Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gezien de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek subsidies 213a.

Overwegende dat:

verenigingen en stichtingen die expliciet bijdragen aan de Wmo-doelen ondersteund worden. Het gaat hierbij om activiteiten voor mensen met een beperking en activiteiten op de volgende gebieden: zelfstandig wonen, zelfhulp, mantelzorg, onderlinge hulp, evenals preventie in het kader van het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig wonen. Activiteiten die onder deze regeling vallen, stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze doelgroep, evenals een actieve deelname aan de samenleving. Ze dragen bij aan de sociale samenhang, onderlinge hulp en betrokkenheid. Sociaal isolement wordt voorkomen. De activiteiten hebben een preventieve functie voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van inwoners binnen de doelgroep. Als zodanig zijn ze WMO-gerelateerd.

Gelet op:

 • 1.

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016 (hierna te noemen Asv);

 • 3.

  Het Subsidiebeleid 2021-2024: Het goede leven in Leudal;

 • 4.

  het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2023;

 • 5.

  Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2020;

 • 6.

  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leudal 2020;

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Huiskamerprojecten: een ontmoetingsplek voor met name senioren, gerund door vrijwilligers, waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Een huiskamerproject wordt onder andere gekenmerkt door beperkte openingstijden;

 • -

  Informele dagopvang: alternatieve dagbesteding met name gericht op senioren en op ontzorgen van mantelzorgers verzorgd door vrijwilligers. Activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op het bieden van structuur in de dagbesteding, het vergroten van sociale netwerken, het vergroten of behouden van zelfredzaamheid door het vermeerderen van sociale contacten;

 • -

  Professionele ondersteuning: ondersteuning die niet door vrijwilligers kan worden geboden omdat er een aanvullende zorgbehoefte bestaat;

 • -

  Seniorenverenigingen: organisaties die activiteiten organiseren gericht op senioren op het gebied van ontmoeting, recreatie, educatie, informatie, onderlinge hulp;

 • -

  Zonnebloemafdeling: een lokale afdeling van de landelijke Zonnebloemafdeling van vrijwilligers die activiteiten organiseert voor mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen;

 • -

  Woontussenvoorzieningen: een aantal woningen met een gemeenschappelijke ruimte waar activiteiten georganiseerd worden voor met name de bewoners van de woningen, maar ook andere en met name senioren in het kader van sociale activering;

 • -

  Kern: een de kernen van de gemeente Leudal: Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem, Roggel;

 • -

  Innovatieve activiteiten sociaal domein: vernieuwende activiteiten die nog niet plaatsvinden binnen de gemeente Leudal en een bijdrage leveren aan de doelstellingen vanuit Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2023 en aan een versterkt voorliggend veld waardoor er minder beroep wordt gedaan op de WMO;

 • -

  Exploitatiekosten: kosten die voortkomen uit het in gebruik hebben van onroerend goed, zoals energiekosten, (kleine, jaarlijkse) onderhoudskosten, schoonmaakkosten, belastingen en verzekeringen.

Artikel 2 Doelgroep

Verengingen of stichtingen gevestigd in Leudal of volgens de statuten (mede) gericht op inwoners van Leudal die activiteiten organiseren binnen de gemeente Leudal gericht op de inwoners van Leudal.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Activiteiten gericht op het uitvoeren van een huiskamerproject.

 • 2.

  Activiteiten georganiseerd door seniorenverenigingen.

 • 3.

  Activiteiten uitgevoerd door zonnebloemafdelingen.

 • 4.

  Activiteiten gericht op het bieden van informele dagopvang.

 • 5.

  Activiteiten gericht op het exploiteren van gemeenschappelijke ruimten in woontussenvoorzieningen.

 • 6.

  Innovatieve activiteiten sociaal domein waardoor:

  • a.

   meer kwetsbare inwoners op een veilige en verantwoorde manier (langer) zelfstandig blijven wonen;

  • b.

   meer inwoners een gezonde leefstijl hebben (het gaat hierbij om alle dimensies van positieve gezondheid); of

  • c.

   meer inwoners hun talenten ontwikkelen en benutten.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Organisatoren van huiskamerprojecten dienen structureel en frequent activiteiten te organiseren.

 • 2.

  Seniorenverenigingen dienen:

  • a.

   meer dan 30 leden te hebben die woonachtig in de gemeente Leudal zijn op peildatum 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft);

  • b.

   structureel en frequent activiteiten voor de leden te organiseren; en

  • c.

   jaarlijks een algemene ledenvergadering te organiseren.

 • 3.

  Zonnebloemafdelingen dienen structureel en frequent activiteiten te organiseren.

 • 4.

  Aanbieders van informele dagopvang dienen:

  • a.

   de activiteiten in hoofdzaak af te stemmen op senioren; en

  • b.

   vrijwilligers te laten bijstaan door professionele ondersteuning wanneer er sprake is van een aanvullende zorgbehoefte.

 • 5.

  Subsidie aan woontussenvoorzieningen wordt enkel toegekend voor exploitatiekosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten.

 • 6.

  Innovatieve activiteiten sociaal domein dienen:

  • a.

   nog niet plaats te vinden in de gemeente Leudal; en

  • b.

   structureel en frequent (meerdere keren per jaar) plaats te vinden.

Artikel 5 Subsidiemethode

De hoogte van een subsidie wordt op de volgende manieren berekend:

 • 1.

  Bij huiskamerprojecten worden de volgende subsidiebedragen per kalenderjaar verstrekt:

  • a.

   de huisvestingskosten per huiskamerproject met een maximum van € 1.500,-; en

  • b.

   een vast bedrag per deelnemer aan een huiskamerproject, berekend door het resterende bedrag dat overblijft van het subsidieplafond na aftrek van de totale huisvestingskosten onder a, te verdelen over het totaal aantal deelnemers..

 • 2.

  Bij seniorenverenigingen worden de volgende subsidiebedragen per kalenderjaar verstrekt op basis van het aantal leden:

  Aantal leden

  Subsidiebedrag

  30 - 50

  € 1.500,-

  51 - 100

  € 1.750,-

  101 – 150

  € 2.000,-

  151 – 200

  € 2.250,-

  201 – 250

  € 2.500,-

  251 – 300

  € 2.750,-

  301 – 350

  € 3.000,-

  351 – 400

  € 3.250,-

  401 – 450

  € 3.500,-

  451 – 500

  € 3.750,-

  501 – 550

  € 4.000,-

  551 en meer

  € 4.250,-

 • 3.

  Bij zonnebloemafdelingen wordt een subsidiebedrag verstrekt van € 200,- per kalenderjaar.

 • 4.

  Bij informele dagopvang wordt een subsidiebedrag van maximaal € 60.000,- per kalenderjaar verstrekt op basis van het exploitatietekort.

 • 5.

  Bij woontussenvoorzieningen wordt een subsidiebedrag per kalenderjaar verstrekt ter hoogte van de voor de activiteiten noodzakelijke exploitatiekosten op basis van het exploitatietekort.

 • 6.

  Bij innovatieve activiteiten sociaal domein worden de volgende subsidiebedragen als eenmalige subsidie verstrekt:

  • a.

   het eerste jaar maximaal 75% van het exploitatietekort, met een maximum van € 5.000,-; en

  • b.

   indien nodig in het tweede jaar maximaal 25% van het exploitatietekort met een maximumbedrag van € 1.500 ,-.

Artikel 6 Wijze van toekenning

De subsidieaanvragen die betrekking hebben op subsidiabele activiteiten zoals genoemd in:

 • 1.

  Artikel 3, onder 1 worden beoordeeld en toegekend wanneer de termijn voor het indienen van aanvragen is verstreken. Aanvragen die in voorgaande jaren subsidie hebben ontvangen gaan in het eerste jaar voor op nieuwe aanvragen.

 • 2.

  Artikel 3, onder 2 en 6 worden beoordeeld en toegekend in volgorde van binnenkomst . Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 3.

  Artikel 3, onder 3, 4, en 5 worden bij overschrijding van het subsidieplafond in evenredigheid verminderd.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in art. 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

 • 2. Activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder 1, 2, 3, 4 en 5 kunnen per kern maar een keer in aanmerking komen voor subsidie. Een tweede aanvraag binnen dezelfde kern wordt geweigerd.

Artikel 8 Direct vaststellen

Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. De subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning wordt ingetrokken per 31 december 2021 en blijft van toepassing op tot dit tijdstip verleende subsidies.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders op 31 augustus 2021.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

De secretaris De burgemeester

Mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger