Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Bergen 2021

Geldend van 28-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Bergen 2021

Het college van de gemeente Bergen;

overwegende dat het gemeentebestuur met het vaststellen van programmalijn Kunst voor iedereen vallend onder de Beleidsnota kunst en cultuur 2021-2026 behorende bij het programma Een sociale en vitale gemeente, gericht is op het inzetten van subsidies voor amateurkunst die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen, zoals participatie van jeugd en ouders, toegankelijkheid, diversiteit, talentontwikkeling en het verenigingsleven en het gemeentebestuur dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Bergen 2021

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten (muziek, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel, nieuwe media, literatuur en mengvormen hiervan) zonder beroepsmatig karakter;

 • b.

  organisatie voor amateurkunst: een in de gemeente Bergen gevestigde of opererende stichting of vereniging, die tot doel heeft het beoefenen van amateurkunst;

 • c.

  aantal jeugdleden: het aantal actieve jeugdleden dat op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar, als contribuerend lid is ingeschreven bij de vereniging voor amateurkunst, de leeftijd van 18 jaar op genoemde 1 januari nog niet heeft bereikt en is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Bergen;

 • d.

  professionele ondersteuning: de betaalde gekwalificeerde professionele kracht die een organisatie voor amateurkunst artistiek begeleidt en/of ondersteunt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan alleen worden verleend aan organisaties voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn en bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • 1.

  het financieel bereikbaar houden van verenigingen en stichtingen voor amateurkunst voor de jeugd;

 • 2.

  het bevorderen van meer ontmoeting en verbinding tussen inwoners door het stimuleren van inwoners om zich als vrijwilliger in te zetten voor de amateurkunst;

 • 3.

  het bijdragen aan culturele talentontwikkeling van de jeugd.

Artikel 4. Wijze van beoordeling

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  het aantal jeugdleden en/of de mate van professionele ondersteuning;

 • b.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen als genoemd in artikel 3.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt ieder jaar voor een vereniging voor amateurkunst de hoogte van het subsidiebedrag per jeugdlid vast.

 • 2. Het college stelt ieder jaar voor een organisatie voor amateurkunst de maximale hoogte van het subsidiebedrag voor professionele ondersteuning vast.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1. De Regeling Subsidies Kunst en Cultuur Bergen 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Bergen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Bergen in zijn vergadering van 21 september 2021.

de secretaris,

mr. M.N. (Martijn) Schroor

de burgemeester,

L.Hj. (Lars) Voskuil