wordt welke nadelen er zijn aan (te) hard geluid of regelmatige blootstelling aan geluid. Omwonenden die regelmatig te maken hebben met geluid van horeca of evenementen, lopen gezondheidsrisico’s en hebben recht op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarom maken we afspraken over hoeveel geluid er mag zijn, waar en wanneer. Met deze regeling gaan we uit van een juiste balans in Venray tussen leefbaarheid en levendigheid.

Deze regeling van de gemeente Venray bevat regels over geluid van horeca en terrassen, geluid bij horeca gerelateerde festiviteiten en geluid bij evenementen. Denk je dat er overtredingen plaatsvinden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente. Dit kan ook buiten kantoortijden: je krijgt dan iemand van de meldkamer aan de telefoon die jou verder helpt.

Dialoogbijeenkomsten

Voor het omgevingsplan Centrum zijn in november 2018 dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Met bewoners en ondernemers van het centrum is gesproken over het thema ‘geluid’. Hieruit kwam naar voren dat het aantal evenementen en horeca gerelateerde festiviteiten in de avond en nachtelijke uren op het maximale niveau zit. Er moeten zéker niet nóg meer geluidsevenementen en horeca gerelateerde festiviteiten bij komen. Dit zou het woon- en leefklimaat te veel aantasten en gezondheidsrisico’s van bewoners van het centrum vergroten. Omdat in de vorige versie van deze regeling nog ruimte zat voor méér geluidsevenementen, stellen we in deze nieuwe regeling dit aantal naar beneden bij. Zo sluit deze regeling aan bij de huidige praktijk en is er geen ruimte voor uitbreiding van geluidsevenementen in de late avond en nachtelijke uren.

Ook hebben bewoners tijdens de dialoogbijeenkomsten de wens uitgesproken voor effectief optreden (toezicht en indien nodig handhavingstraject) bij overschrijding van geluidsnormen.

De gemeente beschikt sinds januari 2019 over geluidsmeters, zodat geluid bij horecazaken en evenementen gemeten kan worden. Dit heeft een preventieve werking, maar gebruikt de gemeente ook om handhavend op te treden als dat nodig is.

Eén weekend per maand géén hoge geluidsbelasting

We kiezen ervoor om per plein (waarbij Henseniusplein en Schouwburgplein als één plein gelden) per maand één weekend géén geluidsbelastende evenementen/festiviteiten te laten plaatsvinden in de avonduren en nachtelijke uren.

Het kan namelijk voorkomen dat in het centrum van Venray in een bepaalde periode (met name zomermaanden) meerdere evenementen en horeca gerelateerde festiviteiten op achtereenvolgende weekenden plaatsvinden. Dit heeft mogelijk gevolgen voor omwonenden omdat die langere tijd achter elkaar te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting en drukte op de pleinen. Eén weekend per maand rust voor omwonenden in de avond en nacht is wenselijk om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te behouden.

Bij de beoordeling van de melding voor een festiviteit en de vergunningaanvraag voor een evenement, krijgt de festiviteit de voorkeur als er voor het evenement een passende alternatieve locatie mogelijk is. Als er geen passende alternatieve locatie voorhanden is, weegt de gemeente af welke activiteit doorgang kan hebben. Bij deze afweging is het belang voor de Venrayse gemeenschap doorslaggevend. Een en ander is ter overweging van de burgemeester (artikel 1:8 Algemene Plaatselijke Verordening).

Afwijken van deze regeling?

De burgemeester en / of het college van burgemeester en wethouders van Venray zijn bevoegd om in uitzonderlijke gevallen en als hiervoor aanleiding is, af te wijken van deze Regeling Geluid.

Het gaat dan bijvoorbeeld om onvoorziene gebeurtenissen met een maatschappelijk belang.

1. Geluid van horeca en terrassen

Omwonenden kunnen (geluids)overlast ervaren van horeca-inrichtingen met een terras. Het gaat dan om muziek door luidsprekers of uit de horeca-inrichting zelf, maar ook stemgeluid van bezoekers. Er gelden geluidsregels voor terrassen: bijna alle horecabedrijven met een terras vallen onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit is terug te vinden welke regels er voor het horecabedrijf van toepassing zijn.

In het omgevingsplan Centrum Venray zijn ook regels over horeca gerelateerde festiviteiten opgenomen, gericht op het faciliteren van die festiviteiten en het behoud van een goed woon- en leefklimaat. Deze notitie bevat een uitwerking van die regels in het omgevingsplan.

Het algemene horecabeleid en terrassenbeleid is te vinden op www.beleidvenray.nl.

2. Geluid bij horeca gerelateerde festiviteiten

Horeca gerelateerde festiviteiten zijn activiteiten die in of in de directe nabijheid van een aanvragende horeca-inrichting (categorie C en D) plaatsvinden (bijvoorbeeld het plein of de straat grenzend aan de horeca-inrichting). Het Activiteitenbesluit (artikel 2.21 lid 2) geeft aan dat de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorwaarden kan stellen aan dit soort festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

In het Activiteitenbesluit (artikel 2.21) is ook opgenomen dat verruiming van de geluidsnormen mogelijk is. De gemeente bepaalt deze verruiming en houdt hierbij rekening met de invloed op de omgeving, lokale omstandigheden en maatschappelijk belang. De mogelijkheid van verruiming past binnen de regels van het omgevingsplan Centrum Venray.

Eindtijden

De eindtijden bij horeca gerelateerde festiviteiten zijn:

 • 24.00 uur als de volgende dag een werkdag is;

 • 01.00 uur als de volgende dag een zaterdag, zondag of feestdag is.

Uitzonderingen hierop staan in onderstaande tabel:

Soort verruiming

Werkdag volgt

Weekend of feestdag volgt

Carnaval en kermis

01.00 uur

01.00 uur

Kermiszaterdag op zondag

n.v.t.

02.00 uur

Oudejaarsnacht

n.v.t.

05.00 uur

Algemene geluidsnormen bij horeca gerelateerde festiviteiten

Bij horeca gerelateerde festiviteiten gaan we uit van de volgende geluidsniveaus op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat):

 • maximaal 80 dB(A)

 • maximaal 93 dB(C)

Uitzonderingen hierop zijn kermis en carnaval, omdat deze evenementen van groot belang zijn voor de gemeente en het maatschappelijk draagvlak tijdens deze dagen aanzienlijk groter is, mede vanwege het historische karakter van deze feesten. Bij kermis en carnaval hanteren we de volgende geluidsniveaus op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat):

 • maximaal 85 dB(A)

 • maximaal 98 dB(C).

Meten van geluid

Het geluidsniveau meten we als volgt: op gevels van woningen van derden en/of tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen). Hierbij gebruikt de gemeente de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999”. Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen en gaat ook in op het toepassen van gevelcorrectie. Bij verruimingen van geluidsnormen wordt geen correctie/toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast voor avond- of nachtperiode of geen straffactor voor muziekgeluid toegepast.

Collectieve festiviteiten

Een collectieve festiviteit is een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden

Bij collectieve festiviteiten zoals carnaval, kermis, Koningsdag (artikel 4:2 APV) is een verruiming van de algemene geluidsnormen mogelijk. Dit zijn dagen waarbij een groot deel van de horeca en veel mensen deelnemen aan de festiviteit. De gemeente wijst deze collectieve festiviteiten aan (artikel 4:2 lid 1 APV).

Bij collectieve festiviteiten is onderscheid in:

 • binnen (in een gebouw), met gesloten ramen en deuren

 • buiten (niet in een gebouw) of in een (tijdelijke) ten

Toegestaan geluidsniveau op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat) en aantal verruimingsdagen bij collectieve festiviteiten, zowel binnen (in een gebouw) als buiten (niet in een gebouw)

Collectieve festiviteiten

Aantal verruimings-dagen per jaar

Binnen

(in een gebouw)

Buiten

(niet in een gebouw)

dB(A)

dB(A)

dB(C)

Carnaval

4 dagen (za. t/m di.)

65

85

98

Koningsdag

1 dag

60

80

93

Kermis Venray kom

6 dagen (vr. t/m woe.)

65

85

98

Kermis overige kernen

5 dagen (vr. t/m di.)

65

85

98

Oudejaarsnacht

1 dag

60

80

93

Individuele festiviteit

Een individuele festiviteit is een festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

Bij een individuele festiviteit (artikel 4:3 APV) is een verruiming van de algemene geluidsnormen mogelijk. De gemeente bepaalt het maximaal aantal verruimingsdagen en het maximale geluidsniveau per inrichting (artikel 4:3 lid 1 APV).

Bij individuele festiviteiten is onderscheid in:

 • binnen (in een gebouw), met gesloten ramen en deuren.

 • buiten (niet in een gebouw) of in een (tijdelijke) tent

Een horeca-inrichting in Venray heeft recht op vier tot tien verruimingsdagen per jaar: dit is afhankelijk van de mate van akoestische isolatie van de horeca-inrichting. We maken onderscheid in verruimingsdagen binnen (in een gebouw) en buiten (niet in een gebouw) en ook de locatie van de horeca-inrichting (aan een plein in Venray Centrum of niet) is van belang.

Aantal verruimingsdagen binnen (in een gebouw) afhankelijk van akoestische isolatie

Als er sprake is van voldoende akoestische isolatie van de horeca-inrichting (aantonen met een akoestisch rapport) zijn maximaal 10 verruimingsdagen per jaar mogelijk (binnen/in een gebouw). Als een gebouw beter is geïsoleerd, dan is binnen het gebouw een hoger zendniveau toelaatbaar en daarmee ook een hoger aantal verruimingsdagen. Het maximale zendniveau dat binnen een horeca-inrichting mag plaatsvinden is dan ook direct gerelateerd aan het aantal extra verruimingsdagen. Zie de tabel hieronder.

Toegestaan aantal individuele festiviteiten per horeca-inrichting per aangetoond zendniveau dB(A) en toegestaan geluidsniveau op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat)

Aangetoond zendniveau dB(A)

Aantal verruimingsdagen per jaar

(binnen, in een gebouw)

Toegestane geluidsniveau

Niets aangetoond of zendniveau onder 81 dB(A)

4

20 dB méér dan het normaal geldende zendniveau, maar niet hoger dan 60 dB(A)*

81 tot en met 85

5

86 tot en met 90

6

91 tot en met 95

7

96 tot en met 100

8

101 tot en met 105

9

groter dan 105

10

*Hierbij wordt geen toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast voor avond- of nachtperiode of straffactor voor muziekgeluid.

Benutten goed geïsoleerde horeca-inrichtingen de verruiming van de geluidsnormen, dan is de mate van overlast voor de omgeving van een lagere orde, dan van horeca-inrichtingen die niet of slechts beperkt van akoestische maatregelen zijn voorzien.

Horeca-inrichtingen die goed zijn geïsoleerd zullen over het algemeen niet de geluidsruimte van 20 dB benutten, omdat dit leidt tot zendniveaus die voor bezoekers onaangenaam hoog zijn.

Aantal verruimingsdagen buiten afhankelijk van type horeca en van locatie

Alleen horeca in de categorie C en D (zie omgevingsplan Centrum) komt in aanmerking voor het organiseren van een horeca gerelateerde festiviteit buiten (niet in een gebouw) of in een (tijdelijke) tent.

Van het hiervoor genoemde aantal verruimingsdagen (binnen) is er in het cenntrum van Venray maximaal één buiten de inrichting mogelijk. Met name het aantal geluidsbelastende festiviteiten op de pleinen in het Centrum van Venray is groot, omdat hier meerdere horeca-inrichtingen bij elkaar liggen en hier ook veel evenementen plaatsvinden. Om een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden te waarborgen is het maximeren van het aantal dagen van geluidsoverlast nodig. Vandaar dat het aantal verruimingsdagen (buiten) in het Centrum van Venray lager ligt dan op andere locaties (buiten het centrum van Venray). In onderstaande tabel is per locatie het maximum aantal verruimingsdagen per jaar weergegeven voor individuele festiviteiten buiten, niet in een gebouw.

Toegestaan geluidsniveau op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat) en aantal verruimingsdagen per locatie bij individuele festiviteiten, buiten (niet in een gebouw)

Locatie van individuele festiviteit

Maximaal

aantal verruimingsdagen per jaar (buiten, niet in een gebouw)

Toegestane geluidsniveau

Venray Kernwinkelgebied

1*

maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C)*

Overige locaties (buiten het centrum van Venray)

2

maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C)*

*Hierbij wordt geen toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast voor avond- of nachtperiode of straffactor voor muziekgeluid.

3. Geluid bij evenementen

Bij evenementen gaat het om activiteiten die niet (direct) aan een horeca-inrichting zijn gebonden. Het Activiteitenbesluit is dan niet van toepassing. Voor evenementen waarbij sprake is van geluid/muziek, is een evenementenvergunning nodig (artikel 2:25 APV). Meer informatie hierover is te vinden via de website van het evenementenbeleid.

Evenementen kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Met name in het centrum van Venray worden evenementen georganiseerd en draagt dit bij aan een gezellig en aantrekkelijk centrum (levendigheid). Centrumbewoners kunnen hierdoor meer geluidshinder ondervinden (en moeten dulden) dan bewoners buiten het centrum.

Bij evenementen onderscheiden we evenementen met een beperkt geluidsniveau en evenementen met een hoog geluidsniveau. Dat hogere geluidsniveau mag alleen met behoud van een voldoende woon- en leefklimaat en dus niet leiden tot onevenredige hinder. Of sprake is van onevenredige hinder hangt onder meer af van de hoogte van de geluidsniveaus en van het aantal malen per jaar dat de geluidsnorm wordt verruimd.

Eindtijden bij evenementen

De eindtijden bij evenementen (muziek uit, einde evenement) zijn:

 • 24.00 uur als de volgende dag een werkdag is;

 • 01.00 uur als de volgende dag een zaterdag, zondag of feestdag is.

Uitzonderingen hierop staan in onderstaande tabel:

Soort verruiming

Werkdag volgt

Weekend of feestdag volgt

Carnaval en kermis

01.00 uur

01.00 uur

Kermiszaterdag op zondag

n.v.t.

02.00 uur

Oudejaarsnacht

n.v.t.

05.00 uur

Algemene geluidsnormen bij evenementen

Tijdens een evenement mag gedurende ten hoogste drie opeenvolgende avonden muziek ten gehore worden gebracht. Bij evenementen gaan we uit van de volgende geluidsniveaus op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat):

 • maximaal 80 dB(A)

 • maximaal 93 dB(C)

Uitzonderingen hierop zijn kermis en carnaval, omdat deze evenementen van groot belang zijn voor de gemeente en het maatschappelijk draagvlak tijdens deze dagen aanzienlijk groter is, mede vanwege het historische karakter van deze feesten. Bij kermis en carnaval hanteren we de volgende geluidsniveaus op de gevel (of 50 meter van de geluidsbron als er geen woning in de omgeving staat):

 • maximaal 85 dB(A)

 • maximaal 98 dB(C)

Meten van geluid

Het geluidsniveau meten we als volgt: op gevels van woningen van derden en/of tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen). Hierbij gebruikt de gemeente de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999”. Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen en gaat ook in op het corrigeren van metingen. Bij verruimingen van geluidsnormen wordt geen toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast voor avond- of nachtperiode en/of straffactor voor muziekgeluid.

Aantal geluidsbelastende evenementendagen per plein per jaar

Om een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden te waarborgen en dus geluidsoverlast voor omwonenden enigszins te beperken, wordt voor geluidsbelastende evenementen per centrumlocatie een maximum aantal dagen per jaar gesteld. Deze staan in onderstaande tabel.

Plein

Maximaal aantal geluidsbelastende evenementendagen

per jaar

Opmerking

Henseniusplein

16

 • Waarvan 11 dagen voor carnaval, Koningsdag en kermis

Schouwburgplein

16

 • Waarvan 11 dagen voor carnaval, Koningsdag en kermis

 • Exclusief Winterpret Venray*

Grote Markt

16

 • Waarvan 11 dagen voor carnaval, Koningsdag en kermis

Julianastraat / Raadhuisstraat

6

 • Alle 6 dagen voor de kermis

Gouden Leeuwplein

8

 • Waarvan 6 dagen voor de kermis

Plein voor gemeentehuis

8

 • Waarvan 6 dagen voor de kermis

Mgr. Goumansplein (stadspark)

0

 • Geen versterkte muziek toegestaan (Omgevingsplan centrum)

Overige locaties

4

 

*De uitzondering om Winterpret Venray niet mee te nemen is vanwege het belang van dit evenement voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van het centrum van Venray. In de maanden december en januari vindt maximaal vier weken lang het evenement ‘Winterpret Venray’ plaats. Bij dit evenement wijkt de gemeente af van het uitgangspunt dat tijdens een evenement slechts gedurende ten hoogste drie opeenvolgende avonden muziek ten gehore wordt gebracht. De reden hiervoor is dat het geluidsniveau van de muziek bij de ijsbaan ten hoogste 50 dB(A) op de gevels van woningen van derden en/of op tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen) (ongecorrigeerd) mag bedragen. Verder is de eindtijd 23.00 uur als de dag daaropvolgend een zaterdag, zondag of nationale feestdag is en 22.00 uur als de dag daaropvolgend een werkdag is.

Voor vier dagen, tijdens openingstijden, geldt een geluidbelasting van ten hoogste 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden en/of op 50 meter van de geluidsbron(nen). Deze uitzondering is gemaakt gezien het belang van dit evenement voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van het centrum van Venray.

De hierboven genoemde aantallen gelden niet voor evenementen die uitsluitend geluid produceren tussen 10.00 en 19.00 uur (op zondag t/m donderdag) en 22.00 uur (op vrijdag en zaterdag). Voor geluidsbelastende festiviteiten/evenementen die tussen deze tijdstippen plaatsvinden geldt een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) als het gaat om versterkt (stem)geluid en gelden de aantallen in onderstaande tabel. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige evenementen tijdens koopzondagen.

Geluidsbelasting overdag: max. 70 dB(A)

zo. t/m do. van 10.00 tot 19.00 uur

vr. en za. van 10.00 tot 22.00 uur

Aantal dagen per jaar

Kernwinkelgebied*

20

Gouden Leeuwplein

4

Julianastraat/Raadhuisstraat

4

Plein voor gemeentehuis

4

Mgr. Goumansplein (stadspark)

0

*Het kernwinkelgebied bestaat uit het gebied tussen: alle panden in de Grotestraat, de Markt en haar direct omliggende bebouwing, de route Kapelaanspad / De Bleek tot en met de supermarkt, het midden/zuidelijk deel van de Schoolstraat naar het Schouwburgplein, en de tussenliggende Passage, het Henseniusplein en een deel van het Schouwburgplein tot aan de Kempweg en de direct omliggende bebouwing (bron: Centrumvisie Venray 2016).

4. Toezicht en handhaving

Toezicht houden op de in deze regeling vastgestelde normen en eindtijden en indien nodig handhavend optreden vinden we belangrijk. Hieronder is aangegeven hoe de gemeente dat doet. Meer informatie over gemeentelijk toezicht en handhaving is te vinden in het beleid vergunningen, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving.

Geluidsbegrenzers

Om mogelijke overlast in een zo vroeg mogelijk stadium in te perken zijn geluidsbegrenzers verplicht bij bepaalde horeca-inrichtingen. Dit is afhankelijk van de exploitatievorm en dus van het soort publiek. Aan de hand van een overzicht van minimaal nodig geachte geluidsniveaus per exploitatievorm, bepaalt de gemeente of een geluidsbegrenzer verplicht is.

De horecaondernemer geeft op het meldingsformulier van het Activiteitenbesluit de doelgroep aan. De doelgroep wordt vervolgens gerelateerd aan een reëel zendniveau dat bij een dergelijke inrichting als gangbaar wordt beschouwd (zie tabel hieronder). Het bovenstaande is dus van toepassing als de exploitant geen akoestisch onderzoek heeft aangeleverd, of als uit een akoestisch onderzoek blijkt dat het in dit rapport genoemde maximale zendniveau lager is dan op grond van de exploitatievorm noodzakelijk wordt geacht.

Een rol van betekenis hierbij speelt de afstand tot woningen van derden. Als de afstand tot woningen aanzienlijk is (dit geldt dus niet in bebouwde gebieden), dan kan dit aanleiding zijn om van onderstaand overzicht af te wijken.

Exploitatievorm

Zendniveau dB(A)

restaurant e.d.

praten en achtergrondmuziek

60

koffiehuis / eetcafé

praten en achtergrondmuziek

65

ouderen café / coffeeshop

sfeermuziek

70

bruin café

muziekniveau waarbij met stemverheffing moet worden gesproken

80

druk café / jongerencafé

muziekniveau waarbij op korte afstand met stemverheffing moet wordt gesproken

85

danscafé

inrichting met beperkte gelegenheid tot dansen

90

“ouderen”-disco

luide mechanische muziek

90

feestzaal / feestcafé / discotheek

zeer luide muziek / levende muziek

100

“jongeren”-disco / concertruimte

zeer luide mechanische muziek / onbeperkte levende muziek

105

houseparty’s

inrichting waar houseparty’s worden gegeven

105

Geluidscontroles en inzet geluidsmeters

De gemeente kent twee type geluidscontroles:

 • preventieve geluidscontroles (dus zonder klacht of vermoeden van overtreding)

 • controles bij klachten of vermoedens van overtreding

De gemeente kan dus altijd een geluidscontrole uitvoeren.

De gemeente Venray beschikt vanaf januari 2019 over mobiele geluidsmeters. Deze geluidsmeters kunnen door de gemeente óók preventief in worden gezet bij geluidsbelastende evenementen. Met deze geluidsmeters meten we bij een horecazaak of tijdens een evenement het geluidsniveau. Via een app op de smartphone of tablet is te zien hoe hoog het geluidsniveau is. De toezichthouder kan direct contact opnemen met de horecaondernemer of organisator van het evenement met het verzoek het geluid binnen de geluidsnorm te brengen.

Handhaving

De gemeente is bevoegd om bestuursrechtelijk te handhaven als geluidsnormen niet worden nageleefd. Doel van handhaving is te zorgen dat de overtreding stopt en het geluid binnen de afgesproken norm blijft op de afgesproken tijden. Hieronder is aangegeven welke acties de gemeente onderneemt per type overtreding.

Type overtreding

Actie bij 1e overtreding

Actie bij 2e overtreding

Actie bij 3e overtreding

Overtreding geluidsnorm horeca-inrichting

Vooraankondiging

Verplicht geluidsbegrenzer

 

Fraude geluidsbegrenzer

Vooraankondiging

(binnen 12 maanden na 1e overtreding)

Sluiting horeca-inrichting voor 1 weekend (binnen 12 maanden na 1e overtreding)

Sluiting horeca-inrichting voor 2 weekeinden (binnen 12 maanden na 2e overtreding)

Overtreding geluidsnorm bij evenement of horeca gerelateerde festiviteit

Vooraankondiging

Dwangsom van € 5.000,-

(binnen 18 maanden na 1e overtreding; met maximum van € 20.000,-)

 

Evaluatie en pilot

Komend jaar (2022) zal een aantal evenementen gezamenlijk worden bezocht door gemeente Venray, Horeca Venray en de wijkraad centrum om zo meer gevoel te krijgen bij de verschillende geluidsniveaus.

Op het einde van 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of bovenstaande of andere zaken waar komend jaar tegenaan wordt gelopen tot een aanpassing van de regeling moet leiden.

Ondertekening