Regeling vervalt per 01-01-2025

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Geldend van 24-09-2021 t/m 31-12-2024

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende:

 • -

  dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 14 september 2021 de

 • -

  Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021 hebben vastgesteld;

 • -

  dat de uitvoering van deze regeling en het besluit geschiedt door het Dagelijks Bestuur

 • -

  van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);

 • -

  dat het DB-SNN de regeling in (onder)mandaat uitvoert.

BESLUITEN:

vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in Provinciaal Blad en treedt uit werking op 1 januari 2025. Op subsidies verstrekt op grond van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021 blijft dit besluit onverkort van toepassing.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 14 september 2021

Kenmerk 5.8/2021001633

Uitgegeven: 23 september 2021

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Artikel 1

 • 1.

  Het DB-SNN heeft mandaat, machtiging en volmacht voor het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021, met inbegrip van de ondertekening van de stukken.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ziet tevens op het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van besluiten op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep, het voeren van verweer in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter en de vertegenwoordiging bij geschillen.

 • 3.

  Het DB-SNN is bevoegd om medewerkers van het SNN ondermandaat, machtiging en volmacht te verlenen ten aanzien van bevoegdheden die het DB-SNN krachtens dit besluit kan uitoefenen.

 • 4.

  Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk genomen en wordt in afschrift toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Artikel 2

 • 1.

  In de navolgende gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, met de Gedeputeerde Staten voornoemd dan wel met een bevoegd vertegenwoordiger van de provincie Drenthe:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke en aanmerkelijke financiële risico’s;

  • b.

   bij twijfel omtrent de reikwijdte of toepassing van dit mandaatbesluit.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 3

 • 1.

  Het DB-SNN doet periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4

Onder besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid democratie/bezwaarschriften/bezwaar/

Artikel 5

De ondertekening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, luidt:

 • a.

  krachtens dit besluit mandaat:

Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 • b.

  en in ondermandaat op grond van artikel 1, derde lid:

Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, namens deze,

[naam houder ondermandaat]

Artikel 6

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling en het Uitvoeringsbesluit Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in Provinciaal Blad en treedt uit werking op 1 januari 2025. Op subsidies verstrekt op grond van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021 blijft dit besluit onverkort van toepassing.

Ondertekening