Subsidieregeling Energiefonds Samen 2020 – 2025

Geldend van 29-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Energiefonds Samen 2020 – 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Soest 2020,

besluiten:

vast te stellen de subsidieregeling Energiefonds Samen 2020 – 2025

Energiefonds Samen 2020 - 2025

Heeft u een goed idee voor een activiteit om samen met buurtgenoten mee te doen aan de energietransitie? Door samen energie te besparen of duurzaam op te wekken, of bewustwording te creëren? Dan kunt u daar subsidie voor vragen bij de gemeente. Deze subsidieregeling vervalt per 01-01-2026, of eerder als de pot leeg is.

Het doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor het organiseren van energieprojecten. Het doel van een energieproject is samen met buurtgenoten energie besparen, duurzame energie opwekken, of hierover bewustwording creëren. Denk aan: samen met de buren zonnepanelen installeren, alle spouwmuren isoleren, of een energy game spelen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

1. Particuliere inwoners van Soest die niet gericht zijn op het maken van winst.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • -

  U organiseert een energieproject zoals hierboven beschreven.

 • -

  Het project heeft een duidelijke einddatum.

 • -

  Na afloop van het project vult u binnen twee maanden het projectverslagformulier in. Zo helpt u anderen die ook een buurtproject over energiebesparing of opwekking willen doen. Wij kunnen u benaderen voor een interview over uw ervaringen.

 • -

  U bewaart uw facturen en andere administratie verplicht twee jaar. Zo kan de gemeente de besteding van het subsidiegeld controleren.

 • -

  De voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2020 zijn van toepassing.

Per project kunt u maximaal € 2.000 subsidie krijgen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal huishoudens dat u bereikt. De subsidie is voor proceskosten: kosten die u maakt voor de voorbereiding en uitvoering van het energieproject.

2. Inwonercollectieven zonder winstoogmerk en zonder bestaande vaste subsidierelatie met de gemeente (energiecoöperaties).

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • -

  Er is sprake van een rechtsvorm en/of inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • -

  U organiseert een energieproject zoals hierboven beschreven. De subsidie is niet bedoeld voor de opstartkosten van de coöperatie.

 • -

  Het project heeft een duidelijke einddatum.

 • -

  Aanvullend op het aanvraagformulier stuurt u een projectplan op. Daarin komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • o

   Beschrijving van het project, de doelstelling en de actuele stand van zaken;

  • o

   Draagvlak en betrekken inwoners;

  • o

   Projectbegroting met daarin duidelijk aangegeven waaraan de subsidie wordt besteed.

 • -

  Na afloop van het project vult u binnen twee maanden het projectverslagformulier in.

 • -

  U bewaart uw facturen en andere administratie verplicht twee jaar. Zo kan de gemeente de besteding van het subsidiegeld controleren.

 • -

  De voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2020 zijn van toepassing.

Per project kan een energiecoöperatie maximaal € 5.000 krijgen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal huishoudens dat u bereikt. De subsidie is voor proceskosten: kosten die u maakt voor de voorbereiding en uitvoering van het energieproject.

Procedure

De procedure van behandeling van subsidieaanvragen is als volgt:

 • 1.

  U stuurt het ingevulde aanvraagformulier op. Energiecoöperaties voegen daar het projectplan bij.

 • 2.

  Na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente contact op om uw project te bespreken.

 • 3.

  De gemeente beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of de inschatting van de kosten redelijk is.

 • 4.

  Binnen 8 weken hoort u of de gemeente uw verzoek goedkeurt, of u nog iets moet wijzigen of dat de aanvraag wordt geweigerd.

 • 5.

  U ontvangt de helft van het bedrag na goedkeuring van de aanvraag. Het resterende bedrag ontvangt u na het opsturen van het projectverslag.

 • 6.

  Het projectverslag stuurt u binnen twee maanden na de opgegeven einddatum van uw project op.

 • 7.

  Bij het projectverslag stuurt u de facturen en bonnen mee van de gemaakte kosten.

Het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier beschrijft u:

 • De activiteiten en het bedrag waar u subsidie voor aanvraagt;

 • Het aantal huishoudens dat u verwacht te bereiken;

 • De toezegging zoveel mogelijk lokale bedrijven in te schakelen. Deze kunt u vinden op het Energieloket van Soest www.energieloket-soest.nl.

Het projectverslagformulier

In het projectverslag beschrijft u:

 • De ondernomen activiteiten en de kosten;

 • Het aantal uur dat u aan het project kwijt bent geweest;

 • Het aantal huishoudens dat u heeft bereikt;

 • De maatregelen die u en uw buren gaan uitvoeren.

Andere regelingen

Voor het inkopen en plaatsen van zonne-energie-installaties en energiebesparende maatregelen bieden wij een duurzaamheidslening aan. Er zijn nog meer regelingen, ook specifiek voor vve’s bijvoorbeeld. Een actueel overzicht van alle regelingen vindt u op het Energieloket www.energieloket-soest.nl.

Op het Energieloket vindt u ook het ruime lokale aanbod van expertise op het gebied van energiebesparing en -opwekking. U kunt via het Energieloket bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor energieadvies, een warmtescan, een adviesgesprek met een energiecoach van Energie Actief Soest en u kunt in contact komen met lokale bedrijven.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Indien het subsidieplafond is bereikt kunnen wij geen aanvragen meer in behandeling nemen en geen subsidie meer verstrekken. Wij communiceren via de gemeentelijke website en het energieloket over de status van het subsidieplafond.

Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Soest kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden, en/of het subsidieplafond al is bereikt;

 • b.

  er al eerder door het college subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteit;

 • c.

  er sprake is van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling.

Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze subsidieregeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard dan wel afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, kan het college van burgemeester en wethouders van Soest afwijken van deze regeling.

Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2021. De vorige subsidieregeling Energiefonds Samen 2020-2025, vastgesteld op 20 oktober 2020, vervalt op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Soest op 14 september 2021

de secretaris, de burgemeester,