Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht

Geldend van 24-09-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij (2019).

Overwegende dat:

 • duurzame, structurele huisvesting een randvoorwaarde is om de verstrekking van voedsel aan inwoners in een kwetsbare positie en doorverwijzing naar professionele hulp te kunnen organiseren.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Samenwerkingsverband voedselbanken: stadsbreed dekkend netwerk van uitgiftepunten in de wijken. Deze punten hebben een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) en voeren het keurmerk van Voedselbank Nederland.

 • b.

  Voedselveiligheidseisen: richtlijnen, opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), waaraan voedselbanken moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel dat inwoners in een kwetsbare positie in Utrecht kunnen rondkomen en meedoen. Voedselbanken dragen hieraan bij door wekelijks voedsel te verstrekken aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • a.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • b.

  Vanuit het samenwerkingsverband voedselbanken wordt een subsidieaanvraag ingediend via de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU).

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  (Noodzakelijke) huisvestingskosten voor voedselverstrekking aan inwoners in een kwetsbare positie. Daaronder valt onder andere maar niet uitsluitend:

 • Huur en servicekosten

 • Gas, elektriciteit en water

 • (Gemeentelijke) heffingen

 • Aansprakelijkheids-, opstal- en/of brandverzekering

 • Klein onderhoud

 • Ongediertebestrijding, voor zover het investeringen betreft aan een pand (bv dichten van kieren)

 • b.

  (Noodzakelijke) huisvestingskosten voor dierenvoedselverstrekking aan inwoners in een kwetsbare positie en hun huisdieren. Daaronder valt onder andere maar niet uitsluitend:

 • Huur en servicekosten

 • Gas, elektriciteit en water

 • (Gemeentelijke) heffingen

 • Aansprakelijkheids-, opstal- en/of brandverzekering

 • Klein onderhoud

 • Ongediertebestrijding, voor zover het investeringen betreft aan een pand (bv dichten van kieren)

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

a. De aanvraag van de subsidie kan uitsluitend middels een aanvraagformulier op www.utrecht.nl/subsidie worden ingediend.

b. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

i. Een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen van die activiteiten. Uitgifte van voedsel wordt bij voorkeur gedaan vanuit de bestaande infrastructuur in de stad. Denk daarbij aan de gemeentelijke buurtcentra (die voor uitgifte om niet ter beschikking kunnen worden gesteld), buurtcentra in zelfbeheer en aan accommodaties van maatschappelijke organisaties. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur dient dit onderbouwd te worden in de aanvraag. De gemeentelijke buurtcentra kunnen niet gebruikt worden voor opslag van voedsel in verband met overlast door ongedierte.

ii. De aanvrager toont aan dat voldaan wordt aan de voedselveiligheidseisen van de Warenwet.

iii. De aanvrager toont aan zich in te spannen ongedierte te bestrijden door schoonmaak goed te regelen en gedegen opslagmateriaal te gebruiken.

iv. Indien de aanvrager niet aangesloten is bij het samenwerkingsverband van voedselbanken in Utrecht wordt in de aanvraag onderbouwd waarom dit niet het geval is en hoe de voedselverstrekking een toevoeging is op het bestaande aanbod van voedselverstrekking.

v. Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke huisvestingskosten nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

vi. De subsidie kan voor meerdere jaren worden verleend. Dit kan voor de looptijd van het huurcontract met een maximum van vijf jaar. Aanvragers die voor meerjarige subsidie in aanmerking willen komen, moeten dat duidelijk in hun subsidieaanvraag aangeven. En dienen per jaar een actuele begroting in, om voor uitbetaling van de meerjarensubsidie in aanmerking te komen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen voor 2022 moeten voor 1 november 2021 worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Alle aanvragen voor 2023 en verder moeten voor 1 oktober van het voorgaande jaar worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken:

 • a.

  De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de subsidiedoelen en subsidiabele activiteiten;

 • b.

  De mate waarin wordt onderbouwd wat de behoefte is aan de activiteiten en zonodig of dit aanvullend is op wat er al is;

 • c.

  De mate waarin de aanvrager aantoonbare ervaring heeft met de uitvoering van de activiteiten;

 • d.

  De mate waarin wordt samengewerkt met organisaties uit het samenwerkingsverband van voedselbanken in Utrecht en overige (maatschappelijke) organisaties;

 • e.

  De mate van inclusiviteit van de activiteit;

 • f.

  De prijs/kwaliteit-verhouding: we bekijken hoe de omvang en kwaliteit van de activiteiten zich verhouden tot de opgevoerde kosten;

 • g.

  De mate waarin de activiteiten ook uit andere bronnen gefinancierd worden en/of accommodaties door (maatschappelijke) organisaties ter beschikking worden gesteld.

Voor elk criterium kan maximaal 10 punten gescoord worden.

Artikel 9 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 8 benoemde criteria beoordeeld en naderhand op basis van de gegeven cijfers met elkaar vergeleken. Subsidieverlening gebeurt op basis van de beoordeling en vergelijking en een goede spreiding over de stad. Op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 10 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie voor huisvesting van voedselbanken wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 21 september 2021.

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma