Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal

Geldend van 01-10-2021 t/m 24-06-2022

Intitulé

Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

Overwegende dat

 • het college na de afschaling van de beperkende coronamaatregelen een herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving wenst te ondersteunen;

 • initiatieven en activiteiten (verder initiatieven) vanuit de samenleving, waaronder maatschappelijke partners, inwoners, organisaties, daar een bijdrage aan kunnen leveren;

 • het college daartoe een coronaherstelfonds heeft ingesteld;

 • het college heeft bepaald dat voor de 2e tranche met behulp van een projectleider een integraal pakket van maatregelen wordt opgesteld;

 • Het wenselijk is dat de 1e tranche wordt verlengd met het oog op korte-termijn-aanvragen gedurende het ontwikkelingstraject voor het pakket van maatregelen ten behoeve van de 2e tranche;

Gelet op

artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Veenendaal;

Besluit

Vast te stellen de Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal per 1 oktober 2021.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV:

Algemene Subsidieverordening Veenendaal;

 • b.

  Initiatief:

een activiteit die bijdraagt aan een herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na de afschaling van de coronamaatregelen van de rijksoverheid;

 • c.

  Initiatiefnemer(s):

rechtspersonen of (groepen van) natuurlijke personen zonder winstoogmerk, die een initiatief willen uitvoeren;

 • d.

  Aanvraagperiode:

de periode van 1 oktober 2021 tot en met 28 februari 2022.

 
 
 
 

Artikel 2 Karakter subsidieregeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de ASV. De bepalingen uit deze verordening zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling beoogt initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op een snelle herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na de recente afschaling van de coronamaatregelen van de rijksoverheid waarbij het onder meer gaat om de volgende zaken:

  • a.

   gebleken nasleepeffecten van de corona-lockdown in de samenleving, bijvoorbeeld uitgestelde zorg en mentale problemen, die niet binnen de gecontracteerde taken van de instellingen kunnen worden opgevangen;

  • b.

   extra impulsen met het oog op cohesie en ontmoeting tussen inwoners;

  • c.

   activiteiten gericht op kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen of leeftijden, bijvoorbeeld jongeren of eenzaamheid onder ouderen;

  • d.

   het op gang brengen van sportieve, culturele of economische activiteiten in bijvoorbeeld de wijken en het centrum en contact met bedrijven of de arbeidsmarkt.

 • 3.

  Deze regeling richt zich op initiatieven die tijdelijk van aard zijn.

 • 4.

  Met deze regeling kunnen ook initiatiefnemers waarmee de gemeente een contract heeft voor het uitvoeren van taken een subsidie aanvragen indien het initiatief voorziet in activiteiten die niet tot de reguliere taken van de initiatiefnemer behoren.

 • 5.

  Deze regeling is aanvullend op de bestaande subsidieregelingen van de gemeente Veenendaal (zie www.overheid.nl), waarbij geldt dat een initiatiefnemer voor een initiatief slechts via één van deze regelingen een subsidie kan ontvangen.

 • 6.

  Deze regeling is niet van toepassing op initiatieven die via andere lokale middelen dan wel landelijk, provinciaal of regionaal vrijkomende financiële maatregelen, voorzieningen of fondsen kunnen worden gefinancierd.

Artikel 3 Subsidie en subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de 1e tranche wordt vastgesteld op € 100.000,-, rekening houdende met de uitputting van deze tranche over de periode 8 juli tot en met 30 september 2021.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de 2e tranche wordt vastgesteld op € 300.000,-.

 • 3.

  Voor het subsidieplafond van de 2e tranche geldt dat deze kan worden opgehoogd met een restant van de 1e tranche.

 • 4.

  De subsidie voor initiatieven van (groepen van) natuurlijke personen zonder winstoogmerk bedraagt maximaal € 5.000,-.

 • 5.

  De subsidie voor initiatieven van rechtspersonen, niet zijnde rechtspersonen met een winstoogmerk, bedraagt maximaal € 25.000,-.

 • 6.

  In afwijking van de leden 4 en 5 kan in bijzondere gevallen een hoger subsidiebedrag worden verleend.

 • 7.

  Indien via deze regeling een subsidie wordt aangevraagd voor een initiatief waarin ook een andere regeling van de gemeente Veenendaal voorziet, dan gelden de subsidiebedragen opgenomen in die andere regeling.

 • 8.

  Aanvragen voor subsidie van de 1e tranche worden behandeld op volgorde van binnenkomst bij de gemeente Veenendaal en beoordeeld aan de hand van de criteria genoemd in artikel 5 van deze Regeling, met uitzonderdering van onderdeel d, waarbij alsmede aangetoond dient te worden dat een besluit op de aanvraag eerder moet worden genomen dan de besluitvorming met betrekking tot de 2e tranche afgerond is.

 • 9.

  Aanvragen voor subsidie voor de 2e tranche worden middels een brede inventarisatie door de gemeente verzameld, aan de hand van de criteria genoemd in artikel 5 van deze Regeling beoordeeld en na de sluitingstermijn van deze tranche als één integraal pakket van maatregelen ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 10.

  Indien blijkt dat het subsidieplafond van de 2e tranche door de in aanmerking komende subsidieaanvragen wordt overschreden, wordt de subsidie naar rato verdeeld.

 • 11

  Gezien de samenloop van de 1e en 2e tranche kan de aanvrager slechts 1 aanvraag doen voor (één en dezelfde fase van) het initiatief.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd via een (digitaal) aanvraagformulier waarbij in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:

  • a.

   Naam, contactadres en telefoonnummer van de initiatiefnemer;

  • b.

   Een activiteitenplan met tenminste een toelichting op de volgende punten:

   • Beschrijving van de tijdelijke impuls of activiteit in Veenendaal, waarbij wordt aangegeven hoe deze bijdraagt aan een herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na de recente afschaling van de coronamaatregelen van de rijksoverheid;

   • Omschrijving van de doelgroep;

   • Beschrijving hoe deze doelgroep is geraakt door de gevolgen van de coronapandemie;

   • Het doel en beoogd (duurzaam) effect van de activiteit of impuls voor deze doelgroep gezien de voornoemde gevolgen;

   • De wijze waarop de doelgroep zal worden bereikt (o.m. communicatie);

   • De relatie met de aantoonbare gevolgen van de coronacrisis voor deze doelgroep;

   • De samenwerking met andere partijen met dwarsverbanden;

   • Een beschrijving van de uitvoering en planning van het initiatief.

  • c.

   Een begroting van de kosten en voorziene wijze van (co)financiering van het initiatief, met daarin een beschrijving:

   • i.

    Hoe de begrote kosten worden gedekt;

   • ii.

    Een overzicht van andere subsidieregelingen of fondsen waar financiële middelen voor het initiatief zijn aangevraagd;

   • iii.

    Een opgave op welk moment de middelen voor het initiatief nodig zijn (cashplanning).

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor de 1e tranche wordt tenminste 4 weken voordat met het initiatief wordt gestart, ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag wordt uiterlijk ingediend op 28 februari 2022.

Artikel 5 Criteria voor verlening van subsidie

 • 1.

  De criteria voor het beoordelen van een aanvraag zijn:

  • a.

   De mate waarin het initiatief een herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving na de afschaling van de coronamaatregelen op de in artikel 2.2. genoemde vlakken ondersteunt;

  • b.

   De mate waarin wordt onderbouwd dat de doelgroep, die als gevolg van de coronapandemie kwetsbaar is en ondersteuning nodig heeft, met het initiatief concreet wordt bereikt;

  • c.

   De mate waarin van voorziene effectiviteit van het initiatief voor de doelgroep (doel-middel) in beeld wordt gebracht;

  • d.

   De mate, waarin voor het initiatief samenwerking met andere partijen plaatsvindt met het oog op de inpassing in een integraal maatregelenpakket;

  • e.

   De mate waarin crossovers worden gemaakt tussen sectoren;

  • f.

   De wijze van communicatie over het initiatief in de Veenendaalse samenleving en specifiek het bereik van de doelgroep;

  • g.

   De mate waarin de reële kosten als aannemelijk en inzichtelijk zijn gemaakt en zich verhouden tot de kostenomvang van de andere initiatieven;

  • h.

   De vraag of de nadruk op de te organiseren activiteiten ligt en niet op de aan te schaffen materialen. Indien een subsidie wordt verleend voor materialen dan kunnen hieraan aanvullende voorschriften worden gesteld zoals een minimaal aantal activiteiten waarvoor de materialen worden gebruikt of retournering van de materialen na beëindiging van de activiteit;

  • i.

   De vraag of de initiatiefnemers zoveel mogelijk zelf een bijdrage aan het realiseren van het initiatief leveren;

  • j.

   De vraag of het initiatief activiteiten omvat die niet tot de gecontracteerde taken van de initiatiefnemer behoren in gevallen waarin de initiatiefnemer een organisatie is waarmee de gemeente een contract heeft voor het uitvoeren van taken;

  • k.

   Het criterium dat het initiatief geen commercieel winstoogmerk kent.

 • 2.

  Het criterium genoemd in het 1e lid, onderdeel d, geldt niet voor initiatieven van de 1e tranche.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de ASV kan de aanvraag voor subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd worden, indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de criteria opgenomen in artikel 5;

 • b.

  het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is;

 • c.

  het initiatief in strijd is met de ten tijde van de uitvoering geldende corona-maatregelen;

 • d.

  de initiatiefnemer al een subsidie op grond van een andere subsidieregeling van de gemeente Veenendaal kan of heeft ontvangen voor hetzelfde initiatief;

 • e.

  het initiatief volledig kan worden gefinancierd door een landelijke of provinciale regeling of fonds;

 • f.

  door de aanvraag voor de 1e tranche het voor deze tranche gestelde budget wordt overschreden.

Artikel 7 Verplichtingen initiatiefnemer

In aanvulling op de ASV zorgt de initiatiefnemer voor het creëren van draagvlak voor het initiatief onder ondernemers, organisaties en/of inwoners die hiervan gebruik kunnen maken, hieraan bij kunnen dragen of op andere wijze met het initiatief te maken krijgen.

Artikel 8 Wijze van uitkering van subsidie

 • 1.

  Het college kan de subsidie in termijnen uitkeren of bevoorschotten.

 • 2.

  In overleg met de initiatiefnemer wordt bekeken welke wijze van verstrekking van de subsidie het meest passend is.

 • 3.

  Het college kan een besluit intrekken en betaling weigeren als er een gegronde reden is om aan te nemen dat de subsidie niet wordt aangewend voor de uitvoering van het ingediende initiatief.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Coronaherstelfonds Veenendaal.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021,

mevrouw drs. S.M. Deelstra

gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester