Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren

Geldend van 22-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

gelet op

 • artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten,

 • de artikelen 1, tweede lid, 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken,

 • de artikelen artikel 231, 246a en 255 lid 5 van de Gemeentewet,

 • de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, 56, 63 en 66 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen,

 • de artikelen 58, 60 en 63a van de Invorderingswet 1990;

Overwegende dat de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen middels een Fiscale Uitvoeringsovereenkomst is opgedragen aan de gemeente Hilversum;

Besluit

vast te stellen het:

‘Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren’.

Artikel 1 Heffingsambtenaar

 • 1. De medewerker gegevens I, zijnde de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum is onbezoldigd

  • a.

   gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen en in artikel 1, tweede lid, Wet waardering onroerende zaken (heffingsambtenaar).

 • 2. De medewerker IV, zijnde de financieel adviseur van de gemeente Wijdemeren is bezoldigd gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, met betrekking tot heffing van leges in de zin van de legesverordening, de verordening lijkbezorgingsrechten en jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

De medewerker beleidsuitvoering I zijnde de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum is onbezoldigd

 • a.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990;

 • b.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

Artikel 3 Aanwijzing inlichtingenverplichtingen

 • 1. Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

 • De medewerkers van de clusters Heffen en Invordering van het team Gegevenshuis van de gemeente Hilversum.

 • 2. Het college wijst aan de volgende gemeenteambtenaren jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

 • De medewerkers van het cluster WOZ/taxaties van het team Gegevenshuis van de gemeente Hilversum.

Artikel 4 Belastingdeurwaarder

Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) worden de volgende medewerkers aangewezen:

 • Als de (onbezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet worden aangewezen de invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public, statutair gevestigd te Druten.

 • de heer E. de Boer: medewerker beleidsuitvoering I, zijnde de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum, geboren op 14 september 1978, te Alphen aan den Rijn;

 • mevrouw J. van der Gant: medewerker beleidsuitvoering I,I zijnde de senior belastingmedewerker invordering (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum, geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

Artikel 5 Administratief beroep

Beslissingen in administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door de teammanager Gegevenshuis van de gemeente Hilversum.

Artikel 6 (Onder)mandatering

(Onder)mandatering van de bevoegdheden die de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum en de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering (Team Gegevenshuis) van de gemeente Hilversum op grond van artikel 1en 2 zijn toebedeeld, is mogelijk.

Artikel 7 In de plaatstreding

De functionarissen die op grond van dit besluit zijn aangewezen als gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar treden in de plaats van de medewerkers die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd waren.

Artikel 8 Intrekking besluiten

Het aanwijzingsbesluit van 19 november 2019 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de aanslagen en beschikkingen die zijn opgelegd/genomen tot en met dagtekening 25 mei 2021.

Artikel 9 Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 mei 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Wijdemeren 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021.

de gemeentesecretaris,

Mevr. mr. W. Heeg

de burgemeester,

Mevr. drs. C. Larson