Taalverordening Fries gemeente Tytsjerksteradiel 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Taalverordening Fries gemeente Tytsjerksteradiel 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  bestuursorganen: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, en ook de personen die onder hun verantwoordelijkheid werken;

 • 2.

  tweetaligheid: keuze voor de Nederlandse óf de Friese taal.

Artikel 2 Taalkeuze

 • 1. Iedereen kan de Friese of de Nederlandse taal gebruiken in het mondelinge en schriftelijke verkeer met bestuursorganen.

 • 2. De bestuursorganen kiezen in beginsel voor tweetaligheid.

 • 3. Bij de taalkeuze in een specifieke situatie houden de bestuursorganen rekening met het streven om de positie van de Friese taal in hun werkgebied te versterken.

Artikel 3 Schriftelijk verkeer

 • 1. Tenzij het gebruik van de Nederlandse of Friese taal is voorgeschreven, zijn bestuursorganen vrij in de keuze of zij een schriftelijk stuk in de Friese of Nederlandse taal opstellen.

 • 2. De taalkeuze in het door bestuursorganen ontvangen stuk is bepalend voor de taalkeuze van, door of namens hen op te stellen correspondentie.

 • 3. Afwijkend van het eerste lid gebruiken bestuursorganen de Friese taal bij het opstellen van correspondentie met overheden waar de gemeente een intentieverklaring betreffende het gebruik van het Fries in het schriftelijk verkeer mee heeft gesloten.

Artikel 4 Vertaalregeling

 • 1. Als een schriftelijk stuk in de Friese taal is opgesteld, geeft het bestuursorgaan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal.

 • 2. Voor een vertaling zoals bedoeld in het eerste lid wordt een vergoeding gevraagd.

 • 3. Bij een gewaarmerkte Nederlands vertaling van stukken die alleen in de Friese taal zijn opgesteld, geeft de oorspronkelijke Friese tekst, in geval van interpretatieverschillen, de doorslag.

 • 4. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op grond van bepalingen in de legesverordening, maar mag niet hoger zijn dan de kosten.

 • 5. Een vertaling zoals bedoeld in het eerste lid, wordt gratis gegeven als het gaat om:

  • a.

   de besluitenlijst van de vergadering van een vertegenwoordigend orgaan, en het belang van de verzoeker rechtstreeks is betrokken bij hetgeen is genotuleerd, of de vergadering van een vertegenwoordigend orgaan, als in die besluitenlijst algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels zijn vastgesteld;

  • b.

   een besluit of andere handeling waarbij de verzoeker belanghebbende is.

Artikel 5 Mondeling verkeer

Bij klantencontacten is de taalkeuze van de klant leidend. Dat geldt in het bijzonder voor klantencontacten via de telefoon of aan de balie. De telefoon wordt in het Fries opgenomen. Klanten zijn vrij om Fries of Nederlands te spreken.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden waarbij de toepassing van deze verordening naar de mening van een bestuursorgaan tot onredelijkheid leidt, kan het bestuursorgaan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in de verordening.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening gaat in op 1 juni 2017.

 • 2. De ‘Verordening Fries in het schriftelijk verkeer van de gemeente Tytsjerksteradiel’ van 1 juli 2001 wordt ingetrokken.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Taalverordening Fries gemeente Tytsjerksteradiel 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2017.

mr. S.K. Dijkstra

griffier

drs. L.J. Gebben

voorzitter