Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2021

Geldend van 23-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2021

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Artikel 1 Hoogte deelplafond

  • 1. Het deelplafond voor de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland, bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten wordt verhoogd met een bedrag van € 2.670.000,- en komt daarmee op een bedrag van € 11.710.000,-.

  • 2. Bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het deelplafond wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in de artikelen 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2021

Ondertekening

Den Haag, 31 augustus 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris